SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 49. Subota, 24. prosinca 2011.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

70.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. u svezi članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07), članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 88/08, 86/09, 92/10, 105/10) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2011., donosi

PROGRAM
javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi
i obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za 2012. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi i obrazovanju Općine Mošćenička Draga za 2012. godinu osigurava se:

-ostvarivanje redovnih programa odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi

-ostvarivanje posebnih programa osnovne škole, u cilju davanja doprinosa što kvalitetnijem osnovnoškolskom obrazovanju

-sufinanciranje troškova prijevoza

Članak 2.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi i obrazovanju provodi se:

1.Sufinanciranjem dječjeg vrtića »Grobnički tići« - odjeljenje Mošćenička Draga. . . . . . . . . . . . . . . . 520.000,00 kn

2.Sufinanciranjem posebnih programa OŠ
»Viktor Car Emin« Lovran

-PŠ Mošćenička Draga, Brseč i
Mošćenice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

-monografija škole - 15.000,00

-nastup učenika na Novigradskom proljeću - 1.200,00 kn

-izvanučionična i terenska nastava - 3.000,00 kn

-nagrade učenicima - 800,00 kn

3.sufinanciranje produženog boravka. . . . . . 10.500,00 kn

4.sufinanciranje pokaznih karata za učenike osnovne i srednje škole i studente.. . . . . . . . . . . . . . . . 72.000,00 kn

Članak 3.

Raspored sredstava iz članak 2. ovog Programa vršit će se temeljem ugovora i odluka općinskog načelnika.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 602-01/11-01/04

Ur.broj: 2156/03-11-1

Mošćenička Draga, 22. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=759&mjesto=51417&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr