SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 50. Utorak, 27. prosinca 2011.
GRAD CRES

39.

Na temelju članka 9a. stavke 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 29/09), Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2011. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba u kulturi iz
Proračuna Grada Cresa za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Programom javnih potreba u kulturi za koje se sredstva predviđaju iz Proračuna Grada Cresa za 2012. godinu (dalje: Program za kulturu) utvrđuju se javne potrebe u kulturnim djelatnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Grad Cres, a osobito:

- djelatnost i poslovi ustanova kulture i udruga u kulturi, kao pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva;

- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života i amaterizma u kulturi;

- investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture na području Grada Cresa.

Članak 2.

Sredstvima Proračuna Grada Cresa za 2012. godinu financirat će se kulturne potrebe i aktivnosti koje će organizirati odnosno poticati sljedeći subjekti:

- Grad Cres

- Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića

- Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj - Muzej Cres

- udruge u kulturi koje djeluju na području Grada Cresa

Članak 3.

Grad Cres financirat će tijekom 2012. godine sljedeće poslove:

. postav Muzeja Cres

Grad Cres iz Proračuna za 2012. godinu sufinancirat će sljedeće kulturne manifestacije:

- »Lubeničke glazbene večeri«

- »Dani Tramuntane«

- »Dani Frane Petrića«

- »Teatar na Pjaceti«

- Ostale manifestacije na području Grada Cresa u okviru pozicije »Proslave i sponzorstva«

Članak 4.

U Proračunu Grada Cresa za 2012. godinu predviđaju se sredstva za ostvarivanje godišnjeg programa rada Gradske knjižnice u Cresu kao samostalne ustanove, zatim Muzeja Cres, Glazbene škole ljetnog i zimskog kina koji djeluju u sklopu Pučkog učilišta Mali Lošinj. Sredstva se osiguravaju za plaće i materijalne troškove zaposlenih, te za nabavu knjiga za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića.

Članak 5.

U Proračunu Grada Cresa za 2012. godinu predviđaju se sredstva za potporu udruga u kulturi, i to Klape Teha, Klape Burin, Zavičajnog društva Bratohna, Čakavski sabor, Vežgani, Folklorno društvo Orlec, Creske mažoretkinje.

Članak 6.

Raspored sredstava iz ovoga Programa vrši gradonačelnik kao izvršavatelj Proračuna Grada Cresa za 2012. godinu, a Upravni odjel Grada Cresa podnijet će izvješće Gradonačelniku o ostvarivanju ovoga Programa.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 400-01/11-01/24

Ur.broj:2213/02-01-01-11-12

Cres, 20. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=760&mjesto=10002&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr