SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 20. Srijeda, 30. svibnja 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

59.

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 28.točka 7. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09), članka 28. stavak 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske župnije za 2012. godinu (»Službene novine« broj 44/11) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goarnske županije (»Službene novine« broj 26(09), Županijska skupština Primorsko- goarnske županije na 30. sjednici od 30. svibnja 2012. godine, donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE ZA 2011. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2011. godinu ostvaren je kako slijedi:

 

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

Članak 2.

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja i ostvarenim viškom primitaka od financijske imovine pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine, dok se ukupni višak od 36.036.450,99 kuna prenosi u Proračun Primorsko-goranske županije za 2012. godinu.

Članak 3.

Neutrošena sredstva iz članka 2. raspoređuju se za neizvršene namjenske rashode planirane u Proračunu za 2011. godinu:

a) po osnovi namjenskih prihoda 5.131.290,75

Ured županije 11.796,99

-za aktivnosti u okviru europskih integracija 11.796,99

UO za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb 461.662,64

-za koncesioniranje primarne zdravstvene zaštite 461.662,64

UO za obrazovanje, kulturu i sport 447.626,44

-za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva 447.626,44

UO za pomorstvo, promet i veze 3.723.196,40

-za provođenje programa pomorskog dobra 1.950.166,86

-za Investicijski fond županijskih lučkih uprava 1.770.210,54

-za sufinanciranje brodice EKO 13 2.819,00

UO za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu 480.485,00

-za unapređenje i razvoj lovstva 232.514,23

-za projekt nabave turističkog broda u Fužinama 150.000,00

-za subvenciju kamata u sklopu programa kreditiranja poduzetništva 54.971,14

-za nastavak programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva (malih poslovnih zona) 27.434,43

-za financiranje programskih aktivnosti razvoja poljoprivrede 8.508,66

-za provođenje županijske akcije suzbijanja bjesnoće 7.056,54

UO za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima 6.523,28

-za nastavak izgradnje CZGO Marišćina 6.523,28

b) po osnovi stvorenih preuzetih obveza 16.922.279,59

Ured županije 1.121.474,27

-za sanaciju onečišćenja mora od nepoznatog počinitelja 700.000,00

-za nastavak aktivnosti suradnje s institucijama županijskog značaja 285.194,27

-za uređenje društvenog doma u Šmriki 121.280,00

-za financiranje troškova rada predstavnika nacionalnih manjina 15.000,00

UO za graditeljstvo i zaštitu okoliša 229.974,27

-za potrebe izrade Prostornog plana Primorsko-goranske županije 229.974,27

UO za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb 4.049.371,87

-za sufinanciranje projekta rekonstrukcija objekta K- recepcija Thalassotherapije Crikvenica 1.896.355,13

-za sufinanciranje projekta nabave kapitalne neinvazivne kardiološke opreme za
Thalassotherapiju Opatija 1.363.821,14

-za sufinanciranje opremanja i nadogradnje objekata DSN Mali Kartec, Krk 283.169,18

-za sufinanciranje projekta solarnog grijanja Thalassotherapije Opatija 253.587,40

-za sufinanciranje projekta uređenja kuhinje Centra za rehabilitaciju Fortica 152.439,02

-za sufinanciranje uređenja prostora Obiteljskog centra PGŽ 100.000,00

UO za imovinu i zajedničke poslove 362.980,83

-za nabavu IP telekomunikacijske opreme za upravna tijela 239.085,55

-za usluge stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika 74.634,54

-za uređenje poslovne zgrade na adresi Slogin kula 2 49.260,74

UO za pomorstvo, promet i veze 6.134.654,20

-za sufinanciranje izgradnje II i III dionice ceste Ž 5025 Rujevica - Marčelji 4.830.000,00

-za ulaganje u županijske i lokalne ceste na području Grada Vrbovskog i Općine Brod Moravice 650.000,00

-za financiranja izrade projektne dokumentacije i ishođenja lokacijske dozvole za Čvor Trinjastići 450.000,00

-za sufinanciranje održavanja objekata i opreme Zračne luke Rijeka d.o.o. 100.000,00

-za izradu studije pokrivenosti digitalnim signalom u PGŽ 50.750,00

-za usluge izrade parcelacijskih elaborata pomorskog dobra 43.387,50

-za poticanje rada lokalnih i regionalnih radijskih postaja na
području Županije 10.516,70

UO za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu 633.042,41

-za sufinanciranje nabave turističkog broda na jezeru Bajer - Općina Fužine 250.000,00

-za sufinanciranje troškova uređenja otočića sv. Marin - TZG Novi Vinodolski 200.000,00

-za sufinanciranje troškova rekonstrukcije i adaptacije kuće Mance - Grad Vrbovsko 100.000,00

-za sufinanciranje projekta SLOHRA GLOBALNET 59.064,41

-za sufinanciranje troškova uređenja pješačkih i biciklističkih staza - TZO Čavle 23.978,00

UO za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima 4.390.781,74

-za Fond za pripremu i provedbu EU projekata 1.850.469,64

-za projekt ŽSRC Platak 908.483,33

-za projekt revitalizacije lječilišnog centra Veli Lošinj 490.000,00

-za izradu digitalnog 3D modela PGŽ visoke preciznosti 292.837,50

-za projekt novog Doma za starije i nemoćne Volosko 278.500,00

-za aktivnosti koncesioniranja u energetskom sektoru 201.733,14

-za sufinanciranje radova na uređenju kaštela Drivenik 200.000,00

-za projekt Centar za dobrobit životinja 67.508,13

-za nastavak izgradnje ŽCGO »Marišćina« - Ekoplus d.o.o. 52.500,00

-za izradu Akcijskog plana za program razvoja Unija 48.750,00

Članak 4.

Raspored sredstava iz članka 3. bit će uključen u Proračun Primorsko-goranske županije za 2012. godinu u sklopu Izmjena i dopuna Proračuna. Neutrošena i neraspoređena sredstva u iznosu 13.982.880,65 kuna rasporedit će se Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2012. godinu.

Članak 5.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2011. godinu, te izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji sastavni je dio Godišnjeg izvještaja.

Članak 6.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko- goranske županije za 2011. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-4-12-11

Rijeka, 30. svibnja 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Ingo Kamenar

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

 

Godišnji izvještaj o izvršenju   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=783&mjesto=00001&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr