SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 44. Četvrtak, 15. prosinca 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

163.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/ 11 i 84/11), članka 17. stavka 2. i članka 28. točke 16. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 41/09), Županijska skupština Primorsko-goran

ske županije na 26. sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U članku 3. stavku 1. Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije (Službene novine» broj 48/09) riječ: »četrnaest« zamjenjuje se riječju: »sedamnaest«.

U stavku 2. podstavku 2. riječ: »dva« zamjenjuje se riječju: »tri«.

Iza podstavka 3. dodaju se novi podstavci 4. i 5. koji glase:

» - jedan predstavnik Doma zdravlja Primorsko-goranske županije,

- jedan predstavnik Medicinskog fakulteta Rijeka,«.

Dosadašnji podstavci 4. - 8. postaju podstavci 6. - 10.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-46

Rijeka, 15. prosinca 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=754&mjesto=00001&odluka=163
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr