SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 44. Četvrtak, 15. prosinca 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

159.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 522. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/7, 146/08 i 137/09), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službena novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 26. sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju koncesije
na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje
plaže nudističkog kampa »Politin«, Krk

Članak 1.

Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije, kao Davatelj koncesije, donijela je Odluku o davanju koncesije trgovačkom društvu »Zlatni otok d.d.« Krk, na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže nudističkog kampa »Politin«, Krk (»Službene novine PGŽ« broj 4/08).

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci, Stalne službe u Pazinu, posl.br. Tt-11/3791/4 izvršen je upis pripajanja trgovačkog društva »Zlatni otok d.d.« Krk, trgovačkom društvu Riviera Poreč d.d. iz Poreča koji svoju djelatnost nastavlja

obavljati pod novim nazivom - Riviera Adria d.d. iz Poreča, koja je univerzalni pravni slijednik pripojenog društva.

Članak 2.

U članku 1. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže nudističkog kampa »Politin«, Krk (»Službene novine« broj 4/08) riječi »Zlatni otok d.d., MB 03471888, Vršanska bb, Krk« zamjenjuju se riječima »Riviera Adria d.d., OIB 36201212847, Stancija Kaligari 1, Poreč«.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, sklopiti Dodatak Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže nudističkog kampa »Politin«, Krk s trgovačkim društvom »Riviera Adria d.d.« Poreč kao univerzalnim pravnim slijednikom ovlaštenika koncesije »Zlatni otok d.d.« Krk.

Za Davatelja koncesije Dodatak Ugovoru iz stavka 1. ovog članka potpisuje Župan.

Članak 4.

Pravni sljednik dosadašnjeg Ovlaštenika koncesije dužan je prije potpisivanja Ugovora iz članka 3. ove Odluke predati Davatelju koncesije:

- BON 1. i 2;

- Pismo namjere izdavatelja jamstva (banke) o davanju jamstva ponuditelju za dobro izvršenje obveza glede investicija, prema planu investicija iz studije gospodarske opravdanosti ponuditelja, na iznos 7% planirane investicijske vrijednosti, s rokom važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa. Garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv;

- dvije bjanko zadužnice s naznakom najvišeg iznosa do 100.000,00 kn (stotisuća kuna) koje moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja koncesijske naknade.

Pravni slijednik dosadašnjeg Ovlaštenika koncesije predajom bjanko zadužnica ujedno daje suglasnost da se radi naplate dospjele, nepodmirene koncesijske naknade zaplijene svi njegovi računi otvoreni kod pravnih osoba koje obavljaju poslove platnoga prometa, te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s njegovom izjavom sadržanom u predmetnoj ispravi, izravno s računa isplate Davatelju koncesije koji je u tom svojstvu naveden u ispravi.

Uručenje bjanko zadužnica i Pisma namjere izdavatelja jamstva (banke) Davatelju koncesije predstavljaju nužan preduvjet sklapanju Ugovora o prijenosu koncesije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-39

Rijeka, 15. prosinca 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=754&mjesto=00001&odluka=159
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr