SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 23. Četvrtak, 21. lipnja 2012.
OPĆINA BROD MORAVICE

11.

Na temelju 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/ 00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 14/08, 38/09 i 153/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 29. svibnja 2012. godine donosi

ODLUKU
o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu
Općine Brod Moravice

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način, uvjeti i postupak prodaje te drugi oblici raspolaganja zemljištem u vlasništvu Općine Brod Moravice.

Izuzetno od odredbe prethodnog stavka ovog članka, način, uvjeti i postupak davanja u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Brod Moravice za postavu privremenih objekata, urediti će se posebnom odlukom.

Članak 2.

Građevinskim zemljištem smatra se izgrađeno i uređeno, kao i neizgrađeno građevinsko zemljište koje je važećim dokumentom prostornog uređenja predviđeno za građenje građevina i građenje i uređenje javnih površina, a nalazi se unutar granica područja Općine Brod Moravice.

Članak 3.

Nositelj vlasničkih prava nad građevinskim zemljištem u vlasništvu Općine Brod Moravice je Općinsko vijeće Općine Brod Moravice (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).

Članak 4.

Priprema građevinskog zemljišta obuhvaća.izradu i donošenje prostornih planova, ishođenje potrebitih dozvola u slučaju kada je Općina Brod Moravice investitor, izradu potrebitih geodetskih elaborata, utvrđivanje komunalnog doprinosa, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, kao i druge radnje za pripremu građenja ili uređenja na zemljištu.

Članak 5.

Priprema zemljišta financira se iz Proračuna Općine Brod Moravice, prihoda ostvarenih gospodarenjem zemljištem u vlasništvu Općine Brod Moravice te iz drugih izvora sredstava.

Članak 6.

Općina Brod Moravice prodaje, odnosno na drugi način raspolaže zemljištem na kojem ima pravo vlasništva, temeljem javnog natječaja i uz tržišnu cijenu, na način i po uvjetima propisanim ovom Odlukom.

Oblici raspolaganja zemljištem su:

1.PRODAJA ZEMLJIŠTA

a)za građenje građevina

b)za formiranje (uređenje) građevinske čestice (okućnice)

2.ZAMJENA ZEMLJIŠTA

3.OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA KOD GRADNJE GRAĐEVINE

4.USTANOVLJAVANJE PRAVA SLUŽNOSTI I DRUGIH STVARNIH TERETA

5.ZAKUP ZEMLJIŠTA (reguliran posebnom odlukom)

PRODAJA ZEMLJIŠTA

Članak 7.

Prodaja zemljišta vrši se putem javnog natječaja.

Odluku o raspisivanju i provođenju natječaja donosi Općinski načelnik.

Obavijest o natječaju objavljuje se u tisku, a postupak i uvjeti natječaja na oglasnim pločama i web stranicama Općine Brod Moravice.

Natječaj mora biti otvoren najmanje 8 dana računajući od dana objave u tisku.

Tekst objave natječaja sadrži sljedeće:

- oznaku i površinu zemljišta odnosno nekretnine,

- podatke o opremljenosti nekretnine,

- početni iznos cijene po m2,

- rok za podnošenje ponuda,

- iznos jamčevine, kao i odredbu da ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, odnosno ne sklopi ugovor u roku kojeg odredi vlasnik, iznos jamčevine mu neće biti vraćen,

- najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dana provedenog natječaja ili od roka kojeg odredi Općinski načelnik, sklopiti ugovor o kupoprodaji zemljišta, odnosno, ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne postupi po navedenom, smatrati će se da je isti odustao od sklapanja ugovora o kupoprodaji zemljišta te će se natječaj za prodaju zemljišta ponoviti,

- način plaćanja ukupne cijene zemljišta,

- način otvaranja ponuda (javno ili samo putem povjerenstva).

Članak 8.

Pismena prijava na natječaj mora sadržavati:

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba,

- presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar,

- oznaku k.č. za koju se podnosi ponuda,

- visinu ponuđene cijene po m2 zemljišta, odnosno nekretnine,

- adresu prebivališta,

- broj tekućeg računa za fizičke osobe, odnosno žiro računa za pravne osobe zbog povrata jamčevine.

Članak 9.

Natječaj iz čl. 8. ove Odluke provodi nadležno povjerenstvo.

Članove povjerenstva imenuje Općinski načelnik.

Članak 10.

Povjerenstvo otvara pristigle ponude te utvrđuje sljedeće:

- da li ponuda ispunjava uvjete natječaja,

- iznos ponude.

Povjerenstvo utvrđuje najpovoljnijeg ponuditelja prema visini ponuđene cijene, uz uvjet da su ispunjeni svi uvjeti iz natječaja.

Na temelju obrazloženog prijedloga povjerenstva, prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinski načelnik i upućuje Općinskom vijeću na prihvaćanje.

S najpovoljnijim ponuditeljem Općinski načelnik sklapa kupoprodajni ugovor po ovlaštenju Općinskog vijeća.

Članak 11.

O postupku otvaranja ponuda vodi se zapisnik u koji se unose podaci o vlasniku, zemljištu, mjestu i vremenu otvaranja ponuda, imenu i prezimenu članova povjerenstva, početnom iznosu cijene zemljišta, sudionicima natječaja, podnesenim ponudama, obavijesti o povlačenju, odnosno odustajanju, primjedbe natjecatelja, konačno postignutoj cijeni zemljišta te odabranom kupcu.

Članak 12.

Nakon provedenog natječaja zainteresiranim natjecateljima na njihov zahtjev se uručuje preslika zapisnika iz prethodnog članka ove Odluke.

Članak 13.

Visinu jamčevinu određuje Općinski načelnik odlukom o raspisivanju natječaja, a ista ne može biti manja od 20% od ukupno određene početne cijene nekretnine.

Jamčevina koju su položili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene vraćaju se nakon završetka natječaja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj u roku od 15 dana od dana poziva na sklapanje ugovora ne potpiše isti, Općinski načelnik donosi odluku o sklapanju ugovora s prvim sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem.

Iznos jamčevine najpovoljnijeg ponuditelja uračunati će se u kupoprodajnu cijenu zemljišta.

Članak 14.

Ugovor o kupoprodaji zemljišta sklapa se u pisanom obliku i mora sadržavati

- naznaku ugovornih strana,

- oznaku i površinu zemljišta, odnosno nekretnine,

- podatke o opremljenosti zemljišta, odnosno nekretnini,

- iznos cijene zemljišta, rok i način plaćanja,

- mjesto i vrijeme sklapanja ugovora.

CIJENA ZEMLJIŠTA

Članak 15.

Prodajna cijena zemljišta sastoji se od zbroja cijene zemljišta i rente.

Kada se prodaje građevinsko zemljište za proširenje okućnice za objekte koji su već izgrađeni i kada se radi o manjim građevinskim parcelama na kojima nije moguća gradnja novih objekata, početna prodajna cijena sastoji se od cijene zemljišta, bez zemljišne rente, o čemu odluku donosi Općinski načelnik.

Članak 16.

Utvrđuje se početna cijena zemljišta po m2 kako slijedi.

A) Građevinsko zemljište

- I. zona 112,00 kn/m2

- II. zona 90,00 kn/m2

- III. zona 75,00 kn/m2

- IV. zona 35,00 kn/m2

B) Vrt - okućnica 20,00 kn/m2

C) Oranica 12,00 kn/m2

D) Livada 9,00 kn/m2

E) Šuma-pašnjak 7,00 kn/m2

F) Neplodno 3,00 kn/m2

Kada se prilikom raspisivanja natječaja procjenjuje da je tržišna cijena zemljišta veća od cijene iz prethodnog stavka ovog članka, Općinski načelnik može u takvom natječaju utvrditi veću početnu cijenu.

Kada se prilikom raspisivanja natječaja procjenjuje da je tržišna cijena zemljišta niža od cijene iz stavka 1. ovog članka, na prijedlog Općinskog načelnika Općinsko vijeće može u takvom natječaju utvrditi manju početnu cijenu.

Članak 17.

Renta je dodatna cijena zemljišta nastala urbanizacijom, ulaganjem i opremanjem zemljišta komunalnom i drugom infrastrukturom, položajnim i drugim pogodnostima određenog zemljišta.

Visina rente iz stavka 1. ovog članka određena je, ovisno o zoni i namjeni građevinskog zemljišta, po m2 građevinskog zemljišta.

Članak 18.

Utvrđuje se iznos rente po m2 građevinskog zemljišta, ovisno o zoni u kojoj se nalazi građevinsko zemljište kako slijedi:

- I. zona 120,00 kn/m2

- II. zona 100,00 kn/m2

- III. zona 80,00 kn/m2

- IV. zona 60,00 kn/m2

Članak 19.

Zone za obračun prodajne cijene zemljišta su sljedeće:

- I. zona obuhvaća građevinsko područje naselja N1 Stari Lazi, N2 Novi Lazi, N3 Donja Dobra, N4 Brod Moravice, N5 Lokvica, N7 Čučak, N8 Moravička Sela, Maklen i Delači, N9 Gornji Kuti.

- II. zona obuhvaća građevinsko područje naselja N10 Velike Drage, N11 Male Drage, N12 Razdrto, N19 Gornji Šajn, N23 Šimatovo, N32 Kocijani, N33 Podstene, N35 Pauci.

- III. zona obuhvaća građevinsko područje naselja N6 Smišljak, N13 Kavrani, N14 Goršeti, N15 Donja Lamana Draga,N16 Donji Šehovac, N17 Gornji Šehovac, N18 Donji Šajn N20 Klepeće Selo, N21 Goliki, N22 Podgorani, N24 Zavrh N25 Gornja Lamana Draga, N26 Colnari, N27 Završje, N28 Naglići, N29 Nove Hiže, N30 Doluš, N31 Planica, N34 Šepci.

- IV. zona obuhvaća građevinska zemljišta gospodarskih namjena K1 Matika, K2 Donja Dobra 1, K3 Donja Dobra 2, K4 Donji Šehovac, zemljišta ugostiteljsko-turističkih namjena T1 Matika i T2 Donji Kuti i sportsko-rekreativna zona Draškovac.

OSTALI OBLICI RASPOLAGANJA ZEMLJIŠTEM

Članak 20.

Na zemljištu u svom vlasništvu Općina Brod Moravice može osnovati pravo građenja u korist druge osobe radi gradnje građevina.

Pravo građenja osniva se ugovorom između Općine Brod Moravice kao vlasnika zemljišta i nositelja prava građenja.

Rok na koji se osniva pravo građenja, kao i visinu naknade za isto, utvrđuje pojedinačnom odlukom Općinski načelnik.

Na sadržaj, prometnost, zaštitu i prestanak prava građenja primjenjuju se odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Članak 21.

Na zemljištu u vlasništvu Općine Brod Moravice ugovorom se može osnivati služnost u korist vlasnika određene druge nekretnine, kao i nositelja prava građenja na njoj ili u korist određene osobe.

Ugovorom se utvrđuje pravo Općine Brod Moravice da ukine osovanu služnost prije isteka roka na koji je služnost osnovana, ako služnost izgubi svoju razumnu svrhu.

Visinu naknade za osnovanu služnost te rok utvrđuje Općinski načelnik posebnom odlukom.

Članak 22.

Zemljište u vlasništvu Općine Brod Moravice ugovorom se može opteretiti osnivanjem stvarnih tereta.

Sadržaj stvarnog tereta je činidba na koju korisnik ima pravo na teret vrijednosti zemljišta koje se opterećuje.

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 944-03/12-01-01

Ur. broj: 2112-06-12-01-01

Brod Moravice, 29. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=786&mjesto=51312&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr