SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 48. Petak, 23. prosinca 2011.
GRAD RIJEKA

164.

Na temelju članka 28. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/02, 47/ 10, 80/10 i 93/11) te članka 46. i članka 97. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina
u Gradu Rijeci u 2012. godini

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način financiranja rada i programa vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci (u daljnjem tekstu: vijeća nacionalnih manjina), utvrđivanje kriterija za određivanje visine sredstava u Proračunu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) za financiranje rada i programa vijeća nacionalnih manjina te kriteriji za raspodjelu tih sredstava na vijeća nacionalnih manjina, i to:

- Vijeće albanske nacionalne manjine za Grad Rijeku,

- Vijeće bošnjačke nacionalne manjine za Grad Rijeku,

- Vijeće crnogorske nacionalne manjine za Grad Rijeku,

- Vijeće mađarske nacionalne manjine za Grad Rijeku,

- Vijeće makedonske nacionalne manjine za Grad Rijeku,

- Vijeće romske nacionalne manjine za Grad Rijeku,

- Vijeće slovenske nacionalne manjine za Grad Rijeku,

- Vijeće srpske nacionalne manjine za Grad Rijeku i

- Vijeće talijanske nacionalne manjine za Grad Rijeku.

Članak 2.

Financijska sredstva za rad i programe vijeća nacionalnih manjina osiguravaju se iz:

- Proračuna Grada,

- sredstava koja vijeće nacionalne manjine ostvari od svoje imovine, donacija, poklona, nasljedstva i slično,

- drugih izvora koje vijeće nacionalne manjine ostvari u skladu sa pozitivnim propisima.

Članak 3.

Svakom vijeću nacionalne manjine osiguravaju se u Proračunu Grada sredstva za sljedeće rashode:

- rashode poslovanja, koji obuhvaćaju materijalne rashode i rashode za zaposlene,

- rashode za nabavu nefinancijske imovine,

- rashode za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća nacionalne manjine.

Članak 4.

Iz Proračuna Grada financiraju se materijalni rashodi za:

- zakupninu,

- energente za grijanje i rasvjetu,

- komunalne usluge,

- bankarske usluge i usluge platnog prometa,

- uredski materijal,

- telefon/telefax usluge,

- poštanske usluge,

- vođenje poslovnih knjiga,

- usluge čišćenja poslovnog prostora.

Članak 5.

Sredstva za rashode za uredski materijal, bankarske usluge, telefon/telefax usluge, poštanske usluge i usluge čišćenja poslovnog prostora osigurat će se svakom vijeću nacionalne manjine u iznosima kako slijedi:

- 1.800,00 kn za uredski materijal,

- 600,00 kn za bankarske usluge,

- 3.000,00 kn za telefon/telefax usluge,

- 900,00 kn za poštanske usluge,

- 3.600,00 kn za usluge čišćenja poslovnog prostora.

Članak 6.

Rashodi za zakupninu, energente za grijanje i rasvjetu, komunalne usluge, usluge platnog prometa i rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirat će se na temelju dostavljenih računa.

Vijeće nacionalne manjine dužno je račune za rashode iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Uredu Grada odmah po primitku istih, a najkasnije do 20-og dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Sredstva za plaćanje rashoda iz stavka 1. ovoga članka doznačit će se na žiro račun vijeća nacionalne manjine

sukladno dostavljenim računima, a vijeće nacionalne manjine je dužno izvršiti plaćanje.

U slučaju da vijeće nacionalne manjine ne postupi na način utvrđen u stavku 2. ovoga članka, neće ostvariti pravo iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 7.

Svakom vijeću nacionalne manjine osiguravaju se sredstva za rashode za zaposlene i rashode za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom vijeća nacionalne manjine do ukupnog iznosa od 44.000,00 kn.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačit će se na žiro račun vijeća nacionalne manjine na temelju dostavljene valjane vjerodostojne isprave kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Članak 8.

Vijeće nacionalne manjine dužno je primjenjivati sustav proračunskog računovodstva, a financijski plan i financijske izvještaje sastavljati u skladu sa pozitivnim propisima.

Uslugu vođenja poslovnih knjiga za vijeće nacionalne manjine osigurat će Grad na temelju ugovora sa pravnom odnosno fizičkom osobom koja obavlja poslove vođenja poslovnih knjiga.

Članak 9.

Sredstva za rad i programe vijeća nacionalnih manjina osiguravaju se u Proračunu Grada na poziciji Ureda Grada.

Članak 10.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/225

Ur. broj: 2170-01-16-00-11-2

Rijeka, 21. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=758&mjesto=51000&odluka=164
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr