SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 22. Petak, 15. lipnja 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

38.

Na temelju članka 209. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11 i 130/11), članka 63. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09 i 90/11) i članka 2. Uredbe o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (»Narodne novine« broj 109/ 11), članka 40. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/ 09), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 18. sjednici, održanoj 16. svibnja 2012. godine, u nastavku, 21. svibnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o priključenju na komunalne vodne građevine
za javnu odvodnju

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom reguliraju se odgovarajuća pitanja u svezi priključenja građevine odnosno druge nekretnine na komunalne vodne građevine za odvodnju otpadnih i oborinskih voda

(2) Ovom Odlukom utvrđuju se:

1. postupak priključenja 2. rokovi za priključenje 3. obveza priključenja 4. naknada za priključenje i način plaćanja naknade za priključenje 5. način i uvjeti financiranja komunalnih vodnih građevina od strane budućih korisnika 6. prekršajne odredbe

Članak 2.

(1) Pod komunalnim vodnim građevinama, u smislu ove Odluke, smatraju se građevine za javnu odvodnju.

 (2) Vodne usluge su usluge javne odvodnje.

Članak 3.

(1) Isporučitelj vodne usluge je: Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. Novi Vinodolski (u daljem tekstu Isporučitelj), kojem Općina Vinodolska općina (u daljem tekstu: Općina) prenosi javne ovlasti.

Članak 4.

(1) Priključenje na komunalne vodne građevine (u daljem tekstu: priključenje) u smislu odredbi ove Odluke smatra se izgradnja objekata i uređaja od javne mreže do priključnog okna do građevine.

(2) Pod građevinom se smatra obiteljska kuća, stan, poslovni prostor, garaža, spremište, kao i svi objekti koji podliježu odredbama Zakona o gradnji.

1. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 5.

(1) Postupak priključenja na komunalne vodne građevine - odvodnje, za koje je priključenje obavezno, pokreće se podnošenjem pisanog zahtjeva stranke, vlasnika građevinske čestice/građevine ili investitora gradnje.

(2) Priključenje građevina odnosno drugih nekretnina na komunalne vodne objekte je obavezno ako za to postoje tehničko-tehnološki uvjeti, i ne postoje Zakonom propisana ograničenja.

(3) Zahtjev u smislu stavka 1. ovog članka, mora se podnijeti Isporučitelju sukladno članku 10. ove Odluke, (4) Uz zahtjev za priključenje prilaze se:

- vlasnički list (ne stariji od mjesec dana),

- preslika katastarskog plana odnosne čestice,

- konačni akt temeljem kojeg se može graditi, odnosno temeljem kojeg je građevina legalizirana,

- potvrda o nedugovanju (izdaje nadležni odjel Općine),

- odobrenje za prekop javne površine (izdaje nadležno upravno tijelo Općine ukoliko se priključak izvodi preko javne površine.

(5) Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi, kao i građevine za koje se vodi postupak obustave građenja ili uklanjanja građevina prema posebnom zakonu ne smiju se priključiti na komunalne vodne građevine namijenjene odvodnji.

Članak 6.

1) U povodu zahtjeva iz članka 5. st. 1. ove Odluke, isporučitelj vodne usluge iz članka 3. ove Odluke, provodi postupak ispitivanja činjeničnog stanja j zaključuje sa vlasnikom građevine ili druge nekretnine odnosno njegovim zakonskim zastupnikom Ugovor o priključenju na komunalne vodne građevine - odvodnje, ako za priključak postoje tehničko-tehnološki uvjeti.

(2) Ako za priključenje ne postoje odgovarajući tehničko - tehnološki uvjeti priključenja na komunalne vodne građevine - odvodnje, isporučitelj iz čl. 3. ove Odluke odbiti će Zahtjev za priključenje i o tome pismeno obavijestiti stranku, pri tome navodeći razloge odbijanja.

Članak 7.

(1) Ugovor o priključenju na komunalne vodne građevine, mora sadržavati podatke o:

- vlasniku građevine koja se priključuje (ime i prezime, adresa, OIB),

- građevini koja se priključuje (mjesto i adresa, katastarska čestica, namjena građevine)

- vrsti i broju priključka, ovisno o broju samostalnih uporabnih cjelina

- mjesto priključenja sa priloženom skicom

- tehničko- tehnološke uvjeta priključenja,

- rok izvedbe priključenja

- iznos naknade za priključenje i način plaćanja naknade za priključenje.

(2) Ugovorom iz stavka 1. Ovog članka utvrđuje se obaveza plaćanja naknade za priključenje.

(3) Primjerak Ugovora iz članka 6. st. 1 ove Odluke, Isporučitelj dostavlja na znanje, nadležnom upravnom tijelu Općine ( u daljnjem tekstu Odsjek).

Članak 8.

(1) Priključenje građevine ili druge nekretnine na komunalne vodne građevine može se izvesti nakon potpisivanja Ugovora o priključenju, te nakon podmirenja svih Ugovorom definiranih obveza, o čemu vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine - odvodnje, dostavlja dokaz isporučitelju vodne usluge.

Članak 9.

1) Priključenje građevine ili druge nekretnine na komunalne vodne građevine mora se u tehničko-tehnološkom smislu izvesti po pravilima struke, vodeći računa da se priključenje izvrši racionalno, uz optimalne troškove, da se osigura uredno funkcioniranje priključka, te da se priključenjem novog korisnika ne naruši odgovarajući standard zadovoljenja potreba ostalih, ranije priključenih korisnika na komunalne vodne građevine predmetnog područja.

(2) Pod tehničko-tehnološkim uvjetima za objekte odvodnje podrazumijevamo:

- kanalizacijski priključak izrađuje se od vodonepropusnog materijala,

- obavezna je provjera na vodonepropusnosti i protočnosti izvedenog priključka, prije stavljanja u funkciju

- križanje kanalizacijskih priključaka s ostalim instalacijama (voda, struja, HPT, plin), izvodi se u pravilu ispod navedenih instalacija,

- priključenje se izvodi putem priključnog okna, sa ljevano- željeznim poklopcem, odgovarajuće nosivosti.

2. I 3. ROKOVI PRIKLJUČENJA I OBVEZE PRIKLJUČENJA

Članak 10.

(1) Vlasnik građevine, odnosno druge nekretnine, za koju su naknadno stvoreni tehničko- tehnološki uvjeti priključenja, dužan je priključiti svoju građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine, sukladno ovoj Odluci, najkasnije u roku od 1 godine, od dana primitka pisane obavijesti isporučitelja vodne usluge o mogućnosti priključenja.

(2) Vlasnik postojeće građevine odnosno druge nekretnine, koja ima tehničko - tehnološke uvjete za priključenje na komunalne vodne građevine, a koji nije izvršio priključenje u smislu odredbi ove Odluke, dužan je to učiniti u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, sukladno svim odredbama Odluke.

Članak 11.

(1) Od obaveze priključenja iz članka 10. ove Odluke izuzimaju se vlasnici građevine ili druge nekretnine, na cijelom podrucju Općine, ukoliko su na zadovoljavajuci način pojedinačno riješili svoje potrebe, a nema odgovarajućih tehničko - tehnoloških uvjeta za priključenje na komunalni vodni sustav - odvodnje.

Članak12.

(1) Nakon priključenja građevine i drugih nekretnina na komunalni vodne građevine, postojeće septičke taložnice/ jame i sl. moraju biti stavljene izvan funkcije, ispražnjene i očišćene (sanirane), u roku od 3 mjeseca, od dana priključenja na komunalni vodni sustav namjenjen odvodnji.

Članak 13.

(1) U svezi priključenja građevine ili druge nekretnine na komunalne vodne objekte vlasnik građevine ili druge nekretnine, tj. investitor gradnje plaća cijenu stvarnih troškova rada i utrošenog materijala za izvedbu priključka na komunalne vodne građevine, neposredno nositelju izvedbe priključka, temeljem ponude, Ugovora i izdanog računa za izvršeni posao.

(2) Nadzor nad izvedbom priključka obavlja ovlaštena osoba Isporučitelja.

4. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

Članak 14.

(1) Pored troškova u smislu čl.13. ove Odluke, vlasnik građevine ili druge nekretnine, tj.investitor gradnje plaća I naknadu za priključenje.

Članak 15.

1) Ako građevina ima više posebnih dijelova koji predstavljaju samostalne uporabne cjeline, naknada za priključenje plaća se za svaku cjelinu - zasebno.

(2) Površina garaža, garažnih mjesta, ostava i spremišta, kao posebnih dijelova nekretnina, pribraja se površini posebnih dijelova nekretnina iz st. 1 ovog članka.

(3) Ako se u garaže, garažna mjesta, ostave i spremišta, kao posebne dijelove nekretnine, uvode priključci komunalnih vodnih građevina, na te se posebne dijelove nekretnine plaća naknada za priključenje - zasebno od posebnih dijelova nekretnina iz st. 1 ovog članka.

Članak 16.

(1) Iz obveze plaćanja naknade za priključenje iz ovog članka izuzeti su:

1.Općina Vinodolska općina, investitor gradnje za objekte koje gradi iz proračunskih prihoda,

2. Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. , za priključenje sustava navodnjavanja javnih zelenih površina.

Članak 17.

(1) Iznos naknade za priključenje određuje se prema utvrđenom postotku od prosječne bruto plaće u RH za prethodnu godinu, a sukladno namjeni i veličini građevine odnosno druge nekretnine, prema tabeli:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 18.

(1) Naknada za priključenje prihod je Općine i plaća se u korist žiro- računa Općine Vinodolska općina.

(2) Naknada za priključenje plaća se jednokratno ili obročno.

(3) Sredstva naknade iz st. 1 ovog članka namijenjena su za financiranje izgradnje komunalnih vodnih građevina, u skladu sa Programom građenja komunalnih vodnih građevina, kojeg donosi Općinsko Vijeće.

5. NAČINI I UVIJETI FINANCIRANJA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA

Članak 19.

(1) U slučaju kada gradnja određene komunalne vodne građevine nije predviđena Programom građenja komunalnih vodnih građevina, budući korisnici vodnih usluga koji se žele priključiti na te građevine mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih sredstava u određenom roku, pod uvjetima utvrđenim Ugovorom o sufinaciranju gradnje komunalnih vodnih građevina s Općinom.

(2) Ugovor iz predhodnog stavka, sklopljen između budućeg korisnlka komunalne vodne usluge i Općine, definira projekt izgradnje, trošak izgradnje, rok izgradnje i rok povrata uloženih sredstava.

(3) Rok povrata sredstava iz st. 1 ovog članka ne maže biti dulji od 5 godina, od dana sklapanja Ugovora.

6. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 20.

(1) Aka vlasnik građevine odnosno druge nekretnine ne postupi sukladno članku 10. ove Odluke, jedinica lokalne samouprave donosi, na prijedlog isporučitelja vodne usluge - odvodnje, Rješenje u upravnom postupku a obvezi priključenja na teret vlasnika ili drugog zakonitog posjednika gradevine odnosno druge nekretnine.

(2) Protiv Rješenja iz st. 1 ovog članka je dopuštena žalba tijelu jedinice lokalne samouprave, nadleznom za komunalni sustav.

Članak 21.

(1) Novčanom kaznom u iznosu ad 100 % prosječne bruto plaće u RH kaznit će se pravna osoba, a u iznosu 50% prosječne bruto plaće u RH fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj:

1. aka priključi građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine suprotno uvjetima utvrđenim ovom Odlukom,

2. aka ne priključi građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u rokovima koji su određeni člankom 10. ove Odluke.

Članak 22.

(1) Novčane kazne iz članka 21.ove Odluke naplaćuje komunalni redar Općine.

Članak 23.

(1) Poslove inspekcijskog nadzora nad primjenorn odredbi ove Odluke obavlja gospodarska inspekcija.

(2) Za nepoštivanje odredbi ove Odluke, na isporučitelja i korisnika vodne usluge primjenjuju se mjere utvrđene Zakonom.

(3) U slučaju saznanja o povredi ove Odluke, prijavu gospodarskoj inspekciji vrše komunalni redar, isporučitelj vodne usluge, te fizičke ili pravne osobe neposredno.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Članak 25.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 27/02, 9/03, I 28/03), u dijelu koji se odnosi na javnu odvodnju.

(2) Postupci po zahtjevima podnesenim prije stupanja na snagu ove Odluke rješavat će se po Odluci iz stavka 1 ovog članaka.

Klasa: 021-05/11-01/9

Ur. broj: 2107-03/11-01-5-06

Bribir, 16. svibnja 2012.

u Nastavku, 21. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
dr. Olga Antonić- Dukić, v. r.

 

Odluka o priključenju na komunalne vodne  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=785&mjesto=91253&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr