SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 48. Petak, 23. prosinca 2011.
OPĆINA RAVNA GORA

42.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2011. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/10) članak 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Općine Ravna Gora za 2011. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, groblja i vodoopskrbu.«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Građenje javnih površina financirati će se iz prihoda od komunalnog doprinosa i doprinosa za šume za sljedeće namjene:

1. otkup zemljišta za proširenje cesta, nogostupa,

zelenih i ostalih javnih površina 5.000,00

2. izrada katastarskih izmjera i podloga

za uređenje javnih površina 496.100,00

3. sanacija brane akumulacije Stara Sušica 21.000,00

4. izrada izmjene Prostornog plana 90.000,00


ukupno kuna 612.100,00«.

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Građenje nerazvrstanih cesta financirati će se iz prihoda od komunalnog doprinosa i doprinosa za šume za sljedeće namjene:

1. pojačano održavanje ceste Suhi vrh 150.000,00

2. izrada metalne ograde u Ul. I. Mažuranića 18.300,00

3. izrada metalne ograde - nogostup Kupjak 30.000,00

4. izrada autobusne čekaonice u Staroj Sušici 12.000,00


ukupno kuna 210.300,00«.

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Građenje javne rasvjete financirati će se iz prihoda od komunalnog doprinosa za sljedeće namjene:

1. rekonstrukcija javne rasvjete u Vatrogasnoj ulici
(ambulanta) 10.000,00


ukupno kuna 10.000,00«.

Članak 5.

Iza članka 5. dodaje se članak 5a. koji glasi:

»Građenje objekata za vodoopskrbu financirati će se iz prihoda od vodnog doprinosa, komunalnog doprinosa i tekućih pomoći iz Državnog proračuna za sljedeće namjene:

1. sufinanciranje vodovodne mreže u zoni izgradnje

sustava javne odvodnje 100.000,00

2. sufinanciranje izrade projektne dokumentacije

vodovoda Stara Sušica 50.000,00

3. sufinanciranje cjevovoda Kupjak 700.000,00


ukupno kuna 850.000,00.«

Članak 6.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarivanje ovog Programa po izvorima sredstava i u ukupnom iznosu utvrđuju se u sljedećim iznosima:

1. vodni doprinos 10.000,00

2. komunalni doprinos 427.400,00

3. doprinos za šume 595.000,00

4. naknade od koncesija 20.000,00

5. prihodi od prodaje grobnih okvira 15.000,00

6. kapitalne pomoći iz Državnog proračuna 700.000,00


ukupno kuna 1.767.400,00«.

Članak 7.

Ova Prva izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/11-01/115

Ur. broj: 2112/7-01-11-2

Ravna Gora, 22. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=758&mjesto=51314&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr