SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 48. Petak, 23. prosinca 2011.
GRAD RIJEKA

157.

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području grada Rijeke za 2012. godinu, opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa.

Program iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća:

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

-Čišćenje javno-prometnih površina,

-Sanaciju divljih deponija,

-Čišćenje mora.

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

-Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana,

-Održavanje javnih sanitarnih čvorova,

-Održavanje javnih satova,

-Održavanje pothodnika i dizala,

-Održavanje autobusnih čekaonica,

-Održavanje plaža,

-Postava i održavanje ploča s imenima ulica i trgova,
kućnih brojeva, oznaka Grada i slično,

-Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada,

-Održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima,

-Zaostalo opremanje.

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

-Održavanje nerazvrstanih cesta,

-Čišćenje slivnika.

IV. JAVNA RASVJETA

V. ODRŽAVANJE GROBLJA

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ovoga Programa utvrđuje se kako slijedi:

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO: 15.173.000,00kn

1. Čišćenje javno-prometnih površina 13.820.000,00 kn

-čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona i javnih prometnih površina),

-čišćenje linijskog zelenila,

-fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz nerazvrstane ceste,

-čišćenje javnih zelenih površina (prostora oko drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina),

-čišćenje javnih pothodnika,

-čišćenje javnih WC-a,

-jesenski program,

-dežurna služba,

-zimski program,

-pražnjenje košarica za smeće,

-nabavka i postava košarica za smeće i popravak postojećih košarica,

-čišćenje dječjih igrališta,

-čišćenje autobusnih čekaonica (1 x mjesečno),

-čišćenje plaža (čišćenje otpadaka nakupljenih izvan sezone, čišćenje tijekom sezone uz cjelodnevno čišćenje javnih sanitarnih čvorova i pražnjenje košarica van sezone) u ukupnoj površini od 71.592 m2.

-čišćenje grafita,

-interventni radovi.

2. Sanacija divljih deponija 760.000,00 kn

-sanacija najkritičnijih lokacija na području grada,

-odvoz smeća na području naselja Rujevica i Mario Genari.

3. Čišćenje mora 593.000,00 kn

-čišćenje mora i obalnog riječkog akvatorija tijekom sezone.
Čišćenje podrazumijeva primjenu kemijskih sredstava za disperziju i emulgiranje, sakupljanje krutog otpada s površine mora i slično, postavljanje plivajućih

zavjesa duž plaža i oko lokaliteta zagađenja te nadzor akvatorija.

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO: 37.572.000,00 kn

1. Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i

javnih fontana 17.185.000,00 kn

Održavanje obuhvaća:

-1.591.397 m2 javnih zelenih površina od čega: 152.191 m2 čine slobodne površine, 204.340 m2 travnate površine, 1.213.989 m2 biljni pokrov, 20.877 m2 živice i 1.267 m2 cvjetne gredice,

-8.595 drvorednih stabala,

-215 vaza i 694 korita,

-255 dječjih igrališta u ukupnoj površini od 62.921 m2 i 30 igrališta za djecu srednje dobi ukupne površine od 28.372 m2,

-24 manjih fontana i 12 fontana - bazena.

Program obuhvaća:

-hortikulturne radove (košnja ispod biljnog pokrova, košnja kupiništa, košnja travnjaka, popuna i obnova zelenih površina, rušenje suhih i nagnutih stabala, popuna praznih mjesta u drvoredu, saniranje drvoreda, održavanje staza i slobodnih površina, čišćenje gradskih parkova i ostalih zelenih površina),

-zaštitu gradskog zelenila,

-građevinske radove (održavanje staza, stubišta, zidova, dječjih igrališta, održavanje ograda, obnova vodoinstalacija u parkovima i fontanama, održavanje uređaja za automatsko zalijevanje zelenila i slično),

-nabavku i popravak klupa, dječjih sprava, parkovnih košarica za smeće,

-održavanje fontana (elektroinstalaterski i građevinski radovi, čišćenje, utrošak struje i vode),

-održavanje elektroinastalacija u kosturnici na Trsatu,

-održavanje spomenika,

-izradu projektne dokumentacije za uređenje dječjih igrališta te za sanaciju potpornih i obložnih zidova,

-uređenje dječjih igrališta,

-ažuriranje katastra zelenih površina.

2. Održavanje javnih sanitarnih čvorova 719.000,00 kn

-tekuće održavanje (razni popravci na 8
javnih WC-a),

-atestiranje elektroinstalacija,

-utrošak vode i električne energije,

-pripremni radovi za postavu javnih WC-a,

-najam WC-a.

3. Održavanje javnih satova 278.000,00 kn

-tekuće održavanje javnih satova (popravci,
osiguranje,utrošak električne energije, podešavanje satova, obilzak, servis, atestiranje elektroinstalacija),

-preseljenje javnog sata iz Liburnijske ulice u Krešimirovu ulicu kod kućnog broja 3.

4. Održavanje pothodnika i dizala 650.000,00 kn

-tekuće održavanje koje podrazumijeva vodoinstalaterske, ličilačke , bravarske i ostale radove u 6 pothodnika (Radio stanica, Gradski toranj, Ivana Zajca, Križanićeva ulica, Piramida, Donja Vežica),

-atestiranje elektroinstalacija,

-tekuće održavanje opće i panik rasvjete u pothodniku Ivana Zajca,

-održavanje dizala uz stubište u Ulici Dolac,

-održavanje čistoće platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida.

5. Održavanje autobusnih čekaonica 92.000,00 kn

-tekuće održavanje 46 čekaonica koje
podrazumijeva razne popravke i zamjene dotrajalih
ili oštećenih dijelova na autobusnim čekaonicama,

-građevinske radove.

6. Održavanje plaža 372.000,00 kn

-tekuće održavanje plaža (montaža i demontaža
opreme, održavanje opreme, održavanje sunčališta, sanacija mogućih oštećenja uslijed nevremena, utrošak električne energije za privremene priključke na plažama, montaža i demontaža privremenih priključaka, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke, utrošak vode, te ostali radovi u funkciji tekućeg održavanja plaža)

7. Postava i održavanje ploča s imenima ulica i
trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i
slično 48.000,00 kn

-nabavka i postava ploča prema odluci Gradskog vijeća o promjenama naziva ulica i trgova,

-održavanje panoa,

-ispitivanje elektroinstalacija panoa.

8. Održavanje okoliša objekata u vlasništvu
Grada 500.000,00 kn

-interventni radovi uređenja okoliša,

9. Održavanje komunalne infrastrukture po mjesnim
odborima 13.028.000,00 kn

Održavanje obuhvaća:

1. Održavanje po Planu raspodjele sredstava za
komunalne prioritete na području mjesnih odbora u
2012. godini, 10.870.000,00 kn

2. Prijelazne radove iz 2011. godine 2.158.000,00 kn

1.1. Održavanje po Planu raspodjele sredstava za komu
nalne prioritete na području mjesnih odbora u 2012.
godini obuhvaća :

1.1.1. Održavanje javnih površina.

-Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i ostalih javnih površina.

MO BRAJDA - DOLAC

-Obnova devastirane zelene površine uz stubište u Studentskoj ulici

-Raščišćavanje zelene površine u Ulici Frana Kurelca južno od kućnog broja 8

- Uklanjanje suhog stabla u Dežmanovoj ulici uz trafostanicu kod kućnog broja 5

MO BRAŠĆINE - PULAC

-Sanacija divljih odlagališta na području Mjesnog odbora Brašćine - Pulac

-Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Lukovići južno od kućnog broja 10E

-Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Lukovići južno od kućnog broja 10E

MO BULEVARD

-Završetak uređenja zelene površine u Gundulićevoj ulici istočno od kućnog broja 7

MO CENTAR - SUŠAK

-Uređenje prolaza na uglu zgrade u Ulici Franje Račkog kućni broj 1B

-Sanacija betonske ograde u Strossmayerovoj ulici kućni broj 6

MO DRAGA

-Sanacija igrališta kod Doma u Dragi

-Sanacija divljih odlagališta u Ulici Brig kod groblja

MO GORNJA VEŽICA

-Uređenje zelene površine u Ulici Zdravka Kučića jugozapadno od kućnog broja 3

-Uređenje zelene površine u Ulici Ratka Petrovića južno od kućnih brojeva 7 do 25

-Postava klupe na zelenoj površini u Ulici braće Stipčić zapadno od kućnog broja 7

-Postava daski za sjedenje na zid uz stubište u Ulici Ratka Petrovića zapadno od kućnog broja 7

-Postava klupe na zelenu površinu u Ulici Zdravka Kučića sjeverno od kućnog broja 29

-Uređenje zelene površine sa sjeverne strane Robne kuće »Vežica« u Ulici Franje Belulovića kod

kućnih brojeva 6 i 8

-Hortikulturno uređenje zelenih površina u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 29

MO GORNJI ZAMET

-Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Plješivičkoj ulici južno od kućnog broja 24

-Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Pilepići - pravac prigrad

-Uređenje zelene površine i sanacija postojećeg stupa za zastavu u Ulici Josipa Mohorića južno od kućnog broja 32

-Uređenje zelene površine oko stare šterne u Tićima sjevero-istočno od kućnog broja 11

-Uređenje zelene površine zapadno od igrališta u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva

-Uređenje dječjeg igrališta u Primorskoj ulici sjeveroistočno od kućnog broja 1a

MO GRAD TRSAT

-Sanacija površine i opreme istočno od Trsatske Gradine

-Uređenje podloge ispod dječjih sprava na području Mjesnog odbora Grad Trsat

-Postava dječjih sprava na području Mjesnog odbora Grad Trsat

MO GRBCI

-Uređenje zelene površine u Primorskoj ulici zapadno od kućnog broja 3C

-Postava klupe južno od benzinske crpke u Dražičkoj ulici

-Postava dva oglasna panoa za potrebe Mjesnog odbora na križanjima ulica Marije Grbac -

Dražička i Marije Grbac - Košićevac

MO KANTRIDA

-Uređenje zelene površine u Ulici Marina Jakominića južno od kućnih brojeva 2 i 4

-Uređenje zelene površine u Bujskoj ulici kod kućnog broja 11

-Uređenje zelene površine u Bujskoj ulici kod kućnog broja 15

-Uređenje zelene površine u Pionirskoj ulici kod kućnog broja 2

-Uređenje okoliša sa postavom niske ograde u Bujskoj ulici kod kućnih brojeva 19 do 21

MO KOZALA

-Uređenje površine uz drvored u Baštijanovoj ulici od kućnog broja 19 do Volčićevog trga kućni broj 2

-Ličenje ograde u Brajšinoj ulici sjeverno od kućnog broja 31

-Postava ljuljačke za manju djecu i djecu s posebnim potrebama u parku na Volčićevom trgu

-Uređenje zelene površine u Ulici Vjenceslava Novaka uz kućni broj 5

-Postava klupe na zelenu površinu u Ulici Vjenceslava Novaka uz kućni broj 5

-Dodatno uređenje dječjeg igrališta na Volčićevom trgu

MO KRIMEJA

-Sanacija oštećenog zida u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 9

MO LUKA

-Ograđivanje dijela površine u Ulici Riva zapadno od kućnog broja 4a

-Postava klupa na šetalištu u Wenzelovoj ulici

-Postava klupe na Korzu

MO MLAKA

-Uređenje zelene površine i postava ograde u Ulici Franje Čandeka zapadno od kućnog broja 23b

-Izrada studije povijesnog parka Mlaka

MO PAŠAC

-Sanacija dijela divljeg odlagališta u Ulici Balde Fućka preko puta kućnog broja 82

MO PEĆINE

-Uređenje zelene površine uz stubište koje povezuje Ulicu Šetalište trinaeste divizije kod kućnog broja 25 i Ulicu Janka Polić Kamova kod kućnog broja 30

-Postava malog dvorca s toboganom na dječjem igralištu u Parku Nike Katunara

-Postava dvije klupe u Ulici Šetalište trinaeste divizije kod kućnog broja 25

-Hortikulturno uređenje površine u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 73 A

MO PEHLIN

-Prva faza radova za postavu memorije na nekadašnju kapelicu sv. Ivana

-Uređenje zelenih površina u dogovoru s Mjesnim odborom Pehlin

-Opremanje površina u dogovoru s Mjesnim odborom Pehlin

MO PODMURVICE

-Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Čandekovoj ulici istočno od kućnog broja 8

-Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Čandekovoj ulici istočno od kućnog broja 8

-Uređenje zelene površine u Ulici Hahlić sjeverno od kućnog broja 27

-Uređenje zelene površine u Ulici Maria Špilera južno od kućnog broja 7

-Uređenje zelene površine u Ulici Emilia Randića istočno od kućnog broja 1b

-Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Studentski dom - pravac prigrad

-Postava dvije klupe kod joga u Čandekovoj ulici sjeverno od kućnog broja 8

-Tehnička priprema za uređenje površine u Ličkoj ulici kod kućnog broja 8

MO PODVEŽICA

-Nastavak uređenja površine u Ulici Drage Gervaisa južno od kućnog broja 39

-Hortikulturno uređenje površine u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 39

MO SRDOČI

-Postava tri klupe u Ulici Bartola Kašića kod kućnog broja 24

-Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Dražice - pravac grad

-Hortikulturno uređenje zelenih površina na području Mjesnog odbora Srdoči

MO SVETI KUZAM

-Uređenje boćarskog joga iza terena za obradu kamena u Svetom Kuzmu

MO SVETI NIKOLA

-Postava niske ograde oko zelene površine u Crnčićevoj ulici kod kućnog broja 4

-Hortikulturno uređenje površine u Ivekovićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 5

-Sadnja penjačica uz potporni zid bukobrana u Medovićevoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 5 do 19

-Uređenje površine oko spomenika u Zametskoj ulici između kućnih brojeva 31 i 33

-Postava dvije klupe u Zametskoj ulici između kućnih brojeva 31 i 33

-Sanacija divljih odlagališta na području Mjesnog odbora Sveti Nikola

-Raščišćavanje zelenila s južne strane Liburnijske ulice od križanja sa Zvonimirovom ulicom prema zapadu

-Uređenje zelenih površina u Hegedušićevoj ulici

-Postava antistres podloge ispod sprava na dječjim igralištima na području Mjesnog odbora Sveti Nikola

MO SVILNO

-Nastavak uređenja dječjeg igrališta »Leptirić« na lokaciji Grbaste

-Dodatno opremanje dječjeg igrališta »Leptirić« na lokaciji Grbaste

MO ŠKOLJIĆ

-Uređenje površine u Ulici Ivana Grohovca sjeverno od kućnog broja 1

-Postava klupa i stola u Ulici Ivana Grohovca sjeverno od kućnog broja 1

-Sadnja drvoreda na parkiralištu u Vodovodnoj ulici od kućnog broja 23 do kućnog broja 25

-Hortikulturno uređenje površine u Ulici Žrtava fašizma istočno od kućnog broja 8

-Hortikulturno uređenje površine u Ulici Žrtava fašizma zapadno od kućnog broja 6

-Hortikulturno uređenje zelene površine između kućnog broja 8 u Ulici Žrtava fašizma i kućnog broja 8 u Ulici Školjić

-Uklanjanje topole na parkiralištu Školjić

MO ŠKURINJE

-Postava antistres podloge ispod sprava na dječjim igralištima na području Mjesnog odbor Škurinje

-Zamjena sprava na dječjim igralištima na području Mjesnog odbora Škurinje

MO ŠKURINJSKA DRAGA

-Uređenje zelene površine u Porečkoj ulici južno od kućnih brojeva 34 do 94

-Opremanje zelene površine u Porečkoj ulici južno od kućnih brojeva 34 do 94

-Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Osječka - Mihačeva draga -pravac prigrad

MO TURNIĆ

-Sanacija pokosa i odvodnje oborinskih voda u Ulici Franje Čandeka sjeverno od kućnog broja 31

-Uređenje okoliša u Ulici Antuna Raspora Španca između kućnih brojeva 1 i 3

-Uređenje zelene površine u Ulici Franje Čandeka sjeverno od kućnog broja 33B

MO VOJAK

-Uređenje okoliša u Ulici Nike Katunara kod kućnog broja 10

-Uređenje zelene površine u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 66 BCD

-Uređenje staze u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 66 D

MO ZAMET

-Raščišćavanje zelene površine sa sjeverne strane parkirališta u Ulici Mirka Jengića između kućnih brojeva 5 i 7

-Postava klupe u Ulici Petra Jurčića zapadno od kućnog broja 13

-Uređenje okoliša u Becićevoj ulici kod kućnog broja 5

-Postava ljuljačke na postojeće dječje igralište u Ulici braće Baćić zapadno od kućnog broja 14

-Uređenje zelene površine u Ulici Ludvetov breg sjeverno od kućnog broja 18

-Sadnja stabala na području Mjesnog odbora Zamet

-Uređenje dječjeg igrališta na uređenoj zelenoj površini istočno od Groblja Zamet

-Opremanje dječjeg igrališta na uređenoj zelenoj površini istočno od Groblja Zamet

1.1.2. Javna rasvjeta

MO BRAŠĆINE - PULAC

-Proširenje javne rasvjete u Ulici Oktavijana Valića od kućnog broja 57 prema kućnom broju 83

-Proširenje javne rasvjete od Ulice Lukovići kod kućnog broja 25A do Ulice Brašćine kod kućnog

broja 11

-Proširenje javne rasvjete u Ulici Pulac od kućnog broja 13 do utvrde Katarina B

MO BULEVARD:

-Rekonstrukcija javne rasvjete od Gundulićeve ulice kod kućnog broja 4 do Ulice Bulevard oslobođenja

-Proširenje javne rasvjete u Gajevoj ulici kod kućnog broja 13

MO DRAGA

-Proširenje javne rasvjete u Ulici Gornji Tijani kod kućnog broja 68 u prolazu ispod pruge

-Proširenje javne rasvjete u Ulici Brig od kućnog broja 72 A prema groblju

MO DRENOVA

-Proširenje javne rasvjete u Ulici Humski put kod kućnog broja 20

-Proširenje javne rasvjete u Ulici Brca kod kućnog broja 12

-Proširenje javne rasvjete u Ulici Kuzminački put bb

-Proširenje javne rasvjete na stubištu u Ulici Cvetkov trg jugoistočno od kućnog broja 2

MO GORNJA VEŽICA

-Proširenje javne rasvjete u Ulici braće Stipčić između kućnih brojeva 17 i 19

-Proširenje javne rasvjete na stubištu u Ulici braće Stipčić kod kućnog broja 39

-Proširenje javne rasvjete od Ulice braće Stipčić kod kućnog broja 30 prema Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 41

-Proširenje javne rasvjete na stubištu u Ulici braće Stipčić kod kućnog broja 20

-Proširenje javne rasvjete na stubištu u Ulici braće Stipčić između kućnih brojeva 35 i 39

-Proširenje javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića kod kućnog broja 41

-Proširenje javne rasvjete na stubištu u Ulici Ratka Petrovića kod kućnog broja 7

-Proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Matrljana kod kućnog broja 29

MO GORNJI ZAMET

-Proširenje javne rasvjete u Ulici Pilepići kod kućnog broja 22

-Proširenje javne rasvjete u Ulici Trampi kod kućnog broja 8

-Proširenje javne rasvjete na križanju Ulice Josipa Mohorića i Ulice Škarpa

-Proširenje javne rasvjete u Ulici Bože Starca Jurićeva kod kućnog broja 7

-Proširenje javne rasvjete u Ulici Škarpa kod kućnog broja 7

-Proširenje javne rasvjete u Spodolčevoj ulici kod kućnog broja 25 - II. faza

-Proširenje javne rasvjete u Plješivičkoj ulici kod kućnog broja 22c

-Proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Pilepića Franovičina kod kućnog broja 7/2

-Proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Pilepića Pavina između kućnog broja 24 i kućnog broja 24A

MO GRBCI

-Proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog odreda kod kućnog broja 11

MO KANTRIDA

-Proširenje javne rasvjete u Labinskoj ulici kod kućnog broja 20

MO KOZALA

-Proširenje javne rasvjete u Laginjinoj ulici kod kućnog broja 16

-Proširenje javne rasvjete u Lorenzovom prolazu između kućnog broja 9, kućnog broja 11 i kućnog broja 13

MO KRIMEJA

-Proširenje javne rasvjete u Ulici braće Horvatića kod kućnog broja 8

-Proširenje javne rasvjete u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 20 i kućnog broja 22

-Proširenje javne rasvjete u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 9

MO MLAKA

-Proširenje javne rasvjete u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 6

-Proširenje javne rasvjete u parku Mlaka - III. faza

MO OREHOVICA

-Proširenje javne rasvjete u Ulici Put pod Rebar od kućnog broja 7 do kućnog broja 4

MO PEĆINE

-Proširenje javne rasvjete na Šetalištu trinaeste divizije od kućnog broja 77 do kućnog broja 127

MO PEHLIN

-Proširenje i poboljšanje javne rasvjete u dogovoru s Mjesnim odborom Pehlin

MO PODMURVICE

-Proširenje javne rasvjete u Ulici Vrh Seline kod kućnog broja 6

-Proširenje javne rasvjete u Ličkoj ulici kod kućnog broja 3

-Proširenje javne rasvjete u Ulici Hahlić kod kućnog broja 23

-Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Franje Mladenića kod kućnog broja 5

MO PODVEŽICA

-Proširenje javne rasvjete između Ulice Martina Kontuša kod kućnog broja 6 i Ulice Vlade Grozdanića kod kućnog broja 14

-Proširenje javne rasvjete u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 47

MO SRDOČI

-Proširenje javne rasvjete u Ulici Dragutina Tadijanovića

-Proširenje javne rasvjete u Ulici Srdoči kod kućnog broja 8

-Proširenje javne rasvjete na kraju Ulice Tonžino

-Proširenje javne rasvjete u Ulici Jurja Dobrile između kućnog broja 10 i kućnog broja 20

-Proširenje javne rasvjete u Ulici Kurirski put kod kućnog broja 2 A

MO SVETI KUZAM

-Proširenje javne rasvjete u Ulici Sveti Kuzam kod kućnog broja 3

MO SVETI NIKOLA

-Proširenje javne rasvjete u Ulici Jože Vlahovića između kućnih brojeva 16 i 23

MO SVILNO

-Proširenje javne rasvjete od Ulice Grbaste kod kućnog broja 45 do dječjeg igrališta ''Leptirić''

-Proširenje javne rasvjete na stubištu od Ulice Svilno kod kućnog broja 83 do Ulice Tutnovo kod kućnog broja 8

-Proširenje javne rasvjete u Ulici Tutnovo od kućnog broja 82 do kućnog broja 87

MO ŠKURINJE

-Proširenje javne rasvjete u Ulici Put Lovrankini kod kućnog broja 21

MO ŠKURINJSKA DRAGA

-Proširenje javne rasvjete na stubištu u Ulici Lipa kod kućnog broja 14

-Proširenje javne rasvjete u Jelićevoj ulici kod kućnog broja 13

MO TURNIĆ

-Proširenje javne rasvjete na stubištu u Ulici Franje Čandeka između kućnih brojeva 33 B i 35

MO VOJAK

-Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Mihanovićevoj ulici kod kućnog broja 55

-Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Mihanovićevoj ulici kod kućnog broja 37

MO ZAMET

-Proširenje javne rasvjete u parku u Ulici braće Cetina od kućnog broja 15 do kućnog broja 17

-Proširenje javne rasvjete u Ulici Marijana Stepčića kod kućnog broja 14 i kućnog broja 16

-Proširenje javne rasvjete u Ulici Avelina Turka od kućnog broja 2A do kućnog broja 12

-Proširenje javne rasvjete na pješačkoj stazi sjeveroistočno od Centra Zamet

1.1.3. Održavanje nerazvrstanih cesta

MO BANDEROVO

-Uređenje postojećeg igrališta u Vukovarskoj ulici 58 - II faza

MO BELVEDER

-Sanacija nogostupa i kolnika u Ulici Irene Tomee

-Sanacija kolnika u Ulici Franca Prešerna od kućnog broja 24 do kućnog broja 42

MO BRAJDA - DOLAC

-Sanacija dijela kolnika u Ulici Erazma Barčića na spoju sa Trpimirovom ulicom

-Sanacija nogostupa u Ulici Erazma Barčića od kućnog broja 1 do kućnog broja 5

-Sanacija nogostupa u Ulici Kapucinske stube kućni broj 5 prema Kapucinskim stubama

-Sanacija nogostupa u Ulica Frana Supila od kućnog broja 11 do spoja sa Ulicom Ivana Dežmana

-Sanacija nogostupa u Ulici Blaža Polića od kućnog broja 2 do kućnog broja 6

-Sanacija nogostupa u Ulici Žrtava fašizma od kućnog broja 15 do kućnog broja 17

MO BRAŠĆINE - PULAC

-Uređenje dijela Ulice Oktavijana Valića od kućnog broja 81 sa spojem prema Pulcu

-Uređenje dijela Ulice Lukovići kod kućnog broja 25A

-Uređenje dijela Ulice Brašćine kod kućnih brojeva 13A i 15A

-Uređenje dijela Ulice Brašćine prema kućnom broju 6

-Uređenje dijela kolnika u Ulici Kapitanovo od kućnog broja 15 do spoja sa Ulicom Oktavijana Valića

-Sanacija stubišta na spoju Ulice Internacionalnih brigada sa Kvarnerskom ulicom kod kućnog broja 17

-Sanacija i proširenje kolnika Ulice Pulac od zadnje stanice autobusne linije 4A na Pulcu prema Centru za rehabilitaciju Pulac do kućnog broja 12

MO BULEVARD

-Nastavak sanacije nogostupa i proširenje kolnika u Ulici Vidikovac od kućnog broja 9 do kućnog broja 13

-Završetak postave rukohvata na stubištu u Ulici Šetalište Joakima Rakovca prema kućnom broju 5

-Postava rukohvata na gornjem dijelu Gimnazijskih stuba

MO CENTAR - SUŠAK

-Sanacija stjenskog pokosa u Ulici Franje Račkog kod kućnog broja 70

-Uređenje pješačkog prijelaza u Strossmayerovoj ulici kod kućnog broja 20

MO DRAGA

-Sanacija prometnice i izvedba potpornog zida u Ulici Pod Ohrušvom od kućnog broja 9A do kućnog broja 9C

MO DRENOVA

-Uređenje parkirališta u Ulici Stanka Frankovića sjeverno od kućnih brojeva 22 do 28, kao i uređenje stubišta u Ulici Stanka Frankovića između
kućnih brojeva 20 i 22

-Uređenje kolnika u Ulici Ivana Žorža od kućnog broja 26 do kućnog broja 46

-Sanacija odrona u Ulici Ivana Žorža kod kućnog broja 42

-Izvedba upojnih bunara u Ulici Ivana Žorža

-Uređenje kolnika i postojećih putova u Ulici Svetog Jurja od kućnog broja 38 do kućnog broja 46

-Uređenje kolnika u Ulici Bok od kućnog broja 6 do kućnog broja 9

-Uređenje kolnika u Ulici Ravan prema kućnom broju 6a

-Uređenje kolnika na Kablarskoj cesti od kućnog broja 3 do kućnog broja 9

-Uređenje kolnika u Ulici Lubanjski uspon kod kućnih brojeva 4, 6 i 10

-Nastavak uređenja nogostupa duž Ulice Svetog Jurja i Drenovskog puta

MO GORNJA VEŽICA

-Rješavanje odvodnje oborinskih voda na prilazu igralištu Osnovne škole Gornja Vežica

-Uređenje okoliša stubišta od okretišta autobusne linije 7A prema Astronomskom centru na brdu Sveti Križ

-Uređenje prilazne staze u Ulici Zdravka Kučića prema kućnom broju 29

MO GORNJI ZAMET

-Sanacija sjeverne strane kolnika zapadnog odvojka Ulice Starci

-Izrada idejnog projekta parkirališta u Ulici Milice Jadranić jugoistočno od kućnog broja 20

-Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Zametskog korena kod kućnog broja 14a

-Uređenje kolno-pješačkog prilaza kućnim brojevima 24, 26 i bb u Plješivičkoj ulici

-Uređenje površine za kontejnere za kućni otpad u Ulici Ivana Pilepića Franovičina južno od kućnog broja 8

-Uređenje površine za kontejnere za kućni otpad na križanju ulica Milice Jadranić i Josipa Mohorića

-Uređenje površine za kontejnere za kućni otpad u Ulici Milice Jadranić kod kućnog broja 2

-Uređenje površine za kontejnere za kućni otpad na križanju ulica Zametskog korena i Škrobotovac

-Uređenje površine za kontejnere za kućni otpad na križanju ulica Soldanac i Josipa Mohorića

-Uređenje površine za kontejnere za kućni otpad na križanju istočnog kraka Ulice Starci i Ulice Bože Starca Jurićeva

-Uređenje površine za kontejnere za kućni otpad na križanju ulica Slavinj i Pilepići

-Uređenje površine za kontejnere za kućni otpad na križanju ulica Josipa Mohorića i Ivana Pilepića Franovičina

-Uređenje površine za kontejnere za kućni otpad u Ulici Josipa Mohorića kod kućnog broja 29

-Uređenje površine za kontejnere za kućni otpad u Ulici Franje Pilepića Pavina zapadno od kućnog broja 18

-Uređenje površine za kontejnere za kućni otpad u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca kod kućnog broja 27

-Rekonstrukcija raskrižja izvedbom kružnog toka između Primorske ulice i Ulice Vladivoja i Milivoja Lenca kod kućnog broja 27

-Uređenje pješačkog puta u ulici Vladivoja i Milivoja Lenca između kućnih brojeva 87 i 89 do spoja s Kapelskom ulicom

-Uređenje pješačkog puta u Ulici Pužići kod kućnog broja 2

MO GRAD TRSAT

-Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje prilazne ceste od Sveučilišnog kampusa prema odvojku Ulice Put Bože Felkera kod kućnog broja 40

-Sanacija nogostupa u Ulici Slavka Krautzeka od kućnog broja 51 do kućnog broja 51/1

MO GRBCI

-Uređenje autobusnog ugibališta u Primorskoj ulici zapadno od kućnog broja 3C, te uređenje parkirališta s odgovarajućom horizontalnom signalizacijom

-Uređenje parkirališta u Primorskoj ulici sjeveroistočno od kućnog broja 3A

-Uređenje pješačke staze i stubišta sa postavom rukohvata u Ulici Diračje od kućnog broja 73 do kućnog broja 92

-Uređenje površine za kontejnere za kućni otpad u Dražičkoj ulici jugoistočno od kućnog broja 26

-Izrada idejnog projekta uređenja pristupnog puta kućnom broju 17 u Dražičkoj ulici

MO KANTRIDA

-Uređenje raskrižja ulica Liburnijska i Bujska sjeverna strana

-Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje prilaznog puta na području Pavlovac k.č.1352/3 k.o. Zamet

-Uređenje i asfaltiranje Puta Frane Juretića do Doma umirovljenika

-Uređenje parapetnog zida duž Ulice Silva Lovre Milenića od kućnog broja 33 do kod kućnog broja 41 i betoniranje oko kućnog broja 33

-Sanacija potpornog zida, stubišta, pristupnog puta i odvodnje oborinske vode u Ulici Vere Bratonje kod kućnog broja 26

-Asfaltiranje prilaznog puta u Istarskoj ulici kod kućnih brojeva 70 i 72

-Izrada izvedbenog projekta za uređenje parkirališta, interventne ceste i prostora za kontejnere kućnog otpada u Bujskoj ulici kod kućnog broja 15

-Uređenje zaštitnog potpornog zida u Pionirskoj ulici sjeverno od kućnog broja 2

MO KOZALA

-Uređenje prilaza kućnom broju 4 u Ulici Ante Kovačića

-Označavanje parkirnih mjesta za motocikle u Trinajstićevoj ulici uz garaže između kućnih brojeva 6 i 8a

-Sanacija nogostupa i dijela kolnika u Ulici Petra Kobeka oko drvoreda

-Sanacija dijela kolnika u Laginjinoj ulici kod kućnog broja16a

-Postava rukohvata u Laginjinoj ulici kod kućnog broja 16a

MO KRIMEJA

-Postava rukohvata u dogovoru s Mjesnim odborom Krimeja

MO LUKA

-Sanacija dijela nogostupa Ulice Riva na spoju s Trgom 111. brigade Hrvatske vojske

-Sanacija površine ispod Gradskog tornja

MO MLAKA

-Postava zaštitne ograde u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 28

-Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje stubišta od Ulice Franje Čandeka do parkirališta zapadno od kućnog broja 23b

MO OREHOVICA

-Uređenje dijela nogostupa u Ulici Grobnička cesta

-Nadogradnja potpornog zida u Ulici Grobnička cesta kod kućnih brojeva 19 i 19a

MO PAŠAC

-Uređenje nogostupa u Ulici Balde Fućka od kućnog broja 114 do kućnog broja 116

MO PEĆINE

-Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju stubišta u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 58

MO PEHLIN

-Asfaltiranje prilaznih nerazvrstanih i sanacija postojećih cesta na području Mjesnog odbora Pehlin

MO PODMURVICE

-Proširenje parkirališta u Ulici Emilija Randića sjeverno od kućnih brojeva 18 i 20

-Sanacija potpornog zida i podesta u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnog broja 3

-Postava rukohvata i ograde na Stubama Josipa Pančića

-Postava rukohvata na stubištu iz Vukovarske ulice prema Karlovačkoj ulici

MO PODVEŽICA

-Izrada izvedbenog projekta za uređenje trga ispred crkve sv.Tereze na Podvežici

-Sanacija odvodnje oborinskih voda i sanacija zida u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 54

-Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 39

MO POTOK

-Sanacija nogostupa u Ulici Nikole Tesle od kućnog broja 1 do početka Parka prof. dr. Vinka Frančiškovića

-Sanacija nogostupa u Krešimirovoj ulici od kućnog broja 26 do kućnog broja 32

-Sanacija nogostupa u Krešimirovoj ulici od kućnog broja 34 do autobusnog stajališta

MO SRDOČI

-Asfaltiranje sjevernog nogostupa u Ulici Dragutina Tadijanovića

-Sanacija kolnika i nogostupa Ulice Dinka Šimunovića

-Uređenje rampe za interventna vozila u Ulici Gustava Krkleca između kućnih brojeva 6 i 8

-Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje Ulice Antuna Gustava Matoša

-Uređenje nogostupa u Ulici Bartola Kašića kod kućnih brojeva 14, 16 i 18

-Asfaltiranje dijela Ulice Jurja Dobrile iza kućnih brojeva 23 do 28

-Uređenje površine za kontejnere za kućni otpad kod trafostanice u Ulici Dragutina Tadijanovića

-Uređenje nogostupa u Ulici Ante Modrušana

MO SVETI KUZAM

-Izrada glavnog i izvedbenog projekta za uređenje nogostupa uz cestu D40 od raskrižja Škrljevo do spoja sa cestom kroz područje Njivina prema mjestu Sveti Kuzam

-Asfaltiranje Ulice Sveti Kuzam od kućnog broja 12 do kućnog broja 14

MO SVETI NIKOLA

-Uređenje ogradnog kamenog zida u Liburnijskoj ulici uz južni nogostup, od raskrižja Zvonimirove i Liburnijske ulice do postojećeg zida

-Sanacija zida u Ulici Mirka Čurbega istočno od kućnog broja 4

-Obnova asfalta dijela kolnika u Karasovoj ulici južno od kućnih brojeva 3 do 7

-Izrada projekta parkirališta u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 48

-Asfaltiranje Ulice Jože Vlahovića od kućnog broja 10 do kućnog broja 14

-Uređenje nogostupa na dijelu Ulice Jože Vlahovića od kućnog broja 10 do spoja s Ulicom Milutina Barača

-Obnova i djelomično uređenje parapetnog zida od crkve sv. Nikole do pružnog prijelaza u Ulici Mirka Čurbega

-Obnova asfalta u Ulici Mirka Čurbega kod kućnog broja 5/3

-Uređenje parkirališta u Ivekovićevoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 15 i 17

-Uređenje parkirališta u Medovićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 16 s uređenjem površine za kontejnere za kućni otpad

MO SVILNO

-Uređenje dijela nogostupa u Ulici Svilno od kućnog broja 109 do skretanja za naselje Tutnovo

MO ŠKOLJIĆ

-Uređenje dijela kolnika u Ulici Žrtava fašizma kod kućnog broja 6 radi odvodnje oborinskih voda

MO ŠKURINJE

-Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje pješačke staze od Ulice Milana Rustanbega kućni brojevi 15 i 17 prema Ulici Save Jugo Bujkove

-Proširenje nogostupa uz crkvu sv. Marije od Milosti na Škurinjskoj cesti

-Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje stubišta na jugoistočnom dijelu trga ispred crkve sv. Ivana Krstitelja

-Uređenje stubišta na jugoistočnom dijelu trga ispred crkve sv. Ivana Krstitelja

-Uređenje trga ispred crkve sv. Ivana Krstitelja polaganjem tlakovca

-Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje stubišta od Ulice Škurinjskih žrtava kod kućnog broja 16 prema Ulici Ive Lole Ribara

-Uređenje i sanacija dijela nogostupa i pokosa duž Ulice Škurinjska cesta i Tibljaška cesta

-Promjena prometnog rješenja na križanju Ulice Save Vukelića, Ulice 22. lipnja i Budicinove ulice

-Uređenje dijela nogostupa na križanju Ulice Save Vukelića i Budicinove ulice

-Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje stubišta u Ulici Škurinjska cesta uz pješački nathodnik

MO ŠKURINJSKA DRAGA

-Sanacija potpornog zida u Ulici Rastočine sjeverno od kućnog broja 5 i u Osječkoj ulici istočno od kućnog broja 36

-Sanacija prilaza u Ulici Rastočine sjeverozapadno od kućnog broja 3

MO TURNIĆ

-Sanacija i produženje potpornog zida u Ulici Antuna Barca južno od kućnog broja 12

-Sanacija potpornog zida uz Ulicu Franje Čandeka, nasuprot kućnom broju 3 u Ulici Turnić

-Sanacija potpornog zida u Ulici Franje Čandeka od kućnog broja 30 do kućnog broja 32

-Uređenje parkirališta u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 31

-Postava rukohvata na stubištu u Ulici Franje Čandeka između kućnih brojeva 33B i 35

MO ZAMET

-Rekonstrukcija raskrižja izvedbom kružnog toka između Primorske ulice i Ulice Vladivoja i Milivoja Lenca kod kućnog broja 27

-Sanacija stubišta i postava rukohvata u Becićevoj ulici kod kućnog broja 3

-Izvedba potpornog zida sa uređenjem površine za kontejnere za kućni otpad u Ulici braće Baćić zapadno od kućnog broja 1

-Uređenje pješačke staze u Ulici Marijana Stepčića sjeverno od kućnih brojeva 14 i 16

-Izvedba potpornog zida u Ulici Ludvetov breg sjeverno od kućnog broja 1.

10. Zaostalo opremanje 4.700.000,00 kn

-Uređenje Ulice Pavla Rittera Vitezovića
3.700.000,00 kn

-Riječki principij - radovi na prezentaciji
lokaliteta i uređenje trga. 1.000.000,00 kn

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

UKUPNO: 18.866.000,00 kn

Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste u ukupnoj dužini od 320,967 km, održavanje trgova, slivnika i ostalih javno-prometnih površina i to:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta 17.094.000,00 kn

Održavanje obuhvaća:

1. Redovno održavanje 11.114.000,00 kn

2. Pojačano održavanje 100.000,00 kn

3. Prometne zahvate 618.000,00 kn

4. Ostale radove 1.082.000,00 kn

5. Naknada za obavljanje poslova
održavanja cesta i za obavljanje
poslova AUP-a3.220.000,00 kn

6. Prijelazni radovi iz 2011. godine 960.000,00 kn

1. Redovno održavanje obuhvaća:

1.1. Manje zahvate na cestama kao što su: asfaltiranje, krpanje udarnih rupa, ulegnuća, popravak rubnjaka i ostale popravke na cestama, održavanje pješačke zone u središtu Grada i održavanje Mosta hrvatskih branitelja.

1.2. Sanacija potpornih, obložnih i ogradnih zidova,

1.3. Odvodnja oborinskih voda,

1.3.1. Održavanje otvorenog sistema odvodnje,

1.3.2. Održavanje upojnih bunara,

1.3.3. Interventno održavanje oštećenih linijskih i slivnih
rešetki,

1.4. Sanacija stjenskih pokosa,

1.5. Kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije,

1.6. Zaštitne metalne ograde,

1.7. Zaštitni stupići,

1.8. Održavanje horizontalne prometne signalizacije,

1.9. Održavanje vertikalne prometne signalizacije,

1.10. Nabava i postava prometnih ogledala i ostale
opreme,

1.11. Održavanje svjetlosne prometne signalizacije,

1.12. Održavanje betonskih graničnika,

1.13. Obilježavanje naziva ulica,

1.14. Održavanje stubišta u gradu,

1.15. Održavanje mostova i pješačkih nathodnika,

1.16. Uređenje prostora za smještaj kontejnera za otpad,

1.17. Održavanje podizno spustnih stupića (pilomata),

1.18. Održavanje otvora (svjetlarnika) na nogostupima,

1.19. Uređenje parkirnih mjesta za invalide,

1.20. Zimska služba.

2. U okviru pojačanog održavanja planira se izrada izvedbenog projekta za sanaciju mosta na Rječini na spoju Ulice Žrtava fašizma i Ulice Rade Šupića.

3. Prometni zahvati obuhvaćaju:

3.1. Postava rampi za invalide na nogostupima i na prilazima stambenim zgradama,

3.2. Zamjena preostala dva upravljačka semaforska uređaja na glavnom koridoru Zvonimirova - Liburnijska ulica,

3.3. Snimanje stanja nakon puštanja u promet Ulice Ivana Pavla II. i preregulacija prometa na području Ulice Ivana Pavla II., Barčićeve ulice i Jadranskog trga,

3.4. Premještanje pješačkog prijelaza u Osječkoj ulici (kod Bille),

3.5. Semaforizacija pješačkog prijelaza kod Osnovne škole Pehlin,

3.6. Ostali projekti i istraživanja.

4. Pod ostalim radovima podrazumijevaju se radovi kao što su geodetski, izrada projekta, studija, obavijesti, hitne intervencije na otklanjanju posljedica nastalih po incidentnim situacijama (bujične vode, naplavine, razna urušavanja i slično), preregulacija prometa prilikom održavanja manifestacija, te osiguranje.

5. Prijelazni radovi iz 2011. godine obuhvaćaju radove održavanja nerazvrstanih cesta koji će se prenijeti na početak 2012. godine.

2. Čišćenje slivnika 1.772.000,00 kn

Čišćenje slivnika obuhvaća radove na održavanju čistoće uličnih slivnika, čišćenje slivnika unutar površine bivše tvornice »Rikard Benčić«i čišćenje uljnih separatora.

IV. JAVNA RASVJETA 9.914.000,00 kn

-utrošak električne energije,

-upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete koje podrazumijeva radove interventnog i preventivnog održavanja (otklanjanje kvarova na instalaciji, zamjena svjetiljki, zamjena ili rekonstrukcija stupova),

-uređenje javne rasvjete na Šetalištu Andrije Kačića Miošića te javne rasvjete u Ulici Sveti Križ kod kućnog broja 33 (Astronomski centar),

-proširenje javne rasvjete,

-održavanje razvodnih ormara i rasvjete na igralištima,

-atestiranje instalacija rasvjete igrališta,

-izmjena glavnog projekta za izradu instalacije javne rasvjete šetnice na Costabelli (dovršetak tehničke pripreme).

V. ODRŽAVANJE GROBLJA 2.612.000,00 kn

1. Groblje Kozala

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala,

-sanacija centralne asfaltne staze sa pristupnim rampama između polja »M« i »L«,

-sanacija vodovodne mreže između polja »M« i »L«,

-adaptacija vanjskih WC-a uz mrtvačnicu.

2. Groblje Trsat

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala.

3. Centralno gradsko groblje Drenova

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala,

-Sanacija kolno pješačke staze od kulir ploča uz opća polja F-18 i F-20.

4. Groblje Zamet

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala.

5. Groblje Sveti Kuzam

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala.

6. Groblje Draga

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala.

7. Groblje Donja Drenova

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala,

-Sanacija krovišta nadstrešnice i dijela mrtvačnice.

8. Groblje Gornja Drenova

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala.

9. Održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz Drugog svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

Članak 3.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 84.137.000,00 kn.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade i prihoda od refundacija šteta.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/227

Ur broj: 2170-01-16-00-11-2

Rijeka, 21. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=758&mjesto=51000&odluka=157
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr