SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 48. Petak, 23. prosinca 2011.
OPĆINA KOSTRENA

43.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

Članak 1.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa je sljedeći:

- naknada za koncesije 800.000,00 kuna

- sredstva boravišne pristojbe 30.000,00 kuna

- komunalna naknada 19.421.000,00 kuna


Ukupno: 20.251.000,00 kuna

(slovima: dvadeset milijuna dvjesto pedeset jedna tisuća kuna)

Ta se sredstva raspoređuju za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.

Članak 2.

Ovim Programom utvrđuje se namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Kostrena za 2012. godinu, i to kako slijedi:


1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH

CESTA 3.000.000,00

Zimska služba 120.000,00

Hitne intervencije na cestama 300.000,00

Uređenje i sanacija asfalta - gornjeg

stroja cesta 300.000,00

Održavanje horizontalne i vertikalne

signalizacije 150.000,00

Geodetski radovi u funkciji sanacija

nerazvrstanih cesta 50.000,00

Uređenje pločnika na uz javne ceste

(izrada zidova, rubnjaka, asfalta) 500.000,00

Uređenje odvodnje oborinskih voda uz

javne ceste 100.000,00

Projektna dokumentacija održavanja

nerazvrstanih cesta 50.000,00

Održavanje opreme nerazvrstanih cesta 100.000,00

Sanacija cesta u Šoićima 50.000,00

Sanacija oštećenja asfalta u Rožićima 30.000,00

Nogostup ceste Paveki - Urinj 100.000,00

Proširenje ceste kod N. čitaonice Sv. Lucija 300.000,00

Sanacija ceste u naselju Sv. Lucija 50.000,00

Sanacija bankine s postavom odbojnika

ceste Paveki - Urinj - nastavak 300.000,00

Pristupni put Paveki - okretište cesta Urinj 200.000,00

Sanacija asfaltnog kolnika u Plešićima 50.000,00

Sanacija asfalta na području Vrha Martinšćice 50.000,00

Sanacija pokosa ceste prema Termoelektrani 200.000,00

2. ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH

POVRŠINA 3.862.000,00

Održavanje plaža 500.000,00

Usluge obvezatne preventivne DDD 100.000,00

Dezinfekcija plaža 80.000,00

Intervencije kod akcidentnih situacija

u okolišu 37.000,00

Provođenje mjera zaštite bilja 50.000,00

Veterinarske usluge 95.000,00

Uređenje zelenih površina - hortikulturno

uređene površine 1.600.000,00

Održavanje zelenih površina - hortikulturno

neuređene površine 1.400.000,00

3. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA I

ODVOZ OTPADA 2.040.000,00

Čišćenje autobusnih stanica 100.000,00

Čišćenje javnih površina 990.000,00

Čišćenje šahti 100.000,00

Čišćenje groblja 500.000,00

Čišćenje i odvoz krupnog otpada 350.000,00

4. REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE

RASVJETE 1.600.000,00

Utrošak električne energije 700.000,00

Održavanje javne rasvjete 800.000,00

Novogodišnja dekoracija 85.000,00

Udruga CEZAR - centar za javnu rasvjetu 15.000,00

5. ODRŽAVANJE ODVODNJE I

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 219.000,00

Upojni bunari 100.000,00

Tekuće održavanje oborinske odvodnje 50.000,00

Suzbijanje neugodnih mirisa 69.000,00

6. TEKUĆE I INVESTICIJSKO

ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA 160.000,00

Popravak ograda 40.000,00

Popravak opreme 50.000,00

Dječje igralište Paveki 70.000,00

7. TEKUĆE I INVESTICIJSKO

ODRŽAVANJE GROBLJA 100.000,00

Redovno održavanje groblja Sv. Lucija i

Sv. Barbara 100.000,00

8. TEKUĆE I INVESTICIJSKO

ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH STANICA 65.000,00

Redovno održavanje autobusnih čekaonica

i opreme 65.000,00

9. POJAČANO ODRŽAVANJE

NERAZVRSTANIH CESTA 8.405.000,00

Ograde na nerazvrstanim cestama 200.000,00

Pojačano održavanje ceste Pod Glavani 1.000.000,00

Pojačano održavanje ceste Žuknica - Humina 250.000,00

Cesta Mažeri 325.000,00

Sanacija stepenica Paveki 150.000,00

Uređenje nogostupa na cestama 180.000,00

Pojačano održavanje ceste Glavani 850.000,00

Pojačano održavanje ceste Šodići - sjeverni

prilaz 100.000,00

Pojačano održavanje ceste Plešići - sjever 700.000,00

Pojačano održavanje ceste Glavani

- Trim staza 800.000,00

Cesta Vrh Martinšćice - stanovi 400.000,00

Prilazna cesta Šubati 300.000,00

Kolno pješački put Doričići 200.000,00

Pješački put Sv. Lucija 150.000,00

Gradnja nogostupa uz crkvu Sv. Lucija 800.000,00

Cesta Trim staza - Šubati 800.000,00

Cesta - pločnik i zid Vrh Martinšćice

- Martinšćica 700.000,00

Pojačano održavanje LC 58054 500.000,00

10. POJAČANO ODRŽAVANJE

POMORSKOG DOBRA 800.000,00

Sanacija obalnog puta 100.000,00

Sanacija i popravci ograda i tuševa 200.000,00

Sanacija i održavanje javnih sanitarnih čvorova 10.000,00

Hitne intervencije na pomorskom dobru 60.000,00

Sanacije zida i prostora oko dizalice lučice

Stara voda 50.000,00

Sanacija prilaza plaži Ploče 80.000,00

Dohrana plaža Svežanj, Melić i Smokvinovo 300.000,00


SVEUKUPNO: 20.251.000,00


Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/4

Ur. broj: 2170-07-01-11-64

Kostrena, 21. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=758&mjesto=51221&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr