SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 29. Petak, 10. rujna 2004.
OPĆINA KLANA
30

30.

Na temelju članka 11. stavak 1. i 6. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94 i 68/98), članka 19. Statuta Općine Klana (»Službene novine« PGŽ broj 26/01) i Izvješća stanja u prostoru Općine Klana, Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 30. kolovoza 2004. usvojilo je

PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru Općine Klana za
dvogodišnje razdoblje (2004. - 2006.)

Program mjera za unapređenja stanja u prostoru Općine Klana (u daljnjem tekstu Program) sadrži

I. Ciljeve programa

II. Program izrade dokumenata prostornog uređenja

III. Program gradnje i rekonstrukcije

IV. Program uređenja građevinskog zemljišta

V. Mjere zaštite i unapređenja okoliša

VI. Mjere za ostvarenje programa

I. CILJEVI PROGRAMA

Osnovni ciljevi Programa su, u načelu, unapređenje postojećeg stanja u prostoru Općine Klana, podizanje kvalitete cjelokupnog života stanovništva u smislu kvalitetnijeg stanovanja, rada, odmora i rekreacije u zdravom okolišu. Za ostvarenje tih ciljeva potrebno je značajno ulaganje planskih, organizacijskih i financijskih napora.

Za određivanje preciznijih ciljeva uređenja prostora u slijedeće dvije godine i njihovu realizaciju manjkaju u ovom trenutku neki prethodni ključni podaci.

- okvirna financijska sredstva koja će biti uložena u različite oblasti uređenja prostora (prikupljena u nekoliko razina od sredstava općinskog proračuna, poduzeća s područja općine, budućih investitora, države i sl.)

- snimka potreba i mogućnosti uređenja prostora postojećih naselja u području stanja opremljenosti građevinskog zemljišta, poboljšanja postojeće prometne infrastrukturne mreže, uređenja javnih površina, izgradnje javnih sadržaja i sl.

- evidencija i grafički prikaz vlasničkog stanja na zemljištu.

II. PROGRAM IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Izrada novih dokumenata prostornog uređenja

1. Prostorni plan Općine Klana

Prostorni plan uređenja Općine Klana je temeljni dokument za sva postupanja u prostoru Općine: Prostorni plan PGŽ koji je na snazi nedostatan je za provođenje.

Temeljem ugovora sa Zavodom za održivi razvoj i prostorno uređenje broj 321/03 od 4. lipnja 2003. Zavod je preuzeo izradu novog Prostornog plana Općine Klana.

Dio prethodnih radnji za izradu Prostornog plana je izvršen.

Prostornim planom uređenja odredit će se razvojna koncepcija i prostorna organizacija područja Općine i njenog povezivanja s kontaktnim područjima, odredit će se razvoj društvene infrastrukture sustava, način korištenja općinskog područja, način rekonstrukcije postojećih i način izgradnje novih stambenih zona naselja u sustavu općine, valorizirat će se prirodna i kulturna baština i odrediti mjere zaštite okoliša.

Osnovni program plana i način donošenja određen je Zakonom o prostornom uređenju, a sadržaj elaborata okvirno prijedlogom Pravilnika o određivanju sadržaja, osnovnih prostornih pokazatelja i standarda prostornih planova, te mjerila kartografskih prikaza.

Izrada gospodarske studije: kolovoz 2004.

Izrada Prostornog plana Općine: prosinac 2004.

Usvajanje Plana: veljača 2005.

2. Detaljni plan uređenja vojarne Lisac

Temeljem zaključka Općinskog vijeća o prenamjeni prostora bivših vojarni gospodarsku namjenu određuje izrada geodetske snimke i detaljnog plana uređenja prostora vojarne Lisac, koji će biti sastavni dio Prostornog plana Općine Klana.

Sadržaji i način donošenja plana određeni su Zakonom o prostornom uređenju.

Izrada i usvajanje detaljnog plana uređenja: prosinac 2004.

3. Urbanistički plan uređenja vojarne u Klani

Temeljem zaključka Općinskog vijeća o prenamjeni prostora izrađena je geodetska snimka bivše vojarne u Klani i započeta izrada Urbanističkog plana uređenja.

Uz izradu UPU-a paralelno će se izraditi idejno rješenje i program prenamjene dijela objekata vojarne u Dom za starije i nemoćne osobe.

Sadržaj i način donošenja plana određeni su Zakonom o prostornom uređenju.

Izrada i usvajanje UPU-a: listopad 2004.

4. Detaljni plan uređenja i revitalizacije centra Klane

Zbog očuvanja postojećih povijesnih i ambijentalnih vrijednosti centra Klane i prijedloga za revitalizaciju novim sadržajem predlaže se prije izrade plana revizija postojećeg urbanističko-arhitektonskog rješenja koje će predstavljati program za izradu detaljnog plana.

Izrada i usvajanje detaljnog plana uređenja: prosinac 2004.

5. Ostali dokumenti prostornog uređenja

Do izrade i donošenja Prostornog plana Općine Klana odnosno utvrđivanja područja zona gradnje i njihova prioriteta nije potrebna izrada drugih detaljnih planova uređenja.

6. Stručne podloge za izradu prostornih planova

Na temelju podataka o stanju geodetskih podloga neophodno se nameće potreba novog geodetskog snimanja kompletnog područja prostora Općine (za sve katastarske općine), usklađenja katastarskog i gruntovnog stanja, te usvajanje putem javne rasprave kako bi novi snimak postao službenom podlogom za izradu svih planiranih prostornih dokumenata Općine Klana u narednom razdoblju.

III. PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJE

1. Programom mjera predviđa se slijedeći program gradnje i rekonstrukcija građevina na području Općine:

- rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Grašćina (uz Vatrogasni dom) koji obuhvaća rekonstrukciju dvaju po

stojećih nogometnih igrališta i zaokruženje kompleksa izgradnjom igrališta za rukomet, odbojku i košarku, jednog teniskog igrališta i pokrivanje boćališta

- rekonstrukcija starog objekta mlina u Malinici u lovno- rekreacijskoj zoni Dletvo i turističko ugostiteljsko valoriziranje šumarijskog objekta u Malinici,

- rekonstrukcija objekta na Gumancu za potrebe lovnog turizma,

- rekonstrukcija starog objekta (Casa forestale) u predjelu Trstenik, poznatom kao zračno lječilište,

- vrlo intenzivna stambena izgradnja se ne očekuje, ona će se odvijati u obliku rekonstrukcija postojećih obiteljskih zgrada, gradnje određenog broja interpoliranih stambenih građevina u sklopu postojećih naselja ili prenamjene postojećih stambenih prostora u poslovne (maksimalne visine P+1), te usmjeravanje individualne izgradnje u predio Kalužica i određivanje građevnih područja u Studeni, Škalnici, Liscu i Brezi.

- preuzimanje svih vojarni od vojske za društvenu i gospodarsku namjenu,

- očekuju se izvjesni zahvati u gradnji gospodarskih objekata i uređenja odgovarajućih površina, ukoliko ih bude potrebno je izgraditi idejna urbanističko-arhitektonska rješenja i ishoditi suglasnost Općinskog vijeća.

Za sve rekonstrukcije potrebno je prije utvrđivanja lokacijske dokumentacije izraditi idejna urbanističko-arhitektonska rješenja na koje treba ishoditi suglasnost Općinskog vijeća Općine Klana.

2. U suradnji Društva za povjesnicu Klane i Državne uprave za zaštitu prirodne i kulturne baštine poduzimaju se radnje na sanaciji i očuvanju arheološke zone klanjskog grada - Gradine i sakralnih objekata. Aktivnosti će se kontinuirano nastaviti u skladu s raspoloživim sredstvima.

3. Programom mjera predviđa se izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih objekata komunalne i prometne infrastrukture kako slijedi:

- rekonstrukcija i izgradnja fekalnog kanalizacijskog sustava u Klani i Studeni,

- rekonstrukcija i izgradnja oborinske kanalizacije u Klani i Studeni,

- izgradnja vodovodne mreže u Brezi i Lazima, te rekonstrukcija i proširenje postojeće vodovodne mreže u Studeni i Škalnici.

- proširenje javne rasvjete na području cijele općine (cca 30 novih rasvjetnih mjesta),

- rekonstrukcija i regulacija naseljenih prometnica na području cijele općine (u dužini cca 5 km),

- izgradnja (nastavak) nogostupa od centra Klane do Strmašćice.

IV. PROGRAM UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

1. Program pripreme građevinskog zemljišta

Na razini cjelokupnog prostora Općine potrebno je izraditi evidenciju i grafički prikaz vlasništva (privatno, javno, državno) kao polazište za pouzdanije planiranje uređenja prostora.

2. Program uređenja građevinskog zemljišta

- uređenje javnih zelenih površina u naseljima,

- izgradnja, uređenje i opremanje dječjih igrališta,

- povećanje stupnja skupljanja i evakuacije otpada iz naselja i sa slobodnih površina,

- uređenje pristupnih cesta i putova

- gradnja vodovodnih ogranaka.

V. MJERE ZAŠTITE I UNAPREĐENJA OKOLIŠA

1. U svrhu unapređenja stanja okoliša (koje je na cjelokupnom području općine Klana zadovoljavajuće) potrebno je instalirati mjerno mjesto (monitoring stanicu) za mjerenje zagađenja zraka u neposrednoj blizini asfaltne baze Marišćina te uz buduće županijsko odlagalište otpada.

VI. MJERE ZA OSTVARENJE PROGRAMA

1. Konzistentnije mjere za provođenje politike uređenja prostora moguće su tek izradom i donošenjem Prostornog plana Općine Klana, a do tada one se usklađuju s odredbama Prostornog plana Primorsko goranske županije, sa postojećim ali izvan snage stavljenim PUP-om Klane, te sa Prostornim planom bivše Općine Rijeka, o čemu odlučuje Općinsko vijeće.

2. Provođenje dokumenata uređenja prostora je u nadležnosti državne uprave odnosno Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje. Suradnja općinskih tijela i Zavoda osigurana je odredbama Odluke o prostornom planu PGŽ, a njenu kvalitetu i učinkovitost moguće je dignuti na veću razinu.

3. Prilagođuju se granice građevinskog zemljišta u skladu s Prostornim planom bivše Općine Rijeka, na cijelom području Općine Klana do donošenja novog Prostornog plana, uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća, vodeći računa o mogućnostima gradnje komunalne infrastrukture.

4. Nakon usvajanja i objave Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine za slijedeće dvije godine, mjere ostvarenja Programa utvrdit će Općinsko vijeće u skladu s mogućnostima proračuna za svaku narednu godinu.

Elaborat Izvješća o stanju u prostoru Općine Klana s Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru za dvogodišnje razdoblje (2004. - 2006.) nalazi se u Općini Klana i čini sastavni dio ove Odluke

Klasa: 021-01/04-01/23

Ur. broj: 2170-06-04-01-01

Klana, 30. kolovoza 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Šnajdar, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=99&mjesto=51217&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr