SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 22. Petak, 22. srpnja 2011.
TRGOVAČKO DRUŠTVO TD LOPAR VRUTAK D.O.O.
Moscenicka_draga-001

1.

Temeljem odredbe članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 49/11), odredbe članka 17. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 111/06, 60/08, 87/09), te članka 5. Izjave o osnivanju Komunalnog trgovačkog društva Lopar Vrutak d.o.o. Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/ 07, 20/07, 34/07, Skupština trgovačkog društva LOPAR VRUTAK d.o.o donosi dana 20. srpnja 2011. godine

ODLUKU
o načinu plaćanja i visini cijena komunalne usluge
odvoza komunalnog otpada

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način plaćanja i visina cijena komunalne usluge odvoza komunalnog otpada.

Članak 2.

Obračun komunalne usluge odvoza komunalnog otpada plaća se isporučitelju komunalne usluge na način i prema cijenama utvrđenim ovom Odlukom.

Obveznik plaćanja komunalne usluge odvoza komunalnog otpada je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je to vlasnik prenio na korisnika ugovorom.

Članak 3.

Potrošač može račun za komunalnu uslugu odvoza komunalnog otpada platiti na način utvrđen važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Rok za podmirenje računa za komunalnu uslugu odvoza komunalnog otpada otisnut je na svakom ispostavljenom računu, a iznosi 21 (slovima: dvadeset i jedan ) dan od dana ispostave računa.

Ukoliko potrošač ne plati račun u roku iz stavka 1. ovog članka, isporučitelj će zaračunati zatezne kamate u skladu sa važećim propisima.

Na trošak opomene u iznosu od 20,00 kuna ne plaća se PDV.

Članak 5.

Potrošač je dužan pismeno izvijestiti isporučitelja komunalne usluge o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, adrese, broju članova domaćinstva, broju registriranih ležajeva za iznajmljivanje, kao i o svakoj bitnoj promjeni, odmah , a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promjene. Promjena obvezuje isporučitelja od dana primitka iste.

Ukoliko obveznik plaćanja komunalne usluge ne postupi po st. 1. ovoga članka, njegova obveza plaćanja teče sve do trenutka saznanja isporučitelja usluge o nastaloj promjeni.

Članak 6.

Podaci o broju članova domaćinstva ili prijavljenom broju registriranih ležajeva za iznajmljivače dobivat će se od nadležnih službi MUP-a (Policijske postaje) i Županijskog ureda za turizam te uvidom na terenu.

Članak 7.

Potrošač ima pravo prigovora (reklamacije) na obračun komunalne usluge odvoza komunalnog otpada u pisanom obliku u roku od 15 dana od izdavanja računa.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana dostave.

Ako je isporučitelj komunalne usluge uvažio prigovor, dužan je izvršiti usklađivanje obračuna u poslovnim knjigama najkasnije do ispostavljanja narednog računa s novim obračunom.

II. OBRAČUN USLUGE ODVOZA OTPADA

Članak 8.

Zakonom o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) propisano je da se troškovi gospodarenja otpadom obračunavaju prema kriteriju količine i svojstvu otpada uz primjenu načela »onečišćivač plaća«.

Cijenu komunalne usluge odvoza smeća isporučitelj komunalne usluge određuje prema kriteriju određenim u Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom Općine Lopar.

Općina Lopar kao kriterij određivanja količine komunalnog otpada primjenjuje volumen otpada i broj članova kućanstva.

Članak 9.

Obveznik plaćanja cijene komunalne usluge odvoza komunalnog otpada je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je to vlasnik ugovorom prenio na korisnika i o tome obavijestio isporučitelja komunalne usluge.

Obveznici iz stavka 1. ovog članka plaćaju isporučitelju uslugu odvoza otpada ako se njihova nekretnina nalazi na području Općine Lopar.

Članak 10.

Na području Općine Lopar isporučitelj usluge organizira redovni odvoz komunalnog otpada u dane i vrijeme određeno Programom odvoza komunalnog otpada.

Program odvoza komunalnog otpada donosi isporučitelj usluge i o istom obavještava obveznike plaćanja komunalne usluge.

Članak 11.

Obveznici plaćanja komunalne usluge odvoza komunalnog otpada odgovaraju za održavanje posuda za otpad te su dužni posude iznositi na pražnjenje prema kalendaru odvoza, neposredno uz najbližu prometnicu kojom prolazi komunalno vozilo isporučitelja usluge te ih nakon pražnjenja vratiti u svoj stambeni objekt do slijedećeg pražnjenja.

1. KUĆANSTVO

Članak 12.

1.1. Kućanstva

Kućanstva koja imaju članove sa stalnim prebivalištem plaćaju naknadu za pokriće troškova održavanja sustava u iznosu od 20,00 kuna po kućanstvu te naknadu po članu domaćinstva u iznosu od 8 kuna po svakom članu, s tim da se za petog i svakog slijedećeg člana domaćinstva plaća 4 kune po tom članu domaćinstva.

Cijena komunalne usluge odvoza smeća za domaćinstvo prikazana je u Tablici 1.

* za 5 i svakog sljedećeg člana kućanstva plaća se 4 kune po tom članu kućanstva.

Na cijenu iz Tablice 1. obračunava se porez na dodanu vrijednost 23%

Kućanstva koja imaju članove sa prebivalištem na području Općine Lopar obvezni su za svaku novu prijavu ili odjavu prebivališta, isporučitelju komunalne usluge dostaviti pisanu obavijest i uvjerenje o prebivalištu ili potvrdu o odjavi istog koje izdaje nadležna policijska postaja.

Navedenim dokumentom dokazuje se broj članova kućanstva.

Članak 13.

1.2. Iznajmljivači apartmana i soba do 20 ležaja.

Naplata se vrši prema broju ležajeva koji se nalaze u stambenoj, stambeno-poslovnoj ili poslovnoj jedinici u kojoj se obavlja ili utvrdi obavljanje iznajmljivanja, temeljem podataka dostavljenih od strane TZO, korisnika usluge ili druge nadležne službe.

Cijena odvoza otpada za male iznajmljivače obračunavat će se prema tri zone koje će se odrediti prema lokalitetu jedinice za iznajmljivanje, a na temelju naplate paušala na ležajeve u zonama TZ Općine Lopar.

Cijena odvoza otpada po ležaju obračunava se u dvije rate u računima za srpanj i kolovoz.

Cijena usluge odvoza otpada po ležaju za razdoblje sezonu (7. i 8. mj.) utvrđuje se umnoškom utvrđene minimalne dnevne količine proizvedenog otpada po ležaju predviđene, broja odvoza koji se određuje sukladno zoni u kojem se objekt nalazi i osnovne cijene usluge kako je prikazano u Tablici 2.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Na cijenu iz Tablice 2. obračunava se porez na dodanu vrijednost 23%.

Pomoćni ležajevi nisu u sustavu naplate.

Broj kreveta za domaćinstva koja se bave iznajmljivanjem utvrđuje se temeljem Rješenja o kategorizaciji objekta.

Članak 14.

1.3. Kućanstva za smještaj radnika

Kućanstva za smještaj radnika plaćaju uz obveze is stavka 15. i osnovnu naknadu za pokriće troškova održavanja sustava u visini od 30,00 kuna po prijavljenom radniku.

Komunalno društvo odobrava popust u iznosu od 50% osnovne naknade za razdoblje od 01. rujna do 31. svibnja. Obračun naknade za uslugu odvoza komunalnog otpada za navedenu kategoriju kućanstva prikazan je u Tablici 3.

Na cijenu iz Tablice 3. obračunava se porez na dodanu vrijednost 23%.

Članak 15.

1.4. Kućanstva koja se koriste povremeno kao kuće ili stanovi za odmor (vikendice)

Kućanstva koja se koriste povremeno kao kuće ili stanovi za odmor (vikendice) plaćaju osnovnu naknadu za pokriće troškova održavanja sustava u visini od 150,00 kuna mjesečno po objektu.

Komunalno društvo odobrava popust u iznosu od 86,7 % osnovne osnovne naknade za razdoblje od 01. listopada do 31. svibnja. Obračun naknade za uslugu odvoza komunalnog otpada za navedenu kategoriju kućanstva prikazan je u Tablici 4.

Na cijenu iz Tablice 4. obračunava se porez na dodanu vrijednost.

2. GOSPODARSTVO

Članak 16.

Troškovi gospodarenja otpadom za gospodarstvo obračunava se na sljedeći način; volumen posude za otpad x 0,07 kn (osnovna cijena usluge odvoza komunalnog otpada) x broj mjesečnih odvoza (ovisno o zoni).

Obračun usluge odvoza otpada iz stavka 1. ovog članka utvrđen je u Tablici 5.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

I. zona - uz glavnu cestu lijevi i desno od ambulante
do lučice, nerazvrstana cesta za Andreškići,

Rajska plaža i Livačina, Rtić.

II. zona - glavna cesta od ambulante do rive

III. zona - ostale nerazvrstane ceste

. Korisnicima komunalne usluge odvoza komunalnog otpada kojima se usluga pruža povremeno tijekom godine , obračun usluge odvoza otpada vrši se u razdoblju od 01.06 - 30.09 prema kriteriju iz Tablice 5. Korisnici usluge dužni su isporučitelju usluge dostaviti dokaz o sezonskom radu objekta (uvjerenje ili potvrda nadležnog tijela).

Korisnicima usluge odvoza smeća sa cjelogodišnjim obavljanjem djelatnosti obračun usluge odvoza otpada vrši se prema kriteriju iz Tablice 5.

Navedenim korisnicima dopušta se da u slučaju obustave poslovanja u određenom periodu godine obavijeste o tome pružatelja usluge pisanom izjavom temeljem čega će pružatelj usluge obustaviti obračun usluge za navedeno razdoblje. Ukoliko pružatelj usluga uvidom na terenu utvrdi da je korisnik usluge protivno prethodnom stavku započeo sa obavljanjem djelatnosti bez prethodne obavijesti, pružatelj usluge ovlašten je obračunati uslugu odvoza otpada prema prethodnoj tablici.

Na cijenu iz tablice 5. obračunava se porez na dodanu vrijednost 23%.

Članak 17.

Obračun komunalne usluge gospodarenja otpadom za kategorije hotela, kuća za iznajmljivanje sa 21 i više registriranih ležajeva, autokampova vrši se prema ukupno pri

ODVOZ OTPADA ZA GOSPODARSTVO

padajućem volumenu posude izraženom u litrama godišnje i važećoj jediničnoj cijeni litre. Ukupni pripadajući volumen posude (godišnje) čini kapacitet poslovnog objekta i godišnja količina otpada u litrama po jedinici osnovnog ležaja osoba.

Cijena usluge odvoza otpada naznačena je u Tablici 6.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Na cijenu iz Tablice 6. obračunava se porez na dodanu vrijednost 23%.

Obračuni se vrše po mjesecima svibanj - 10% i lipanj - 15%, srpanj i kolovoz - 30%, rujan - 15%.

Korisnicima usluge odvoza smeća iz Tablice 9. čija godišnja naknada za navedenu uslugu premašuje 100.000,00 kuna NO komunalnog društva Lopar Vrutak d.o.o može pisanom suglasnošću odobriti popust u rasponu do 20%.

Članak 18.

Podaci o broju ležaja odnosno prihvatnog kapaciteta broja gostiju dokazuje se rješenjem o razvrstavanju i kategorizaciji smještajnih objekata.

Članak 19.

Krupni kući otpad odvozi se po pozivu bez naknade.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Odluka o načinu plaćanja i visini cijena komunalne usluge odvoza komunalnog otpada objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu danom objave.

Članak 21.

Danom primjene ove Odluke prestaje se primjenjivati Odluka o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga (»Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 20/10).

Broj: 90/A-O/2011

Lopar, 20. srpnja 2011.

SKUPŠTINA TRGOVAČKOG DRUŠTVA LOPAR VRUTAK d.o.o.

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

 

Odluka o načinu i visini cijena   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=732&mjesto=60044&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr