SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 22. Petak, 15. lipnja 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

30.

Na temelju članka 209. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11 i 130/11), članka 63. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09 i 90/11) i članka 2. Uredbe o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (»Narodne novine« broj 109/ 11), članka 40. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/ 09), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 18. sjednici, održanoj 16. svibnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se postupak za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, rokovi, naknada i način plaćanja naknade za priključenje, način i uvjeti financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i prekršajne odredbe.

Članak 2.

Priključenje na komunalnu vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu smatra se u smislu ove Odluke, izgradnja priključka kojim se omogućuje stanje funkcionalne sposobnosti za nesmetano korištenje vodne usluge za javnu vodoopskrbu.

Priključkom na mrežu opskrbe pitkom vodom smatra se cjevovod pitke vode od spoja na uličnoj mreži do spoja na glavni vodomjer smješten u građevini ili izvan nje, uključivo glavni vodomjer i zaporni uređaj neposredno iza glavnog vodomjera.

Okno vodomjera je dio vodoopskrbne mreže u kojem se nalazi vodomjer i zaporni uređaj i u pravilu se smješta na javnoj površini uz rub zemljišta koje služi redovnoj upotrebi građevine.

Internim vodovodnim instalacijama građevine smatraju se sve ostale naprave, uređaji i cjevovodi od građevine do vodomjera.

Članak 3.

Investitor ili vlasnik građevine, odnosno vlasnik druge nekretnine priključuje svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu sukladno Zakonu o vodama, Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva, podzakonskim provedbenim aktima isporučitelja vodnih usluga, ovoj Odluci i obavijesti Isporučitelja usluge javne vodoopskrbe o mogućnosti priključenja.

Građevina, odnosno druga nekretnina, može se priključiti na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu ukoliko postoje tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje.

Tehničko tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu utvrđuje Isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe općim i tehničkim uvjetima.

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga objavljuju se u službenom glasilu (»Službenim novinama Primorsko- goranske županije«), na internetu i na drugi prikladan način i Isporučitelj usluga je iste dužan učiniti dostupnim javnosti.

Članak 4.

Isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe na području Vinodolske općine je Komunalno trgovačko društvo »Vodovod Žrnovnica« d.o.o. Novi Vinodolski.

Članak 5.

KTD »Vodovod Žrnovnica« d.o.o. Novi Vinodolski priključuje građevine i druge nekretnine na način da predviđa sljedeće vrste priključaka:

- stalni priključak građevine, koji se daje na neodređeno vrijeme;

- priključak za poljoprivredno zemljište, koji se daje na vrijeme dok se zemljište koristi u poljoprivredne svrhe;

- privremeni priključak gradilišta i ostalih privremenih građevina na gradilištu;

- privremeni priključak za jednostavne građevine na javnoj površini, koje se u smislu posebnog propisa o prostornom uređenju i gradnji mogu graditi bez akta kojim se odobrava gradnja, a daje se na vrijeme dok traje odobrenje nadležnog tijela temeljem kojeg je građevina postavljena na javnu površinu.

Članak 6.

Pod građevinom, uz koju se vezuje obveza vlasnika za priključenje na komunalne vodne građevine, smatra se u primjeni ove Odluke svaka građevina za stanovanje ili poslovna građevina za čiju gradnju je potreban akt na temelju kojeg se može graditi prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, kao i svaka gospodarska građevina namijenjena za poljoprivrednu djelatnost i privremene građevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija, određena na način propisan Zakonom o prostornom uređenju i gradnji za čiju izgradnju nije potreban akt na temelju kojeg se može graditi.

Vlasnici ostalih nekretnina kao što su gradilišta, poljoprivredno zemljište ili kiosci mogu suglasno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za priključenje na komunalnu vodnu građevinu za opskrbu pitkom vodom, ukoliko za to postoje tehnički uvjeti, ali se pri tome ne mogu obvezati na takvo priključenje.

Privremeni priključak može trajati godinu dana uz mogućnost produženja za još jednu godinu ukoliko postoji potreba odnosno do trenutka završetka građevinskih radova.

Članak 7.

Poljoprivrednim zemljištem u smislu ove Odluke smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji ili bavljenja pčelarstvom, a koje se nalazi izvan zone izgrađenog građevinskog područja prema Prostornom planu Vinodolske općine. Pri utvrđivanju poljoprivredne namjene zemljišta, KTD »Vodovod Žrnovnica« d.o.o. može se koristiti prostorno- planskom dokumentacijom, kao i ostalim dokazima, kao što su dokaz o obrtu, uvjerenje u članstvu u određenoj poljoprivrednoj zadruzi, ili drugoj udruzi koja se bavi određenom poljoprivrednom proizvodnjom.

II. POSTUPAK I ROKOVI PRIKLJUČENJA

Članak 8.

Priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu izvodi se tako da se za svaki posebni dio nekretnine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda uvodi jedan vodomjer.

Članak 9.

Obveza priključenja na komunalnu vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu na način i u postupku predviđenom ovom Odlukom nastaje za:

- novoizgrađene građevine časom njihove izgradnje na području Općine na kojoj ne mogu biti izuzete od obveze priključenja na komunalnu infrastrukturu;

- već izgrađene građevine, časom izgradnje komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na njihovom području, čime prestaje izuzeće od obveze priključenja tih građevina određeno člankom 10. ove Odluke.

Članak 10.

Izuzete su od obveze priključenja na komunalnu vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu i ne mogu se sukladno ovoj Odluci obvezati na priključenje građevine izgrađene u naseljima i na području Općine, na kojima nije izgrađena komunalna vodna građevina za javnu vodoopskrbu na koje se građevine mogu priključiti.

Članak 11.

Vlasnici odnosno investitori novoizgrađenih građevina i postojećih izgrađenih građevina za koje je nastala obveza priključenja na komunalnu infrastrukturu prema članku 9. ove Odluke, moraju u roku od 30 dana od dana nastale obveze podnijeti komunalnom društvu zahtjev za priključenje.

Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi kao i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na uklanjanje građevina prema posebnom zakonu ne smiju se priključiti na komunalnu vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu.

Članak 12.

Vlasnik građevine ili investitor podnosi Isporučitelju vodne usluge javne vodoopskrbe iz članka 4. ove Odluke zahtjev za priključenje građevine.

Vlasnici ili investitori novoizgrađenih građevina, kao i vlasnici već izgrađenih građevina koje su prestale biti izuzete obveze priključenje na komunalnu vodnu građevinu, infrastrukturu, moraju zahtjevu za priključenje na komunalnu vodna građevina za javnu vodoopskrbu, priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici uz predočenje izvorniku:

- akt na temelju kojeg se može graditi;

- dokaz o vlasništvu građevine ili svih posebnih dijelova građevine (izvadak iz zemljišnih knjiga ili ispravu o zaključenom pravnom poslu za građevinu ili svaki posebni dio građevine ako nije uknjižena u zemljišne knjige);

- popis svih suvlasnika - vlasnika pojedinih dijelova građevine ako ih ima dvoje ili više sa naznakom posebnih dijelova zgrade, njihovom površinom i njihovom namjenom (stambeni ili poslovni prostor) potpisan po investitoru ili svim suvlasnicima zgrade;

- presliku katastarskog plana s ucrtanim objektom;

- odobrenje za prekop javne površine, ukoliko je isto potrebno;

- potvrda o podmirenim svim obvezama prema Vinodolskoj općini;

- preslika osobne iskaznice vlasnika nekretnine i OIB ili izvadak iz sudskog registra i OIB;

- potvrda o mogućnosti priključenja na vodoopskrbi sustav ili uvjeti kao prilog iz lokacijske dozvole;

- potvrda o prebivalištu.

Vlasnici građevina ili investitori za objekte sagrađene prije 16. 2. 1968. godine dužni su pored naprijed navedenih dokumenata predočiti uvjerenje kojim se dokazuje da je građevina sagrađena prije navedenog datuma.

Vlasnicima ili korisnicima javnih površina (parkova) i poljoprivrednog zemljišta može se odobriti priključenje na javnu vodovodnu mrežu i to na način da se izgradi stalni ili privremeni vodovodni priključak.

Članak 13.

Uz zahtjev za priključak na poljoprivrednom zemljištu kao i za privremeni priključak isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe može zatražiti i dodatnu dokumentaciju, ukoliko je to potrebno za odlučivanje o zahtjevu.

Za razdvajanje vodnih priključaka potrebno je dostaviti:

- potvrdu izvoditelja o ispravno razdvojenim instalacijama unutar objekta korisnika;

- suglasnost vlasnika (suvlasnika) priključka o razdvajanju s preslikom osobne iskaznice.

Članak 14.

Isporučitelj usluge će po dobivenom zahtjevu za priključenje na komunalnu vodnu građevinu i izvršenom pregledu od strane ovlaštene osobe kojim je utvrđeno da interne vodovodne instalacije udovoljavaju tehničko-tehnološkim uvjetima za priključenje, pozvati podnosioce zahtjeva-vlasnike (suvlasnike) ili investitore građevine na sklapanje ugovora o priključenju.

Ugovor o priključenju sklapa se za svaki vodovodni priključak zasebno te obavezno mora sadržavati: vrstu priključka sa rokom izgradnje, mjesto priključka i građevinu na koju se odnosi, planiranu cijenu izgradnje priključka sa priloženim troškovnikom i iznos i rok uplate, kao i broj i datum pravomoćnog rješenja nadležnog upravnog tijela Vinodolske općine o obvezi plaćanja naknade za priključenje koji je podnositelj zahtjeva dužan priložiti Isporučitelju usluga prije potpisa ugovora.

Na temelju ugovora iz prethodnog stavka, radove na priključenju izvodi Isporučitelj vodne usluge.

Vlasnik građevine, odnosno investitor može sam izvesti radove na iskopu u svrhu priključenja objekta na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu uz prethodnu suglasnost isporučitelja vodne usluge nakon ishođenja odobrenja za prekop kojim je utvrđena obveza i način vraćanja oštećene javne površine u prvobitno stanje.

Iskop se vrši uz nadzor Isporučitelja vodne usluge.

Članak 15.

Vlasnik građevine odnosno druge nekretnine u područjima u kojima su već izgrađene komunalne vodne građevine dužan je javnom isporučitelju vodne usluge podnijeti zahtjev za priključak u roku od 30 dana od dana obavijesti o mogućnosti priključenja, odnosno priključiti se na komunalne vodne građevine u roku od 6 mjeseci od dana obavijesti javnog isporučitelja vodne usluge o mogućnosti priključenja.

Isporučitelj vodnih usluga će po dobivenom zahtjevu za priključenje podnosiocu zahtjeva dostaviti ponudbeni troškovnik s prijedlogom ugovora o priključenju sukladno izdanim uvjetima.

Članak 16.

Isporučitelj vodne usluge će pismeno obavijestiti nadležni upravno tijelo Vinodolske općine o vlasnicima odnosno investitorima građevina:

- koji su bili dužni, a nisu podnijeli zahtjev za priključenje svojih građevina,

- koji nisu zaključili Ugovor o priključenju i izgradili priključak u predviđenom roku,

Vlasnike odnosno investitore građevina koji nisu podnijeli zahtjev za priključenje, nadležno upravno tijelo Vinodolske općine pozvati će da to učine u daljnjem roku od 15 dana.

Nadležno upravno tijelo Vinodolske općine donijeti će rješenje o obvezi priključenja na komunalnu vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu, odnosno obvezi priključka sukladno uvjetima.

Članak 17.

Rješenje o obvezi priključenja na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu mora sadržavati podatke o građevini koja se priključuje (brojčana oznaka čestice, mjesto, adresa, namjena i dr.), ime vlasnika građevine, mjesto i način priključenja, rokove za pojedine priključke.

Članak 18.

Postupak premještaja već izgrađenih komunalnih vodnih građevina, a koji su izvedeni suprotno članku 2. Ove odluke izvodi isporučitelj usluge o svom trošku u skladu s planom usklađenja.

Postupak premještaja odnosno postupak razdvajanja vodovodnih priključaka, svojim zahtjevom isporučitelju vodnih usluga o navedenim potrebama, mogu inicirati vlasnici građevina, odnosno vlasnici posebnih dijelova građevina za čije se odvajanje vodovodnog priključka vrši.

Na postupak premještaja komunalnih vodnih građevina odnosno razdvajanja vodovodnih priključaka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ove Odluke o uvjetima i postupku izgradnje novih priključaka.

III. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

Članak 19.

Vlasnik građevine ili druge nekretnine pored troškova izgradnje priključka iz članka 15. Ove odluke, dužan je platiti i naknadu za priključenje na komunalne vodne građevine za pojedini vodoopskrbni priključak.

Ako građevina ima više posebnih dijelova nekretnine, naknada za priključenje plaća se za svaki posebni dio nekretnine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu.

Površina garaža, garažnih mjesta, ostave i spremišta kao posebnih dijelova nekretnine pribraja se površini posebnih dijelova nekretnine iz stavka 1. ovoga članka, osim ako se ti posebni dijelovi nekretnine priključuju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu te se naknada za priključenje plaća posebno od posebnih dijelova nekretnine iz stavka 1. ovog članka.

Članak 20.

O zahtjevu za priključenje nadležno upravno tijelo Vinodolske općine donosi rješenje o naknadi za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka nadležno Upravno tijelo Vinodolske općine donijet će najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva tom odjelu kao nadležnom tijelu, ukoliko su ispunjeni uvjeti utvrđeni Zakonom i ovom Odlukom.

Članak 21.

Naknada za priključenje je namjenski prihod proračuna Vinodolske općine i koristi se isključivo za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina na području Vinodolske općine.

Članak 22.

Utvrđuje se visina naknade za priključenje, kako slijedi:

- 25% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu za stambenu zgradu površine do 200m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnina;

- 25% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stan kao posebni dio nekretnine površine do 200 m2 građevinske (bruto) površine;

- 45% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu za stambenu zgradu površine od 200 do 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine;

- 45% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu za stan kao posebni dio nekretnine površine veće od 200 m2 građevinske (bruto) površine;

- od jedne prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu za stambenu zgradu površine preko 400 m2 građevinske (bruto), bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine;

- od jedne prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine,osim proizvodnih građevina površine do 500 m2 građevinske (bruto) površine;

- od dvije prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine osim proizvodnih građevina, površine preko od 500 m2 građevinske (bruto) površine,

- 30% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za proizvodne prostore kao posebne dijelove nekretnine bez obzira na površinu;

- 30% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu za škole i druga učilišta, ustanove za predškolski odgoj, bolnice, klinike, poliklinike, domove zdravlja, objekte studentske prehrane, objekte javne prehrane (javne kuhinje), muzeje, religijske objekte, druge socijalne ustanove i ostale građevine društvene namjene;

- od jedne prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu za priključenje zgrada/građevina športsko-rekreacijske namjene (stadioni, športske dvorane, bazeni i sl.) bez obzira na površinu;

- 20% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu za objekte koji služe isključivo za poljoprivrednu djelatnost (plastenici, staklenici i sl.), ili za poljoprivredno zemljište neovisno o površini;

- 20% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu za jednostavne građevine koje se u smislu posebnog propisa o prostornom uređenju i gradnji mogu graditi bez akta kojim se odobrava građenje, a prikladne su za priključenje.

Članak 23.

Naknada za priključenje prihod je proračuna Vinodolske općine i plaća se jednokratno u roku od 8 dana od dana izvršnosti rješenja, a u slučaju nepravovremenog plaćanja zaračunava se zakonska zatezna kamata.

Članak 24.

Plaćanja naknade za priključenje oslobođene su sljedeće kategorije građana:

- investitori koji su djelomično ili u cijelosti bili oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa kao članovi obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine oštećenja organizma s trajnim statusom temeljem pravomoćnog rješenja, samo za građevinu za koju su bili oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa, samo za primarni priključak,

- članovi obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine oštećenja organizma s trajnim statusom, uz zahtjev za oslobođenje od plaćanja naknade prilažu presliku pravomoćnog rješenja o trajno utvrđenom statusu, uz predočenje izvornika.

Članak 25.

Ustanove čiji je osnivač, kao i trgovačka društva kojih je vlasnik ili suvlasnik te za nekretnine u vlasništvu Vinodolske općine oslobađaju se obveze plaćanja naknade za priključenje građevina na komunalnu infrastrukturu za javnu vodoopskrbu.

Članak 26.

Nadležno Upravno tijelo Vinodolske općine u provođenju ove Odluke može poduzeti slijedeće mjere:

- izdati obvezni prekršajni nalog;

- pokrenuti prekršajni postupak.

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 27.

Za kršenje odredbi ove Odluke propisuju se sljedeće novčane kazne:

1. za fizičku osobu od 100,00 do 2.000,00 kuna,

2. za pravnu osobu od 500,00 do 10.000,00 kuna,

3. za odgovornu osobu u pravnoj osobi od 100,00 do 2.000,00 kuna,

4. za fizičku osobu obrtnika i fizičku osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost od 300,00 do 5.000,00 kuna.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/02, 9/ 03 i 28/03), u dijelu koji se odnosi na opskrbu pitkom vodom.

Postupci po zahtjevima podnesenim prije stupanja na snagu ove Odluke rješavat će se po Odluci iz stavka 1. ovog članka.

Isporučitelj vodnih usluga dužan je uskladiti postojeće priključke s odredbom članka 2. Ove odluke u roku od 5 godina od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/9

Ur. broj: 2107-03/12-01-5-05

Bribir, 16. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
dr. Olga Antonić- Dukić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=785&mjesto=91253&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr