SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 23. Četvrtak, 21. lipnja 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

34.

Na temelju članka 4. stavka 1., članka 11. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11., 90/11.) i članka 32. stavka 1. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/09 i 30/09 - Ispravak) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj dana 21. lipnja 2012. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području
Općine Mošćenička Draga

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Mošćenička Draga (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Mošćenička Draga, način i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Mošćenička Draga.

Članak 2.

Na području Općine Mošćenička Draga obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:

1.prijevoz putnika u javnom prometu,

2.održavanje čistoće javnih površina,

3.odlaganje komunalnog otpada,

4.održavanje javnih površina,

5.održavanje nerazvrstanih cesta te obnova i postava horizontalne i vertikalne signalizacije,

6.održavanje groblja i prijevoz pokojnika,

7.obavljanje dimnjačarskih poslova,

8.održavanje javne rasvjete.

Člankom 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je što se podrazumijeva pod pojmom svake od navedenih komunalnih djelatnosti iz prethodnog stavka.

II. NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 3.

Komunalne djelatnosti na području Općine Mošćenička Draga obavljaju:

1.Komunalno društvo »Komunalac« d.o.o. Opatija,

2.pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji, i

3.pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova

Članak 4.

Komunalno društvo »Komunalac« d.o.o. Opatija obavlja sljedeće komunalne djelatnosti:

-odlaganje komunalnog otpada,

-održavanje čistoće javnih površina,

-održavanje javne rasvjete - poslove održavanja objekata i uređaja javne rasvjete,

-održavanje groblja i prijevoz pokojnika.

Komunalno društvo »Komunalac« d.o.o. Opatija obavlja komunalne djelatnosti iz stavka 1. ovog članka sukladno ovoj Odluci, posebnim propisima kojima se regulira obavljanje pojedine djelatnosti i odlukama Općinskog vijeća donesenih sukladno tim propisima, a na temelju ugovora koje zaključuje Općinski načelnik.

Navedeni ugovori zaključuju se na osnovi godišnjih Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Mošćenička Draga.

Članak 5.

Komunalna djelatnost prijevoza putnika u javnom prometu obavlja se sukladno Ugovoru o uređivanju međusobnih prava i obveza u obavljanju javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika na području Općine Mošćenička Draga na utvrđenim linijama.

III. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI

Članak 6.

Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji mogu obavljati na području Općine Mošćenička Draga sljedeće komunalne djelatnosti:

-obavljanje dimnjačarskih poslova.

Koncesija se može dati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka na vrijeme od najduže 30 godina.

Članak 7.

Postupak dodjele koncesije provodi se javnim natječajem, u skladu sa posebnim propisima koji reguliraju pitanje dodjela koncesija, Zakonom o komunalnom gospodarstvu te ovom Odlukom.

Postupak dodjele koncesije započinje pripremnim radnjama koje uključuju izradu studije opravdanosti za dodjelu koncesije, imenovanje povjerenstva te pripremu natječajne dokumentacije.

Odluku o početku postupka davanja koncesije donosi općinski načelnik.

Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo koje ima predsjednika i najviše 6 članova, a imenuje ga općinski načelnik.

Članak 8.

Odluku o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije donosi općinski načelnik.

Objava obavijesti o namjeri davanja koncesije mora sadržavati:

-djelatnost za koju se daje koncesija,

-vrijeme za koje se daje koncesija,

-vrstu i opseg poslova,

-način određivanja cijene za obavljanje poslova,

-najniži iznos naknade za koncesiju te način i rok plaćanja,

-jamstvo korisnika koncesije za ispunjenje ugovora,

-način, mjesto i rok za podnošenje ponude,

-isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,

-mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,

-kriterije i uvjete za odabir najpovoljnije ponude,

-ostali sadržaj propisan posebnim propisima.

Oglas se objavljuje u »Narodnim novinama«, dnevnom ili tjednom tisku te na web stranicama Općine.

Članak 9.

Povjerenstvo iz članka 7. ove Odluke kod otvaranja ponuda sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda te zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda čiji je sadržaj utvrđen propisima kojima je reguliran postupak javne nabave.

Na osnovi prijedloga Povjerenstva općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću prijedlog odluke o dodjeli koncesije ili poništenju postupka davanja koncesije.

Članak 10.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće.

Kriteriji na kojima se temelji odabir najpovoljnije ponude:

1.u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude:

-kvaliteta usluge (ugled ponuditelja, jamstva),

-sposobnosti ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za vrijeme trajanja koncesije i za kvalitetno ostvarivanje koncesije i drugih kriterija propisanih Zakonom o koncesijama ili

2.najviša ponuđena naknada za koncesiju.

Ovisno o ciljevima koji se žele postići, davatelj koncesije odlučuje koje će kriterije primijeniti, a može utvrditi i dodatne uvjete i mjerila kao kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja.

Kriterij za odabir ponude te rok trajanja koncesije utvrđuju se odlukom iz članka 8. stavka 1. i sastavni su dio natječajne dokumentacije.

Članak 11.

Odluka o davanju koncesije obvezno sadrži:

1.djelatnost za koju se koncesija daje,

2.vrijeme na koje se koncesija daje,

3.visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4.cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

5.obveze koncesionara,

6.drugi sadržaj propisan posebnim propisom kojim je regulirano davanje koncesije.

Članak 12.

Na temelju Odluke o davanju koncesije općinski načelnik s odabranim ponuditeljem sklapa ugovor o koncesiji.

Ugovor o koncesiji obavezno sadrži:

1.djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,

2.vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,

3.visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4.cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

5.prava i obveze davatelja koncesije,

6.prava i obveze korisnika koncesije,

7.jamstva korisnika koncesije,

8.uvjete otkaza ugovora,

9.ugovorne kazne.

Članak 13.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti na temelju koncesije iz članka 6. alineje 1. ove Odluke dužne su pri svakoj eventualnoj promjeni cijene odnosno tarife svojih usluga izvršiti prijavu cjenika, odnosno zatražiti prethodnu suglasnost općinskog načelnika.

Prijava cjenikom iz prethodnog stavka obavezno sadrži:

-vrstu komunalne usluge, te način obračuna i plaćanja usluge,

-strukturu postojeće cijene komunalne usluge,

-predloženu novu cijenu usluge i njenu strukturu,

-postupak promjene cijene s obrazloženjem i kalkulacijama,

-dan primjene nove cijene.

Članak 14.

Općinski načelnik daje suglasnost na prijavu cjenika u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za pribavljanje prethodne suglasnosti, a u protivnom će se smatrati da je suglasnost dana.

U slučaju uskrate suglasnosti na prijavljeni cjenik od strane općinskog načelnika, isti se ne može primjenjivati.

Članak 15.

Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist Proračuna Općine Mošćenička Draga, a koristi se za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

IV. NAČINI I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA NA TEMELJU PISANOG UGOVORA

Članak 16.

Pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova mogu obavljati na području Općine Mošćenička Draga sljedeće komunalne djelatnosti - poslove:

1. -održavanje čistoće javnih zelenih površina, parkova i dječjih igrališta

-održavanje čistoće javnih površina u dijelu poslovi veterinarsko-higijeničarske službe

-održavanje čistoće plaža

2. -održavanje javnih površina

-održavanje javnih zelenih površina, parkova i dječjih igrališta

3. -održavanje nerazvrstanih cesta

-održavanje nerazvrstanih cesta - poslovi obnove i postave horizontalne i vertikalne prometne signalizacije

4.-javne rasvjete - poslove dekorativne rasvjete

Pod obavljanjem poslova održavanja čistoće javnih zelenih površina, parkova i dječjih igrališta podrazumijevaju se poslovi pometanja i skupljanja lišća te svih vrsta otpadaka na javnim zelenim površinama, parkovima i dječjim igralištima, te javnim površinama posipanim šljunkom, pražnjenje košarica za otpatke u parkovima i dječjim igralištima.

Pod obavljanjem poslova veterinarsko-higijeničarske službe podrazumijevaju se poslovi dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na površinama u vlasništvu Općine Mošćenička Draga, uklanjanje lešina životinja s ulica, neškodljivo uklanjanje pasa i mačaka.

Pod obavljanjem poslova održavanja čistoće plaža podrazumijevaju se poslovi čišćenja plaža (skupljanje otpada s plaža, pražnjenje košarica za otpad postavljenih uz plažu i na plaži, odvoz otpada do kontejnera za prikupljanje otpada i sl.) na području Općine Mošćenička Draga.

Pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja javnih površina podrazumijeva se održavanje pješačkih staza, pješačkih zona, nogostupa, javnih stubišta, trgova, parkova, dječjih igrališta. Pod održavanjem se podrazumijeva saniranje oštećenja na postojećim površinama, kao i održavanje u stanju funkcionalne ispravnosti dječjih igrališta (redovno održavanje, popravak i zamjena oštećenih sprava na dječjim igralištima).

Pod obavljanjem poslova održavanja javnih zelenih površina, parkova i dječjih igrališta podrazumijeva se zalijevanje javnih zelenih površina i cvijeća, košnja trave, obrezivanje stabala, ukrasnog grmlja, sanitarna sječa, košnja zatravljenih površina i ukrasnih travnjaka, sadnja i održavanje sezonskog cvijeća i ukrasnog grmlja, plijevljenje korova i okopavanje javnih ozelenjenih površina, krčenje zelenila uz pješačke staze i orezivanje zelenih ograda, kao i održavanje zelenila uz pješačke komunikacije.

Pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta podrazumijeva se sanacija potpornih i obložnih zidova na nerazvrstanim cestama, sanacija dotrajalih asfaltnih površina, sanacija udarnih rupa i drugi srodni poslovi na nerazvrstanim cestama, hitne intervencije na nerazvrstanim cestama.

Pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta, poslova obnove i postave horizontalne i vertikalne prometne signalizacije podrazumijeva se obnova pješačkih prijelaza te ostalih oznaka prometne signalizacije, obnova i postava vertikalne prometne signalizacije.

Pod obavljanjem poslova javne rasvjete - poslova dekorativne rasvjete podrazumijeva se postava dekoracije svjetlećim elementima na stupove javne rasvjete, drveće, fasade i druge javne površine u vrijeme Božićnih i novogodišnjih blagdana kao i drugih blagdana i manifestacija.

Članak 17.

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova (u daljnjem tekstu: Ugovor) iz članka 16. stavak 1. ove Odluke može se zaključiti najdulje na vrijeme od 4 godine.

Opseg i cijena komunalnih poslova odredit će se na osnovi Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 28. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu i troškovnika sačinjenog na temelju Programa održavanja komunalne infrastrukture za godinu u kojoj se zaključuje ugovor, a do isteka roka na koji se zaključuje ugovor bit će utvrđeni naprijed navedenim godišnjim Programom i troškovnicima za predmetne poslove.

U slučaju povećanja ili smanjenja opsega komunalnih poslova ili cijene, u tijeku roka na koji je zaključen ugovor, sporazumno će se sačiniti anex ugovora.

Cijena usluge isplaćuje se izvršitelju usluge prema dostavljenim računima o izvršenim poslovima, koje ovjerava osoba naručitelja koja vrši nadzor nad obavljanjem poslova.

Članak 18.

Postupak odabira osobe kojoj će biti povjereno obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora iz članka 16. stavak 1. ove Odluke provodi se:

-prikupljanjem ponuda, ili

-javnim natječajem

Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi općinski načelnik.

Prikupljanju ponuda pristupit će se kada vrijednost poslova komunalnih djelatnosti u godišnjem iznosu ne prelazi vrijednost od 70.000,00 kuna, bez PDV-a.

Javnom natječaju pristupit će se kada vrijednost poslova komunalnih djelatnosti u godišnjem iznosu prelazi vrijednost od 70.000,00 kuna, bez PDV-a.

Članak 19.

Postupak prikupljanja ponuda ili javnog natječaja iz članka 18. ove Odluke provodi Povjerenstvo koje imenuje općinski načelnik, posebno za svaki postupak glede pojedinih komunalnih poslova iz članka 16. ove Odluke.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.

Članak 20.

Povjerenstvo iz članka 19. ove Odluke provodi otvaranje pristiglih ponuda na sjednici koja se mora održati najkasnije 5 (pet) dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

Prilikom otvaranja ponuda mogu biti nazočni ponuditelji.

Ponude koje ne sadržavaju isprave navedene u ovoj Odluci smatrat će se nepravovaljanima.

Povjerenstvo kod otvaranja ponuda sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda te zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda čiji je sadržaj utvrđen propisima kojima je reguliran postupak javne nabave.

Na osnovi prijedloga Povjerenstva općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću prijedlog odluke o povjeravanju komunalnih poslova ili poništenju javnog natječaja.

Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora donosi Općinsko vijeće.

Članak 21.

Prikupljanje ponuda provodi se pozivom za dostavu ponuda za najmanje 3 (tri) ponuditelja.

Poziv za dostavu ponude ponuditeljima upućuje općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva iz članka 19. ove Odluke.

Poziv za dostavu ponude mora sadržavati sve elemente potrebne ponuditeljima za pravovaljano podnošenje ponude.

Članak 22.

Odluka o prikupljanju ponuda i javni natječaj mora sadržavati:

-djelatnost za koju se sklapa ugovor

-vrijeme za koje se sklapa ugovor

-vrstu i opseg poslova

-način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja

-jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora

-način i vrijeme i rok za podnošenje ponuda

-rok važenja ponuda,

-isprave koje je potrebno podnijeti kao prilog ponudi,

-mjesto i vrijeme održavanja sjednice povjerenstva za otvaranje ponuda

-uvjeti za odabir najpovoljnije ponude.

Članak 23.

Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti u Jedinstveni upravni odjel Općine Mošćenička Draga, neposredno ili putem pošte, preporučeno s naznakom »ne otvarati - za natječaj« u roku od 8 dana od dana primitka poziva za podnošenje ponuda odnosno od dana objave natječaja.

Članak 24.

Uz ponudu, ponuditelji su dužni priložiti sljedeće isprave:

-dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnosti (obrtnica ili izvadak iz registra trgovačkog suda),

-dokumente o financijskoj stabilnosti (ne starije od mjesec dana),

-potvrda Porezne uprave o stanju duga, koja ne smije biti starija od 30 (trideset) dana od dana objave natječaja, kojom dokazuje da je uredno platio sve dospjele porezne obveze i doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja,

-izjava o nekažnjavanju, kojom potvrđuje da ponuditelju i odgovornoj osobi ponuditelja nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zloupotreba položaja i ovlasti, protuzakonito posredovanje, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca,

-reference ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet natječaja (oprema, poslovni prostor, broj i struktura zaposlenih, dosadašnji poslovi).

Članak 25.

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude su:

-sposobnost ponuditelja utvrđena temeljem dokumentacije iz općeg dijela ponude sukladno članku 22. i članku 24. ove Odluke,

-najniža ponuđena cijena uz iste ponudbene uvjete.

Članak 26.

Na temelju Odluke Općinskog vijeća o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora, općinski načelnik sklapa Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova koji obvezatno sadrži:

-djelatnost za koju se sklapa ugovor,

-vrijeme na koje se sklapa ugovor,

-vrstu i opseg poslova,

-način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,

-jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

V.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti ili pojedinih komunalnih poslova ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni ili do raskida istih.

Članak 28.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/09, 45/10).

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/02

Ur. broj: 2156/03-02-12-1

Mošćenička Draga, 21. lipnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=786&mjesto=51417&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr