SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 50. Utorak, 27. prosinca 2011.
GRAD MALI LOŠINJ

88.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja
za 2012. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Grada Malog Lošinja za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Grad), upravljanje dugom te imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Gradonačelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja o izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa.Opći dio Proračuna sadrži: Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni i neporezni prihodi i prihodi od gradske nefinancijske imovine i primljeni krediti te svi izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za proračunsku godinu.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije za 2012. godinu, razrađeni po pojedinim programima i po izvorima prihoda za cjelovitu izvedbu programa.

Članak 3.

Sredstva za rashode i izdatke korisnika Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima, i to: tijelima gradske uprave, ustanovama kojima je Grad osnivač (u daljnjem tekstu: ustanove Grada), mjesnim odborima te ostalim korisnicima koji su u njegovu Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su određene Proračunom. Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo za njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnim proračunskim dodjelama.

Članak 5.

Odjel gradske uprave nadležan za financiranje obvezan je izvijestiti sva tijela gradske uprave i proračunske korisnike o odobrenim sredstvima u Proračunu u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Proračuna.

Proračunski korisnici za koje su sredstva planirana u posebnim glavnim programima, obvezni su dostaviti svoje financijske planove usaglašene s odobrenim sredstvima u Proračunu i izrađene po mjesecima za cijelu godinu, u roku od 15 dana od dostave obavijesti.

Članak 6.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelini je Gradonačelnik.

Odjel gradske uprave nadležan za financije izvršava Proračun i o tome izvještava Gradonačelnika.

Pročelnici upravnih odjela gradske uprave odgovorni su za planiranje svog dijela Proračuna kao i za zakonito, učinkovito i ekonomično raspolaganje raspoređenim sredstvima u Proračunu.

Tijela gradske uprave odgovorna su za prikupljanje proračunskih prihoda i za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na računu Proračuna u skladu sa zakonima i propisima donesenim na temelju zakona te za izvršavanje svih rashoda sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u Posebnom dijelu proračuna.

Pravne osobe - proračunski korisnici odgovorne su za naplatu prihoda i primitaka u okviru svoje nadležnosti, te za izvršavanje svih rashoda u skladu sa odobrenim namjenama.

Članak 7.

Gradonačelnik može otpisati dug ili djelomično otpisati dug do visine od 20.000,00 kn pojedinačnog duga, ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja.

Pod dugom iz stavka 1. ovog članka ne podrazumijeva se dug Gradu s naslova javnih davanja.

Članak 8.

Gradonačelnik odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje.

Proračunske stavke za otplatu glavnice i kamate javnog duga mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih.

III. PRIHODI PRORAČUNA

Članak 9.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa zakonom i drugim propisima neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

IV. NAMJENSKI PRIHODI

Članak 10.

Prihodi koje proračunski korisnici ostvare od vlastite djelatnosti (vlastiti prihodi), iz donacija, po posebnim propisima i iz drugih izvora, namjenski su prihodi Proračuna.

Prihodi iz stavka 1. ovog članka planiraju se u financijskim planovima proračunskih korisnika i uplaćuju na njihov račun, a mogu se koristiti isključivo za namjene utvrđene financijskim planovima.

Proračunski korisnici mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani namjenski prihodi iz stavka 1. ovog članka isključivo do iznosa naplaćenih namjenskih prihoda.

Proračunski nadležna tijela gradske uprave nadziru ostvarenje i trošenje prihoda iz stavka 1. ovog članka.

Proračunski korisnici obvezni su o ostvarenju prihoda iz stavka 1. ovog članka mjesečno izvještavati Upravni odjel za proračun i financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.

Članak 11.

Prihodi što ih mjesni odbori ostvare obavljanjem djelatnosti, iz donacija i drugih izvora, prihodi su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Mjesni odbori mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani prihodi iz stavka 1. ovog članka, isključivo do iznosa naplaćenih prihoda.

V. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 12.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Pročelnik tijela gradske uprave i čelnik pravne osobe proračunskog korisnika, odnosno osoba na koje je to pravo preneseno, mora prije isplate provjeriti i potvrditi potpisom pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.

Nalog za isplatu iz Proračuna s oznakom pozicije, konta i programa izdaje pročelnik nadležnog tijela gradske uprave.

Isplata sredstava za plaće, materijalne rashode i programe koja su u Posebnom dijelu Proračuna osigurana ustanovama Grada, osnovnim školama, mjesnim odborima i Javnoj vatrogasnoj postrojbi, izvršava se prijenosom na njihov račun temeljem naloga za prijenos sredstava koji izdaje pročelnik nadležnog tijela gradske uprave i pročelnika nadležnog odjela za financije.

Članak 13.

Sredstva za isplatu sredstava za nabavu roba i usluga, obavljanje usluga i ustupanje radova mora se temeljiti na propisima o javnoj nabavi.

Članak 14.

Proračunskim korisnicima kojima se u Proračunu osiguravaju sredstva za plaće zaposlenih, isplaćivat će se sredstva za ostala materijalna prava zaposlenih prema njihovim općim aktima do visine utvrđene tim aktima, kolektivnim ugovorom i osiguranim sredstvima.

Članak 15.

Sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću, naknade troškova za rad članova Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, isplaćivat će se temeljem Odluka Gradskog vijeća.

Članak 16.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračunu, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna.

Rješenje o povratu sredstava donosi Upravni odjel za financije na temelju dokumentiranog zahtjeva kojeg potpisuje pročelnik tijela gradske uprave u čijoj nadležnosti je naplata tih prihoda.

Članak 17.

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje Upravni odjel nadležan za financije, a potpisuje Gradonačelnik.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se u Upravni odjel nadležan za financije.

VI. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 18.

Grad se može zaduživati uzimanjem kredita ili izdavanjem vrijednosnih papira, uz prethodnu suglasnost Vlade.

Ukupna godišnja obveza Grada iz stavka 1. ovog članka može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje umanjenih za prihode i primitke od domaćih i inozemnih pomoći, sufinanciranje građana i zajmova.

U iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva kao i neplaćene obveze iz prethodnih godina.

VII. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 19.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Gradonačelnik.

Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovne banke ili plasirati drugim pravnim osobama putem kratkoročnih zajmova poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Gradonačelnik donosi Odluku o oročavanju ili davanju kratkoročnih zajmova i potpisuje ugovor.

Prihodi od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihodi su Proračuna.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se ulagati samo s povratom do 31. prosinca 2012. godine.

VIII. UPRAVLJANJE NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 20.

Tijela gradske uprave upravljaju nefinancijskom dugotrajnom imovinom Grada koju posjeduju za obavljanje poslova iz svoga djelokruga rada, sukladno općim aktima Grada.

Sredstva za održavanje i osiguravanje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja nadležnih tijela gradske uprave.

Poslove sklapanja ugovora s osiguravateljima i naplatu šteta obavlja Upravni odjel nadležan za financije.

Članak 21.

Knjigovodstvena evidencija nefinancijske dugotrajne imovine Grada vodi se u Upravnom odjelu nadležnom za financije.

Pročelnici tijela gradske uprave koji upravljaju imovinom Grada dužni su Upravnom odjelu nadležnom za financije dostaviti podatke o svakoj poslovnoj promjeni na imovini kojom upravljaju.

IX. PRIMJENA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA I FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENA KONTROLA

Članak 22.

Proračun i proračunski korisnici Grada primjenjuju sustav proračunskog računovodstva.

Tijela gradske uprave koja su proračunski odgovorna za korisnike iz stavka 1. ovog članka obvezna su prikupiti i uskladiti njihova tromjesečna i godišnja izvješća te ih dostaviti Upravnom odjelu nadležnom za financije na konsolidaciju u zakonom propisanim rokovima.

Članak 23.

Kontrola poslovnih postupaka u pripremi i izvršavanju proračuna, upravljanje gradskim dugom i gotovinom, praćenje primjene financijskih propisa, praćenje nastanka obveza, praćenje primjene sustava proračunskog računovodstva te poslovi financijskog izvješćivanja, obavljat će se u Upravnom odjelu nadležnom za financije.

Svi korisnici proračunskih sredstava obvezni su Upravnom odjelu nadležnom za financije dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.

Ako se prilikom obavljanja kontrole uvidi da su sredstva korištena protivno Zakonu ili Proračunu Upravni odjel nadležan za financije o tome će izvijestiti Gradonačelnika i inspektora unutarnjeg nadzora.

X. PRORAČUNSKI NADZOR

Članak 24.

U Gradu se obavlja proračunski nadzor u smislu zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava.

Inspektor unutarnjeg nadzora provodi postupak proračunskog nadzora proračunskih korisnika i izvanproracunskih korisnika te nadzor namjenskog trošenja proračunskih sredstava svih pravnih i fizičkih osoba koje dobivaju sredstva iz Proračuna i financijskih planova izvanproracunskih korisnika te nadzor namjenskog korištenja kreditnih sredstava za koje je Grad dao jamstvo.

Ako inspektor unutarnjeg nadzora pri obavljanju nadzora utvrdi da su sredstva bila korištena protivno zakonu ili Proračunu, donijet će odluku o povratu sredstava u Proračun.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 400-08/11-01/29

Ur. broj: 2213/01-01-11-10

Mali Lošinj, 20. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=760&mjesto=10005&odluka=88
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr