SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 48. Petak, 23. prosinca 2011.
GRAD RIJEKA

152.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima kulturnih djelatnosti:

- zaštite i očuvanja kulturnih dobara,

- muzejske djelatnosti,

- knjižnične djelatnosti,

- kazališne djelatnosti,

- glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti,

- scenske djelatnosti,

- filmske djelatnosti,

- izložbene djelatnosti i likovnih umjetnosti,

- knjižne i nakladničke djelatnosti i

- nove medijske kulture.

Članak 2.

U 2012. godini Grad Rijeka sufinancirat će javne potrebe u kulturi, kako slijedi:

1. Programi ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Rijeka:

1.1. Gradska knjižnica Rijeka

1.2. Muzej grada Rijeke

1.3. Muzej moderne i suvremene umjetnosti

1.4. Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka

1.5. Gradsko kazalište lutaka Rijeka

2. Programske djelatnosti udruga i ostalih korisnika:

2.1. Zaštita i očuvanja kulturnih dobara

2.2. Izložbena djelatnost

2.3. Nakladnička djelatnost

2.4. Scenska djelatnost

2.5. Glazbena djelatnost

2.6. Filmska djelatnost

2.7. Novi mediji

2.8. Programi nacionalnih manjina

2.9. Udruge prijateljstva

2.10. Programi mjesnih odbora

2.11. Programi kulturne suradnje

2.12. Izrada kulturne strategije Grada Rijeke

2.13. Manifestacije.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovoga Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za 2012. godinu.

Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Odjel gradske uprave za kulturu, sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) po korisnicima i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu.

Plan iz stavka 2. ovoga članka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovoga Programa.

Financijska sredstva za ostvarivanje Programa utvrđenog u točki 2.1. podtočkama 1.-11., 13. i 14. Plana iz stavka 2. ovoga članka, osiguravaju se iz prihoda spomeničke rente sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu.

Odjel gradske uprave za kulturu sklapa ugovor s korisnicima temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.

Članak 4.

Odjel gradske uprave za kulturu može odobriti prenamjenu sredstava utvrđenih Planom iz članka 3. stavka 2. ovoga Programa za pojedinog korisnika samo iznimno, na temelju pisanog zahtjeva korisnika.

O izvršavanju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi izvješće Odjelu gradske uprave za kulturu najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Odjela gradske uprave za kulturu i češće.

Članak 5.

Odjel gradske uprave za kulturu prati namjensko korištenje sredstava iz članka 3. ovoga Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Gradonačelniku Grada Rijeke.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/232

Ur. broj: 2170-01-16-00-11-2

Rijeka, 21. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Program javnih potreba u kulturi Grada R  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=758&mjesto=51000&odluka=152
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr