SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 48. Petak, 23. prosinca 2011.
OPĆINA KOSTRENA

42.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 25/08, 36/ 09, 61/11) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2012. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi (u nastavku: Program) utvrđuju se javne potrebe u narečenim vidovima skrbi na način da se stanovnicima Općine Kostrena osigura viši standard socijalne i zdravstvene zaštite od onog koji svojim programima osigurava država, čime se stvaraju osnovni preduvjeti za kvalitetniji život kako pojedinca tako i obitelji, a naročito poje

dinca i obitelji čije materijalno stanje nije dostatno za podmirenje osnovnih životnih potreba.

Članak 2.

Program socijalne skrbi obuhvaća sljedeća prava socijalne skrbi, a koja proizlaze iz Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« 57/11) i Odluke o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/ 10, 12/11):

- poticanje nataliteta (naknade po rođenju djeteta i po navršenih šest mjeseci, dojenačka prehrana i oprema)

- financiranje boravka djece u predškolskim ustanovama

- financiranje učeničke marende i produženog boravka

- pomoć u školovanju za materijalno najugroženije (nabavka udžbenika)

- pomoći domaćinstvima u sljedećim oblicima:

. financiranje, odnosno sufinanciranje režijskih troškova u kućanstvima (najamnina, potrošak električne energije i vode, odvoz kućnog smeća)

. financiranje javnog prijevoza

. pomoć u prehrani

. jednokratne novčane pomoći

. sufinanciranje pogrebnih troškova

- pomoć humanitarnim i civilnim udrugama i zdravstvenim ustanovama

- skrb o starijim osobama u vidu poklona uoči Božićnih i Uskrsnih blagdana, te financiranja aktivnosti starijih osoba

- kapitalna ulaganja u objekte socijalne skrbi.

Članak 3.

Program zdravstvene skrbi obuhvaća sljedeća prava i pomoći zdravstvene skrbi, a koja proizlaze iz Odluke o dodatnoj zdravstvenoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 54/10):

- sufinanciranje bolesnih, starih i nemoćnih u obliku sljedećih pomoći:

. kućna njega, jednokratne pelene i ortopedske sprave

. pomoć u lijekovima i sanitetskom materijalu

. radne terapije

. financiranje operativnih zahvata

. smještaj u zdravstvenu ustanovu

. posjete bolesnima i socijalno ugroženima

. prijevoz osoba s posebnim potrebama

. pomoć osobama s posebnim potrebama

- pomoć zdravstvenim ustanovama

. pomoć Zdravstvenoj stanici Kostrena

. palijativna skrb

- zdravstvena zaštita žena (sistematski ginekološki pregledi)

- specijalistički pregledi (kardiološki pregledi, oftalmološki pregledi, pregledi urološkog i probavnog trakta)

- dijagnostičke pretrage (mamografske pretrage, ultrazvučni pregledi, ergometrija, UTZ color doppler)

- cijepljenje (cijepljenje protiv HPV-a)

- zdravstvena skrb o djeci i mladima u obliku sljedećih programa:

. preventivna zaštita zubi djece u DV »Zlatna ribica«

. zdravstveni nadzor djece u DV »Zlatna ribica«

. psiho-socijalna pomoć u DV »Zlatna ribica«

. korektivno-medicinska gimnastika učenika OŠ Kostrena

. prevencija nasilja u OŠ Kostrena

. prvašić u kući u OŠ Kostrena

. promocija sigurnosti i javno zdravstvene samosvijesti SAM u OŠ Kostrena

- tekuće i investicijsko održavanje Doma zdravlja.

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. i 3. Programa osigurana su u Proračunu za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 2.606.800,00 kn.

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ovog Programa raspoređuju se korisnicima socijalne skrbi sukladno rješenjima o ostvarivanju prava, te nosiocima odobrenih programa kako slijedi:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 6.

Raspored sredstava iz ovog Programa vrši Upravni odjel za opću upravu i društvene djelatnosti na temelju Odluke o socijalnoj skrbi, Odluke o dodatnoj zdravstvenoj skrbi, Odluke o izvršavanju Proračuna za 2012. godine te odluka Općinskog načelnika i ugovora.

Članak 7.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/4

Ur. broj: 2170-07-01-11-62

Kostrena, 21. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v.r.

 

Program javnih potreba u socijalnoj i do  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=758&mjesto=51221&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr