SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 44. Četvrtak, 15. prosinca 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

153.

Na temelju članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 10. stavka 2. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Excelsior, Općina Lovran (»Službene novine PGŽ« broj 30/11), točke 10. Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Excelsior, Općina Lovran (»Narodne novine« broj 90/11), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 26. sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju
na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže
ispred hotela Excelsior, Općina Lovran

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Excelsior, Općina Lovran, kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je tvrtku Liburnia Riviera Hoteli d.d., 51410 Opatija, Maršala Tita 198, OIB:15573308024 (u daljnjem tekstu Najpovoljniji ponuditelj).

Koncesija se daje u svrhu:

. ambulantnu prodaju (sladoled, piće)

. iznajmljivanje suncobrana i ležaljki

. iznajmljivanje sandolina i pedalina

. sportsko-rekreacijske djelatnosti na plaži.

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, plaža ispred hotela Excelsior. Kopneni dio koje se daje u koncesiju čine k.č. upisane u K.O. Lovran u naravi pomorsko dobro, slijedom: dijelovi katastarskih čestica, k.č. 181/1, k.č. 5506 i k.č. 5507.

Kopneni dio koji se daje u koncesiju iznosi 464 m2, a morski dio plaže iznosi 1.379 m2, što daje ukupan iznos koji se daje u koncesiju 1.843 m2. Površina morskog dijela, iskazana je u Gauss-Kruegerovim koordinatama.

Površina morskog dijela, iskazana je u Gauss-Kruegerovim koordinatama.

br.

Y

X

1

5443682,57

5017161,72

2

5443698,31

5017154,98

3

5443705,24

5017134,24

4

5443707,61

5017100,30

5

5443685,90

5017097,64

6

5443670,45

5017094,75

7

5443667,80

5017117,27

8

5443677,10

5017118,76

9

5443678,85

5017161,40

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na situaciji u mjerilu 1:500 izrađen od Geodetski zavod d.o.o., Rijeka, travanj, 2011. godine.

Grafički prikaz iz stavka 4. ovog članka se ne objavljuje u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 10 godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada se sastoji iz dva dijela:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 18.430.00 kuna (slovima: osamnaesttisućaičetirostotridesetkuna).

- početni iznos promjenjivog dijela godišnje naknade iznosi 3% prihoda na koncesioniranom području.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

Načini i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Najpovoljniji ponuditelj odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unaprjeđivati.

U cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra Ovlaštenik koncesije može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost Davatelja koncesije.

Članak 6.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od strane Najpovoljnijeg ponuditelja u studenom 2011. godine (sastavni dio Ponude).

Najpovoljniji ponuditelj dužan je strogo poštivati rokove ulaganja koji su navedeni u Studiji gospodarske opravdanosti, te surađivati s Povjerenstvom za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama pri redovitim kontrolama.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na koncesioniranom području, te sprječavanja onečišćenja obale i mora, a sve u skladu s kriterijima koje propisuje »Plava zastava«.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje održavati, štititi i koristiti pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i građenja.

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su dopuštene ovom Odlukom.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je tijekom cijele godine čuvati, održavati područje, deponirati prikupljeni otpad, popravljati i održavati oštećenu opremu, održavati zelene površine, po potrebi dohranjivati plažu, vršiti manje popravke obale, te vidljivo ograditi plažu s morske strane.

Članak 8.

Plaža je pristupačna svima pod jednakim uvjetima, te se ne smije ograditi radi naplaćivanja ulaznica, s time da je njena opća uporaba ograničena obavljanjem djelatnosti iz članka 2. ove Odluke.

Članak 9.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, koncesionar ima pravo uzeti ono što je temeljem tog Ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od koncesionara da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično, i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje, te ga predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Koncesionar je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku.

Članak 10.

Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju, ugradnja instalacija i sl.).

Članak 11.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Ovlaštenik koncesije ne izvrši ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 12.

Povjerenstvo iz članka 6. stavak 2. ove Odluke prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima te predlaže mjere.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 13.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze koncesionara.

Ako Najpovoljniji ponuditelj u roku od 30 dana od konačnosti ove Odluke, ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 14.

Davatelj koncesije će Najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji u roku od 10 (deset) dana od trenutka kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.

Davatelj koncesije ne smije potpisati ugovor o koncesiji prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 (petnaest)

dana od dana dostave ove Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja svakom ponuditelju.

Za Davatelja koncesije ugovor potpisuje Župan.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Tvrtka Liburnia Riviera Hoteli d.d., bila je ovlaštenikom koncesije za plažu ispred hotela Excelsior. Ugovorom o koncesiji (KLASA: 342-01/06-02/6, UR.BROJ: 2170/1-10/ 8-06-4) od 01.08.2006. godine (»Službene novine« broj 29/ 06), tvrtka je dobila koncesiju za plažu ispred hotela Excelsior na razdoblje od 5 godina. U tom razdoblju tvrtka redovito podmiruje koncesijsku naknadu te ispunjava ostale ugovorne obveze. Koncesija je istekla 01.08.2011. godine.

Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze u Primorsko- goranskoj županiji pokrenuo je postupak koncesioniranja za plažu ispred hotela Excelsior temeljem Pisma inicijative tvrtke Liburnia Riviera Hoteli d.d. (veljača 2011.).

Županijska skupština Primorsko goranske županije na 20. sjednici održanoj 10. ožujka 2011. godine, donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Excelsior u Općini Lovran (»Službene novine« broj 6/11).

Nakon toga Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, objavio je Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Excelsior, Općina Lovran u »Narodnim novinama« broj 35 od 25.03.2011. godine.

Zbog novonastalih objektivnih okolnosti u trenutku objave,15. lipnja 2011. godine podnositelj pisma inicijative tvrtka Liburnia Riviera Hoteli d.d. (dalje u tekstu: LRH d.d.) predložila je smanjenje prvotne površine plaže koja se daje u koncesiju, a nalazi se ispred hotela Excelsior. Tvrtka LRH d.d. svoj je zahtjev obrazložila činjenicom da više nije vlasnikom objekta koji se nalazi u neposrednoj blizini hotela Exelsior te da taj dio plaže nije u funkciji tvrtke. Uvidom u predloženu izmjenu utvrđeno je da tvrtka LRH d.d. koristi manju površinu te je sukladno tome Upravni odjel izvršio Objavu poništenja Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Excelsior, Općina Lovran u Narodnim novinama broj 37 od 30.03.2011. godine.

Pismo inicijative za koncesiju od 15. lipnja 2011. godine stranka je dopunila grafičkim prikazom, Idejnim rješenjem, vlasničkim listovima i Poslovnim planom čime su stečeni preduvjeti za obnovu postupka koncesioniranja navedenog područja.

Usklađenost inicijative s prostorno planskom dokumentacijom temelji se na Obavijesti o usklađenosti inicijative sa prostorno planskom dokumentacijom (KLASA: 350-05/10- 01/747, URBROJ: 2170/1-07-06/7-10-2), izdanoj od strane Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Opatija.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je na 24. sjednici od 28. rujna 2011. godine Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Excelsior, Općina Lovran. Odluka je objavljena u Službenim novinama Primorsko goranske županije broj 30 od 28. rujna 2011. godine. Stupanjem Odluke na snagu, u Narodnim novinama broj 115 od 12. listopada 2011. godine, objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Excelsior, Općina Lovran.

U Obavijesti je navedeno da se koncesija daje na rok od 10 godina, uz početne iznose godišnje naknade za koncesiju koji iznose 18.430,00 kn za stalni dio naknade i 3% prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti na plaži za promjenjivi dio.

Dana 16. studenoga 2011. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze u Primorsko-goranskoj županiji, Rijeka, Ciottina 17b, obavljeno je Javno otvaranje ponuda, te je sačinjen Zapisnik o ponudi pristigloj na Obavijest.

U propisanom roku pristigla je jedna (1) ponuda s kompletnom dokumentacijom i to ponuditelja tvrtke Liburinia Riviera Hoteli d.o.o., 51 410 Opatija, Maršala Tita 198, OIB:15573308024.

Iz ponude je vidljivo da planirana djelatnost neće umanjiti, omesti ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Na temelju članka 12. stavka 3. i 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) Stručno povjerenstvo za koncesije je dana 25. studenog 2011. godine pregledalo i ocijenilo pristiglu ponudu. Članovi Stručnog povjerenstva jednoglasno su zaključili da ponuda sadrži sve propisane dokumente tražene u Obavijesti, te da je ponuda u skladu s prostorno planskom dokumentacijom. Jednoglasno je podržana tvrtka Liburinia Riviera Hoteli d.d., 51 410 Opatija, Maršala Tita 198, OIB:15573308024.

Odredbom članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09) utvrđeno je da je za koncesije koje se daju na rok do 20 godina davatelj koncesije Županijska skupština.

Sukladno odredbama članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) Davatelj koncesije donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/11-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-27

Rijeka, 15. prosinca 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=754&mjesto=00001&odluka=153
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr