SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 20. Srijeda, 30. svibnja 2012.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from Rab 2643..2724

16.

Na temelju članka 12. stavka 1., članka 14. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 152/08 i 21/10), članka 4. stavak 1. Pravilnika o agrotehničkim mjerama »Narodne novine« broj 43/10), članka 4. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10) i članka 32. Statuta Općine Lopar »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 35/09) Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 21. svibnja 2012. godine, donosi

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje
i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama
zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
u Općini Lopar

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke mjere poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno zemljište u Općini Lopar u slučajevima kada bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili umanjilo poljoprivrednu proizvodnju, mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.

Članak 2.

Mjere propisane ovom Odlukom dužni su provoditi vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta.

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 3.

U cilju sprečavanja šteta na poljoprivrednom zemljištu u smislu članka 1. ove Odluke, kao potrebne, propisuju se sljedeće agrotehničke mjere:

1.obveza korištenja obradivog poljoprivrednog zemljišta;

2.mjere za sprječavanje erozije;

3.mjere za sprečavanje zakorovljenosti;

4.čišćenje kanala;

5.zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta biljaka na određenim područjima;

6.suzbijanje biljnih bolesti štetnika;

7.korištenje i uništavanje biljnih otpadaka.

Članak 4.

Obradivim poljoprivrednim zemljištem smatraju se oranice, vrtovi, voćnjaci, maslinici, vinogradi, livade kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Pod poljoprivrednim rudinama u smislu ove Odluke smatraju se parcele na određenom lokalitetu odnosno zaokružena cjelina parcela.

Zemljište u građevinskom području i zemljište izvan tog područja predviđeno dokumentima prostornog uređenja za izgradnju, koristi se do privođenja nepoljoprivrednoj namjeni kao poljoprivredno zemljište i mora se održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju.

Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su obradivo poljoprivredno zemljište održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju.

Pod održavanjem obradivog poljoprivrednog zemljišta smatra se sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem.

Članak 5.

U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije na području Općine Lopar utvrđuju se slijedeće zabrane, ograničenja i obveze:

1. zabrana sječe višegodišnjih nasada osim sječe iz agrotehničkih razloga na poljoprivrednim površinama;

2. zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neobrađenih površina na strmim zemljištima i njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama;

3. zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog sloja poljoprivrednog zemljišta;

4. zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura, odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih kultura na zemljištu u širini od tri metara uz odvodne kanale;

5. obveza vlasnika odnosno ovlaštenika je da za poljoprivredne površine na strmom zemljištu provede mjeru zatravljivanja.

Članak 6.

U cilju sprječavanja zakorovljenosti vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednih zemljišta dužni su pridržavati se osnovnih agrotehničkih mjera obrade zemljišta prema kulturi zemljišta.

Vlasnik susjedne parcele dužan je redovito, posebice u neposrednoj blizini međe, kositi travu i korov, kako ne bi došlo do ometanja razvoja susjednih kultura.

Članak 7.

U cilju osiguravanja nesmetanog protoka oborinskih voda prirodnim i umjetnim kanalima vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koje koriste kanale dužni su iste održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

Agrotehnička mjera čišćenja prirodnih i umjetnih vodenih kanala provodi se radi sprječavanja odrona zemlje i zarastanja korova tako da se omogući prirodni tijek oborinskih voda.

Članak 8.

U cilju suzbijanja bolesti i štetnika obvezna je primjena zaštitnih sredstava na način određen zakonom, odnosno korištenjem zaštitnih sredstava dozvoljenih osnovnim standardima ekološke poljoprivrede.

Članak 9.

Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih otpadaka obuhvaćaju:

1. obvezno uklanjanje biljnih ostataka na poljoprivrednom zemljištu nakon žetve u roku od 15 dana od žetve,

2. obveza uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima do 1. lipnja tekuće godine,

3. obvezno odstranjivanje biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na šumskom zemljištu, koje graniče sa poljoprivrednim zemljištem.

U cilju suzbijanja bolesti štetnika, obvezna je primjena zaštitnih sredstava na način određen propisima o zaštiti bilja.

Spaljivanje i uništavanje biljnog otpada i korova na poljoprivrednom zemljištu može se vršiti samo uz poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od požara sukladno zakonu.

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 10.

Zabranjeno je svako pošumljavanje poljoprivrednog zemljišta iz članka 4. stavak 1. ove Odluke, a također se zabranjuje nasipavanje poljoprivrednog zemljišta građevinskim otpadom i drugim materijalom.

Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su:

1. uređenje i održavanje živica i međa,

2. održavanje poljskih putova,

3. uređivanje i održavanje kanala,

4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela,

5. sadnja vjetrobranih pojasa.

Članak 11.

Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu dužni su je redovito održavati i obrezivati na način da se spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište prerastanjem zelene ograde na način da ne ometaju ili ne otežavaju poljoprivrednu proizvodnju i provođenje agrotehničkih mjera na njima.

Živice uz poljske putove odnosno međe mogu se zasaditi najmanje 40 cm od ruba puta odnosno međe, a živica ne smije biti šira od 40 cm.

Živica ne može služiti kao međa između poljoprivrednih parcela.

Članak 12.

U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta koriste se poljski putovi.

Održavanje poljskih putova od interesa je za sve korisnike poljoprivrednog zemljišta koji su zajednički dužni brinuti se o njihovom održavanju.

Poljski putovi moraju biti uređeni na način da budu vidljivo označeni, očišćeni od korova i višegodišnjeg raslinja radi neometanog prolaza korisnika i vatrogasnih vozila.

Članak 13.

Za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina provodi se mjera čišćenja prirodnih i umjetnih vodenih kanala radi sprječavanja odrona zemlje i zarastanja korova tako da se omogući prirodni tijek oborinskih voda.

Članak 14.

U cilju sprječavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja zabranjuje se sadnja visokog raslinja neposredno uz među, a živica se mora obrezivati na način da njena visina ne prelazi 1 m.

Članak 15.

Za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina obvezna je mjera sadnje i održavanja vjetrobranih pojasa.

Vlasnik odnosno ovlaštenik poljoprivredne parcele može u vidu vjetrobrana, ako je zemljište izloženo jakom vjetru, određeni pojas zemljišta zasaditi stablašicama na način da se spriječi zasjenjivanje susjednih parcela.

Odobrenje za radove iz stavka 1. ovog članka izdaje organ uprave za poljoprivredu Županije.

IV. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 16.

Posebnim mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu u smislu ove Odluke smatraju se mjere koje se moraju provoditi u cilju sprečavanja pojava i širenja požara. Stoga su vlasnici i ovlaštenici dužni poduzeti sljedeće mjere:

- održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale te poljske i šumske putove,

- uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera, a najkasnije do 1. lipnja tekuće godine,

- sprječavati zatravljivanje i obrastanje zemljišta višegodišnjim korovima i raslinjem,

- nakon sječe i čišćenja šume ostatke sakupljati na ravnomjerno raspoređene hrpe ili redove.

Biljne ostatke zabranjeno je spaljivati na otvorenom prostoru u periodu od 1. lipnja do 30. rujna tekuće godine. Spaljivanje se može obavljati u preostalom dijelu godine za mirna vremena, a zabranjuje se spaljivanje za vrijeme vjetrovitog vremena.

Za uništavanje korova i biljnog otpada spaljivanjem vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta dužni su poduzeti sljedeće mjere:

- obavijestiti nadležno Dobrovoljno vatrogasno društvo Lopar o mjestu i vremenu spaljivanja,

- spaljivanje obavljati na dijelu zemljišta ili šume koje je sigurno u smislu ne širenja vatre te da površina na kojoj se vrši spaljivanje bude očišćena od trave i drugog gorivog materijala,

- spaljivanju moraju biti nazočne osobe koje vrše spaljivanje i to od zapaljenja vatre do njenog potpunog sagorijevanja, a po potrebi i procjeni biti će prisutni i vatrogasci DVD-a Lopar, nakon čega se obvezno pregledava mjesto loženja te je potrebno ostatke sagorijevanja u potpunosti pogasiti vodom,

- prilikom spaljivanja potrebno je raspolagati osnovnom opremom za gašenje požara (lopata, kanta napunjena vodom i sl.).

Članak 17.

U svrhu zaštite od požara izrađuju se i održavaju protupožarni prosjeci. Pod protupožarnim prosjecima podrazumijevaju se površine očišćene od raznih nasada i otpada, koje sprečavaju širenje požara, odnosno služe u svrhe gašenja požara. Trasa i širina protupožarnog prosjeka određuje se Planovima i Mjerama zaštite od požara sukladno Zakonu i drugim propisima.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta i rudina dužni su:

1.redovito održavati i uređivati protupožarne prosjeke,

2.čistiti protupožarne prosjeke od korova, višegodišnjeg raslinja i otpada,

3.izraditi protupožarni prosjek po nalogu nadležnog upravnog tijela.

V. NADZOR

Članak 18.

Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke provode nadležna poljoprivredna, šumarska inspekcija zaštite od požara i ovlaštena osoba Općine Lopar.

Sve inspekcije iz prethodnih stavaka ovog članka u nadzoru nad provedbom ove Odluke ovlašteni su:

- izricati usmenu i pismenu opomenu,

- donositi rješenje o provođenju ili zabrani određene mjere ili radnje,

- pokrenuti prekršajni postupak radi kažnjavanja počinitelja.

U slučaju da se utvrdi ne provođenje, nepotpuno ili nepravilno provođenje odredbi iz ove Odluke nadležna inspekcija donosi rješenje o pravilnom provođenju istih s rokom izvršenja obveze. Neizvršavanjem naloženih radnji u ostavljenom roku pokreće se prekršajni postupak na način izdavanja obveznog prekršajnog naloga s novčanom kaznom sukladno čl. 21. ove Odluke.

Članak 19.

Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno dužni su poduzimati agrotehničke mjere, mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjere zaštite od požara iz ove Odluke radi zaštite tog zemljišta.

Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno, koji ne provedu mjere iz stavka 1. ovog članka, dužni su omogućiti ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje mjera radi provođenja agrotehničkih mjera na zemljištu u njihovom vlasništvu.

Članak 20.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su ovlaštenoj osobi Općine Lopar omogućiti nesmetani pristup do poljoprivrednog zemljišta i obavljanje nadzora u provedbi ove Odluke.

Ako ovlaštena osoba Općine Lopar u svome radu naiđe na otpor, može zatražiti pomoć nadležne policijske uprave.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 21.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

- ne održava obradivo poljoprivredno zemljište u stanju sposobnosti za proizvodnju (članak 4., stavak 4. Odluke);

- poduzima mjere protivno zabranama, ograničenjima i obvezama odrađenim u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije (članak 5. Odluke);

- ne provodi mjeru poduzimanja mjera za sprječavanje zakorovljenosti (članak 6. Odluke);

- ne poduzima mjere za osiguravanje nesmetanog protoka oborinskih voda kanalima (članak 7. Odluke);

- ne provodi mjere za suzbijanje bolesti i štetnika na poljoprivrednim kulturama (članak 8. Odluke);

- ne ukloni biljne ostatke nakon žetve i nakon provedenih agrotehničkih mjera i nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa (članak 9. Odluke);

- ne održava i ne uređuje zemljišne međe, zelene ograde i poljske putove tako da ne ometaju provođenje agrotehničkih mjera (članak 11. Odluke);

- ne održava i ne uređuje poljoprivredne površine i poljske putove tako da budu vidljivo označeni, očišćeni od korova i višegodišnjeg raslinja, radi neometanog prolaza korisnika i vatrogasnih vozila (članak 12. Odluke);

- ne čisti prirodne i umjetne vodene kanale radi sprječavanja odrona zemlje i zarastanja korova, a u svrhu omogućavanja neometanog protoka oborinskih voda (članak 13. Odluke);

- protivno zabrani sadi višegodišnje nasade visokorastućih kultura koje zasjenjuju susjedne zemljišne čestice tako da onemogućavaju ili otežavaju poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama (članak 14. Odluke);

- ne provodi mjeru sadnje i održavanja vjetrobranih pojaseva (članak 15. Odluke);

- ne poduzima mjere zaštite od požara (članak 16. Odluke);

- ne poduzima mjere zaštite protupožarnih prosjeka (članak 17. Odluke);

- ne poduzima mjere i ne omogućava ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje mjera radi provedbe agrotehničkih mjera (članak 19. Odluke);

- onemogućava nesmetani pristup poljoprivrednom zemljištu ovlaštenim osobama u svrhu obavljanja nadzora nad provedbom ove Odluke (članak 20. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba - obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/12-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/12-13

Lopar, 21. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=783&mjesto=51281&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr