SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 49. Subota, 24. prosinca 2011.
GRAD RIJEKA

183.

Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), odredbi Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 38/08) i članka 46. Statuta Grada

Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Plana zaštite i spašavanja
za područje grada Rijeke

Članak 1.

Donosi se Plan zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Plan iz članka 1. ove Odluke nalazi se u privitku i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/243

Ur. broj: 2170-01-16-00-11-2

Rijeka, 21. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac

PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA PODRUČJE GRADA RIJEKE

Plan zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Plan) obrađuje segmente djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja te preglede operativnih snaga zaštite i spašavanja s precizno navedenim zadaćama za svakog poimenično navedenog nositelja u sustavu zaštite i spašavanja na području grada Rijeke.

Pravnim osobama dostavljaju se izvodi iz Plana na temelju kojih u vlastitim Operativnim planovima razrađuju djelovanje u sustavu zaštite i spašavanja.

Planovi i Operativni planovi donose se poradi utvrđivanja organizacije i djelovanja organiziranih snaga u sustavu zaštite i spašavanja, razradu konkretnih zadataka i nadležnosti. Njima se utvrđuje potreban broj ljudi, potrebna materijalno tehnička sredstva te mjere i postupci za sprečavanje i provedbu mjera zaštite i spašavanja te uklanjanje posljedica katastrofa i većih nesreća na području za koje se Plan donosi.

Plan se sastoji od slijedećih dijelova:

1. Upozoravanja i pripravnosti,

2. Mobilizacije (aktiviranja) i narastanja operativnih snaga,

3. Mjera zaštite i spašavanja,

4. Plana civilne zaštite,

5. Grafičkog dijela Plana,

6. Priloga koji čine sastavi dio ovoga Plana.

Planovi, kao zasebni elaborati-dokumenti izrađuju se za svaku moguću katastrofu i veću nesreću predviđenih Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za grad Rijeku (KLASA: 021-05/10-01/225 URBROJ: 2170/01-16- 00-10-3 od 28. listopada 2010. godine), a izrađuju se na temelju izvoda više razine organiziranja zaštite i spašavanja.

Operativni planovi pravnih osoba za područje grada Rijeke izrađuju se na temelju izvoda iz ovoga Plana.

Planiranje za postupanje u slučaju katastrofa i većih nesreća izazvanih prirodnim ili tehničko-tehnološkim čimbenicima, po strukturi planova, sposobnostima, njihovoj spremnosti, strukturi i opremljenosti, treba zadovoljiti i potrebe djelovanja sustava zaštite i spašavanja u slučaju ratnih djelovanja i posljedica od terorizma.

Ovaj Plan je operativni dokument kojeg za potrebe djelovanja sustava zaštite i spašavanja upotrebljava Stožer zaštite i spašavanja Grada Rijeke.

Plan civilne zaštite grada Rijeke je dio ovoga Plana koji se sastoji od ustroja civilne zaštite, popune obveznicima i materijalno tehničkim sredstvima, a sadrži mjere civilne zaštite i to: mjeru sklanjanja, mjeru evakuacije i mjeru zbrinjavanja.

1. UPOZORAVANJE I PRIPRAVNOST

Grad Rijeka dobiva informacije o mogućim ugrozama kako bi mogao poduzeti mjere upozoravanja vlastitih operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za Grad Rijeku na svom području.

Gradonačelnik Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) će informacije o poduzimanju mjera upozoravanja dobiti od:

1. Državnog centra 112 ili Županijskog centra 112

2. pravnih subjekata, središnjih tijela državne uprave, zavoda, institucija, inspekcija,

3. građana,

4. neposredno - uvidom u stanje i događaje na svom području koji bi mogli zadesiti područje grada Rijeke.

Informacije kojima je cilj upozoravanje stanovništva, operativnih snaga i drugih pravnih osoba s obzirom na moguće prijetnje dostavit će Gradonačelnik odnosno Stožer zaštite i spašavanja Grada Rijeke:

- operativnim snagama zaštite i spašavanja koje djeluju na području grada Rijeke,

- pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području grada Rijeke određenih Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje,

- udrugama građana i stanovništvu, i to:

1. Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke i dobrovoljnim vatrogasnim društvima Sušak-Rijeka i Drenova u slučajevima iznimno velikih količina oborina, mogućim orkanskim i olujnim vjetrovima, očekivanim dužim sušnim razdobljima, tehničko-tehnološkim nesrećama postrojenja s opasnim tvarima ili u prometu njima, pojavama mogućeg širenja požara otvorenog prostora i drugo,

2. Veterinarskoj stanici Rijeka d.o.o., u svezi moguće pojave zaraznih bolesti životinja, nesreća u tehničko-tehnološkim postrojenjima i drugo,

3. Komunalnim i građevinskim tvrtkama, tvrtkama za prijevoz osoba i tereta i tvrtkama sa smještajnim kapacitetima (KD Čistoća d.o.o., Energo d.o.o., KD Kozala d.o.o., KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Autocesta Rijeka- Zagreb d.d., Hrvatske ceste d.o.o., Županijska uprava za ceste, Rijeka promet d.d., Ceste Rijeka d.o.o., Novotehna d.o.o., TTS Team 24 d.o.o., GP Krk d.d., KD Autotrolej d.o.o., Rijeka sport d.o.o., Jadran hoteli d.o.o.), u svezi njihovog mogućeg angažiranja na otklanjanju posljedica određene ugroze u području njihovog djelokruga rada,

4. Gradskom društvu Crvenog križa Rijeka za pripreme i angažiranje u slučajevima evakuacije i zbrinjavanja stanovništva,

5. Udrugama od značaja za zaštitu i spašavanje, utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za grad Rijeku i Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje za eventualno reagiranje u određenoj ugrozi: Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja -

Stanica Rijeka, Hrvatskoj udruzi za obuku potražnih pasa - Grupa potražnih pasa Rijeka i Savezu izviđača Rijeka,

6. Građanima o mogućoj ugrozi.

Gradonačelnik uvodi pripravnost operativnih snaga i pravnih osoba te udruga od značaja za zaštitu i spašavanje sa obvezama kako slijedi:

- uvođenja aktivnog dežurstva svih potrebnih operativnih snaga i provođenja ocjene spremnosti zaposlenika i stanja materijalno tehničkih sredstava za djelovanje u slučaju određene ugroze (Stožer zaštite i spašavanja Grada Rijeke, Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Rijeke, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, Veterinarska stanica Rijeka d.o.o.),

- Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, Dobrovoljna vatrogasna društva Sušak-Rijeka i Drenova su u fazi stalnog dežurstva u redovnoj djelatnosti,

- uvođenje pasivnog dežurstva u pravnim osobama i udrugama od interesa za zaštitu i spašavanje s ciljem ocjene stanja i spremnosti ljudi i popunjenosti materijalnim sredstvima.

Odgovorne osobe: čelnici navedenih operativnih snaga, pravnih osoba i udruga ili njihovi zamjenici.

Način priopćavanja u slučaju pripravnosti: putem Službe za zaštitu na radu, zaštitu od požara, obrambene pripreme i zaštitu i spašavanje Odjela za gradsku samoupravu i upravu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Služba za zaštitu i spašavanje), a ako nije moguće, preko Županijskog centra 112.

1.1. Vrijeme pripravnosti gotovih operativnih snaga

Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Rijeku izdvojene su sljedeće ugroze:

- poplave i prolom hidro-akumulacijske brane Valići

- potres

- olujno ili orkansko nevrijeme te jaki vjetrovi

- tehničko-tehnološke katastrofe i velike nesreće izazvane nesrećama u gospodarskim objektima i u prometu (cestovnom, željezničkom, zračnom i pomorskom prometu)

- epidemije i sanitarne opasnosti, nesreće na odlagalištima otpada.

2. MOBILIZACIJA (AKTIVIRANJE) I NARASTANJE OPERATIVNIH SNAGA

Organizacija mobilizacije (aktiviranja) Stožera zaštite i spašavanja Grada Rijeke i pravnih osoba (davatelja materijalno tehničkih sredstava)

U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili veće nesreće na području grada Rijeke, Gradonačelnik ima pravo i obvezu mobilizirati sveukupne ljudske i materijalno tehničke potencijale s područja grada Rijeke, sukladno ovome Planu.

2.1. AKTIVIRANJE

I. Stožer zaštite i spašavanja Grada Rijeke aktivira se sukladno Planu pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Grada Rijeke (Prilog 2.)

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Gradonačelnik, a aktivira se kad se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.

Način pozivanja: Pozivanje i aktiviranje stožera nalaže Gradonačelnik, sukladno Planu pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Grada Rijeke putem Službe za zaštitu i spašavanje (Prilog broj 6: Aktivacijski nalog Stožera zaštite i spašavanja).

Mjesto pozivanja: Korzo 16.

II. Vatrogasno zapovjedništvo i postrojbe aktivira se sukladno Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke.

III. Zdravstvo

1. Zavod za hitnu medicinsku pomoć

Odgovorna osoba: Ravnatelj

Aktiviranje hitne medicinske službe.

Pregled sposobnosti u prilogu Plana.

2. Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

Odgovorna osoba: Ravnatelj

Aktiviranje zdravstvenih ambulanti.

Pregled sposobnosti u prilogu plana.

3. Klinički bolnički centar Rijeka

Odgovorna osoba: Ravnatelj

Aktiviranje bolničkih kapaciteta.

Pregled sposobnosti u prilogu Plana.

4. Centar za socijalnu skrb Rijeka

Odgovorna osoba: Ravnatelj

Način aktiviranja subjekata od točke 1. do 4.: putem

Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

Grada Rijeke koji upućuje zahtjev za aktiviranjem

županu Primorsko-goranske županije.

5. Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka

Odgovorna osoba: Ravnatelj

Pregled sposobnosti u prilogu Plana.

Način aktiviranja: putem Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke.

IV. Ostale pravne osobe od značaja za zaštitu i spašavanje: građevinske tvrtke, prijevozničke tvrtke, tvrtke i ustanove za smještaj, prehranu, opskrbu, udruge građana

U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili veće nesreće na području grada Rijeke, Gradonačelnik ima pravo i obvezu mobilizirati sveukupne ljudske i materijalno tehničke potencijale s područja grada Rijeke, sukladno ovome Planu (Prilog br. 1 - popis pravnih osoba i udruga sa zadaćom u zaštiti i spašavanju te za slučaj potrebe uporabe opreme ili vozila posebne namjene u spašavanju osoba).

Način aktiviranja: aktiviraju se na zahtjev Gradonačelnika dostavom zahtjeva faksom, e-mailom, telefonskim putem, osobnom dostavom, putem Službe za zaštitu i spašavanje, a ako nije moguće preko Županijskog centra 112 (Prilog br. 10: Primjer Zahtjeva za aktivacijom službe pravne osobe kojoj je zaštita i spašavanje redovna djelatnost).

Pregled sposobnosti u privitku plana.

V. Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Rijeke

Za zapovijedanje snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području grada zaduženo je Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Rijeke (Prilog br. 3.: Plan pozivanja Zapovjedništva civilne zaštite Grada Rijeke)

Mjesto javljanja: Korzo 16.

Način aktiviranja - mobilizacije: Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Rijeke mobilizira se i poziva putem Službe za zaštitu i spašavanje, a ako nije moguće, preko Županijskog centra 112 na prijedlog zapovjednika Zapovjedništva civilne zaštite Grada Rijeke prema nalogu Gradonačelnika (Prilog br. 7: Aktivacijski nalog Zapovjedništva civilne zaštite Grada Rijeke).

VI. Postrojbe civilne zaštite opće namjene i za spašavanje iz ruševina

Zborno mjesto: baza Podmurvice (sklonište Franje Čandeka 8a) - za postrojbu civilne zaštite opće namjene i Mjesni odbor Kozala, Volčićev trg 2 - za postrojbu civilne zaštite za spašavanje iz ruševina.

Način mobilizacije: Pozivanje i aktiviranje postrojbi civilne zaštite nalaže Gradonačelnik putem Službe za zaštitu i spašavanje, a ako nije moguće, preko Županijskog centra 112 (Prilog br. 8.: Nalog za mobilizaciju pripadnika civilne zaštite).

VII. Povjerenici civilne zaštite (i njihovi zamjenici)

Zborno mjesto: sjedište mjesnog odbora za mjesni odbor za koji su imenovani.

Način mobilizacije: Pozivanje i aktiviranje povjerenika civilne zaštite nalaže Gradonačelnik putem Odjela za gradsku samoupravu i upravu, Direkcije za mjesnu samoupravu Grada Rijeke - tajnika mjesnih odbora (Prilog br. 52.: Popis tajnika mjesnih odbora s kontakt telefonima).

2.2. Organizacija popune operativnih snaga zaštite i spašavanja obveznicima i osobnim i skupnim materijalno tehničkim sredstvima

Popuna operativnih snaga obveznicima obavlja se:

- imenovanjem u Stožer zaštite i spašavanja Grada Rijeke i Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Rijeke,

- na principu radne obveze za pravne osobe koje se poslovima zaštite i spašavanja bave kao redovnom djelatnošću,

- raspoređivanjem u postrojbe civilne zaštite i imenovanjem povjerenika civilne zaštite,

- određivanjem stručnih timova ili potrebnog broja zaposlenika za izvršavanje dobivene zadaće iz područja zaštite i spašavanja.

Popuna osobnim i skupnim materijalno tehničkim sredstvima

1. Članovi Stožera zaštite i spašavanja Grada Rijeke i Zapovjedništva civilne zaštite Grada Rijeke opremaju se opremom i sredstvima za rad upravnih tijela Grada Rijeke (sredstva veze, računalna oprema i ostala sredstva za rad).

2. Ostale operativne snage (vatrogastvo, veterinarstvo, socijalna služba, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka) opremaju se materijalnim sredstvima koja koriste i tijekom redovnih poslova iz svojih vlastitih izvora.

3. Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina oprema se, temeljem materijalnog ustroja, materijalno tehničkim sredstvima iz skladišta Područnog ureda za zaštitu i spašavanje i skloništa Čandekova 8a, iz redovnih izvora u trgovačkoj mreži (putem ovlaštene osobe Grada Rijeke) ili od pravnih i fizičkih osoba.

4. Postrojba civilne zaštite opće namjene koristi osobnu opremu koju je zadužila, kao i opremu sukladno procijenjenoj namjeni postrojbe po uzoru na postrojbu za spašavanje iz ruševina ili materijalno tehničkim sredstvima pravnih osoba s kojima izvršavaju zajedničke poslove u zaštiti i spašavanju.

5. Ostale pravne osobe i udruge građana od interesa za zaštitu i spašavanje koriste vlastitu opremu i sredstva sukladno dobivenoj zadaći u zaštiti i spašavanju.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

3. MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

3.1. Zaštita od poplava i proloma hidroakumulacijske brane »Valići«

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

3.2. MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD POTRESA

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

3.3. MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD EKSTREMNIH VREMENSKIH UVJETA

3.4. MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD NUKLEARNIH I RADIOLOŠKIH NESREĆA

Mjere zaštite i spašavanja od nuklearnih i radioloških nesreća provode se prema Planu zaštite i spašavanja Republike Hrvatske.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

3.5. MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD TEHNIČKO- TEHNOLOŠKIH KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA S OPASNIM TVARIMA U STACIONARNIM OBJEKTIMA I U PROMETU

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

3.6. MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD EPIDEMIJA I SANITARNIH OPASNOSTI, NESREĆA NA ODLAGALIŠTIMA OTPADA

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

3.7. ZAJEDNIČKI DIJELOVI MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - provode se kod svih mjera zaštite i spašavanja

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

3.8. Djelovanje Grada Rijeke u slučaju nastanka velikih požara urbanog i otvorenog prostora

Na području grada Rijeke nalazi se 25 požarnih sektora koji su detaljno pojedinačno obrađeni Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija na području grada Rijeke i Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke. Navedeni Procjena i Plan doneseni su od strane Gradskog vijeća Grada Rijeke te su objavljeni u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Nositelji gašenja požara na području grada Rijeke su Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke i dobrovoljna vatrogasna društva Sušak-Rijeka i Drenova. Organizacija gašenja požara obavljat će se sukladno Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke.

Vatrogasne postrojbe u gospodarstvu nalaze su tvrtkama INA d.d. Rafinerija nafte Rijeka, 3. maj d.d., Luka Rijeka d.d., a postupaju po svojim operativnim planovima.

4. PLAN CIVILNE ZAŠTITE

I. USTROJ CIVILNE ZAŠTITE:

U Gradu Rijeci ustrojeni su:

- Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Rijeke u sastavu: zapovjednik Zapovjedništva, načelnik Zapovjedništva, operativac Zapovjedništva i 6 članova Zapovjedništva zaduženih za mjere zaštite i spašavanja sukladno donesenoj Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Rijeku. (Prilog br. 3.: Plan pozivanja Zapovjedništva civilne zaštite Grada Rijeke).

- Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina sa 30 obveznika (Prilog br. 4.: Popis pripadnika postrojbe za spašavanje iz ruševina)

- Postrojba civilne zaštite opće namjene sa 43 obveznika (Prilog broj 4.: Popis pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene)

- Povjerenici civilne zaštite - za provođenje osobne i uzajamne zaštite po područjima grada i stambenim zgradama imenovat će se potreban broj povjerenika civilne zaštite (najmanje jedan povjerenik po mjesnom odboru). Povjerenici civilne zaštite mobiliziraju se putem Službe za zaštitu i spašavanje, a ako nije moguće, preko Županijskog centra 112. U slučaju potrebe za primjenom mjere sklanjanja, sa popisa povjerenika civilne zaštite odredit će se voditelji skloništa.

1. Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Rijeke:

Mjesto javljanja: upravna zgrada Grada Rijeke, Korzo 16 ili sklonište osnovne zaštite Franje Čandeka 8a (baza Podmurvice).

Način aktiviranja - mobilizacije: članove Zapovjedništva civilne zaštite Grada Rijeke mobilizira se i poziva sukladno operativnom planu civilne zaštite na prijedlog zapovjednika Zapovjedništva civilne zaštite Grada Rijeke, po nalogu Gradonačelnika putem Službe za zaštitu i spašavanje, a ako nije moguće, preko Županijskog centra 112.

2. Postrojba civilne zaštite opće namjene - popis obveznika u Prilogu br. 4.

Zborno mjesto: sklonište osnovne zaštite Franje Čandeka 8a (baza Podmurvice)

3. Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina - popis obveznika u Prilogu br. 4.

Zborno mjesto civilne zaštite: Mjesni odbor Kozala, Volčićev trg 2.

4. Povjerenici civilne zaštite i zamjenici

Zborno mjesto: sjedište mjesnog odbora za kojeg su imenovani.

Način aktiviranja - mobilizacije: Članovi postrojbi civilne zaštite te povjerenici civilne zaštite mobiliziraju se prema nalogu Gradonačelnika. Mobilizaciju provodi Služba za

zaštitu i spašavanje. Mobilizaciju postrojbi civilne zaštite može naložiti i ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje ili njegov zamjenik te zapovjednik civilne zaštite Republike Hrvatske.

II. POPUNA OBVEZNICIMA I MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA ZA RAD

Popuna obveznicima civilne zaštite provodi se na temelju Odluke o ustroju postrojbi i drugih snaga civilne zaštite, putem nadležnog Područnog ureda za zaštitu i spašavanje i nadležnog tijela za obranu.

Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Rijeke - članovi Zapovjedništva civilne zaštite Grada Rijeke mobiliziraju se na temelju radne obveze ili obveze sudjelovanja u civilnoj zaštiti, a za svoj rad koriste materijalno tehnička sredstava, opremu i prostor Grada Rijeke.

Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina popunjava se materijalno tehničkim sredstvima iz skladišta Grada Rijeke, iz redovnih izvora u trgovačkoj mreži (putem državnog službenika s posebnim ovlastima i odgovornostima) ili od strane fizičkih osoba, građana (Prilog broj 5 Materijalni ustroj).

Postrojbe civilne zaštite opće namjene popunjavaju se raspoređivanjem vojnih obveznika i drugih građana. Popunu i raspoređivanje obveznika postrojbi civilne zaštite na temelju zahtjeva Službe za zaštitu i spašavanje obavlja Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka. Pripadnici postrojbe koriste osobnu opremu (odjeća i obuća i oznaka pripadnosti), kao i opremu postrojbe civilne zaštite Grada Rijeke za spašavanje iz ruševina ili materijalno tehnička sredstva pravnih osoba s kojima izvršavaju zajedničke poslove u zaštiti i spašavanju.

Povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike imenuje Gradonačelnik, na prijedlog Vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke. Koriste osobna prijevozna sredstva, sustav veza, pribor za rad kao i opremu i materijalno tehnička sredstva građana.

III. MOBILIZACIJA

Mobilizacija Zapovjedništva civilne zaštite Grada Rijeke izvršit će se po Planu pozivanja Zapovjedništva civilne zaštite Grada Rijeke (Prilog br. 3.), a provodi se putem Službe za zaštitu i spašavanje, a ako nije moguće, preko Županijskog centra 112.

Postrojbe civilne zaštite Grada Rijeke mobiliziraju se, pozivaju i aktiviraju po nalogu Gradonačelnika, na zahtjev Stožera zaštite i spašavanja Grada Rijeke, a neposredni izvršitelj mobilizacije je Služba za zaštitu i spašavanje.

IV. MJERE CIVILNE ZAŠTITE

1. SKLANJANJE STANOVNIŠTVA

Sklanjanje stanovništva na području grada Rijeke obavlja se u slučaju ratne opasnosti.

Pregled skloništa po vrsti i kapacitetu

Javna tunelska skloništa na području grada Rijeke: 58 skloništa kapaciteta cca 11.563 osoba. (Prilog br. 45.: Tablica s kapacitetima javnih tunelskih skloništa na području grada Rijeke).

Javna tunelska skloništa na području grada Rijeke kojima ne upravlja Grad Rijeka, a nalaze se u prostorima poslovnih subjekata: 22 skloništa (Prilog br. 46.: Tablica javnih tunelskih skloništa na području grada Rijeke kojima ne upravlja Grad Rijeka, a nalaze se u prostorima poslovnih subjekata).

Skloništa osnovne zaštite na području grada Rijeke:

- 70 skloništa osnovne zaštite ukupnog kapaciteta 10.313 osoba (Prilog br. 47.: Tablica s kapacitetima skloništa osnovne zaštite na području grada Rijeke)

- skloništa osnovne zaštite kojima ne upravlja Grad Rijeka, a pretvorena su u drvarnice koje koriste stanari: 17 skloništa kapaciteta 1.525 osoba (Prilog br. 48.: Tablica s kapacitetima skloništa osnovne zaštite kojima ne upravlja Grad Rijeka, a pretvorena su u drvarnice koje koriste stanari).

Ostali stanovnici sklanjat će se u podrumske prostorije u vlastitim kućama, kao i u odgovarajućim prostorima u kojima je moguće provesti osnovne radnje na hermetizaciji prostora i osigurati uvjete za kraći boravak.

Odgovorne osobe: povjerenici civilne zaštite po pojedinom mjesnom odboru u suradnji s ovlaštenim predstavnicima stanara, ako se radi o objektima za kolektivno stanovanje.

Naputak o organizaciji i boravku u skloništu

Korištenje skloništa uvjetno se može podijeliti u tri faze:

- zaposjedanje skloništa

- boravak u skloništu

- napuštanje skloništa

Zaposjedanje skloništa

Zaposjedanje skloništa obavljaju osobe koje su unaprijed određene i upoznate da će se u skloništu izvršiti sklanjanje. Broj osoba koji zaposjeda sklonište treba odgovarati kapacitetu skloništa, a u skloništu treba biti osiguran prostor i odgovarajuća oprema.

S obzirom na brzinu ugroze, osobe koje zaposjedaju sklonište ne bi trebale biti udaljenije od istog 300 metara odnosno vremenski tri do pet minuta radi pravovremenog zaposjedanja od davanja znaka za uzbunu. Zaposjedanje skloništa izvodi se organizirano, potrebno je unaprijed odrediti voditelja skloništa, a on mora imati popis osoba koje će se sklanjati (izuzev javnih skloništa).

Nakon izdavanja naredbe za sklanjanje, u sklonište najprije ulazi voditelj skloništa s ekipom koja će obaviti kontrolu, prijem i raspored sklonjenih osoba.

U sklonište se primaju osobe koje su prema popisu planirane da se sklone u sklonište.

Prilikom prijma u sklonište potrebno je obaviti kontrolu identiteta, ponesenih stvari i sl.

Kada je sklonište zaposjednuto određenim kapacitetom i korisnicima, zatvaraju se vrata.

Kod suvremenijih skloništa, koja su hermetizirana, s točno kapacitiranim uređajima prema broju osoba i vremenu boravka u skloništu, vrlo je opasno u sklonište pustiti veći broj osoba od predviđenih. Povećanjem broja osoba u skloništu povećava se i koncentracija ugljičnog dioksida te je moguće ugroziti živote svih u skloništu.

Boravak u skloništu

Prostor za boravak u skloništu je minimalan te u prostoriji za boravak iznosi 1,5 m3 po osobi. Uvjeti u skloništu - mikroklimatski uvjeti su vrlo nepovoljni, psihičko stanje osoba je loše, mogućnosti zadovoljenja fizioloških potreba minimalni, a kretanje ograničeno.

Činjenica da se u skloništu može duže boraviti i da su korisnici ona kategorija stanovništva koja je zdravstveno, psihički i fizički u lošem stanju, još više pooštrava problem boravka u skloništu.

Ovaj se problem može prevladati time da osobe u skloništu ne smiju biti prepuštene same sebi, odnosno da mora postojati organizirana aktivnost.

Pri stvaranju podnošljivog stanja u skloništu važnu ulogu ima voditelj skloništa, koji bi trebao svojom osobnošću, autoritetom i poznavanjem situacije izvan skloništa ulije

vati povjerenje ljudima u skloništu kako će se preživjeti ugroza.

Ako se uslijed psihičke i fizičke iscrpljenosti pojave osobe koje nekontrolirano počinju poduzimati neke akcije, potrebno ih je izdvojiti kako ne bi zavladao kolektivni strah ili panika.

Organizirana aktivnost u skloništu odvlači osobe od straha i drugih psiholoških opterećenja te je neophodno da u njenom provođenju sudjeluje cijelo osoblje skloništa.

Napuštanje skloništa

Sklonište se napušta nakon prestanka ugroze. Napuštanje naređuje voditelj skloništa nakon što mu se putem veze iz Stožera zaštite i spašavanja Grada Rijeke javi o prestanku ugroze.

Organizacija sklanjanja i uloge:

Povjerenici civilne zaštite i zamjenici povjerenika

- surađuju s ovlaštenim predstavnicima zgrada u kojima se nalaze skloništa osnovne zaštite u svezi organiziranog sklanjanja stanovništva,

- organiziraju sklanjanje ostalog dijela stanovništva, koje se sklanja u druge objekte za sklanjanje (dopunske zaštite, podrume i ostale prostore pogodne za sklanjanje),

- surađuju sa Stožerom zaštite i spašavanja Grada Rijeke i Zapovjedništvom civilne zaštite Grada Rijeke.

Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Rijeke

- koordinira provođenje sklanjanja stanovništva u slučaju ratne opasnosti i nalaže nižim razinama provođenje mjere sklanjanja (povjerenicima civilne zaštite),

- predlaže Stožeru zaštite i spašavanja Grada Rijeke poduzimanje drugih mjera kojima se osigurava efikasnost provođenja sklanjanja u odnosu na nastalu ugrozu.

Postrojbe civilne zaštite Grada Rijeke

- uz redovne službe i djelatnosti, ako postoji potreba, osiguravaju pristupne putove od eventualnih prepreka (ruševina i sl.) za nesmetani tijek provođenja sklanjanja

- raščišćavaju ulaze i izlaze iz skloništa, osiguravaju dopremu osnovnih životnih namirnica i slično

2. EVAKUACIJA

Evakuacija stanovništva u gradu Rijeci obavljat će se u slučajevima slijedećih ugroza, sukladno procjeni ugroženosti:

- prirodnih ugroza (potres)

- ugroza od tehničko tehnoloških nesreća u stacionarnim objektima (INA d.d. Rafinerija nafte Rijeka, bazenima Rijeka i Sušak luke Rijeka, željezničkom kolodvoru Rijeka te objektima Energa d.o.o. )

- ugroza od tehničko tehnoloških nesreća u cestovnom, željezničkom i pomorskom prometu

Pregled kapaciteta i standardnih operativnih postupaka

Nositelj evakuacije je Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke u suradnji sa Zapovjedništvom civilne zaštite Grada Rijeke i Odjelom gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke.

Operativni postupak prilikom evakuacije:

Prema procjeni Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Rijeke, tijekom mjera upozoravanja dobivenih od nadležnih institucija, Gradonačelnik uz konzultaciju sa Stožerom zaštite i spašavanja Grada Rijeke donosi odluku o provođenju evakuacije stanovništva i materijalnih dobara s određenog područja ovisno o događaju.

Odluka se prenosi putem sredstava javnog priopćavanja, a može se prenijeti i putem sustava za uzbunjivanje, davanjem znaka nadolazeće opasnosti te govornim informacijama.

Odluka se može prenijeti i putem povjerenika civilne zaštite za određeni mjesni odbor ili područje grada. O provođenju evakuacije izvješćuju se nositelji provođenja, koji će aktivirati svoje ekipe za prihvat evakuiranog stanovništva u planirane objekte i prostore.

Paralelno s dostavom obavijesti o provođenju evakuacije, aktiviraju se od strane Gradonačelnika ili njegovog zamjenika pravne osobe koje obavljaju prijevoz stanovništva (KD Autotrolej d.o.o., HŽ - Putnički prijevoz d.o.o., Jadrolinija), Policijska uprava Primorsko-goranska, te Direkcija za prometno redarstvo i Direkcija za komunalno redarstvo Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, radi reguliranja prometa i osiguranja provođenja evakuacije te zaštite imovine osoba koje su napustile područje.

Organizacija i operativne snage za provođenje

Organizacija provođenja evakuacije u nadležnosti je Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke u suradnji sa Zapovjedništvom civilne zaštite Grada Rijeke i Odjelom gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke.

Za sigurnost tijekom evakuacije, reguliranje prometa i opću sigurnost područja sa kojeg su se evakuirale osobe zadužuje se Policijska uprava Primorsko-goranska.

Pregled osoba koje podliježu evakuaciji u slučaju potresa, poplava, radiološko kemijsko biološko nuklearnih nesreća, tehničko tehnoloških nesreća, epidemija i sanitarnih opasnosti te posebnih vremenskih nepogoda


BROJ OSOBA PO KATEGORIJAMA
KOJE SE EVAKUIRAJU


Kategorije osoba Broj osoba

Trudnice 1.139

Majke s djecom do 7 godina 18.626

Djeca do 15 godina 9.907

Bolesni, nemoćni,

osobe s posebnim potrebama 2.700

Žene preko 60 godina 18.690

Muškarci preko 65 godina 9.523


UKUPNO ZA EVAKUACIJU: 60.585*

* Temeljeno na podacima iz Popisa stanovništva 2001. g. i podaci se odnose na cijeli grad - maksimalni broj.

Prilikom evakuacije treba obratiti pažnju da se ne razdvajaju obitelji.

Ostali stanovnici izvršit će samoevakuaciju, koristeći vlastita prometna sredstva i putove za evakuaciju.

Uz navedene operativne snage i nositelje provođenja evakuacije, Gradonačelniku su na raspolaganju pripadnici postrojbe civilne zaštite opće namjene i postrojbe civilne zaštite za spašavanje iz ruševina, ukoliko nisu angažirani na određenom zadatku, za poslove prijenosa invalidnih osoba, nužnu pomoć starijim osobama i djeci.

U slučaju potresa mjesta prikupljanja i prihvata su sve točke iz tablice, ovisno o razaranjima nastalim od potresa. Za najugroženije područje u gradu (8+ stupnjeva po Mercalli-Cancani-Siebergovoj ljestvici) mjesta prikupljanja i prihvata su Delta - parkiralište, Riva Boduli, Putnička obala i Kamionsko parkiralište na Potoku (točke 8., 9., 10., 11. tablice)

U slučaju tehničko tehnološke nesreće na objektima INA d.d. Rafinerije nafte Rijeka mjesta prikupljanja i prihvata su kamionsko parkiralište na Potoku i parkiralište trgovačkog centra Kaufland (točke 11. i 28. tablice).

U slučaju tehničko tehnološke nesreće na pogonima Energa d.o.o. mjesta prikupljanja i prihvata su kamionsko parkiralište na Potoku, nogometno igralište INE na Mlaci, prostor kod Tehničkog fakulteta i Kemijsko-grafičke škole, prostor kod trgovačkih centara BILLA i Plodine, sportsko igralište kod OŠ Eugen Kumičić, prostor kod trgovačkog centra Kaufland, prostor oko Stadiona Kantrida - stadion i pomoćno igralište, prostor oko sportske dvorane Zamet i OŠ Zamet (točke 11., 12., 13., 25., 27., 28., 29., 31. tablice).

U slučaju tehničko tehnološke nesreće u lučkom bazenu Rijeka, mjesta prikupljanja i prihvata su parkiralište na Delti, kamionsko parkiralište na Potoku, prostor kod Tehničkog fakulteta i Kemijsko-grafičke škole, omladinsko igralište i prostor oko MO Kozala - Volčićev trg, (točke 8.,11., 13., 14. i 17. tablice).

U slučaju tehničko tehnološke nesreće u lučkom bazenu Sušak, mjesta prikupljanja i prihvata su parkiralište Brodogradilišta Viktor Lenac d.d., Dvorana mladosti, Stadion Krimeja, Putnička obala, kamionsko parkiralište na Potoku i Omladinsko igralište (točke 2., 6., 7., 10., 11. i 14. tablice).

U slučaju tehničko tehnološke nesreće na željezničkom kolodvoru Rijeka, mjesta prikupljanja i prihvata su parkiralište na Delti, Riva Boduli, Putnička obala, prostor kod Tehničkog fakulteta i Kemijsko grafičke škole, Omladinsko igralište, prostor oko MO Kozala - Volčićev trg (točke 8. 9., 10., 13., 14., 15., 17. tablice).

Pregled pravaca i prometnica za evakuaciju

U slučaju potresa (ovisno o intenzitetu potresa) koristile bi se sve autoceste, državne ceste i županijske ceste na području grada Rijeke:

Autoceste:

A-6: Rijeka-Bosiljevo

A-7: Rupa-Rijeka-Žuta Lokva

Državne ceste:

D-3: Rijeka-Karlovac-Zagreb

D-8: Matulji-Kantrida-centar grada-Pećine

D-304: Krnjevo-Zametska-čvor Diračje (spoj na A-7)

D-403: Krešimirova-Manzonijeva-V. C. Emina-1. maja- čvor Škurinje (spoj na A-7)

D-404: Titov trg-F. Račkoga-Orehovica

D-404: Brajdica-Draga

Županijske ceste:

Ž-5051: Preluk-Bivio (spoj na D-8)

Ž-5025: Pehlin-Vukovarska-V Cara Emina-F. la Guardia-Pomerio-Žrtava fašizma

Ž-5024: Drenova-Brašćine-Kozala-Laginjina-Pomerio

Ž-5058: Krimeja-Šetalište Joakima Rakovca-S. Krautzeka

Ž-5055: Gornja Drenova-Grohovo

Ž-5026: Lopača-Grohovo-Pašac-Orehovica

Ž-5057: Kumičićeva-T. Strižića

Ž-5054: D-404-Orehovica-Kačjak-Z. Kučića-Radnička- Plumbum (spoj na D-8)

Evakuacija se može provesti i željezničkom prometnicom Rijeka-Pivka-Ljubljana te brodom na neke od bližih otoka ili u okolne neugrožene gradove i općine.

U slučaju tehničko tehnološke nesreće na objektima INA d.d. Rafinerija nafte Rijeka pravci evakuacije su u pravcu zapada, istoka i sjevera prometnicama D-8, Ž- 5025 i D-403.

U slučaju tehničko tehnološke nesreće na pogonima Energa d.o.o. pravci evakuacije su u pravcu zapada, istoka i sjevera prometnicama D-8, D-304, D-403, D-404, Ž-5024, Ž-5025, Ž-5057.

U slučaju tehničko tehnološke nesreće u bazenu Rijeka luke Rijeka pravci evakuacije su u pravcu zapada, istoka i sjevera prometnicama D-8, D-403, D-404, Ž-5024, Ž-5025, Ž-5057.

U slučaju tehničko tehnološke nesreće u bazenu Sušak luke Rijeka pravci evakuacije su u pravcu zapada, istoka i sjevera prometnicama D-8, D-403, D-404, Ž-5024, Ž- 5025, Ž-5057.

U slučaju tehničko tehnološke nesreće na željezničkom kolodvoru Rijeka pravci evakuacije su u pravcu zapada, istoka i sjevera prometnicama D-8, D-403, D-404, Ž-5024, Ž-5025, Ž-5057.

U slučaju tehničko tehnološke nesreće u cestovnom i željezničkom prometu, evakuacija će se provoditi prometnicama navedenim kao i za potres, ovisno na kojem se dijelu prometnice akcident dogodio.

Zdravstveno i drugo osiguranje

Na mjestima prikupljanja i tijekom evakuacije, unutar granica grada Rijeke, zdravstvenu zaštitu obavljat će zdravstveni timovi opće medicine (raspored timova po mjestima prikupljanja odnosno prihvata). Ukoliko se evakuacija provodi izvan područja grada Rijeke, zdravstvenu zaštitu u mjestu prihvata osiguravaju timovi locirani na mjestu zbrinjavanja.

Tijekom evakuacije neće biti potrebe za osiguranjem vode za piće kao ni prehrane, budući da evakuacija na sigurnija područja neće trajati duže od četiri sata.

Ukoliko bi se evakuacija provodila u izuzetno otežanim i nepovoljnim uvjetima (kiša, snijeg, jaki vjetrovi, hladnoća), organizacija Gradskog društva Crvenog križa Rrijeka osigurala bi dodatne količine odjeće i obuće iz vlastitih izvora ili iz prodajne mreže.

Organizacija veterinarske evakuacije

Na području grada Rijeke ne postoji organizirani uzgoj stoke pa nije ni potrebno obaviti veterinarsku evakuaciju. Za evakuaciju kućnih ljubimaca zaduženi su njihovi vlasnici.

3. ZBRINJAVANJE STANOVNIŠTVA

Potrebu za zbrinjavanjem imaju sve kategorije stanovnika koje su evakuirane u slučajevima određenih ugroza unutar ili izvan područja grada Rijeke, kao i stanovništvo koje je ostalo u svojom prebivalištu bez osnovnih uvjeta za život i kojima je potrebna tuđa pomoć i skrb.

Pregled nositelja, kapaciteta i zadaća po nositeljima

Nositelji zbrinjavanja stanovništva na području grada Rijeke su:

Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke,

Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka,

Centar za socijalnu skrb,

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, timovi opće medicine,

Caritas,

Udruge - Savez izviđača Rijeka (Prilog br. 51.: Pregled sposobnosti Saveza izviđača Rijeka),

pravne osobe za pripremu hrane - (Prilog br. 50.: Kapaciteti za zbrinjavanje (smještajni i za pripremu hrane) s kontakt osobama,

pravne osobe za prijevoz stanovnika: KD Autotrolej d.o.o., HŽ-Putnički prijevoz d.o.o. i Jadrolinija.

postrojba civilne zaštite opće namjene,

sredstva javnog priopćavanja - lokalna sredstva javnog priopćavanja: HINA, tiskani mediji (Novi list, La voce del popolo, Večernji list, Jutarnji list, Vjesnik, Slobodna Dalmacija), radio (Hrvatski radio - Radio Rijeka, Primorski radio, Radio Trsat, Porto Re, Radio Korzo), televizija (HTV, Kanal Ri, RiTV, RTL i Nova TV) i internet (web portal Grada Rijeke) - Prilog br. 41: Pregled medija na području grada Rijeke i obrazac za obavijesti građanstvu.

Zadaće:

Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka organizira razmještaj u objektima namijenjenim za smještaj evakuiranog stanovništva, organizira postavljanje ležajeva, uređenje prostora, određuje dežurne osobe, organizira nabavu hrane i vode za piće.

Surađuje sa Stožerom zaštite i spašavanja Grada Rijeke i Zapovjedništvom civilne zaštite Grada Rijeke te povjerenikom civilne zaštite za navedeno područje. Ustrojava potrebnu evidenciju osoba na zbrinjavanju i dostavljaju obavijesti za medije i za službu traženja.

Centar za socijalnu skrb uspostavlja usku suradnju u provedbi navedenih zadaća s organizacijom Gradskog društva Crvenog križa Rijeka u materijalnom i drugom osiguranju potreba osoba koje podliježu zbrinjavanju.

Timovi opće medicine pružaju psiho-socijalnu i zdravstvenu njegu osobama na zbrinjavanju, i upućuju prema potrebi u specijalizirane zdravstvene ustanove.

Caritas pomaže u nabavi osnovnih životnih potrepština.

Udruge pomažu u zadovoljavanju potreba osoba na zbrinjavanju, pripremama hrane, opsluživanju, kao i organizaciji društvenog života u objektima te podizanju šatorskih naselja - Savez izviđača Rijeka.

Dobrovoljna vatrogasna društva Sušak-Rijeka i Drenova sudjeluju u nabavi potrebnih količina pitke i tehničke vode, prijenosu bolesnih osoba u transportna sredstva, prijevozu i drugo.

Pravne osobe za pripremu hrane (Prilog broj 50.) organiziraju i obavljaju pripremu hrane za osobe na zbrinjavanju, a tvrtke za prijevoz osiguravaju prometna sredstva po principu »vozač- vozilo«.

Postrojba civilne zaštite za opću namjenu Grada Rijeke pomaže tijekom zbrinjavanja u podizanju šatorskih naselja ukoliko postojeći kapaciteti u stacionarnim objektima nisu dostatni, instaliranju potrebne opreme u objektima i druge poslove.

Sredstva javnog priopćavanja osiguravaju pravodobne i točne informacije osobama na zbrinjavanju i prenose obavijesti.

Organizacija i operativne snage

Organizacija zbrinjavanja:

Potrebu za zbrinjavanjem stanovništva nakon evakuacije utvrđuje Stožer zaštite i spašavanja Grada Rijeke te predlaže Gradonačelniku da se izvrši angažiranje nositelja i operativnih snaga određenih za zbrinjavanje.

Nalozi za aktiviranje nositelja prenose se putem Službe za zaštitu i spašavanje, a ako nije moguće, preko Županijskog centra 112.

Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka u kontaktu je sa Stožerom zaštite i spašavanja Grada Rijeke, odnosno Odjelom gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke te se na toj razini osigurava usklađeno djelovanje ostalih nositelja kao i potreba angažiranja dodatnih snaga i sredstava.

Prikaz mjesta i lokacija na kojima će se provoditi zbrinjavanje

Odabir smještaja za zbrinjavanje stanovništva obavlja se kako slijedi:

1. Zbrinjavanje se najprije provodi po stacionarnim objektima na području grada Rijeke i to po sportskim dvoranama (imaju grijanje, sanitarne čvorove) - Dvorana mladosti, SRC Zamet, Centar Zamet, dvorana Dinko Lukarić, dvorana 3.maj, SRC Mlaka, Atletska dvorana Kantrida, Boćarski centar Podvežica, dvorana Brajda);

2. Zbrinjavanje se provodi po školskim sportskim dvoranama;

3. Zbrinjavanje se provodi po dvoranama mjesnih odbora;

4. Zbrinjavanje se provodi po šatorskim naseljima;

5. Zbrinjavanje se provodi po školama i vrtićima na području grada Rijeke;

6. Zbrinjavanje se provodi po turističkim kapacitetima na području grada Rijeke;

7. Zbrinjavanje se provodi po smještajnim objektima privatnih osoba.

Pregled lokacija na kojima će se podizati šatorska naselja

Za podizanje šatorskih naselja određuju se lokacije na kojima je moguć priključak na izvor električne energije te na sanitarni čvor, a na parkiralištima koja su određena kao moguće lokacije kampova u slučaju postavljanja šatora, učvršćenja bi se radila vrećama s pijeskom ili direktnim učvršćivanjem na asfalt.

Za lokacije šatorskih naselja na području grada Rijeke utvrđuju se sljedeće lokacije:

- pomoćno igralište stadiona Kantrida

- područje Poslovno-sportskog centra Lovorka na Rujevici - područje ima prostora za najveći kamp na području grada Rijeke, ali se nalazi u vlasništvu tvrtke u stečaju,

- parkiralište Delta

- kamp Preluk - postojeći kamp za 500-injak osoba s infrastrukturom,

- sjeverno od Sveučilišnog kampusa na Trsatu - teren je uzdignut i lako dostupan sa strane Vežice i Orehovice, kao i iz samog kampusa. U blizini se nalaze montažne hale, kao i lokal s vodom i sanitarnim čvorom. Na samom terenu nalazi se heliodrom, a prednost je što se u blizini nalazi Klinički bolnički centar Rijeka - lokalitet Sušak u sklopu kojeg djeluje Centar za hitnu medicinu,

- Orehovica - prostor kojega se trenutno koristi za terapijsko jahanje,

- prostor bivše vojarne Katarina.

Pregled smještaja u objektima privatnih osoba, postupak smještaja

Smještaj u objekte privatnih osoba može biti privremenog karaktera dok se ne steknu potrebni uvjeti za smještaj u javne prostore.

Postupak smještaja je sljedeći:

1. Stožer zaštite i spašavanja Grada Rijeke i Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Rijeke utvrđuju potrebe za smještajem određenog broja osoba u privatne objekte,

2. povjerenik civilne zaštite predlaže objekte u koje bi se smjestile evakuirane osobe za zbrinjavanje, u odnosu na nastalo stanje,

3. Gradonačelnik postavlja zahtjev Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje za nazočnost državnog službenika te Uprave s posebnim ovlastima i odgovornostima, koji temeljem ovlasti može naložiti privremeni smještaj u dijelu stambenog objekta kojega vlasnik ne koristi za vlastite potrebe, nakon čega počinje razmještaj i trajniji smještaj. Smještaj može trajati najviše do 30 dana.

Zadaće ekipa za prihvat i zbrinjavanje

Ekipu za prihvat sačinjavaju predstavnik Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, Centra za socijalnu skrb, povjerenik civilne zaštite i predstavnik objekta u kojem se obavlja smještaj te zaštitar Protecta d.o.o.

Ekipa za prihvat i zbrinjavanje obavlja:

- popis osoba koje se zbrinjavaju,

- raspoređuje osobe po prostorijama i mjestima,

- organizira medicinsku pomoć, psihosocijalnu i dr. pomoć,

- organizira dostavu hrane, vode, higijenskih potrepština,

- daje informacije o osobama na zbrinjavanju.

Izvori i organizacija osiguranja prehrane, vode za piće, sanitarnih potreba, zdravstvene skrbi, socijalne pomoći i psihološke pomoći

Prehranu za zbrinute osobe osigurava Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, a sa svojim kapacitetima za opskrbu hranom i napitkom za pripadnike zaštite i spašavanja u početku se uključuju 3. maj d.o.o. Ugostiteljstvo i Policijski dom Policijske uprave Primorsko-goranske.

U slučaju povećane potrebe za hranom, hrana se može povući iz skladišta trgovačkih centara na području grada Rijeke.

Vodu za piće, ukoliko objekt nije priključen na javnu mrežu ili se zbog određenih razloga voda ne smije koristiti, osiguravaju cisternama: KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke te Dobrovoljna vatrogasna društva Sušak i Drenova.

U slučaju povećane potrebe za vodom, voda se može povući iz skladišta trgovačkih centara na području grada

Rijeke. U slučaju velike potrebe za vodom za piće, mogu se pozvati timovi za žurno djelovanje u katastrofama u sklopu Hrvatskog Crvenog križa koji su osposobljeni za rad na pročistačima vode. Tri jedinice za pročišćavanje vode se nalaze u skladištima Hrvatskog Crvenog križa u Zagrebu.

Postavljanje pokretnih sanitarnih stanica osigurava tvrtka Toi Toi d.o.o.

Zdravstvenu zaštitu osigurava tim zdravstvene zaštite opće medicine putem Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke.

Socijalnu i psihosocijalnu pomoć osiguravaju predstavnici Gradskog društva Crvenog križa Rijeka.

Pregled humanitarnih i drugih organizacija koje pomažu u zbrinjavanju

Caritas - organizira osiguranje osnovnih potreba stanovništva (odjeća, obuća, prehrana i dr.), kao i povezivanje s obitelji.

Savez izviđača Rijeka - pomaže u podizanju šatorskih naselja.

Veterinarsko zbrinjavanje

Na području grada Rijeke nema organiziranog uzgoja stoke pa nije potrebno osigurati smještajne kapacitete za stoku, kao ni skladišni prostor za smještaj stočne hrane. Građani individualno u svojim stambenim jedinicama drže kućne ljubimce (uglavnom mačke i pse). Ne postoje točni podaci o broju životinja na području grada Rijeke, ali je broj cijepljenih pasa od strane Veterinarske stanice d.o.o. Rijeka oko 5.000.

Nositelj veterinarskog zbrinjavanja na području grada Rijeke je Veterinarska stanica Rijeka d.o.o.

Sastavni dio ovoga Plana čine prilozi od broja 1. do broja 52. i nisu predmetom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

Odluka o donošenju Plana zaštite i spaša  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=759&mjesto=51000&odluka=183
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr