SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 23. Četvrtak, 21. lipnja 2012.
OPĆINA MRKOPALJ

6.

Na temelju članak. 39. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09 i 34/09 ispr.) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 6. lipnja 2012. donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2012.
I PROJEKCIJA ZA 2013. I 2014. G.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Mrkopalj za 2012. g. i Projekcije za 2013. i 2014. g.(»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/11) mjenja se i glasi:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja 5.584.207,74 kn 6.260.207,74 kn

Prihodi od prodaje

nefinancijske imovine 676.000,00 kn

Rashodi poslovanja 5.146.250,00 kn 12.323.956,00 kn

Rashodi za nabavu

nefinancijske imovine 7.177.706,00 kn

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 6.063.748,26 kn

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA

IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA

IZ PRETHODNIH GODINA 169.498,26 kn

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine

i zaduživanja 5.894.250,00 kn

Izdaci za financijsku imovinu i

otplate zajmova 0,00 kn

NETO ZADUŽIVANJE/

FINANCIRANJE 5.894,250,00 kn

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA

SREDSTVA IZ 0,00 kn

PRETHODNIH GODINA + NETO

Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji povećavaju se ili smanjuju kako su utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2012.-2014. g.

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i izdaci za nabavu nefinancijske imovine raspoređuju se po izvorima, korisnicima, aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu ovih izmjena i dopuna Proračuna.

Članak 4.

Sastavni dio ovih Izmjena i dopuna proračuna je i Projekcija proračuna za 2013. i 2014. godinu. U planu razvojnih programa za razdoblje 2012.-2014. godine, koji čini sastavni dio ovih Izmjena i dopuna proračuna, planirani su rashodi za nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći i donacije.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Proračuna za 2012. godinu i Projekcija proračuna za 2013. i 2014. godinu stupaju na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 400-05/12-01/1

Ur. broj: 2112-05-01-12-6

Mrkopalj, 6. lipnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Mario Blašković, v.r.

 

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

Izmjene i dopune Proračuna za 2012. i Pr  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=786&mjesto=51315&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr