SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 50. Utorak, 27. prosinca 2011.
GRAD MALI LOŠINJ

91.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/ 09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2011. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2012. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i građenje i uređenje groblja.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Izgradnja objekata komunalne infrastrukture s komunalnim društvom Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o.

1. Izgradnja objekata komunalne infrastrukture- projekt Jadran

koji se financira iz namjenskih sredstava ostvarenih od naknade koja se plaća po cijeni od 2,33 kn po m3

Ukupno planirana sredstva 4.000.000,00 kn

- iz viška od prethodnih godina 4.000.000,00 kn

Riva Priko

Poljana- Škverić 500.000,00

Pročiščivać na Kijcu 1.165.000,00 kn

Vodovod Ilovik 1.000.000,00 kn

2. Proširenje kanalizacije - kućni priključci

Ukupno planirana sredstva 200.000,00kn

(opći prihod)

3. Projekt kanalizacije Ćunski i Artatore

Ukupno planirana sredstva 100.000,00 kn

(vlastiti prihod)

4. Proširenje kanalizacije s rekonstrukcijom vodovoda Veli Lošinj

Ukupno planirana sredstva 700.000,00 kn

(opći prihod)

5. Izgradnja vodoopskrbe otoka Ilovika - dio

Ukupno planirana sredstva 981.508,00 kn

281.508,00 kn

(višak iz prethodnih godina)

700.000,00 kn

( vlastiti prihod)

6. Proširenja kanalizacije Kalvarija Mali Lošinj

Ukupno planirana sredstva 600.000 kn

(vlastiti prihod)

Članak 3.

Kapitalni projekt sanacije odlagališta Kalvarija

Ukupno planirana sredstva 1.712.172,89 kn

212.172,89 kn

(iz viška prihoda prethodnih godina)

500.000,00 kn

(vlastiti prihodi)

1.000.000,00 kn

(kapitalne pomoći)

Članak 4.

Građenje nerazvrstane ceste u skladišno-servisnoj zoni Kalvarija III. faza sa izgradnjom infrastukture, planirana vrijednost radova 1.400.000,00 kn , iz viška prihoda iz pro

šle godine 900.000,00 kn i komunalni doprinos 200.000,00 i 300.000,00 kn, vlastiti prihod.

Članak 5.

Građenje objekata javne rasvjete financirati će se iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Malog Lošinja u ukupnom iznosu od 250.000,00 kn za slijedeće namjene:

- proširenje javne rasvjete malih mjesta 85.000,00 kn

- proširenje javne rasvjete Mrtvaška 80.000,00 kn

- proširenje javne rasvjete Poljane 85.000,00 kn

Članak 6.

Projekt pristupne ceste - Galboka, Nerezine u visini 200.000,00 kn, za rješavanje projekta i imovinsko pravnih pitanja iz vlastitih sredstava Proračuna.

Članak 7.

Projekt pristupne ceste za stanove Nerezine 300.000,00 kn; za projektnu dokumentaciju i imovinsko pravna pitanja, komunalni doprinos 160.000,00 kn i vlastiti prihodi 140.000,00.

Članak 8.

Projekt rekonstrukcije raskršća Mali Lošinj- Veli Lošinj- Sunčana uvala u visini 250.000,00 kn odnosi se imovinsko pravna pitanja (50.000,00 vlastiti prihod) i učešće u izvođenju radova (200.000,00 komunalni doprinos)

Članak 9.

Kapitalni projekt cesta D-100, učešće Grada u rekonstrukciji državne ceste kroz Osor i dionica uz naselje Poljana. Ukupno planirana sredstva u iznosu 1.995.000,00 kn; iz vlastitih prihoda 1.930.000,00 kn i komunalni doprinos 65.000,00 kn.

Članak 10.

Kapitalni projekt uređenja rive Priko u iznosu od 15.147.603,50 kn, odnosi se na izgradnju i sanaciju obalnih zidova, instalacije i dio popločenja. Izvori su: namjenski primici 5.064.120,00 kn , kapitalne pomoći 1.000.000,00 kn, višak prihoda iz prethodnih godina 8.000.000,00 kn i vlastiti prihodi 1.083.483,50 kn.

Članak 11.

Projekt parkirališta Nova obala u Malom Lošinju u iznosu od 300.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa, odnosi se projektnu dokumentaciju i početak izvođenja radova; komunalni doprinos.

Članak 12.

Projekt popločenje Suska I faza u iznosu 400.000,00 kn, odnosi se na projektnu dokumentaciju i početak radova, komunalni doprinos.

Članak 13.

Izgradnja rive na Iloviku, sufinanciranje u iznosu 400.000,00 kn, vlastiti prihodi.

Članak 14.

Izgradnja heliodroma na Iloviku u iznosu 30.000,00 kn, odnosi se na ishođenje projektne dokumentacije; vlastiti prihod.

Članak 15.

Izgradnja luke nautičkog turizma na Velopinu u iznosu

150.000,00 kn, vlastiti prihodi.

Članak 16.

Nabavka urbane opreme prema potrebama za sva naselja Grada Malog Lošinja ukupno planirana sredstva u iznosu 200.000,00 kn, iz vlastitih sredstava Proračuna.

Članak 17.

Kapitalni projekt šetnice Poljana- Runjica 450.000,00 kn odnosi se na projektnu dokumentaciju; vlastiti prihodi. (revizija, vodni doprinos, geomehanika)

Članak 18.

Projekt ceste stanovi na Kalvariji odnosi se na projektnu dokumentaciju u ukupnom iznosu 100.000,00 kn, vlastiti prihodi.

Članak 19.

Projekti za objekte infrastrukture, ukupni iznos od 200.000,00 kn, izvor komunalni doprinos.

Članak 20.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 30.066.284,39 kn od čega se 1.875.000,00 kn odnosi na prihod po osnovi komunalnog doprinosa, Fond zaštite okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirati će projekte u iznosu 1.000.000,00 kn, 1.000.000,00 kn kapitalne pomoći iz Proračuna, sredstva projekta Jadran u iznosu 4.000.000,00 kn i 5.064.120,00kn sredstva kredita, 7.733.483,50 kn iz sredstava Proračuna i 9.393.680,89 viška prihoda Grada Malog Lošinja.

Članak 21.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 363-02/11-01/10

Ur. broj: 2213/01-01-11-4

Mali Lošinj, 20. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=760&mjesto=10005&odluka=91
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr