SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 20. Srijeda, 30. svibnja 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 EDGAR HTML from Rab 2643..2724

22.

Na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03, 144/10, 37/11, 77/11) i članka 46. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 30/09 - Ispravak) Općinski načelnik dana 29. svibnja 2012. donosi

ODLUKU
o određivanju službenika za informiranje

Članak 1.

Određuje se Sanja Filčić, dipl. iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mošćenička Draga kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

Članak 2.

Službenik za informiranje obavlja sljedeće poslove:

- rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama,

- obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija,

- unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,

- osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama,

- poduzima sve radnje i mjere radi urednog vođenja Kataloga informacija.

Članak 3.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Općini Mošćenička Draga.

Ako je zahtjev podnesen usmeno o tome će se sastaviti zapisnik, a ako je podnesen putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja sastavit će se službena bilješka.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti putem pošte na adresu Općina Mošćenička Draga, Trg Slobode 7, ili se može dostaviti neposredno u Općinu Mošćenička Draga.

Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva službenik za informiranje dužan je omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva službenik za informiranje pozvat će podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od tri dana. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način službenik za informiranje odbacit će rješenjem zahtjev kao nerazumljiv ili nepotpun.

Ako službenik za informiranje ne posjeduje, ne raspolaže ili ne nadzire informaciju, a ima saznanja o nadležnom tijelu, bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana od dana zaprimanja zahtjeva obvezan je ustupiti zahtjev tijelu javne vlasti koje posjeduje, raspolaže ili nadzire informaciju, o čemu će obavijestiti podnositelja.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju službenika za informiranje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/11).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 008-01/12-01/5

Ur. broj: 2156/03-01-12-1

Mošćenička Draga, 29. svibnja 2012.

Općinski načelnik
Ratko Salamon, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=783&mjesto=51417&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr