SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 20. Srijeda, 30. svibnja 2012.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from Rab 2643..2724

12.

Na temelju odredbe članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 21. svibnja 2012. godine, usvojilo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Općine Lopar za 2011. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun proračuna općine Lopar za 2011. godinu sastoji se od:

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

Višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 961.365,91 kuna iskorišten je za pokrivanje dijela manjka iz proteklih godina od 5,180.973,94 kuna, tako da nepokriveni manjak na kraju 2011. godine iznosi 4,219.608,03 kune i biti će pokriven u proračunskoj 2012. godini.

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka raspoređuju se kako slijedi:

* tablice se nalaze na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovaj godišnji obračun Proračuna Općine Lopar za 2011. godinu bit će objavljen u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 011-03/12-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/12-09

Lopar, 21. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

Godišnji obračun Proračuna   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=783&mjesto=51281&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr