SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 20. Srijeda, 30. svibnja 2012.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from KRALJEVICA 2642..2642

34.

Na temelju članaka 19. i 35 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09 i 150/11), članaka 74. i 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06 i 150/08), te članaka 22.,90, i 92. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Gradsko Vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 22. svibnja 2012.godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba Grada Raba
u sportu za 2012. godinu

Članak 1.

I. izmjenama i dopunama Programom javnih potreba Grada Raba u sportu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Grad Rab, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u slijedećim aktivnostima:

- djelovanja sportskih klubova i udruga,

- stručnog rada u sportu,

- sudjelovanju u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim manifestacijama i natjecanjima,

- poticanju i promicanju sporta,

- poticanju sportsko - rekreativnih aktivnostima građana,

- održavanju i opremanju sportskih objekata.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstva u Konsolidiranom Proračunu Grada Raba za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 1.595.000,00 kn, sukladno dinamici izvršavanja Proračuna i to za:

1. Program: Tekuće donacije neprofitnim organizacijama: 1.010.000,00 kn

2. Program: Opremanje i održavanje sportskih objekata: 585.000,00 kn

Članak 3.

Svrha programa je usmjeravati razvoj sporta na području Grada Raba.

Sredstva iz članka 2. služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga i klubova koji djeluju na području Grada Raba, troškova natjecanja, provođenje programa osposobljavanja, školovanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, troškova organizacije sportskih manifestacija, organizacije rekreativnih programa, te redovno održavanje i opremanje sportskih objekata.

Članak 4.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 2. ovog Programa obavlja Odsjek za društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu: Odsjek), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u sportu Grada Raba za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) po aktivnostima i korisnicima te Odluci o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2012. godinu.

Plan iz ovog članka nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Programa.

Članak 5.

Odsjek prati i nadzire izvršenje Programa i namjensko korištenje sredstava, te podnosi izvješće o ostvarivanju programa Gradonačelniku Grada Raba.

Korisnici sredstava za sport dužni su do 1. ožujka 2013. godine Odsjeku podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za 2012. godinu.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/12-01/03

Ur. broj: 2169-01-02-01-12-13

Rab, 22. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Berislav Dumić, v. r.

 

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

Izmjene i dopune Programa javnih potreba  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=783&mjesto=51280&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr