SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 20. Srijeda, 30. svibnja 2012.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from KRALJEVICA 2642..2642

33.

Na temelju članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 38/09 i 150/11), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), te članaka 22., 90. i 92. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 22. svibnja 2012. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi
za 2012. godinu

Članak 1.

I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se djelatnosti, poslovi, aktivnosti i manifestacije u kulturi od značaja za Grad Rab kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljenje potreba u slijedećim područjima kulturnih djelatnosti:

- razvoja ustanova u kulturi,

- manifestacija u kulturi,

- glazbene i glazbeno scenske djelatnosti,

- izložbene djelatnosti i likovne umjetnosti,

- amaterskog stvaralaštva u glazbi, plesu, folkloru, likovnoj umjetnosti i literarnom stvaralaštvu,

- obrazovanja odraslih,

- knjižnične djelatnosti,

- izdavačke djelatnosti,

- kulturno-animacijskih aktivnosti.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurana su sredstva u I. Izmjenama i dopunama Konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), donesenim na sjednici Gradskog vijeća 22. svibnja 2012. godine, u ukupnom iznosu od 3.545.690,00 kn i to za:

1. Programe ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Rab:

1.1. Pučko otvoreno učilište u iznosu od 2.841.390,00 kn

1.2. Gradsku knjižnicu Rab u iznosu od 704.300,00 kn

Članak 3.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 2. ovog Programa obavlja Odsjek za društvene djelatnosti, sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Raba za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) po korisnicima i Odluci o izvršavanju I. Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2012. godinu.

Plan iz ovog članka nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Programa.

Članak 4.

Odsjek za društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu: Odsjek) može odobriti prenamjenu sredstava utvrđenih Planom iz članka 2. ovog Programa za pojedinog korisnika samo iznimno, na temelju pisanog zahtjeva korisnika.

Članak 5.

O izvršavanju programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnici pod točkom 1. iz članka 2. podnose Odsjeku godišnji izvještaj o poslovanju za 2012. godinu (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu), najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Odsjeka i češće.

Članak 6.

Odsjek za društvene djelatnosti prati namjensko korištenje sredstava iz članka 2. ovog programa i podnosi izvješće o ostvarivanju programa Gradonačelniku Grada Raba.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/12-01/03

Ur. broj: 2169-01-02-01-12-12

Rab, 22. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Berislav Dumić, v. r.

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

Izmjene i dopune Programa javnih   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=783&mjesto=51280&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr