SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 20. Srijeda, 30. svibnja 2012.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from Rab 2643..2724

13.

Na temelju članka 14., 15., 16. stavka 2 i članka 18. Odluke o uređenju prometa na području Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/ 09) i članka 46. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinski načelnik Općine Omišalj, dana 28. svibnja 2012. godine, donio je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o javnim parkiralištima na području Općine Omišalj i visini naknade za parkiranje vozila

Članak 1.

U Odluci o javnim parkiralištima na području Općine Omišalj i visini naknade za parkiranje vozila (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/10), u članku 2. iza točke 10. umjesto točke stavlja se zarez i dodaje se točka 11. koja glasi:

»11. parkiralište u ulici Kančinar«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. iza riječi: »članka 2. točke« dodaje se broj »1,«.

Članak 3.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Visina naknade za parkiranje na javnim parkiralištima iz članka 6. stavka 1. ove Odluke određuje se kako slijedi:

a)na parkiralištima u ulici Pod orišina
- za svaki sat parkiranja 5,00 kuna,
- za svaki dan parkiranja 20,00 kuna.

b)na parkiralištu u ulici Brgučena (na Lokvi)
- za svaki sat parkiranja 7,00 kuna.

c)na parkiralištu uz luku Pesja
- za svaki sat parkiranja 7,00 kuna,
- za parkiranje u trajanju do 12 sati 20,00 kuna,
- za parkiranje u trajanju do 24 sata 40,00 kuna.

d)na parkiralištu u ulici Ribarska obala
- za svaki sat parkiranja 7,00 kuna.

Visina naknade za parkiranje vozila korisniku koji ne posjeduje valjanu parkirnu kartu na parkiralištima iz stavka 1. ovog članka, određuje se u iznosu 100 kuna dnevno.«

Članak 4.

Iza članka 7. dodaje se članak 8. koji glasi:

»Cijena povlaštene parkirne karte na parkiralištima Pod orišina i Pesja iznosi:

- 10,00 kuna mjesečno za vlasnike vozila koji imaju prebivalište na području Općine Omišalj i čije vozilo je prijavljeno na području Općine Omišalj,

- 200,00 kuna mjesečno za vlasnike vozila koji na području Općine Omišalj imaju u vlasništvu nekretninu za stanovanje.

Cijene iz stavka 1. ovog članka vrijede za kupnju tromjesečne povlaštene karte.«

Članak 5.

Članci 8. i 9. postaju članci 9. i 10.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/12-01/11

Ur. broj: 2142-06-12-01-1

Omišalj, 28. svibnja 2012.

Općinski načelnik Općine Omišalj
Tomo Sparožić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=783&mjesto=51513&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr