SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 20. Srijeda, 30. svibnja 2012.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from KRALJEVICA 2642..2642

36.

Na temelju odredbe članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/ 95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) te članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 22. svibnja 2012. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Raba za 2012. godinu, opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Program iz stavka 1. ovog članka obuhvaća:

I. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

- Čišćenje ulica, staza, šetališta, trgova, fontana i ostalih javno-prometnih površina

- Sanacija divljih deponija

II. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

- Održavanje parkova, zelenih površina, zelenih otoka i vaza

- Uređenje javnih površina

- Nabava koševa za otpad na javno-prometnim površinama

- Održavanje javnog WC-a

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- Asfaltiranje i krpanje udarnih rupa

- Radovi na betonskom kolniku

- Radovi na neuređenom kolniku

- Vertikalna i horizontalna signalizacija

- Održavanje bankina

- Košenje trave i orezivanje grmlja u zakonskom profilu ceste

- Održavanje potpornih i obložnih zidova

- Zimsko održavanje

IV. ODRŽAVANJE GROBLJA

- Košnja i čišćenje groblja

- Po potrebi intenzivno čišćenje i pometanje te obilazak za vrijeme blagdana i vremenskih nepogoda

- Održavanje zidane i metalne građe

- Ručno čišćenje staza

- Nabavka komunalne opreme

V. JAVNA RASVJETA

- Utrošak električne energije

- Upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. određuje se kako slijedi:

I. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

Poz. u prorč.

1. Redovno čišćenje ulica, staza, šetališta, trgova, fontana i ostalih javno-prometnih površina

-Čišćenje javno-prometnih površina obuhvaća ručno pometanje javnih površina, strojno i ručno pranje, pražnjenje košarica za otpad, odvoz otpada na odlagalište

-Javno-prometna površina koja se čisti obuhvaća ukupno cca 68.000 m2, podijeljena je u 4 zone, od toga pojačano čišćenje zahtijeva područje I. zone.

a)područje I. zone (cca 34.000 m2 - Trg Sv.
Kristofora, Trg Municipium Arba, Obala Kralja
Krešimira, Srednja ulica, Gornja ulica, Donja ulica,
Ulica Ivana Rabljanina, Trg Slobode, Skaline
Ambroza Jureena, Ulica biskupa Draga, Ulica
Stjepana Radića, Bobotine, Šetalište Markantuna
Dominisa, Šetalište kapetana Ivana Dominisa,
javne površine u PC Mali Palit)388.700,00 kn

-ručno pometanje dvaput dnevno svaki dan
u razdoblju svibanj - rujan269.300,00 kn

-ručno pometanje svakodnevno - razdoblje
siječanj-travanj i listopad-prosinac54.300,00 kn

-pranje Srednje ulice dvaput tjedno
u razdoblju svibanj-rujan

-pranje Trga Sv. Kristofora i Trga Municipium
Arba jednom tjedno u razdoblju
svibanj - rujan65.100,00 kn

-pranje Gornje ulice jednom mjesečno
u razdoblju svibanj-rujan10.400,00 kn

-odvoz otpada na odlagalište - 200 tura36.900,00 kn

b) područje II. zone (cca 29.000 m2 - Ulica
Jurja Barakovića, Ulica Dinka Dokule,
Ulica kneza Domagoja, Ulica Sv. Marina,
Ulica kneza Branimira, Ulica kneza Trpimira,
Ulica Jurja de Marisa, Ulica Matije Pončuna,
Ulica kralja Tomislava, ceste u parku Komrčar,
ceste u parku Boškopin, ceste u parku Dorka,
gornja obala do Pumpurele)428.200,00 kn

-ručno pometanje svakodnevno tijekom cijele godine

-pranje javno prometnih površina u PC Mali
Palit do Varoša i područje od škole i do INE
jednom tjedno u periodu svibanj - rujan21.700,00 kn

c)područje III. zone (cca 4.800 m2 - Šetalište
fra Odorika Badurine, Šetalište od I do
III Padove)28.300,00 kn

-ručno pometanje svakodnevno u razdoblju
svibanj-rujan5.600,00 kn

-ručno pometanje jednom tjedno u razdoblju
siječanj-travanj i listopad-prosinac36.900,00 kn

-odvoz otpada na odlagalište - 200 tura

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Poz. u prorč.

1.Održavanje parkova, zelenih površina,
zelenih otoka i vaza
Program obuhvaća:
hortikulturne radove (uređenje palmi i crnika,
obrezivanje stabala redovitu kosidbu trave,
grabljanje lišća, rezanje suhih i nagnutih stabala,
uređenje cvjetnih gredica, polijevanje ljetnog
cvijeća i travnjaka),

-nabavu i sadnju trajnica, nabavu i sadnju
ljetnog cvijeća i nabavu umjetnog i prirodnog
gnojiva, održavanje cvjetnih gredica i korita

-zalijevanje zelenih površina i cvijeća1.033.550,00 kn

2.Popravak i nabavka komunalne opreme

-popravak i farbanje klupa, nabavka
komunalne opreme (klupe, koševi, kante)167.400,00 kn

-uređenje novih površina i pojačano
održavanje

3.Čišćenje slivnika oborinske odvodnje

- ručno čišćenje jednom mjesečno16.650,00 kn

- čišćenje specijalnim vozilom23.800,00 kn

4.Održavanje javnih WC
Čišćenje i održavanje javnog WC-a u PC
Mali Palit tokom cijele godine i javni WC u
Parku Komrčar u periodu svibanj - listopad
(izdaci za zaposlene, potrošni materijal,
sredstva za čišćenje i sl.)113.200,00 kn

UKUPNO:

101

2.700.000,00 kn

5.

Čišćenje fontana

110

25.000,00 kn

6.

Održavanje igrališta malih
sportova

114

10.000,00 kn

7.

Održavanje dječjih igrališta

111

40.000,00 kn

8.

Materijal za održavanje
javnih površina
(cement, pijesak...)

99

23.000,00 kn

9.

Kopanje strojem i odvoz
materijala

100

25.000,00 kn

10.

Održavanje i čišćenje vodotoka
i oborinskih kanala

102

40.000,00 kn

11.

Uređenje ograda uz javno
prometne površine

103

40.000,00 kn

12.

Usluge dezinsekcije i
deratizacije

104

200.000,00 kn

13.

Program zbrinjavanja i
sterilizacije napuštenih
kućnih ljubimaca

105

20.000,00 kn

14.

Održavanje ormarića na
javnim površinama

106

30.000,00 kn

15.

Održavanje šetnica

107

50.000,00 kn

16.

Sanacija divljih deponija

109

10.000,00 kn

17.

Održavanje tuševa na plažama

113

30.000,00 kn

18.

Sanacija parka Komrčar

115

100.000,00 kn

19.

Održavanje autobusnih
čekaonica

156

10.000,00 kn

20.

Uređenje izvora Ošit
- MO Barbat

165

50.000,00 kn

UKUPNO:

3.403.000,00 kn

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebnih propisa (državne i županijske). Mrežu nerazvrstanih cesta čine cesta, ulica, seoski i poljski putovi te površine za promet u mirovanju: parkirališta, pješačke zone i staze, pješački trgovi, javna stubišta i sl. Ukupna dužina nerazvrstanih cesta na otoku iznosi 61.073 m.

Poz. u
proračunu

1.

Ostalo održavanje cesta

126

50.000,00 kn

2.

Program »Dundovo«

127

300.000,00 kn

-Asfaltiranje i krpanje
udarnih rupa

- Radovi na betonskom kolniku

- Radovi na neuređenom kolniku

- Prometna signalizacija

- Održavanje bankina

-Košenje trave i orezivanje
grana

 

-Održavanje potpornih i
obloženih zidova

-Održavanje ceste u zimskim
uvjetima

3.

Ostali nespomenutu rashodi

128

20.000,00 kn

4.

Materijal (pijesak,
cement i sl.) MO Banjol

163

100.000,00 kn

5.

Rad stroja MO Barbat

166

50.000,00 kn

6.

Materijal (pijesak,
cement i sl.) MO Barbat

167

50.000,00 kn

7.

Materijal (pijesak,
cement i sl.) MO Palit

174

37.000,00 kn

8.

Materijal ( pijesak,
cement i sl.) MO Kampor

178

100.000,00 kn

9.

Materijal (pijesak, cement
i sl.) MO Mundanije

182

40.000,00 kn

10.

Materijal (pijesak,
cement i sl.) MO S. D. Donja

184

40.000,00 kn

11.

Materijal (pijesak,
cement i sl.) MO S. D. Gornja

187.1

40.000,00 kn

UKUPNO:

827.000,00 kn

IV. ODRŽAVANJE GROBLJA

Poz. u
proračunu

1.

Održavanje groblja, spomenika
i spomen obilježja - Program
Dundovo

135

180.000,00 kn

2.

Održavanje spomenika
i spomen obilježja

136.1

50.000,00 kn

UKUPNO:

230.000,00 kn

U 2012. godini prema programu »Dundova« održavati će se groblja, spomenici i spomen obilježja.

V. JAVNA RASVJETA

Poz. u
proračunu

1.

Utrošak električne energije

137

650.000,00 kn

2.

Upravljanje i održavanje
objekata i uređaja javne
rasvjete

139

400.000,00 kn

3.

Održavanje novogodišnje
rasvjete

142

20.000,00 kn

UKUPNO:

1.070.000,00 kn

Pod redovnim održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se plaćanje utroška električne energije za javnu rasvjetu te upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete (program »Dundovo«).

Članak 3.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovih Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 5.400.000,00 kuna.

1.Komunalna naknada 5.530.000,00 kn

UKUPNO: 5.530.000,00 kn

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/12-01/03

Ur. broj: 2169-01-02-01-12-11

Rab, 22. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Berislav Dumić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=783&mjesto=51280&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr