SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 20. Srijeda, 30. svibnja 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

61.

Na temelju točke IX. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2012. godini (»Narodne novine« broj 52/12), članka 7. stavka 2. Uredbe načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012. godinu (»Narodne novine« broj 52/12 ), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 85.stavka 1. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 30. sjednici održanoj 30. svibnja 2012. godine, donosi slijedeću

ODLUKU
o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe i rasporedu sredstava za
decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač
Primorsko-goranska županija u 2012. godini

I.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2012. godini (»Narodne novine« broj 52/12), u daljnjem tekstu: Odluka, odobrena su sredstva za:

I. Ukupne rashode u iznosu od 45.409.928 kn

od čega za:

1. rashode za zaposlene 26.452.000 kn

2. materijalne i financijske rashode 17.827.000 kn

3. rashoda za nefinancijsku imovinu 530.928 kn

4. hitne intervencije investicijskog i
tekućeg održavanja objekata, prostora,
opreme i vozila, te nabavu opreme 600.000 kn

II. Planirani prihodi za posebne namjene
u iznosu od 27.018.000 kn

III. Razlika sredstava između ukupnih
rashoda i planiranih prihoda za
posebne namjene koje osigurava
Županija u iznosu od 18.391.928 kn

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke raspoređuju se domovima za starije i nemoćne osobe, prema kriterijima i mjerilima i to:

Sredstva za rashode za zaposlene iz točke I. stavka 1. podstavka 1. rasporedit će se domovima prema kriterijima:

. Broja zaposlenih utvrđenim pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, usklađenim s odredbama Pravilnika o vrsti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te centra za pomoć i njegu u kući i;

. Odredbama važećih propisa o plaćama zaposlenih u domovima socijalne skrbi.

Mjerilo za raspored rashoda za zaposlene je broj zaposlenih na kraju 2011. godine i broj korisnika doma u institucionalnoj i vaninstitucionalnoj skrbi na dan 31. prosinca 2011. godine.

Korektivni kriterij za raspored rashoda za zaposlene je struktura korisnika i uvjeti rada pojedinog doma.

Sredstva za materijalne i financijske rashode iz točke I. stavka 1. podstavka 2. rasporedit će se domovima prema kriteriju broja korisnika u institucionalnoj i vaninstitucionalnoj skrbi s koeficijentom od 20% i njihova učešća u ukupnom broju korisnika planiranom za 2012. godinu.

Mjerilo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda je broj korisnika doma.

Korektivni kriterij za raspored sredstava za materijalne i financijske rashode je smještaj doma i ostvarena kretanja u prva četiri mjeseca t.g..

Sredstva za nabavu nefinancijske imovine iz točke I. stavka 1. podstavka 3. rasporedit će se domovima prema kriterijima:

. Stanja prostora i opreme i njihova udovoljavanje zahtjevima iz Pravilnika o vrsti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te centra za pomoć i njegu u kući;

. Povećanje kapaciteta smještaja korisnika i završetka već započetih investicijskih aktivnosti iz prethodne godine.

Mjerilo za raspored sredstava za nabavu nefinancijske imovine je broj korisnika doma.

Sredstva za hitne intervencije iz točke I. stavka 1. podstavka 4. rasporedit će se svim domovima u istom iznosu.

Prihodi za posebne namjene iz točke I. stavka 1. postavka 5. utvrđuju se domovima prema kriterijima:

. Planiranog broja korisnika usluga doma i njihova učešća u ukupnom broju korisnika (u institucionalnoj i vaninstitucionalnoj skrbi)

. Visini ostvarenih prihoda u 2011. godini.

III.

Sredstva iz točke I. ove Odluke, za ukupne rashode u iznosu od 45.409.928 kuna raspoređuju se domovima za starije i nemoćne osobe za:

1. Rashode za zaposlene u iznosu od 26.452.000 kuna:

1.1. DSN KANTRIDA 13.468.747 kn

1.2. DSN VOLOSKO 5.105.136 kn

1.3. DSN MALI KARTEC 4.011.085 kn

1.4. DSN MARKO A. STUPARIĆ 3.867.032 kn

2. Materijalne i financijske rashode u iznosu
od 17.827.000 kuna:

2.1. DSN KANTRIDA 9.039.433 kn

2.2. DSN VOLOSKO 2.876.380 kn

2.3. DSN MALI KARTEC 3.873.382 kn

2.4. DSN MARKO A. STUPARIĆ 2.037.805 kn

3. Rashode za nabavu nefinancijske imovine
u iznosu od 530.928 kuna:

3.1. DSN KANTRIDA 170.000 kn

3.2. DSN VOLOSKO 105.000 kn

3.3. DSN MALI KARTEC 55.928 kn

3.4. DSN MARKO A. STUPARIĆ 200.000kn

4. Sredstva za potrebe hitnih intervencija investicijskog
i tekućeg održavanja objekata, prostora, opreme i
vozila, te nabavu opreme u iznosu od 600.000 kuna

4.1. DSN KANTRIDA 150.000 kn

4.2. DSN VOLOSKO 150.000 kn

4.3. DSN MALI KARTEC 150.000 kn

4.4. DSN MARKO A. STUPARIĆ 150.000 kn

IV.

Planirani prihodi za posebne namjene iz točke I. ove Odluke u iznosu od 27.018.000 kuna raspoređuju se domovima za starije i nemoćne osobe:

o DSN KANTRIDA 15.950.789 kn

o DSN VOLOSKO 3.965.036 kn

o DSN MALI KARTEC 4.107.216 kn

o DSN MARKO A. STUPARIĆ 2.994.959 kn

V.

Razlika sredstava između ukupnih rashoda (bez rashoda za potrebe hitnih intervencija investicijskog i tekućeg održavanja objekata, prostora, opreme i vozila, te nabavu opreme) i planiranih prihoda za posebne namjene koje osigurava Primorsko-goranska županija u Proračunu za 2012. godinu, u iznosu od 17.261.000 kuna , raspoređuje se po domovima za starije i nemoćne osobe kako slijedi:

o DSN KANTRIDA 6.557.391 kn

o DSN VOLOSKO 4.016.480 kn

o DSN MALI KARTEC 3.777.251 kn

o DSN MARKO A. STUPARIĆ 2.909.878 kn

VI.

Sredstva iz točke V. ove Odluke namijenjena su za:

o DSN KANTRIDA:

-za rashode za zaposlene 4.134.060 kn

-za materijalne i financijske rashode 2.423.331 kn

o DSN VOLOSKO:

-za rashode za zaposlene 2.528.025 kn

-za materijalne i financijske rashode 1.488.455 kn

o DSN MALI KARTEC:

-za rashode za zaposlene 2.392.425 kn

-za materijalne i financijske rashode 1.384.826 kn

o DSN MARKO A. STUPARIĆ:

-za rashode za zaposlene 1.842.460 kn

-za materijalne i financijske rashode 1.067.418 kn

VII.

Sredstva iz točke V. i VI. ove Odluke doznačivat će se domovima za starije i nemoćne osobe sukladno planiranoj strukturi i dinamici trošenja prikazanoj u financijskom planu razrađenom po mjesecima, do 15-og za prethodni mjesec.

Domovi su dužni dostaviti izvještaj o stvarno nastalim rashodima za prethodno razdoblje do 10-og u tekućem mjesecu.

Usklađenje isplate i ostvarenih rashoda vršit će se mjesečno.

VIII.

Sredstava za nabavu nefinancijske imovine i sredstava za hitne intervencije tekućeg i investicijskog održavanja, doznačivat će se domovima temeljem:

. dostavljenog zahtjeva za plaćanje uz predočen ugovor s dobavljačem,

. računa za isporučenu robu i obavljene usluge,

. privremene i okončane situacije za izvedene radove,

. odluke o odabiru najpovoljnije ponude i zaključenog ugovora o javnoj nabavi sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.

IX.

Doznaka sredstava iz točke VII. i VIII. ove Odluke vršit će se sukladno pritjecanju sredstava u Proračun Primorsko- goranske županije za 2012. godinu.

X.

Sredstva za decentraliziran financiranje domova utvrđena Odlukom o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u prvom tromjesečju 2012. godine (»Službene novine PGŽ« boj 4/12), uključena su pri utvrđivanju rasporeda sredstava koji je predmet ove Odluke.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-16

Rijeka, 30. svibnja 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Ingo Kamenar

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=783&mjesto=00001&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr