SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 48. Petak, 23. prosinca 2011.
GRAD RIJEKA

154.

Na temelju odredbe članka 20. stavka 2. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93, 11/94 i 38/ 09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke
za 2012. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u tehničkoj kulturi od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima:

- redovne djelatnosti strukovnih udruga,

- redovno osposobljavanje građana,

- širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana,

- udruženja stručnih osoba,

- Zajednica udruga tehničke kulture grada Rijeke »Zajednica tehničke kulture Rijeka«,

- djelatnost darovitih, invalidnih osoba i osoba s teškoćama u razvoju,

- nagrade i priznanja za tehnička postignuća,

- utvrđivanje zdravstvene sposobnosti,

- vannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata,

- organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi,

- stručno osposobljavanje i usavršavanje građana,

- izdavačko nakladnički programi.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj tehničke kulture u Gradu Rijeci.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu, koje javne potrebe čine poglavito sljedeći poslovi i djelatnosti:

- ulaganje u razvoj tehničke kulture,

- poticanje stvaralačkog i znanstvenog rada,

- poticanje tehničkog odgoja i obrazovanja,

- poticanje znanstvenog i tehničkog opismenjivanja, a posebno mladih,

- ulaganje u razvoj natjecanja sudionika u tehničkoj kulturi,

- osiguranje, putem poticajnih financijskih sredstava, očuvanja postojeće kvalitete tehničke kulture, a posebno onog dijela koji značajno doprinosi promidžbi Grada Rijeke na nacionalnoj i međunarodnoj razini,

- poticanje programa organiziranog osposobljavanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u tehničkoj kulturi,

- poticanje programa utvrđivanja zdravstvene sposobnosti sudionika u tehničkoj kulturi.

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovoga članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj vrhunske tehničke kulture, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u tehničku kulturu djece, mladeži i građana.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2012. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za 2012. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu po korisnicima i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu.

Odjel s korisnikom sklapa Ugovor temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.

Plan iz stavka 2. ovoga članka nalazi se u privitku koji čini sastavni dio ovoga Programa.

Članak 4.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi polugodišnja i godišnja izvješća Odjelu.

Korisnik također podnosi Odjelu ovjereni završni račun i to najkasnije do 15. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 5.

Odjel prati namjensko korištenje sredstava i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Gradonačelniku Grada Rijeke.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/234

Ur. broj: 2170-01-16-00-11-2

Rijeka, 21. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Program javnih potreba u tehničkoj kultu  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=758&mjesto=51000&odluka=154
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr