SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 50. Utorak, 27. prosinca 2011.
OPĆINA VINODOLSKA

50.

Temeljem odredbi članka 39. i članka 46.Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 108. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine PGŽ« broj 40/09) Općinsko vijeće Vinodolske Općine , na svojoj 15. (petnaestoj) redovitoj sjednici održanoj 19.prosinca 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Vinodolske Općine
za 2012. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna, njihovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti Načelnika te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

Članak 2.

U Proračunu su iskazani svi prihodi i primici što pripadaju Općini Vinodolskoj, te svi izdaci za izvršavanje programa Načelnika Općine Vinodolske i Upravnog odjela.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te planova razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od poreznih i neporeznih prihoda te ostalih prihoda kojima se financiraju rashodi utvrđeni za financiranje javnih potreba na razini Općine na temelju zakonskih i drugih propisa.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova i kredita.

Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu.

Planovi razvojnih programa su razvojni programi proračunskih korisnika.

Plan razvojnih programa iskazuje planirane rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u slijedeće tri godine, a usklađuje se svake godine.

Članak 3.

Ako se tijekom godine usvoje zakoni i drugi propisi ili programi na osnovi kojih nastaju nove obveze za Proračun, sredstva će se osigurati u Proračunu za slijedeću proračunsku godinu u skladu s trogodišnjim fiskalnim projekcijama i mogućnostima.

Članak 4.

U tijeku rasprave o prijedlogu Proračuna podneseni se amandmani, kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom Proračuna mogu prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka, ali ne na teret proračunske zalihe ili dodatnog zaduživanja.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 5.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu. Iznos izdataka utvrđeni proračunom smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni izdaci Općine u 2012. godini ne smiju prema ovom Proračunu biti veće od 23.139.725,78 kuna.

Članak 6.

Ukoliko tijekom 2012.godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjelu sredstava između korisnika , predložit će se Općinskom vijeću Općine Vinodolske da donese izmjene i dopune važećeg Proračuna.

Načelnik može odobriti preraspodjelu unutar pojedinih razdjela na zahtjev Pročelnika upravnog odjela - nositelja sredstava raspoređenih unutar tog razdjela.

Umanjenje pojedine stavke ne može biti više od 5%.

Članak 7.

Plaćanje preuzetih obveza po ugovorima, koje dospijeva u slijedećim godinama mora se kao obveza uključiti u godinu u kojoj obveza dospijeva.

Članak 8.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno na temelju prethodne suglasnosti Načelnika.

Članak 9.

Pročelnik Upravnog odjela i voditelji pojedinih odsjeka u okviru svog djelokruga i ovlasti odgovorni su za provedbu Odluke o izvršavanju proračuna kako za naplatu i ubiranje prihoda iz svoje nadležnosti, tako i za izvršenje svih izdataka sukladno namjenama i svotama utvrđenim u posebnom dijelu proračuna.

Članak 10.

Za neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke koristit će se sredstva tekuće rezerve.

O korištenju tekuće rezerve odlučuje načelnik.

Načelnik je obvezno polugodišnje izvijestiti Općinsko vijeće o korištenje tekuće rezerve.

Članak 11.

Za izvršenje proračuna u cijelosti odgovoran je načelnik Općine Vinodolske.

III. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 12.

Za financijske odnose radi zaduživanja ,pozajmljivanja i oročavanja sredstava Općine ovlašten je Načelnik . Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem pozajmice, pod uvjetom da to ne ometa redovito izvršavanje proračunskih izdataka. Novčana sredstva mogu se plasirati samo s povratom do 31. 12. 2012. godine.

Članak 13.

Načelnik može otpisati ili djelomično otpisati dug ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja.

Članak 14.

Za stjecanje imovine bez naknade potrebna je prethodna suglasnost Načelnika ukoliko bi takvo stjecanje prouzročilo veće troškove za Proračun Općine.

Članak 15.

Nefinancijska dugotrajna imovina mora se osigurati ako postoji zakonska obveza ili o drugim okolnostima odlučuje sam korisnik poštujući načela učinkovitosti i ekonomičnosti raspolaganja proračunskim sredstvima, jer se u protivnom nadoknada za štetu nastala na neosiguranoj nefinancijskoj imovini isplaćuje iz Proračuna.

IV. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 16.

Općina se može zadužiti uzimanjem kredita ili izdavanjem vrijednosnih papira i to za investicije koje potvrdi Općinsko vijeće, uz prethodnu suglasnost Vlade RH.

Ukupna godišnja obveza Općine može iznositi najviše 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne obveze uključena su i dana jamstva kao i neplaćene obveze iz prethodnih godina.

Članak 17.

Pravna osoba u većinskom vlasništvu Općine kao i ustanova čiji je osnivač Općina smije se zadužiti samo uz suglasnost Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće također može davati jamstva pravnoj osobi u većinskom vlasništvu Općine kao i ustanovi čiji je osnivač.

Ugovore o jamstvu sklapa Načelnik.

V. PRORAČUNSKI KORISNICI

Članak 18.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote koja im je raspoređena u posebnom dijelu proračuna.

Članak 19.

Sredstva za tekuće izdatke korisnika proračuna isplaćivat će se u skladu sa likvidnim mogućnostima proračuna.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. 12. 2011. godine podmirit će se iz namjenskih odobrenih sredstava Proračuna u 2012. godini.

Neutrošena sredstva za kapitalne projekte u 2011 utvrđuju se Godišnjim obračunom proračuna i prenašaju putem Izmjena i dopuna proračuna u proračun za 2012. godinu.

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/6

Ur. broj: 2107-03/11-01-12-09/2

Bribir, 19. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednica
Olga Antonić Dukić, dr. med., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=760&mjesto=91253&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr