SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 22. Petak, 22. srpnja 2011.
TRGOVAČKO DRUŠTVO TD LOPAR VRUTAK D.O.O.
Moscenicka_draga-001

2.

Na temelju članka 206. st.1. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) te članka 5. Izjave o osnivanju Komunalnog trgovačkog društva Lopar Vrutak d.o.o. Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/07, 20/07, 34/07) Skupština trgovačkog društva LOPAR VRUTAK d.o.o na sjednici održanoj dana 20. srpnja 2011. godine odnosi

ODLUKU
o načinu plaćanja i visini cijene vodne usluge javne
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način plaćanja i visina cijena vodne usluge odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda.

Članak 2.

Obračun vodne usluge plaća se isporučitelju vodne usluge na način i prema cijenama utvrđenim ovom Odlukom.

Obveznik plaćanja vodne usluge je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je to vlasnik prenio na korisnika ugovorom, tj. svaka fizička ili pravna osoba koja je vlasnik nekretnine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine priključene na komunalne vodne građevine i koja je stekla tehničke uvjete za priključenje a nije to učinila u zakonskim rokovima.

Članak 3.

Potrošač može račun za vodnu uslugu platiti na način utvrđen važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Rok za podmirenje računa za vodnu uslugu otisnut je na svakom ispostavljenom računu, a iznosi 21 (slovima: dvadeset i jedan) dan od dana ispostave računa.

Ukoliko potrošač ne plati račun u roku iz stavka 1. ovog članka, isporučitelj će zaračunati zatezne kamate u skladu sa važećim propisima.

Na trošak opomene u iznosu od 20,00 kuna ne plaća se PDV.

Članak 5.

Potrošač je dužan pismeno izvijestiti isporučitelja usluge o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, adrese, kao i o svakoj bitnoj promjeni, odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promjene. Promjena obvezuje isporučitelja od dana primitka iste.

Ukoliko obveznik plaćanja komunalne usluge ne postupi po st. 1. ovoga članka, njegova obveza plaćanja teče sve do trenutka saznanja isporučitelja usluge o nastaloj promjeni.

Članak 6.

Potrošač ima pravo prigovora (reklamacije) na obračun komunalne usluge u pismenom obliku u roku od 15 dana od izdavanja računa.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana dostave.

Ako je isporučitelj komunalne usluge uvažio prigovor, dužan je izvršiti usklađivanje obračuna u poslovnim knjigama najkasnije do ispostavljanja narednog računa s novim obračunom.

Članak 7.

Ako je do veće potrošnje vode došlo zbog propusta korisnika da zaštiti vodovodne instalacije na internoj vodovodnoj mreži od termičkih udara, isporučitelj neće osloboditi korisnika obveze plaćanja odvodnje otpadnih voda.

Članak 8.

Na računu vodne usluge posebno se iskazuje naknada za razvoj koje se naplaćuje od korisnika (obveznika plaćanja cijene odvodnje otpadnih voda) na području općine Lopar koja je u skladu s odredbama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva odlukom nadležnog tijela uvela obvezu plaćanja naknade za razvoj u svrhu izgradnje komunalnih vodnih građevina sukladno planu izgradnje.

II. OBRAČUN USLUGE POTROŠNJE, ODVODNJE I PROČIŠĆIVANJA OTPADNIH VODA (KANALIZACIJA)

Članak 9.

Isporučitelj vodne usluge-odvodnje korisniku ispostavlja račun za vodnu uslugu odvodnje otpadnih voda koji se sastoji od dva dijela:

- fiksnog dijela cijene utvrđenog u apsolutnom mjesečnom iznosu koji plaća svaki korisnik u obračunskom razdoblju neovisno o potrošnji

- varijabilnog dijela cijene utvrđenog prema broju kubičnih metara javne vodoopskrbe očitane na vodomjeru i važeće cijene m3 vodne usluge odvodnje otpadnih voda u kućanstvu i gospodarstvu

U fiksnu naknadu uračunata je odvodnja otpadnih voda do 3 m3.

Obračun usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda prikazana je u Tablici 1.

Na cijene iz Tablice 1. obračunava se porez na dodanu vrijednost od 23%.

Članak 10.

Cijena komunalne usluge čišćenja i odštopavanja kanalizacije Jet-om utvrđuje se u Tablici 2.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Na cijenu iz Tablice 2. obračunava se porez na dodanu vrijednost 23%.

Cijena usluge iz Tablice 2. obračunava se u navedenom iznosu za cijelu godinu.

Za intervencije poslije 15 h, noću, nedjeljom i blagdanima cijena navedene usluge uvećava se za 50%.

Članak 11.

Cijena komunalne usluge crpljenja i odvoza fekalija utvrđuje se u Tablici 3.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Na cijenu iz Tablice 3. obračunava se porez na dodanu vrijednost 23%.

Cijena usluge iz Tablice 3. obračunava se u navedenom iznosu za cijelu godinu.

Za intervencije poslije 15 h, noću, nedjeljom i blagdanima cijena navedene usluge uvećava se za 50%.

III. OBUSTAVLJANJE VODNIH USLUGA

Članak 12.

Isporučitelj vodne usluge-odvodnje može korisniku vodne usluge obustaviti pružanje javne odvodnje u slučajevima.

1. ako korisnik ne plati račun za vodnu uslugu ni u roku od 30 dana od dospjelosti računa

2. ako korisnik o promjeni adrese ne obavijesti isporučitelja u roku od 15 dana, pa se zbog toga nije mogla izvršiti ni ponovljena dostava računa ili opomena

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

3. ako priključno mjesto ne odgovara važećim tehničkim i sanitarnim normama ili je tokom korištenja došlo do oštećenja priključnog mjesta, a korisnik odbije otkloniti tehničke nedostatke u ostavljenom, primjerenom roku

4. ako korisnik nije u cijelosti podmirio svoje obveze prema isporučitelju vodne usluge prilikom priključivanja nekretnine na komunalne vodne građevine.

Isporučitelj ima pravo obustaviti pružanje vodne usluge javne odvodnje i u slijedećim slučajevima:

- kad se vrše popravci kvarova na javnoj mreži i uređajima

- kad stanje individualne mreže ugrožava zdravlje korisnika vodne usluge i kvalitetu vode u javnoj mreži

- na temelju pisanog naloga komunalnog redara u slučaju prelijevanja sadržaja septičke jame

- kad korisnik neopravdano odbija priključenje građevine na sustav javne odvodnje za koju postoje tehnički uvjeti za priključenje.

Članak 13.

Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje dužan je najmanje 8 dana prije obustavljanja pružanja vodne usluge iz razloga navedenih u članku 11. toč. 3. ove Odluke korisniku dostaviti obavijest o prestanku pružanja vodne usluge - odvodnje.

Ako korisnik otkloni nedostatke odnosno uzrok zbog kojeg se obustavlja pružanje vodnih usluga - odvodnje najmanje 24 sata prije vremena određenog za obustavu pružanja usluge, isporučitelj neće obustaviti pružanje vodne usluge javne odvodnje.

Korisnik je dužan podmiriti troškove ponovne uspostave usluge.

Izuzetno od odredbe st. 1. ovog članka, u slučaju neovlaštenog priključivanja na komunalnu vodnu građevinu ili na internu mrežu postojećeg korisnika, isporučitelj vodne usluge - odvodnje će bez posebne obavijesti obustaviti pružanje usluge neovlaštenom korisniku kao i korisniku koji je omogućio neovlašteno priključenje.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Odluka o načinu plaćanja i visini cijena vodne usluge javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda stupa na snagu nakon pribavljanja suglasnosti načelnika, a primjenjuje se danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Ova Odluka se dostavlja Vijeću za vodne usluge u roku od 5 dana po ishođenju prethodne suglasnosti iz st. 1 ovog članka.

Članak 15.

Danom primjene ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/ 10) koje se donose na komunalne usluge odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda.

Broj: 90/B-O/2011

Lopar, 21. srpnja 2011.

SKUPŠTINA TRGOVAČKOG DRUŠTVA LOPAR VRUTAK d.o.o.

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

 

Odluka o načinu plaćanja i visini cijene  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=732&mjesto=60044&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr