SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 20. Srijeda, 30. svibnja 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

65.

Na temelju članka 18. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 14. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10 i 102/11), članka 18. stavka 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 28. točka 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/ 09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/ 09), a uz pribavljeno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji sa sastanka od 3. svibnja 2012. godine (Klasa: 342-01/12-02/18, Urbroj: 2170/1-07/7-12-2), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 30. sjednici održanoj 30. svibnja 2012. godine, donijela je

ODLUKU
o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru
za gospodarsko korištenje plaže Kačjak u Dramlju,
Grad Crikvenica

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) iskazuje namjeru davanja koncesije na pomorskom dobru, za gospodarsko korištenje uređene javne plaže Kačjak u Dramlju, Grad Crikvenica, bez mogućnosti ograđivanja i naplate ulaska na plažu, koja uključuje:

. iznajmljivanje 240 ležaljki i 120 suncobrana

. iznajmljivanje 5 pedalina

. ambulantna prodaja (2 komada)

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Predmet koncesije je gospodarsko korištenje kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra na području Grada Crikvenice, i to 8370, 8371, 8390, 8391 u cijelosti i djelomično k.č. 5556/9 i 5556/10, sve k.o. Sv. Jakov.

Plaža Kačjak ukupne je površine 11.588 m2, od čega 3.443 m2 kopnenog i 8.145 m2 morskog dijela. Ukupna površina zahvata iskazana je u Gauss-Kruegerovim koordinatama:


1 5472641.72 5006831.08


2 5472690.14 5006824.01


3 5472715.77 5006817.58


4 5472735.87 5006801.59


5 5472779.90 5006731.96


6 5472785.10 5006732.02


7 5472784.05 5006725.83


8 5472803.10 5006685.23


9 5472800.07 5006657.01


10 5472770.63 5006635.68


11 5472750.10 5006603.88


12 5472744.08 5006607.03


13 5472737.28 5006587.62


14 5472708.75 5006600.09


15 5472734.47 5006650.25


16 5472769.46 5006667.61


17 5472774.55 5006694.68


18 5472631.19 5006809.39


Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:1000 izrađen od Gea d.o.o., Dramalj.

Grafički prikaz iz stavka 2. ovoga članka se ne objavljuje.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 5 (pet) godina počevši s danom 1. siječnja 2013. godine uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 4.

Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi 57.940,00 kuna (pedesetisedamtisućadevetstoičetrdeset kuna).

Početni iznos promjenjivog dijela naknade za koncesiju iznosi 3% od prihoda ostvarenih od obavljanja djelatnosti iz članka 1. ove Odluke.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine koncesijske naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

OSOBNI, STRUČNI I FINANCIJSKI UVJETI KOJE MORAJU ZADOVOLJITI PONUDITELJI I ISPRAVE KOJIMA SE DOKAZUJE NJIHOVO ISPUNJENJE

Članak 5.

Podnositelj mora uz ponudu obavezno priložiti:

1. dokaze o sposobnosti ponuditelja:

. račun prihoda i gubitka za proteklu godinu (osim za novoosnovana društva i obrte);

. podatke o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON 2, osim za novoosnovana društva i obrte);

. izjavu da je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili je imao;

. izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama;

2. ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela naknade za koncesiju;

3. studiju gospodarske opravdanosti u svezi predmeta i sadržaja koncesije iz članka 1. i 2. ove Odluke, koja sadrži:

. postojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija;

. plan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije;

. iznos planirane investicije u zaštitu okoliša;

. iznos planirane ukupne investicije;

. izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti);

. procjenu rentabilnosti projekta (prihodi - rashodi);

. izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;

. izjavu ponuditelja o preuzimanju obveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti posjetitelja plaže i njihovih stvari;

. pismo namjere izdavatelja jamstva (banke) o davanju jamstva ponuditelju za dobro izvršenje obveza glede investicija, prema planu investicija iz studije gospodarske opravdanosti ponuditelja, na iznos 7% planirane investicijske vrijednosti, s rokom važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa. Garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv;

4. jamstvo za ozbiljnost ponude u vrijednosti od 2% od predviđene vrijednosti investicije u realizaciju projekta navedene u studiji gospodarske opravdanosti (bjanko zadužnica) ovjerenu kod javnog bilježnika;

5. usklađenost inicijative s prostorno-planskom dokumentacijom;

6. prijedlog o vrsti i opsegu namjere gospodarskog korištenja pomorskog dobra s taksativnim popisom djelatnosti koje se obavljaju na koncesioniranom području;

7. rekapitulacijski list;

8. cjelokupnu ponudbenu dokumentaciju i u elektronskom obliku.

ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Članak 6.

Rok za dostavu ponuda je 30 (trideset) dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u »Narodnim novinama«.

Ponude se dostavljaju u pisarnicu Primorsko-goranske županije na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Slogin kula 2, 51000 Rijeka, u zatvorenoj dvostrukoj omotnici s naznakom: »Dostava ponude za koncesiju - plaža Kačjak - ne otvarati«. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u pisarnicu Primorsko-goranske županije s adresom ponuditelja. Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

Jezik i pismo na kojima ponuda mora biti napisana je hrvatski jezik i latinično pismo.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, prema slijedećim kriterijima:

-ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja prema

studiji gospodarske opravdanosti 40%

-ponuđena visina stalnog dijela koncesijske naknade 20%

-ponuđena visina promjenjivog dijela koncesijske naknade 20%

-broj planiranih radnih mjesta 15%

-iznos investicija u zaštitu okoliša (u okviru ukupnih investicija) 5%

Podatke po svakom kriteriju iz stavka 1. ovog članka posebno je istaknuti u ponudi na rekapitulacijskom listu.

Davatelj koncesije zadržava pravo neprihvaćanja svih pristiglih ponuda.

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Članak 8.

Natječajna dokumentacija uz zakonom propisani sadržaj, sadrži i grafički dio područja obuhvata koncesije, rekapitulacijski list, predložak za izradu studije gospodarske opravdanosti, Uvjerenje o prostorno-planskoj dokumentaciji, predložak Izjave o preuzimanje obveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti posjetitelja plaže i njihovih stvari, te Nacrt ugovora o koncesiji, a može se, uz prethodnu najavu, podignuti u Primorsko- goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Slogin kula 2, Rijeka, radnim danom od 8 do 16 sati u sobi 309, III. kat.

OTVARANJE PONUDA, OTVORENI POSTUPAK

Članak 9.

Javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku obavit će Komisija za otvaranje ponuda trećeg radnog dana po isteku roka za predaju ponuda u 12,00 sati u Primorsko- goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Slogin kula 2, Rijeka.

Komisiju iz stavka 1. ovoga članka imenuje pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze.

DONOŠENJE ODLUKE

Članak 10.

Stručno povjerenstvo za koncesije pregledava i ocjenjuje pristigle ponude i utvrđuje prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije, uz obrazloženje istih. Prijedlog odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije koja donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluku o poništenju postupka davanja koncesije.

U slučaju odabira najpovoljnijeg ponuditelja istom će se, u roku od 10 dana od dana konačnosti odluke, ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji, a o donesenoj odluci ostali ponuditelji biti će obaviješteni bez odgode preporučenom pošiljkom s povratnicom.

U slučaju donošenja odluke o poništenju postupka davanja koncesije primjenjuju se odredba članka 25. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08).

Odabrani ponuditelj može u roku od 30 dana od dana konačnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, s Davateljem koncesije sklopiti ugovor o koncesiji, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora.

Prije sklapanja ugovora o koncesiji, odabrani ponuditelj je dužan predati Davatelju koncesije bjanko zadužnicu/e najmanje u iznosu dvostruke naknade za koncesiju. Bjanko zadužnica/e mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora o koncesiji Davatelju koncesije dostaviti garanciju banke za dobro izvršenje obveza glede investicija, prema planu investicija iz studije gospodarske opravdanosti ponuditelja, na iznos 7% planirane investicijske vrijednosti, s rokom važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa. Garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv; u protivnom se ugovor smatra ništetnim.

Za Davatelja koncesije ugovor potpisuje Obnašatelj dužnosti Župana, zamjenik Župana Primorsko-goranske županije.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Članak 11.

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« te će u formi Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru biti objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-04/12-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-25

Rijeka, 30. svibnja 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Ingo Kamenar

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=783&mjesto=00001&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr