SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 3. Utorak, 7. veljače 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

2.

Na temelju članka 14. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 57/11) i članka 32. stavak 1. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 30/09 - Ispravak) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 2. veljače 2012. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/11 - dalje u tekstu: Odluka) u članku 2. iza riječi »na teret državnog proračuna ili drugih pravnih ili fizičkih osoba« dodaju se riječi »osim ukoliko se osigurava viši standard«.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) određen je Zakonom o socijalnoj skrbi«.

Članak 3.

U članku 8. riječi »pravo na stalnu pomoć« zamjenjuju se riječima »pravo na pomoć za stanovanje«.

Članak 4.

U članku 9. riječi »domaćinstvo« zamjenjuju se riječima »kućanstvo«.

Članak 5.

U članku 10. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»pravo na pomoć za stanovanje«.

Članak 6.

U Odjeljku IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI naslov iznad članka 11. mijenja se tako da sada glasi:

»PRAVO NA POMOĆ ZA STANOVANJE«

Članak 7.

Članak 11. mijenja se tako da sada glasi:

»Pravo na pomoć za stanovanje odobrava se korisniku (samcu ili članovima kućanstva) koji ispunjava socijalni uvjet i koji koristi stan iste ili manje veličine od zadovoljavajućeg stambenog prostora u smislu odredbe članka 2. točke 13. Zakona o socijalnoj skrbi.

Troškovi stanovanja su troškovi najamnine, pričuve, komunalne naknade, električne energije, plina, drva i drugih energenata, grijanja, vode, odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Općina Mošćenička Draga djelomično ili u cijelosti izvršava plaćanje računa ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je pružila uslugu stanovanja za troškove stanovanja iz stavka 2. ovog članka.

Pravo iz stavka 1. ovog članka odobrava se mjesečno, a maksimalna visina iznosa utvrđuje se u visini 50 % iznosa pomoći za uzdržavanje po rješenju Centra za socijalnu skrb.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/11-01/26

Ur. broj: 2156/03-12-2

Mošćenička Draga, 2. veljače 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik

Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=766&mjesto=51417&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr