SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 44. Četvrtak, 15. prosinca 2011.
GRAD MALI LOŠINJ

81.

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/08) i članka 47. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije broj 26/09 i 32/09), Gradonačelnik Grada Malog Lošinja donosi

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2012. GODINU

I. UVODNE ODREDBE

Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se sadržaj redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Grad) i mikrolokacije za obavljanje djelatnosti.

II. PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

Redovno upravljanje pomorskim dobrom obuhvaća:

- brigu o zaštiti pomorskog dobra,

- održavanje pomorskog dobra,

- posebna upotreba pomorskog dobra na temelju koncesijskog odobrenja.

Briga o zaštiti pomorskog dobra i održavanje pomorskog dobra provodi se sanacijom nastalih manjih oštećenja na pomorskom dobru (saniranje manjih pukotina na plažama na prostorima namijenjenim sunčanju, popravljanje ograda i ljestvi za ulaz u more i sl.), uređenjem plaža dovozom pijeska i drugog materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na plažama, postavljanjem tuševa i sl.

Na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljena koncesija ili koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali, o zaštiti i održavanju pomorskog dobra brine se ovlaštenik koncesije, odnosno korisnik koncesijskog odobrenja. Nadzor nad prethodno navedenim za potrebe Grada provodi komunalno redarstvo.

U 2012. godini Grad će poduzeti mjere na zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj upotrebi, uređenje šetnica, pješačkih staza, potpornih zidova uz plaže i prema plažama, rekonstrukcija postojećih molova ,opremanje urbanom opremom i slično, za što se planira utrošiti 1.000.000,00 kn. Sredstva će se utrošiti na sljedeće namjene:

- 715.000,00 kn za održavanje i uređenje plaža, šetnica i podmorja,

- 30.000,00 kn za plaćanja utroška vode na plažama,

- 80.000,00 kn za urbanu opremu na plažama i

- 150.000,00 kn za čišćenje plaža i šetnica.

Za rad Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja predviđa se utrošiti 25.000,00 kn.

III. SREDSTVA ZA REDOVITO UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM

Za provedbu mjera redovitog upravljanja pomorskim dobrom navedenih u točki II. stavak 1. ovog Plana koristit će se sredstva ostvarena od izdanih koncesijskih odobrenja i pripadajući dio od naknada za koncesije od županije.

Sredstva iz stavka 1. ove točke osigurat će se iz izvora kako slijedi:

a) sredstva od naknada za koncesije na pomorskom dobru na području Grada, a koja pripadaju Gradu - 550.000,00 kn

b) sredstva od naknada za koncesijska odobrenja na području Grada - 450.000,00 kn

IV. POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA PODRUČJU GRADA

Na pomorskom dobru na području Grada, a kojim upravlja Grad Mali Lošinj, utvrđuju se sljedeće djelatnosti:

- unutrašnje morske vode i teritorijalno more RH

- prijevoz putnika

- iznajmljivanje plovila (charter)

- prijevoz tereta

- čišćenje mora

- tehnički radovi (tegljač, dizalica, bager i sl.)

- morska obala, unutrašnje morske vode i teritorijalno more RH

- iznajmljivanje sredstava (brodica na motorni pogon, jedrilica i brodica na vesla, skuter, sredstvo za vuču - banana, tuba, guma, skije, padobran i sl., daska za jedrenje, sandolina, pedalina, pribor i oprema za ronjenje i kupanje);

- ugostiteljstvo i trgovina (kiosk, prikolica, montažni objekt do 12 m2, pripadajuća terasa objekta, štand - rukotvorine, igračke, suveniri i sl., ambulantna prodaja - škrinja, aparati za sladoled i sl.;

- komercijalno-rekreacijski sadržaji (jumping, aqua park, zabavni sadržaji, suncobrani, ležaljke, kulturne, komercijalne, zabavne i športske priredbe, snimanje komercijalnog programa, reklamiranje, slikanje, fotografiranje);

- obuka jedrenja, veslanja i sl.;

- obuka plivanja;

- organizacija ronilačkih izleta/obuka ronilaca.

 

V. MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Mikrolokacije za obavljanje djelatnosti iz prethodnog članka naznačene su u skicama koje su sastavni dio ovog Plana i nalaze se u prilogu (karta: Grad Mali Lošinj-luka, uvala Čikat, Susak, Ilovik, Unije, Artatore, Rovenska - Veli Lošinj luka, Nerezine, Punta Križa). Ukoliko se pojavi interes za ishođenjem koncesijskog odobrenja na nekoj lokaciji koja se ne nalazi u priloženim skicama, Gradonačelnik može naknadno dopuniti Plan.

POPIS DJELATNOSTI PO POJEDINIM PODRUČJIMA:

VELOPIN

- ugostiteljstvo i trgovina

- iznajmljivanje sredstava

- komercijalno-rekreacijski sadržaji

UVALA ARTATORE

- iznajmljivanje sredstava

- iznajmljivanje plovila

- komercijalno-rekreacijski sadržaji (suncobrani, ležaljke i sl.)

- prijevoz putnika

- ugostiteljstvo i trgovina

UVALA ČIKAT (do granica područja koja se nalaze u koncesiji)

- iznajmljivanje sredstava

- iznajmljivanje plovila

- komercijalno-rekreacijski sadržaji (suncobrani,
ležaljke, aqua park)

- obuka ronilaca

- obuka jedrenja

- prijevoz putnika

- ugostiteljstvo i trgovina

SV. MARTIN (izvan granica lučkog područja)

- komercijalno-rekreacijski sadržaji

- ugostiteljstvo i trgovina

- iznajmljivanje sredstava

KADIN

- komercijalno-rekreacijski sadržaji

- ugostiteljstvo i trgovina

- iznajmljivanje sredstava

VALDARKE (izvan granica lučkog područja;)

- ugostiteljstvo i trgovina

- iznajmljivanje sredstava

- komercijalno-rekreacijski sadržaji

VELI LOŠINJ (izvan granica lučkog područja)

- iznajmljivanje sredstava

- komercijalno-rekreacijski sadržaji

- ugostiteljstvo i trgovina

ROVENSKA (izvan granica lučkog područja)

- iznajmljivanje sredstava

- komercijalno-rekreacijski sadržaji

- ugostiteljstvo i trgovina

SUNČANA UVALA (do granice područja koja se nalaze u koncesiji)

- ugostiteljstvo i trgovina

- iznajmljivanje sredstava

- iznajmljivanje plovila

- škola jedrenja

- škola surfanja

- komercijalno-rekreacijski sadržaji

SREBRNA UVALA (izvan granice lučkog područja)

- iznajmljivanje sredstava

- komercijalno-rekreacijski sadržaji

- ugostiteljstvo i trgovina

UVALA ZAGAZINJINE

- iznajmljivanje sredstava

- ugostiteljstvo i trgovina

- komercijalno-rekreacijski sadržaji

UVALA BOJČIĆ

- iznajmljivanje sredstava

- ugostiteljstvo i trgovina

- komercijalno-rekreacijski sadržaji

OTOK UNIJE (izvan granica lučkog područja)

- komercijalno-rekreacijski sadržaji (ležaljke,
suncobrani)

- ugostiteljstvo i trgovina

- iznajmljivanje sredstava

- iznajmljivanje plovila

- prijevoz putnika

OTOK SUSAK, UVALE DRAGOČAJ I BOK

- iznajmljivanje sredstava

- komercijalno-rekreacijski sadržaji (suncobrani,
ležaljke)

- ugostiteljstvo i trgovina

PUNTA KRIŽA - UVALA BOKINIĆ

- iznajmljivanje sredstava

- komercijalno-rekreacijski sadržaji (suncobrani,
ležaljke)

OTOK ILOVIK (izvan lučkog područja)

- iznajmljivanje sredstava

- ugostiteljstvo i trgovina

Otok Ilovik- uvala Pržine

- iznajmljivanje sredstava

- ugostiteljstvo i trgovina

- komercijalno-rekreacijski sadržaji

NEREZINE - A/C LOPARI

- iznajmljivanje sredstava

- obuka jedrenja

- komercijalno-rekreacijski sadržaji

LUKA NEREZINE (izvan lučkog područja - desno od istočnog gata)

- komercijalno-rekreacijski sadržaji

UVALA GALBOKA (izvan lučkog područja)

- komercijalno-rekreacijski sadržaji

- iznajmljivanje sredstava

- ugostiteljstvo i trgovina

UVALA RIDIMUTAK (izvan lučkog područja)

- komercijalno-rekreacijski sadržaji

- iznajmljivanje sredstava

- ugostiteljstvo i trgovina

OSOR (izvan lučkog područja)

- iznajmljivanje sredstava

- komercijalno-rekreacijski sadržaji

- ugostiteljstvo i trgovina

BELEJ - plaža Meli (izvan lučkog područja)

- komercijalno-rekreacijski sadržaji

- ugostiteljstvo i trgovina

- iznajmljivanje sredstava

MURTAR (izvan lučkog područja)

- komercijalno-rekreacijski sadržaji

- iznajmljivanje sredstava

- ugostiteljstvo i trgovina

- prijevoz putnika

VI. ZAKLJUČNE ODREDBE

Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na način i prema odredbama postupka propisanog Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine RH«, broj 36/04 i 63/08).

U slučaju kada je Vijeću dostavljeno više zahtjeva za obavljanje iste djelatnosti na istoj lokaciji, Vijeće će izdati koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva čiji je zahtjev vremenski prije zaprimljen i koji je potpun.

Ako je više zahtjeva za istu djelatnost na istoj lokaciji vremenski zaprimljeno u isto vrijeme, koncesijsko odobrenje izdat će se podnositelju zahtjeva koji zahtijeva obavljanje više djelatnosti na istom dijelu pomorskog dobra.

Vijeće će odbiti zahtjev za koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva koji nije izvršio plaćanje naknade za koncesijsko odobrenje za proteklu godinu.

VII.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se nakon ishođenja potvrde nadležnog tijela Primorsko- goranske županije do 31. prosinca 2012. godine i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Grafički dio Plana nije predmet objave.

Klasa: 342-01/11-01/21

Ur. broj: 2213/01-01-11-1

Mali Lošinj, 12. prosinca 2011.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=754&mjesto=10005&odluka=81
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr