SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 2. Utorak, 31. siječnja 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

9.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 (Uredba) i 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11 ) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09) Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 15. sjednici održanoj 19. prosinca 2011. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM ODRŽAVANJA
objekata komunalne infrastrukture za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori, raspored i način održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog programa čine iznos od 5.085.280,21 kuna.

Članak 3.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine prihodi:

. Komunalna naknada u iznosu od 4.321.280,21 kuna

. tekuće potpore PGŽ-e 100.000,00 kuna

. kapitalne potpore PGŽ-e 300.000,00 kuna

. doprinos za šume 100.000,00 kuna

. ostale naknade utvrđ. opć.

odlukom - grobarina 120.000,00 kuna


UKUPNO 5.085.280,21 kuna

Članak 4.

Sredstva iz predhodnog članka raspoređuju se na sljedeće namjene:

. tekuće i investicijsko održavanje

cesta i mostova 1.460.000,00 kuna

. održavanje biodiska 180.000,00 kuna

. održavanje groblja 343.990,76 kuna

. održavanje parkova i nasada 210.000,00 kuna

. električna energija 214.885,94 kuna

. tekuće i investicijsko održavanje

građevinskih objekata 100.000,00 kuna

. održavanje javne rasvjeta 690.000,00 kuna

. izdaci za održavanje i

korištenje »Duplje« 614.000,00 kuna

. potrošnja vode 70.000,00 kuna

. sanacija divljih deponija

i odvoz smeća 680.000,00 kuna

. deratizacija i dezinsekcija 75.000,00 kuna

. izdaci za vodoprivredu 47.403,51 kuna

. održavanju objekata, dodatna ulaganja 400.000,00 kuna

Nivo održavanja komunalne infrastrukture planiran je u istim ili sličnim veličinama u odnosu na iznose u 2011. godini.

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA:

Članak 5.

Pod radovima na održavanju nerazvrstanih cesta podrazumijeva se:

. sanacija potpornih zidova na nerazvrstanim cestama

. sanacija udarnih rupa i asfaltiranje narazvrstanih cesta

. održavanje odvodnih kanala u zahvatu cesta

. signalizacija

Raspored novčanih sredstava po ovoj poziciji rasporediti će se na osnovu Zaključka Načelnika o načinu rasporeda prema Godišnjem planu nabavki.

Ukupno za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine: 1.460.000,00 kuna od čega:

- za Zimsku službu, usluga čišćenja i posipavanja nerazvrstanih cesta 35.000,00 kn

- hitne intervencije na nerazvrstanim cestama 85.000,00 kn

- za radove na investicijskom održavanju nerazvrstanih cesta Vinodolske općine u iznosu od 1.280.000,00 kn dionica prema prioritetima te na prijedlog Mjesnih odbora,

- izrada tehničkih rješenja i troškovnika sanacije nerazvrstanih cesta 20.000,00 kn

- nadzor nad radovima na nerazvrstanim cestama (3% vrijednosti radova) 40.000,00 kn

2. ODRŽAVANJE »BIO DISKA«

Članak 6.

održavanje »bio diska« Bribir obuhvaća:

. nadzor i osnovno tekuće održavanje 125.000,00 kuna

. zbrinjavanje nus produkta 35.000,00 kuna

. pogonska energija 20.000,00 kuna


U K U P N O 180.000,00 kuna

3. ODRŽAVANJE GROBLJA

Članak 7.

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se

. redovito održavanje groblja (pet grobalja),

čišćenje prilaza grobljima 143.990,76 kuna

. Izdaci za groblja (popravci na grobljima

i okolišu) 80.000,00 kuna

. održavanje groblja 120.000,00 kuna


U K U P N O 343.990,76 kuna

4. ODRŽAVANJE PARKOVA I ZELENIH POVRŠINA

Članak 8.

Program obuhvaća sve radove za održavanje zelenih površina koja je potrebno tokom godine izvoditi u cilju urednosti i održavanja zelenih površina u centrima mjesta i to kontunirano i stručno od hortikulture do uređenja naprava u istima.

Za održavanje parkova i zelenih površina planirana su sredstva u visini od 210.000,00 kuna.

5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Članak 9.

Program javne rasvjete obuhvaća slijedeće djelatnosti:

. utrošak struje javne rasvjete 460.000,00 kuna

. održavanje javne rasvjete 230.000,00 kuna


U K U P N O 690.000,00 kuna

Održavanje javne rasvjete svedeno je na izmjenu dotrajalih i pregorjelih sijalica određenog broja dotrajalih rasvjetnih tjela, a sve prema jedinačnim cijenama o izvođenju radova.

6. IZDACI ZA ODRŽAVANJE I KORIŠTENJE DEPONIJA »DUPLJE«

Članak 10.

. korištenje deponija »Duplja« 550.000,00 kuna

. sanacija deponije »Duplja« 64.000,00 kuna


UKUPNO: 614.000,00 kuna

7. IZDACI ZA SANACIJU DVLJIH DEPONIJA I ODVOZ SMEĆA

Članak 11.

. iznošenje i odvoz smeća 480.000,00 kuna

. sanacija divljih deponija 200.000,00 kuna


U K U P N O 680.000,00 kuna

8. ELEKTRIČNA ENERGIJA

Članak 12.

Odnosi se na plaćanje potrošnje električne energije na objektima u vlasništvu i posjedništvu Vinodolske općine. 214,885,94 kuna

Članak 13.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/6

Ur. broj: 2107-03/11-01-12-10

Bribir, 19. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić - Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=765&mjesto=91253&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr