SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 23. Četvrtak, 21. lipnja 2012.
OPĆINA DOBRINJ

23.

Na temelju članka 25. stavka 1. točka 2. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 11. i 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/ 01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 20. sjednici održanoj dana 23. svibnja 2012. godine, donosi

ODLUKU
o poništenju postupka davanja koncesije

P o n i š t a v a s e postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja pogrebnih poslova na području općine Dobrinj na grobljima: Dobrinj, Polje i Sužan prema Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na području općine Dobrinj objavljenoj u »Narodnim novinama« broj 38. od 30. ožujka 2012. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Općina Dobrinj je temeljem odredbi članka 16. Zakona o koncesijama provela postupak davanja koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na području Općine Dobrinj i to dodjelom dvije koncesije ovisno o području na kojem se koncesija obavlja. Sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesije, objavljenoj u »Narodnim novinama« broj 38 od 30. ožujka 2012. godine i na web stranicama Općine Dobrinj, kao predmet koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na području općine Dobrinj dodjeljuje se koncesija za obavljanje pogrebnih poslova na području općine Dobrinj i to na grobljima: Dobrinj, Polje i Sužan na razdoblje od 2 (dvije) godine (toč. 2.1.) i koncesija za obavljanje pogrebnih poslova na području općine Dobrinj i to na grobljima: Kras, Gabonjin i Rasopasno na razdoblje od 5 (pet) godina (toč. 2.2.).

Uvidom u zapisnik Stručnog povjerenstva od 04. svibnja 2012. godine utvrđuje se da su do isteka roka za dostavu ponuda, odnosno do 30. travnja 2012. godine, za koncesiju za obavljanje pogrebnih poslova na području općine Dobrinj i to na grobljima: Dobrinj, Polje i Sužan na razdoblje od 2 (dvije) godine (toč. 2.1.) pristigla jedna ponuda, ponuda Marije Turčić, vl. građ. obrt »Komunalac«, Omišalj - ponuda za dodjelu koncesije za pogrebne poslove na grobljima Dobrinj, Polje i Sužan.

Stručno povjerenstvo je izvršilo uvid u pristiglu ponudu te utvrdilo da je ponuda Marije Turčić, vl. građ. obrt »Komunalac«, Omišalj - ponuda za dodjelu koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na grobljima Dobrinj, Polje i Sužan neprihvatljiva budući da određena dokumentacija, sukladno Zapisniku, nije dostavljena u izvorniku ili ovjerenom presliku odnosno budući je starija od 30 dana.

Kako nakon isključenja ponuda u postupku davanja koncesija nije preostala nijedna prihvatljiva ponuda, sukladno članku 25. stavku 1. točka 3. Zakona o koncesijama, temeljem prijedlog Stručnog povjerenstava za koncesiju, odlučeno je kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku 10 (deset) dana. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, a predaje Naručitelju u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave i druge stranke postupka.

Klasa: 021-05/12-29/20

Ur. broj: 2142-04-01-12-8

Dobrinj, 23. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=786&mjesto=51514&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr