SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 44. Četvrtak, 15. prosinca 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

158.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 39/08), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/ 04, 39/06, 63/08, 125/10 i 102/11), članka 5. stavka 1. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje terase ispred restorana »Bevanda«, Grad Opatija (»Službene novine PGŽ« broj 16/07), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), a uz pribavljeno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji sa sjednice od 25. studenog 2011. godine (Klasa: 342-01/11-02/39, Urbroj: 2170/1-07/10-11-2), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 26. sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na prijenos koncesije
na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje
terase ispred restorana »Bevanda«, Grad Opatija

Članak 1.

Daje se suglasnost na prijenos koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje terase ispred restorana »Bevanda«, Grad Opatija s dosadašnjeg Ovlaštenika koncesije tvrtke »Bevanda« d.o.o. na novog Ovlaštenika koncesije tvrtku »Bevanda Opatija« d.o.o. sa sjedištem u Opatiji, Zert 8, OIB 49472978199.

Novi Ovlaštenik koncesije tvrtka »Bevanda Opatija« d.o.o. stječe pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra za pomorsko dobro iz članka 1. i 2. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje terase ispred restorana »Bevanda«, Grad Opatija (»Službene novine PGŽ« broj 16/07), te stječe sva prava i preuzima sve obveze, kako je određeno navedenom Odlukom i Ugovorom o koncesiji od 2. svibnja 2007. godine (KLASA: 342-01/06-02/22 i URBROJ: 2170/1-10/8-07-10) danom potpisa Ugovora iz članka 2. ove Odluke.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, sklopiti s dosadašnjim Ovlaštenikom koncesije i novim Ovlaštenikom koncesije Ugovor o prijenosu koncesije (u daljnjem tekstu: Ugovor) kojim će se utvrditi prijenos koncesije na novog Ovlaštenika.

Za Davatelja koncesije Ugovor potpisuje Župan.

Ukoliko novi Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše Ugovor, smatrat će se da odustaje od prijenosa koncesije.

Članak 3.

Novi Ovlaštenik koncesije dužan je prije potpisivanja Ugovora predati Davatelju koncesije:

- Pismo namjere izdavatelja jamstva (banke) o davanju jamstva ponuditelju za dobro izvršenje obveza glede investicija, prema planu investicija iz studije gospodarske opravdanosti ponuditelja, na iznos 7% planirane investicijske vrijednosti, s rokom važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa. Garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv.

- dvije bjanko zadužnice s naznakom najvišeg iznosa do 100.000,00 kn (stotisuća kuna) koje moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja koncesijske naknade.

Novi Ovlaštenik koncesije predajom bjanko zadužnica ujedno daje suglasnost da se radi naplate dospjele, nepodmirene koncesijske naknade zaplijene svi njegovi računi otvoreni kod pravnih osoba koje obavljaju poslove platnoga prometa, te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s njegovom izjavom sadržanom u predmetnoj ispravi, izravno s računa isplate Davatelju koncesije koji je u tom svojstvu naveden u ispravi.

Uručenje bjanko zadužnica i Pisma namjere izdavatelja jamstva (banke) Davatelju koncesije predstavljaju nužan preduvjet sklapanju Ugovora o prijenosu koncesije.

Dosadašnjem ovlašteniku koncesije bjanko zadužnice koje se nalaze na čuvanju u Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu vratit će se stupanjem na snagu Ugovora.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-37

Rijeka, 15. prosinca 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=754&mjesto=00001&odluka=158
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr