SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 48. Petak, 23. prosinca 2011.
GRAD RIJEKA

153.

Na temelju odredbe članka 76. stavka 4. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2012. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima:

. treninzi i natjecanja sportaša,

. nagrađivanje i nastupi sportaša,

. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,

. treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha,

. funkcioniranje sustava sporta,

. organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi,

. organiziranje značajnih međunarodnih natjecanja,

. posebni programi mladih selekcija.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj sporta u Gradu Rijeci.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2012. godinu, koje javne potrebe čine poglavito sljedeći poslovi i djelatnosti:

. poticanje i promicanje sporta,

. osiguranje, putem poticajnih financijskih sredstava, očuvanja postojeće vrhunske kvalitete sporta - vrhunskih sportaša i stručnih osoba, a posebno onog dijela koji značajno doprinosi promidžbi Grada Rijeke na nacionalnoj i međunarodnoj razini,

. ulaganje u razvoj sporta djece i mladeži, kao i provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture,

. poticanje uključivanja u sport i sportsku rekreaciju većeg broja građana,

. poticanje programa sportskih aktivnosti osoba s posebnim potrebama,

. poticanje programa organiziranog osposobljavanja, školovanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu,

. poticanje programa praćenja stručnih osoba - trenera mlađih dobnih kategorija u više sportova.

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovoga članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj vrhunskog sporta, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u aktivnosti sporta i sportske rekreacije djece, mladeži i građana.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu u 2012. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za 2012. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) po aktivnostima i korisnicima te Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu.

Plan iz stavka 2. ovoga članka čini sastavni dio ovoga Programa.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2012. godinu - Aktivnosti koje se sufinanciraju putem Riječkog športskog saveza, donosi Skupština Riječkog športskog saveza do 15. siječnja 2012. godine te ga podnosi na naknadnu suglasnost Gradonačelniku Grada Rijeke i Gradskom vijeću Grada Rijeke najkasnije do kraja mjeseca siječnja 2012. godine.

Članak 4.

Financijskim sredstvima za ostvarivanje javnih potreba iz članka 1. stavka 2. podstavka 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga Programa raspolaže Riječki športski savez.

Sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 1. stavka 2. podstavka 1. ovoga Programa Grad Rijeka prenijet će na žiro račun Riječkog športskog saveza tijekom 2012. godine u jednakim mjesečnim iznosima, temeljem ugovora kojega će Grad Rijeka sklopiti s Riječkim športskim savezom.

Riječki športski savez sklapa ugovore s krajnjim korisnicima sredstava za ostvarivanje javnih potreba iz članka 1. stavka 2. podstavka 1. ovoga Programa te ih dostavlja Gradu Rijeci - Odjelu.

Financijska sredstva iz stavka 2. ovoga članka Riječki športski savez prenosi na žiro-račun korisnika tijekom 2012. godine u jednakim mjesečnim iznosima.

Sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 1. stavka 2. podstavka 2., 3., 4. i 5. ovoga Programa Grad Rijeka prenijet će na žiro-račun Riječkog športskog saveza tijekom 2012. godine, temeljem pojedinačnih ugovora koje će Grad Rijeka sklopiti s Riječkim športskim savezom.

Članak 5.

Odjel prati i nadzire izvršenje ovoga Programa te prati korištenje i utrošak sredstava za Programe.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava iz članka 4. ovoga programa Riječki športski savez podnosi polugodišnja i godišnja izvješća Gradonačelniku Grada Rijeke.

Za ostale Programe izvješća o izvršenju Gradonačelniku Grada Rijeke podnosi Odjel.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/233

Ur. broj: 2170-01-16-00-11-2

Rijeka, 21. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=758&mjesto=51000&odluka=153
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr