SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 50. Utorak, 27. prosinca 2011.
GRAD MALI LOŠINJ

90.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/ 09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2011. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2012. godinu za slijedeće djelatnosti:

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

- održavanje javnih površina

- parkovno uređenje javnih površina

- odvodnja oborinskih voda

- održavanje groblja

- prijevoz vode i javni izljevi

- održavanje fontana i urbane opreme

- održavanje obale

- održavanje javne rasvjete

- održavanje prometne signalizacije

- održavanje nerazvrstanih cesta

- obavljanje deratizacije i dezinsekcije

- obavljanje veterinarsko higijeničarskih poslova

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po pojedinim djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2012. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa obuhvaća:

1. Održavanje čistoće javnih površina 1.950.000,00 kn

- čišćenje javnih površina 1.700.000,00 kn

- zaštita okoliša i DDD 250.000,00 kn

2. Održavanje zelenih površina 1.840.000,00 kn

- parkovno uređenje javnih površina 1.800.000,00 kn

- održavanje fontana i urbane opreme 40.000,00 kn

3. Odvodnja oborinskih voda 250.000,00 kn

- redovno tekuće održavanje
oborinskih kolektora 250.000,00 kn

4. Održavanje nerazvrstanih cesta 550.000,00 kn

- održavanje nerazvrstanih cesta i puteva 300.000,00 kn

Sv. Jakov- zavoj iza škole 23.300,00 kn

Nerezine- Nazorova 45.500,00 kn

jedna staza prema groblju- 23.000 sredina

udarne rupe 8.200,00

Mali Lošinj - Kaštel - 65.100,00

Malin - udarne rupe 20.000,00

Poljana I udarne rupe 37.400,00

Mali Lošinj ostalo udarne rupe 7.000,00 kn

Artatore -

proširenje ceste u zavoju 16.000,00

udarne rupe 4.500,00

- Zimsko održavanje cesta 50.000,00kn

- regulacija prometa 150.000,00 kn

- prometna signalizacija 100.000,00 kn

5. Održavanje groblja 160.000,00 kn

- redovno, tekuće održavanje groblja 160.000,00 kn

6. Prijevoz vode i javni izljevi 30.000,00 kn

7. Čišćenje javnih WC-a 50.000,00 kn

8. Održavanje obale 1.230.000,00 kn

a) sa trgovačkim društvom Lošinj usluge d.o.o.- ukupno planirana sredstva 590.000,00 kn, a odnosi se na:

Mali Lošinj - sanacija lungomare A. Haračića -
Anunnziata 25.000,00 kn

sanacija plaže na Čikatu 200.000,00 kn

sanacija (platoi za sunčališta i ulazi u more) ostalih
plaža 100.000,00 kn

Nerezine - sunčalište na Galboki 35.000,00 kn,
(25 m i betoniranje rive)

Artatore- uređenje ulazne plaže 9.000,00 kn, uređenje
plaže kod tuša - 5.000,00 kn,

sanacija postojećih kupališta rizlom 40.000,00

betoniranje stepenica za ulaz u more mol
Kepert 8.000,00

Urbana oprema:postavljanje, skidanje, održavanje
tuševa - 40.000,00 kn

Čišćenje plaža- 70.000,00 kn

Čišćenje podmorja- 30.000,00 kn

Ostalo nespomenuto- 28.000,00 kn

b) Grad Mali Lošinj- 640.000,00 kn

Mali Lošinj- uređenje puta Valdarke 30.000,00 kn
(akcija građana)

uređenje stepeniva Veli mul Čikat 30.000,00 kn

Veli Lošinj Lošinj- sanacija obale Javorna 60.000,00 kn

psihološka barijera uvale Rovenska 30.000,00 kn

Susak - psihološka barijera uvala Dragočaj 25.000,00 kn
(MO - akcija postavljanja) 240 m

sanacija obale 8.000,00 kn

puteva 30.000,00kn (MO akcija betoniranja)

Nerezine- plaža za invalide II faza 50.000,00 kn

Sunčalište lipa - rezanje šina 3.000,00 kn

mol Biskupija - zamjena drvenih dasaka (akcija MO)

Artatore- spust za invalide na molu
(Tomazinka) 32.000,00 kn

- sanacija velog mula na Kandiji 30.000,00 kn

Unije- sanacija obalnog puta 55.000,00 kn

Osor- psihološka barijera 35.000,00 kn

Ilovik- sanacija platoa sunčališta »ispod
Katine« 50.000,00 kn

popravak zida uz more »kod Picula« 36.000,00 kn

Nabavka i postavljanje skala za more i
rukohvata 86.000,00 kn

Plaćanje utroška vode na plažama- 30.000,00 kn

Nabava i pražnjenje kemijskog WC-a 20.000,00 kn

9. Javna rasvjeta 2.000.000,00 kn

- utrošak. el.energije 1.300.000,00 kn

- održavanje javne rasvjete 500.000,00 kn

- uređenje prigodne božićne rasvjete 200.000,00 kn

10. Održavanje javne površine 1.100.000,00 kn prema komunalnim prioritetima u naseljima

- za tekuće i investicijsko održavanje po prioritetima u MO 1.100.000,00 kn

- komunalni prioriteti u naseljima planiraju se sredstva za tekuće i investicijsko održavanjen javnih površina prema programu, potrebama i iskazanim prioritetima u mjesnim odborima; planirana su sredstva u iznosu 1.100.000,00 kn

a) sa trgovačkim društvom Lošinj usluge d.o.o. sveukupno planirana sredstva 723.000,00 kn

Mali Lošinj- uređenje šume na Bojčiću - akcija, sanacija suhozida na Bojčiću 10.000,00 kn sanacija ulice O.Ostromana - 20.000,00 kn, sanacija ulice S. Gopčevića - 30.000,00 kn, sanacija ulice M. Hrvatske -20.000,00 kn, sanacija dijela Kaštela 40.000,00 , popravak stepenica Bričina 30.000,00kn, popravak stepenica prema Malinu 10.000,00, sanacija dijela ulice Priko - A. Haračića 30.000,00kn , uređenje zida na Bočacu 30.000,00 kn, uređenje j.p. Kadin 15.000,00 , zid na Kadinu 10.000,00 kn, uređenje površine kod nog. igrališta Čikat 20.000 kn; planirana sredstva u iznosu 265.000,00 kn

Veli Lošinj- tamponiranje parkirališta
Čorba 20.000,00 kn

Ćunski - popravak staze prema plaži Osiri 30.000,00 kn,

Nerezine - izvedba stepenice na Trgu 2.000,00 kn, popravak potpornog zida prema Podgori 10.000,00 sanacija potpornog zida Put Škvera 20.000,00 kn,; ukupna sredstva 32.000,00 kn

Artatore - sanacija izlazne ceste od Kandije prema aerodromu 20.000,00 kn, sanacija silazne ceste od Aerodroma do Kandije 20.000,00kn, sanacija bijele ceste oko aerodroma 20.000,00kn, uređenje puta između Artatore i Kandije 20.000,00kn, tamponiranje desne strane ceste od Pastoralnog centra do zavoja i križanje iznad Eki prema park 20.000,00, ukupno planirana sredstva 100.000,00 kn

Osor - završetak šetnice prema Bijaru (14 m3 x 120,00) 3.000,00 kn

rušenje autobusne čekaonice s odvozom 5.000,00 kn

ukupno planirana sredstva 8.000,00 kn

Belej - djelomična sanacija puta za Verin 20.000,00 kn; sredstva planirana u ukupnom iznosu od kn 20.000,00 kn

Punta Križa - uređenje j.p.oko autobusnog čekališta 20.000,00 kn, sanacija ceste prema Dragi betoniranje 30.000,00kn, betoniranje prilaza mjesnom groblju 8.000,00 popravak suhozida 15.000,00 kn; sveukupno 73.000,00 kn

Ustrine -

sanacija ceste prema Osoru jalovinom 20.000,00 kn,

sanacija ceste kod groblja 15.000,00 kn; ukupno planirana sredstva u iznosu 35.000,00 kn

Sva mjesta: uređenje autobusnih čekaonica 30.000,00 kn

betoniranje podesta za kontejnere 50.000,00 kn

betoniranje podesta za autobusne čekaonice 50.000,00 kn

b) Grad Mali Lošinj (putem povjeravanja poslova) ukupno 387.000,00 kn

Veli Lošinj- rukohvat u uvali Valeškura 40.000,00 kn

Kandija - nabavka betona za sanaciju izlazne ceste od Kandije prema aerodromu, akcija građana 20.000,00 kn,

Artatore - jalovina za popravak sanaciju ceste prema kamenolomu 15.000,00 kn (akcija MO)

Susak - uređenje stepenica 50.000,00kn, popravak staze u gornjem selu 5.000,00 kn

Ćunski - uređenje jedne etaže prema crkvi 80.000,00 kn; sredstva planirana u ukupnom iznosu od 80.000,00 kn

Nerezine - rukohvat u Lučici 46.000,00 kn

Rapoća (5 m ograde) 6.000,00

Autobusna stanica-market - rukohvat 4.000,00 kn

uređenje puta prema Klariću Jalovina 10.000,00 kn
(akcija MO)

Ilovik - čišćenje mjesne šterne 3.000,00

Unije - akcija MO-učešće u čišćenju šetnica i postojećih puteva 10.000,00

- nabavka mat. za betoniranje puta (50m) k.č.br. 152 30.000,00 kn (akcija MO)

5 podesta za kontejnere 10.000,00 kn

- čišćenje mjesne šterne ispred crkve 3.000,00 kn

Ostalo: ulični rukohvati 65.000.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovom članku planiraju se u ukupnom iznosu od 9.160.000,00 kn, i financirati će se po osnovi komunalne naknade u iznosu 6.530.000,00 kn, tekuće pomoći PGŽ -a iznos od 30.000,00 kn a iznos od 2.600.000,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 363-02/11-01/08

Ur. broj: 2213/01-01-11-4

Mali Lošinj, 20. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=760&mjesto=10005&odluka=90
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr