SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 48. Petak, 23. prosinca 2011.
KOMUNALNO DRUŠTVO KD PONIKVE D.O.O

6.

Na temelju članka 206. stavak 1. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) te članka 13. točka 2. Društvenog ugovora Ponikve d.o.o. Krk, Skupština društva donijela je na svojoj redovnoj 19. sjednici od 22. studenoga 2011. godine

ODLUKU
O CIJENI VODNIH USLUGA


I. VRSTE VODNIH USLUGA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste vodnih usluga koje se pružaju na javnom vodoopskrbnom području i području aglomeracije, visina cijena, način obračuna i plaćanja usluga te iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijene vodnih usluga.

Članak 2.

Na javnom vodoopskrbnom području i na području aglomeracije isporučitelja vodne usluge koje čine Grad Krk i Općine Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik pružaju se sljedeće vodne usluge:

- javna vodoopskrba

- javna odvodnja otpadnih voda

Vodna usluga crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama pruža se na području Grada Krka, Općina Baška, Malinska - Dubašnica i Vrbnik.

II. TARIFA JAVNE VODOOPSKRBE

Članak 3.

Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe za korisnike u stambenim prostorima utvrđuje se, kako slijedi:

1. fiksni dio 48,00 kn/mjesečno/ korisnik

2. varijabilni dio 4,15 kn/m3

Cijena vodne usluge javne vodoopskrbe za korisnike u stambenim prostorima koju plaćaju socijalno ugroženi građani u količini nužnoj za osnovne potrebe kućanstva iznosi:

1. fiksni dio 28,80 kn/mjesečno/ korisnik

2. varijabilni dio 2,49 kn/m3

Količina vode nužne za osnovne potrebe kućanstva iznosi 2 m3/mjesečno/po članu kućanstva.

Jedinice lokalne samouprave dostavljaju isporučitelju vodne usluge popis socijalno ugroženih građana sa brojem članova kućanstva.

Članak 4.

Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe za korisnike u poslovnim prostorima utvrđuje se, kako slijedi:

1. fiksni dio 48,00 kn/mjesečno/korisnik

2. varijabilni dio 10,60 kn/m3

Članak 5.

Cijena m3 javne vodoopskrbe autocisternama za korisnike u stambenim prostorima utvrđuje se u sukladu s odredbom članka 3. stavak 1. točka 2. ove Odluke.

Cijena m3 javne vodoopskrbe autocisternama za korisnike u poslovnim prostorima utvrđuje se u skladu s odredbom članka 4. stavak 1. točka 2.

Cijena iz stavka 1. i 2. ovog članka uvećava se za troškove prijevoza.

III. TARIFA JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA

Članak 6.

Osnovna cijena vodne usluge odvodnje otpadnih voda za korisnike u stambenim prostorima utvrđuje se:

1. fiksni dio 26,00 kn/mjesečno/ korisnik

2. varijabilni dio 2,60 kn/m3

Članak 7.

Osnovna cijena vodne usluge odvodnje otpadnih voda za korisnike u poslovnim prostorima utvrđuje se:

1. fiksni dio 26,00 kn/mjesečeno/korisnik

2. varijabilni dio 6,20 kn/m3.

Članak 8.

Cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama utvrđuje se prema broju pražnjenja istih i važeće cijene pražnjenja.

Cijena jednog pražnjenja utvrđuje se u iznosu od 600,00 kn/pražnjenje.

U slučaju kada se usluga iz st. 1. ovog članka obavlja radnim danom izvan radnog vremena i subotom, cijena iz st. 2. ovog članka uvećava se za 30%, a blagdanom i nedjeljom za 50%.

IV. NAČIN OBRAČUNA I PLAĆANJA VODNIH USLUGA

Članak 9.

Obračun vodnih usluga plaća se javnom isporučitelju vodne usluge na način i prema cijenama utvrđenim ovom Odlukom.

Obveznik plaćanja cijene vodne usluge je korisnik tj. svaka fizička ili pravna osoba koja je vlasnik nekretnine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine priključene na komunalne vodne građevine i koja je s isporučiteljem vodne usluge sklopila ugovor o isporuci vodne usluge ili se prema općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga smatra da je sklopila ugovor o isporuci vodne usluge.

1. Obračun vodne usluge javne vodoopskrbe

Članak 10.

Isporučitelj vodne usluge korisniku ispostavlja račun za potrošnju javne vodoopskrbe koji se sastoji od dva dijela:

Ponikve d.o.o. Krk

. fiksnog dijela cijene utvrđenog u apsolutnom mjesečnom iznosu koji plaća svaki korisnik u obračunskom razdoblju neovisno o potrošnji

. varijabilnog dijela cijene utvrđenog prema broju kubičnih metara m3 isporučene vode očitane na vodomjeru i važeće cijene m3 vode u kućanstvu/ gospodarstvu.

Članak 11.

Isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe korisnicima usluge u stambenim objektima sa više stambenih jedinica i jednim vodomjerom ispostavlja račun koji se sastoji od dva dijela kako je to utvrđeno u članku 10. Odluke.

Fiksni dio cijene vodne usluge javne vodoopskrbe plaća svaki korisnik usluge u svakoj stambenoj jedinici.

Varijabilni dio cijene vodne usluge javne vodoopskrbe korisnicima iz st.1. ovog članka Isporučitelj vodne usluge može rasporediti na jedan od sljedećih načina:

1. obračun ukupne potrošnje vode, očitane na zajedničkom vodomjeru dostavlja se na jednom računu za cijeli stambeni objekt (korisnici usluge u stambenim jedinicama su solidarni dužnici ukupne potrošnje vode na zajedničkom mjerilu)

2. obračun ukupne potrošnje vode, očitane na zajedničkom vodomjeru razmjerno se raspoređuje na svakog korisnika usluge koji je vlasnik (ili korisnik) stambene jedinice prema ključu raspodjele koji su utvrdili korisnici i dostavlja mjesečno na računu za svakog korisnika usluge u stambenoj jedinice posebno

Ako se obračun varijabilnog dijela cijene vodne usluge javne vodooopskrbe vrši prema stavak 3. točki 1. ovog članka korisnici usluge u stambenim jedinicama su dužni isporučitelja pisano obavijestiti o svom ovlaštenom predstavniku koji će u ime stambenog objekta primati račune za vodne usluge. Ako korisnici vodnih usluga ne obavijeste isporučitelja o ovlaštenom predstavniku, račun se ispostavlja bilo kojem od korisnika usluge.

Ako se obračun varijabilnog dijela cijene vodne usluge vrši prema stavak 3. točki 2. ovog članka, korisnici usluge dužni su ključ raspodjele dostaviti jednom mjesečno najkasnije do 22. u tekućem mjesecu, a u protivnom će isporučitelj vodne usluge primjeniti podatke i način obračuna iz prethodnog mjeseca.

Članak 12.

Isporučitelj vodne usluge javnu vodoopskrbu vrši i autocisternama u područjima bez javnog vodoopskrbnog sustava.

Korisnik javne vodoopskrbe iz autocisterne, utrošak do 20 m3 vode mjesečno, a najviše do 150 m3 vode godišnje, plaća sukladno Pravilniku o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih domaćinstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (NN RH br. 35/11).

2. Obračun odvodnje otpadnih voda (kanalizacija)

Članak 13.

Isporučitelj vodne usluge korisniku ispostavlja račun za vodnu uslugu odvodnje otpadnih voda koji se sastoji od dva dijela:

. fiksnog dijela cijene utvrđenog u apsolutnom mjesečnom iznosu koji plaća svaki korisnik u obračunskom razdoblju neovisno o potrošnji

. varijabilnog dijela cijene utvrđenog prema broju kubičnih metara m3 javne vodoopskrbe očitane na vodomjeru i važeće cijene m3 vodne usluge odvodnje otpadnih voda u kućanstvu i gospodarstvu.

Članak 14.

Isporučitelj vodne usluge odvodnje otpadnih voda korisnicima u stambenim objektima sa više stambenih jedinica i jednim vodomjerom ispostavlja račun za vodnu uslugu odvodnju otpadnih voda na isti način kako je to uređeno u odredbi čl. 11. Odluke.

V. ISKAZ JAVNIH DAVANJA KOJA SE NAPLAĆUJU UZ VODNE USLUGE

Članak 15.

Cijena m3 javne vodopskrbe utvrđena u čl. 3. st. 1. toč. 2. st. 2. toč. 2. i čl. 4. st. 1. toč. 2. (varijabilni dio) uvećava se za:

1. iznose naknada za zaštitu i korištenje voda

2. iznos poreza na dodanu vrijednost

Stavke navedene u st. 1. toč. 1. i 2. ovog člana iskazuju se na računu vodne usluge posebno.

Cijena fiksnog dijela javne vodoopskrbe utvrđena u čl. 3. st. 1. toč. 1. i st. 2. toč. 1. te čl. 4. st. 1. toč. 1. uvećava se za iznos poreza na dodanu vrijednost.

Članak 16.

Cijena m3 javne odvodnje otpadnih voda utvrđena u čl. 6. i 7. uvećava se za porez na dodanu vrijednost.

Članak 17.

Cijena pražnjenja usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama utvrđena u čl. 8. uvećava se za porez na dodanu vrijednost.

Članak 18.

Na računu za vodne usluge posebno se iskazuje naknada za razvoj koja se naplaćuje od korisnika (obveznika plaćanja cijene javne vodoopskrbe) na području jedinice lokalne samouprave koja je u skladu s odredbama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva odlukom nadležnog tijela uvela obvezu plaćanja naknade za razvoj u svrhu izgradnje vodnih građevina.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Na osnovne cijene vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje pribavljena je prethodna suglasnost gradonačelnika i općinskih načelnika jedinica lokalne samouprave -udjelničara u javnom isporučitelju (objavljeno u Sl. novinama PGŽ br. 7/11) s primjenom od 1. travnja 2011. godine i to:

Grad Krk - Klasa: 307-02/11-01-1; Ur. broj: 2142/01-02/1- 11-2 od 1. 3. 2011.

Općina Dobrinj- Klasa: 363-02/11-153/1; Ur. broj: 2142- 04-03-11-10 od 28. 2. 2011.

Općina Malinska-Dubašnica - Klasa: 363-02/09-01/2; Ur. broj: 2142/05-03/2-7 od 23. 2. 2011.

Općina Omišalj - Klasa: 325-03/11-01/2; Ur. broj: 2142- 06-11-01-2 od 25. 2. 2011.

Općina Vrbnik - Klasa: 363-07/11-01/09; Ur. broj:2142- 07-01-11-2 od 1. 3. 2011.

Na cijene vodnih usluga za socijalno ugrožene građane pribavljena je prethodna suglasnost gradonačelnika i općinskih načelnika jedinica lokalne samouprave - udjelničara u javnom isporučitelju (objavljeno u Sl. novinama PGŽ br. 16/11) s primjenom od 1. lipnja 2011. godine i to:

Grad Krk - Klasa: 307-02/11-01-1; Ur. broj: 2142/01-02/1- 11-5 od 24. 5. 2011.

Općina Baška - Klasa: 307-01/11-02/2; Ur. broj: 2142-03- 03/1-11-2 od 25. 5. 2011.

Općina Dobrinj - Klasa: 363-02/11-153/1; Ur. broj: 2142- 04-03-11-23 od 24. 5. 2011.

Općina Malinska-Dubašnica - Klasa: 363-02/09-01/2; Ur. broj: 2142/05-03/2-11-9 od 25. 5. 2011.

Općina Omišalj - Klasa: 325-03/11-01/4; Ur. broj: 2142- 06-11-01-2 od 25. 5. 2011.

Općina Punat - Klasa: 307-01/11-01/1; Ur. broj: 2142-02- 02-4-11-5 od 17. 5. 2011.

Općina Vrbnik - Klasa: 363-07/11-01/19; Ur. broj: 2142- 07-01-11-2 od 25. 5. 2011.

Članak 20.

Odredba članka 8. ove Odluke o cijeni usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama stupa na snagu nakon pribavljanja suglasnosti gradonačelnika i općinskih načelnika jedinica lokalne samouprave-udjelničara u javnom isporučitelju na čijem području se obavlja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu plaćanja i visini cijena vodnih usluga (»Službene novine PGŽ« broj 7/11, 16/11).

Članak 22.

Odluka o cijeni vodnih usluga (broj 19-s/3-11 od 22. 11. 2011.) objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Prethodne suglasnosti jedinica lokalne samouprave na cijene vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje i datum primjene istih navedene su u odredbi članka 12. ove Odluke.

Odluka iz stavka 1. ovog članka objavljuje se i na internetskim stranicama javnog isporučitelja.

Članak 23.

Ova Odluka se dostavlja Vijeću za vodne usluge u roku od 5 dana od ishođenja prethodnih suglasnosti iz članka 20. Odluke.

Broj: 19-s/3-11

Krk, 22. studenoga 2011.

Predsjednik

Skupštine društva
Danijel Biljan, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=758&mjesto=60019&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr