SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 44. Četvrtak, 15. prosinca 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

157.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 39/08), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/ 04, 39/06, 63/08, 125/10 i 102/11), članka 5. stavka 1. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko, rekreacijskog, ronilačkog centra s privezištem »Stari gat« u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« broj 14/11), a uz pribavljeno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji sa sjednice od 25. studenoga 2011. godine (KLASA: 342-01/11-02/39, URBROJ: 2170/ 1-07/10-11-2), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 26. sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na davanje dijela koncesije
u potkoncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko
korištenje sportskog, rekreacijskog, ronilačkog centra
s privezištem »Stari gat« u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj

Članak 1.

Daje se suglasnost tvrtci »Diver Lošinj« d.o.o., Šetalište Čikat bb, 51 550 Mali Lošinj, OIB:24099697280, kao Ovlašteniku koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportskog, rekreacijskog, ronilačkog centra s privezištem »Stari gat« u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj, na davanje dijela koncesije u potkoncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko, rekreacijskog, ronilačkog centra s privezištem »Stari gat« u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj, tvrtci »Čikat« d.o.o., Šetalište Čikat bb, 51 550 Mali Lošinj, OIB: 52701817711.

Članak 2.

U potkoncesiju se daje obavljanje sljedećih djelatnosti:

- rekonstrukcija privezišta »Stari gat« sukladno lokacijskoj dozvoli od 14. listopada 2010. izdanoj od strane Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Mali Lošinj u Primorsko-goranskoj županiji,

- postavljanje plutajućih pontona za privez plovila sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji (članak 206. PPU Grada Mali Lošinj) i posebnim propisima,

- privez i odvez plovila,

- iznajmljivanje plovila.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko, rekreacijskog, ronilačkog centra s privezištem »Stari gat« u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj (»Službene novine« broj 14/11) i Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko, rekreacijskog, ronilačkog centra s privezištem »Stari gat« u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj (KLASA: 342-01/10-05/67 i URBROJ: 2170/1-07/7-11-15 od 1. srpnja 2011. godine) ostaju na Ovlašteniku koncesije.

Članak 4.

Na temelju ove Odluke tvrtka »Diver Lošinj« d.o.o. sklopiti će Ugovor o prijenosu dijela koncesije u potkoncesiju s tvrtkom »Čikat« d.o.o., Šetalište Čikat bb, 51 550 Mali Lošinj, OIB: 52701817711, a primjerak Ugovora o prijenosu dijela koncesije u potkoncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko, rekreacijskog, ronilačkog centra s privezištem »Stari gat« u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj, dostavit će Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i veze u Primorsko-goranskoj županiji.

Ukoliko tvrtka »Diver Lošinj« d. o.o. u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke ne dostavi Ugovor o prijenosu dijela koncesije u potkoncesiju smatrat će se da je odustala od prijenosa dijela koncesije u potkoncesiju, a ova Odluka će se smatrati ništetnom.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se do 1. srpnja 2027. godine, odnosno do isteka roka trajanja koncesije.

Klasa: 021-04/11-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-35

Rijeka, 15. prosinca 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=754&mjesto=00001&odluka=157
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr