SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 44. Četvrtak, 15. prosinca 2011.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

62.

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09) i članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08, u daljnjem tekstu: Uredba), Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga dana 25. studenoga 2011. godine, donosi

GODIŠNJI PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Mošćenička Draga za 2012. godinu

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mošćenička Draga za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se sadržaj redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva potrebna za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08) koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Mošćenička Draga te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti u 2012. godini.

Ovaj Plan usklađen je saGodišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije, u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja, u smislu članka 5. stavka 2. Uredbe, o čemu je nadležno tijelo Primorsko-goranske županije izdalo potvrdu KLASA: 342-01/11-01/82 UR. BROJ: 21701/1-07/9-11-3 od 12. prosinca 2011.

II. PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM I SREDSTVA ZA REDOVNO UPRAVLJANJE

Članak 2.

U smislu Plana pod redovnim upravljanjem pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi.

Općina Mošćenička Draga redovito upravlja pomorskim dobrom na svojem području.

Pod redovnim upravljanjem smatra se:

- briga o zaštiti pomorskog dobra,

- održavanje pomorskog dobra,

- posebna upotreba pomorskog dobra na temelju koncesijskog odobrenja.

Briga o zaštiti pomorskog dobra i održavanje pomorskog dobra provodi se sanacijom nastalih manjih oštećenja na pomorskom dobru (saniranje manjih pukotina na plažama na prostorima namijenjenim sunčanju, popravljanje ograda na ulaz u more i sl.), dohranjivanje plaža sa dovozom šljunka, šljunčane mase i drugog materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na plažama, postavljanjem tuševa na plažama i sl.

Na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljeno koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali, o zaštiti i održavanju pomorskog dobra brine se korisnik koncesijskog odobrenja. Nadzor nad prethodno navedenim za potrebe Općine Mošćenička Draga provodi komunalni redar.

Članak 3.

U 2012. godini planiraju se izvesti sljedeći radovi na održavanju pomorskog dobra:

1.izrada projektne dokumentacije za novi kupališni prostor
ukupno predviđeno sredstava 20.000,00 kn

2.gradnja pristupne rampe za ulaz u more osoba s invaliditetom
ukupno predviđeno sredstava 70.000,00 kn

3.nabava javnog sanitarnog čvora i tuševa za plažu Klančac - Brseč
ukupno predviđeno sredstava 120.000,00 kn

4.nabava nove opreme za plaže - košarice za smeće, ukrasne vaze, klupe i sl.
ukupno predviđeno sredstava 20.000,00 kn

5.građevinsko-obrtnički radovi na održavanju obalnog pojasa, plaža, obalnih puteva, objekata i uređaja na plažama, podvodnih dijelova, te ostalih elemenata (sunčališta, staza, stubišta, ograda, obalnih zidova, potpornih zidova, sanitarnih objekata i sl.), postava mreže u moru
ukupno predviđeno sredstava 70.000,00 kn

6.dohranjivanje plaža šljunkom te čišćenje nanosa sa premještanjem
ukupno predviđeno sredstava 30.000,00 kn

7.čišćenje plaža sa odvozom smeća
ukupno predviđeno sredstava 50.000,00 kn

8.utrošak vode i struje (tuševi, javni sanitarni čvorovi)
ukupno predviđeno sredstava 15.000,00 kn

Za rad Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja predviđa se utrošiti 15.000,00 kn.

Članak 4.

Za provedbu mjera redovnog upravljanja pomorskim dobrom navedenih u članku 3. Plana koristit će se sredstva

 

ostvarena iz naknada prikupljenih za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti iz članka 7. Plana.

Ukupna sredstva iz stavka 1. ovog članka procjenjuju se na iznos od 410.000,00 kuna.

III. POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA PODRUČJU OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Članak 5.

Na pomorskom dobru na području Općine Mošćenička Draga mogu se obavljati djelatnosti propisane Uredbom, koje su navedene u tablicama 1., 2. i 3. Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru i to:

unutrašnje morske vode i teritorijalno more RH

- prijevoz putnika

- iznajmljivanje plovila

morska obala, unutrašnje morske vode i teritorijalno more RH

- iznajmljivanje sredstava (brodica na motorni pogon, skuter, dječji skuter do 2 kW, sandolina, pedalina i sl.),

- ugostiteljstvo (kiosk, montažni objekti do 12 m2, pripadajuća terasa objekta),

- komercijalno-rekreacijski sadržaji (zabavni sadržaji, suncobrani, ležaljke, komercijalne, zabavne i športske priredbe, snimanje komercijalnog programa i reklamiranje, slikanje, fotografiranje)

- organizacija ronilačkih izleta/obuka ronilaca.

Članak 6.

Na području Općine Mošćenička Draga imamo definirano ovim Planom dvije plaže za koje se izdaju koncesijska odobrenja i to: I. plaža i plaža Sv. Ivan, a na istima se mogu obavljati djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru, razvrstane u tri skupine:

- iznajmljivanje sredstava,

- ugostiteljstvo,

- komercijalno-rekreacijski sadržaji.

IV. MIKROLOKACIJE

Članak 7.

Popis djelatnosti i mikrolokacije za obavljanje djelatnosti iz članka 6. Plana naznačene su u Prilogu 1. i grafičkom prikazu koji su sastavni dijelovi ovog Plana. Grafički prikaz nije predmet objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Ukoliko se pojavi interes za ishođenjem koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na mikrolokaciji koja nije naznačena u Prilogu 1. odnosno grafičkom prikazu, općinski načelnik može naknadno dopuniti Plan, koji se potom dostavlja nadležnom tijelu Primorsko-goranske županije, radi izdavanja dopune potvrde o usklađenosti sa županijskim godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom.

V. IZDAVANJE KONCESIJSKIH ODOBRENJA

Članak 8.

Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja na način i u postupku propisanom Uredbom.

U slučaju kada je Vijeću dostavljeno više zahtjeva za obavljanje iste djelatnosti na istoj lokaciji, Vijeće će izdati koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva čiji je zahtjev vremenski prije zaprimljen i koji je potpun.

Vijeće će odbiti zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja podnositelju zahtjeva koji ima nepodmirenih obveza prema Općini Mošćenička Draga.

Članak 9.

Komunalni redar Općine Mošćenička Draga dužan je vršiti nadzor nad korištenjem pomorskog dobra. Ukoliko utvrdi da se korištenje pomorskog dobra ne vrši na način propisan zakonom, odnosno da je u suprotnosti s izdanim koncesijskim odobrenjem, komunalni redar je dužan o tome izvijestiti Lučku kapetaniju Ispostava Mošćenička Draga, druga nadležna tijela te Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Općine Mošćenička Draga.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 342-01/11-01/52

Ur. broj: 2156/03-11-1

Mošćenička Draga, 25. studenoga 2011.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ratko Salamon, dr. med., v. r.

Prilog I.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

 

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobr  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=754&mjesto=51417&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr