SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 43. Ponedjeljak, 12. prosinca 2011.
GRAD OPATIJA

75.

Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 110/04 i 178/04) i članka 30. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 25/ 09,30/09-ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2011. godine donosi

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

A. OPĆE ODREDBE

1. Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture.

U smislu ovog programa, pojam održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture u sljedećim programima:

1. odvodnju atmosferskih voda,

2. održavanje čistoće javnih površina,

3. održavanje javnih površina,

4. održavanje nerazvrstanih cesta,

5. održavanje groblja,

6. javnu rasvjetu,

7. održavanje pomorskog dobra,

8. hitne intervencije i ostale obveze,

9. DTK kanalizacija,

10. sufinanciranje komunalnih akcija mjesnih odbora.

2. Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

Program Program Ind.

2011. 2012.


1. Prihodi od komunalne
naknade 14.600.000 14.600.000 100,00

2. Sredstva Proračuna 5.856.327 3.222.253 55,02

3. Boravišna pristojba 1.410.000 1.410.000 100,00

4. Koncesije i koncesijska
odobrenja 1.768.418 1.800.000 101,79

5. Pomoći držav.proračuna,
PGŽ i fondova 150.000 100.000 66,67

8. Prihod od spomeničke
rente 1.832.634 1.760.000 96,04

9. Višak 2010 - komunal.
naknada 64.522,00 0 0

10. Višak 2010 - koncesije
i konces. odobrenja 1.327.643 0 0


UKUPNO PRIHODI 27.009.544 22.892.253 84,76

3. Sredstva iz točke 2. ovog programa raspoređuju se za:

a) redovno održavanje komunalne
infrastrukture 20.177.253 kn

b) pojačano održavanje komunalne
infrastrukture 2.715.000 kn

a prema opisu i opsegu poslova održavanja i procijenjenoj visini troškova po pojedinim djelatnostima utvrđenim ovim programom.

Raspored i namjena sredstava održavanja komunalne infrastrukture po pojedinim djelatnostima za 2012. godinu iskazani su u priloženoj tabeli br. 1 za redovno održavanje i u tabeli br. 2 za pojačano održavanje.

Opis i opseg poslova redovnog održavanja po pojedinim djelatnostima dan je u glavi B1. ovog programa, a za pojačano održavanje popis poslova opisan je u glavi B2.

4. Terminski plan izvođenja radova po ovom programu, sukladno osiguranim sredstvima, utvrđuje Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša.

B. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

B1. REDOVNO ODRŽAVANJE UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Odvodnja atmosferskih voda

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolovi i slivnici koji se održavaju na nerazvrstanim cestama i na zelenim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja.

Predviđa se redovita kontrola i čišćenje svih kanala oborinske kanalizacije, kao i pripadajućih slivnika, taložnika i pjeskolova, a prema dinamici koju će utvrditi Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada:

1.1 Čišćenje slivnika na javnim površinama: 2.014 kom, kao i tekuće održavanje objekata odvodnje i otklanjanje oštećenja na istima.

1.2 Čišćenje kanalskih rešetki i slivnika na zelenim površinama: 768 m rešetki 12 puta godišnje, 275 taložnika 10 puta godišnje i 2 pjeskolova 5 puta godišnje.

Smanjivanje planiranih sredstava u odnosu na 2011. godinu proizlazi iz smanjivanja ručnog načina čišćenja i povećanja strojnim sa specijalnim vozilom Komunalca nabavljenim u okviru realizacije projekta izgradnje sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa (kanal jet).

2. Održavanje čistoće javnih površina

Obuhvaća pometanje javno prometnih površina (ručno i strojno), pranje ulica, uklanjanje smeća iz divljih deponija, te troškove higijeničarske službe.

Standardi i nivo održavanja uređenog građevinskog zemljišta napravljeni su prema »Normizacija u komunalnoj higijeni«, standardima i normativima izrađenim po Strukovnom udruženju stambeno-komunalne djelatnosti uređenja naselja i prostora i zaštite okoliša Hrvatske gospodarske komore, Grupacija održavanja čistoće, a koji su objavljeni 1996. godine.

U 2011. godini nisu povećavane postojeće površine na kojima je obavljano čišćenje u odnosu na 2010. godinu.

U 2011. godini tehnički odsjek Grada Opatije izradio je GIS površina koje se čiste. Nastale razlike uvrštene su u tablicu čišćenja, te su opisi prilagođeni po trenutnim adresama.

Radi povećavanja kvalitete čišćenja na lokacijama koje održava Komunalac u 2012. g. zadržava se dodatnih 1000 sati rada na čišćenju raslinja uz pješačke komunikacije, zadržan je i dodatni usisivač. Predviđeno je i pražnjenje košarica u starom gradu u Veprincu.

U dijelu održavanja lokacija koje su povjerene Parkovima zadržava se dežurni radnik, koji tijekom tri ljetna mjeseca pojačano nadgleda čistoću na lokacijama u priobalju.

Poslovi pometanja javno prometnih površina, te pranja ulica povjeravaju se poduzeću »Komunalac«, a čišćenje obalnog puta i pristupnih stubišta »Parkovima«.

2.1 i 2.2 Pregled javnih površina obuhvaćenim čišćenjem, kao i intenzitet i način čišćenja pojedinih površina dan je u priloženim tabelama 3. i 4.

Sastavni dio ovog programa jesu kalkulacije cijena izrađene prema službenim normativima i utvrđenoj dinamici prema tabelama 3. i 4, od kojih ističemo najvažnije stavke:

Komunalac: - ručno čišćenje - 10.081.911 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,09 kn/m2,strojno čišćenje - 22.680.277 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,0236 kn/m2.

Parkovi: - ručno pometanje stubišta -181.668 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,65 kn/m2 - strojno čišćenje obalnog puta - 6.560.811 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,052 kn/m2.

2.3 Pranje ulica

U 2011. godini Komunalac je nabavio specijalno vozilo za pranje javnih površina sa rekuperacijom vode, te se u 2012. godini planira povećanje intenziteta čišćenja u odnosu na ranije godine u dijelu čišćenja nogostupa, dok će se pranje ulica odvijati u istom intenzitetu kao i 2011. godine.

Pranje ulica planira se u slijedećoj dinamici: 1X ožujak, 2X travanj, 2X svibanj, 4X lipanj, 4X srpanj, 4X kolovoz, 2X rujan, 1X listopad, 1X studeni, 1X prosinac i to na slijedećim ulicama: ul. M. Tita u cijelosti, ulica A. Štangera, ulica I. Pošćića, ul. V. Spinčića, ul. R. K. Jeretova, Obala F. Supila, Trg V. Gortana, pristanište Zert, Peršićeva ulica, Liburnijska i Primorska ulica (Komunalac, 32.438 m2).

Strojno pranje nogostupa Ciklonom-visokotlačnom pumpom toplom vodom sa ispiranjem i rekuperacijom vode na sljedećim dionicama i u godišnjoj dinamici:

- pranje dionice od Pančere do
ulaska u hotel Kvarner 3.560 m
243x

- pranje dionice od Ambasadora
do izlaska iz hotela Kvarner 2.270 m
243x

- pranje površine na plaži Ičići 5.923 m22x

- pranje Luke Opatija 2.100 m21x

- pranje luke Volosko 800 m21x

- pranje trga ispred tržnice 300 m253x

- pranje ostalih površina sa žutim
pločicama 1.500 m
24x

- pranje novih dijelova pješačkih staza
kameno opločenje (kirmenjak) 524 m
27x

- pranje novih dijelova pješačkih staza
kameno opločenje Ičići bus stanica 276 m
212x

2.4 Pranje i pjeskarenje javnih površina

Predviđa se i pranje i pjeskarenje javnih površina visokotlačnom pumpom, radi uklanjanja grafita i sličnih onečišćenja (140 sati rada pumpe, uz djelomično pjeskarenje).

2.5 Odlaganje otpada na gradski deponij

Nakon što je obavljena racionalizacija u prijevozu otpada sa javnih površina, jedan dio otpada odlaže se u posebne kontejnere, koje zatim preuzima Komunalac, te kamionom za odvoz otpada transportira na gradski deponij. Tom prilikom otpad se sabija i na taj način štedi na transportnim troškovima. U ovoj stavci prikazan je trošak odlaganja otpada sa javnih površina koje održavaju Parkovi. Prije odlaganja otpada, isti se važe na javnoj deponiji i plaća se naknada za odlaganje otpada od 136,57 kn/t. Biorazgradivi otpad (od sječe raslinja) prima se samo u usitnjenom stanju. Predviđa se zbrinjavanje 302 tone

2.6 Troškovi higijeničarske službe

Veterinarsko higijeničarska služba - obuhvaća uklanjanje životinjskih lešina sa javnih površina. Program je napravljen na temelju dosadašnjih iskustava. Poslovi veterinarsko higijeničarske službe povjereni su Veterinarskoj stanici Opatija temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti.

Obavljanje poslova dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na površinama u vlasništvu Grada Opatije (cca 40 hektara parkovnih površina i gradskih ulica), obavlja se prema programu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ. U stavci su predviđena i sredstva za obavljanje stručnog nadzora kojeg provodi isti Zavod.

2.7 Intervencije temeljem Odluke o komunalnom redu - programom se predviđaju sredstva i za intervencije po nalogu komunalnih redara, u slučajevima kada one idu na teret Grada ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati. U stavci su uključena i sredstva za uklanjanje divljih deponija i olupina u iznosu od 50.000 kn.

2.8. U ekološkim programima i akcijama osiguravaju se sredstva za sufinanciranje nabave sadnica građanima za okućnice i balkone (22.000 kn), te za županijski program suzbijanja bjesnoće (5.000 kn). Od 2012. godine osiguravaju se i sredstva za nabavku opreme i sredstva za manje ekološke incidente izazvane izlijevanjem goriva prilikom saobraćajnih udesa i dr. incidenata (70.000 kn).

3. Održavanje javnih površina

3.1. Održavanje zelenih površina

Pregled zelenih površina obuhvaćenih redovnim održavanjem dan je u tabeli 5.

Sastavni dio ovog Programa jesu Cjenik materijala, Cjenik strojeva, kalkulativne satnice, kalkulacije cijena radova »Parkova« d.o.o. Opatija, revidiran po Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Opatije.

Redovno održavanje zelenih površina obuhvaća sve radove koje je tijekom godine potrebno izvoditi u cilju zadržavanja dostignutog nivoa uređenosti.

Redovnim održavanjem obuhvaćeno je ukupno 138.913 m2 raznih zelenih površina koje su održavane u 2011 godini, te koje su uređene tijekom iste godine..

Za zalijevanje zelenih površina planira se 18.135 m3vode (11.985 m3 kroz automatsko navodnjavanje, te 6.150 m3 kroz ručno zalijevanje, uz planiranih 3.690 radnih sati godišnje).

3.2. Održavanje mreže za navodnjavanje zelenih površina

Sve zelene površine navedene u tabeli 5. sadrže i mogućnost navodnjavanja sa automatskog sustava za navodnjavanje ili sa hidranata ručnim putem.

Do sada je sustav automatskog navodnjavanja uveden na 15.890 m2 zelenih površina. U 2011. godini izvedeno je navodnjavanje na zelenoj površini uz obalni put kod restorana Jedro (m2 55), te trokut na ulasku u marinu Ičići (m2 19), centar Pobri raskrižje kod BUS stanice (m2 41).

3.3. Interpolacija - zamjena dugotrajnih nasada

Predviđa se dobava biljnog materijala u ukupnoj vrijednosti oko 40.000 kn. Sadnja dobavljenog biljnog materijala će se izvršiti na sljedećim lokacijama: Park Angiolina, šetalište na Slatini, drvored uz ulicu M. Tita, park Margerita, trg kod tržnice, te manje interpolacije na lokacijama na kojima će doći do oštećenja ili propadanja.

3.4. Obrezivanja raslinja uz komunikacije i sječa suhih stabala

Troškovi orezivanja izračunavaju se temeljem utrošenih radnih sati radne snage, i strojeva, što zavisi od tipa površine koja se tretira, vrsti terena i dr, sa uključenim usitnjavanjem i odvozom biljnog materijala na gradski deponij.

Površine obuhvaćene sanitarnom sječom i košenjem, te površine koje se tretiraju herbicidima iskazane su u priloženoj tabeli 6.

Sanitarna sječa i orezivanje zelenila obračunavaju se prema stvarnim troškovima u zavisnosti o količini drvne mase i složenosti situacije u kojoj se radovi obavljaju. Košenje i tretiranje herbicidima obrađeno uz nerazvrstane ceste.

3.5 Održavanje travnjaka nogometnog igrališta

U okviru ove stavke financira se i cjelokupno održavanje travnjaka nogometnog stadiona, kao i umjetnog travnjaka pomoćnog igrališta u Opatiji - utrošak vode 3.250 m3, održavanje travnjaka radnik - 114.300 kn, te materijal - sjeme, fini pijesak i lumbriko i dr. - 131.000 kn.

3.6 Nabava, postava i popravak parkovnih klupa i košarica i dr. naprava

Na području Grada u 2011 godini dobavljeno je 10 novih klupa, a toliki je broj i uništen tako da je ukupno postavljeno 320 klupa. Broj posuda za otpatke, kada se izuzmu površine parkova i obalnog puta iznosi 190 posuda.

Poslovi održavanja u parkovima i na pomorskom dobru povjeravaju se Parkovima.

Planom se predviđa izvesti radove održavanja u nešto manjem obimu nego 2011. godine, a radi smanjene potrebe održavanja novih klupa i posuda za otpatke proteklih godina:

1. popravak parkovnih klupa (100 kom, 87.500 kn),

2. dobava i postava betonskih posuda za otpatke, 80 l
(5 komada, 14.300 kn)

3. dobava i postava košarica za otpatke, 20 l
(10 kom, 10.000 kn),

4. pranje poklopaca betonskih posuda za otpatke - 3 X
godišnje (kom 300, 9.900 kn)

5. dobava i montaža novih klupa tip Opatija
(kom 5, 30.500 kn),

6. skidanje, popravak i ponovna montaža košarica
(30 kom, 13.600 kn),

7. dobava mrežastih nosača-koševa za vrećice 80 l
(kom 10, 6.700 kn),

8. dobava vrećica za pseći izmet (40.000 kom, 9.840 kn)

U slučaju oštećenja klupa i košarica iznad gornjeg broja, ta oprema će se trajno uklanjati sa površina na kojima su bili postavljeni.

Poslovi održavanja na površinama izvan pomorskog dobra i parkova povjeravaju se Komunalcu. Planom se predviđa izvesti sljedeće:

1. dobava i postava košarica za otpatke 20 l
(kom 10, 10.000 kn),

2. nabavka i postava betonskih posuda 80 l
(kom 2, 5.730 kn),

3. pranje poklopaca Bani 3X godišnje (129 kom).

4. Održavanje posuda za otpatke

3.7. Održavanje javnih satova i meteorološke stanice

Javni satovi (gradska tržnica, zgrada Gradskog vijeća, zvonik crkve Sv. Jakova u Opatiji) održavaju se u funkciji.

Redovno održavanje i baždarenje hidrometeorološke opreme obavlja Državni hidrometeorološki zavod, Grad Opatija snosi troškove redovnog i pojačanog održavanja vezane uz oštećenja opreme koja se dešavaju tijekom godine. Jednom tjedno čisti se staklo ispred monitora koji prikazuje meto podatke na zgradi M.Tita 87 (FINA), te svakodnevno čišćenje kišemjera u ovisnosti o vremenskim prilikama. U 2011. godini u cijelosti je osuvremenjena oprema automatske meteorološke postaje.

3.8. Održavanje fontana, kipova i javnih izljeva

Grad održava 3 fontane: fontana Slatina, fontane Sv. Jakov i fontana pred zgradom Grada.

Fontane će raditi svih 12 mjeseci (čistiti će se 12 puta godišnje) - 180.830 kn.

Kipovi i održavanje rasvjete kipova i ostalih rasvijetljenih objekata - održavati će se u funkcionalnoj ispravnosti.

Javni izljevi (25 javnih izljeva - 3.540 m3 vode) i 7 tuševa na plažama Črnikovica, Volosko-vaterpolo, Volosko-Stari Put, Lipovica, Ika, biti će u funkciji 5 mjeseci od svibnja do rujna, cca 1.050 m3 vode. Za izvanredne okolnosti (puknuća, gubici vode), planira se 3.970 kn, a za prevoze vode u domaćinstva za vrijeme nestašice vode 5.000 kn.

Tijekom cijele godine biti će u funkciji vanjsko osvjetljenje arhitektonski značajnih zgrada i kipova (zgrada Grada, crkva Sv. Jakova, Villa Angiolina, kip u parku Imperial, djevojka sa galebom, oznake Grada na ulazima u Grad). Održavanje kipova (čišćenja, sanacija oštećenja, postava zaštite od galebova, rasvjeta podmorja lučice kod h. Millenium) planira se u od 38.500 kn.

3.9. Održavanje javnih WC-a

Održavanje je povjereno Komunalcu. Povećanjem broja automatskih WC-a (u 2011. godini postavljen je novi automatski WC na Trgu V. Gortana, a stari WC sa ovog trga je obnovljen i postavljen u lučici Ičići) te smanjivanjem perioda rada klasičnih WC-a znatno se smanjuju troškovi održavanja javnih WC-a u odnosu na 2011. godinu.

U 2012. godini javni WC-i biti će u funkciji kako slijedi:

1) Klasični WC -i (227.000 kn)

1. Slatina - otvoren 12 mj.

2. Lipovica - otvoren (VI-X mj)

3. Miramar - otvoren (VI-X mj)

4. Tomaševac - otvoren (VI-X mj)

5. Admiral - otvoren (VI-X mj)

6. Tošina - otvoren 12 mj.

2) Automatski WC-i - otvoreni cijelu godinu
(229.000 kn)

1. Zert

2. Slatina

3. Ičići (lučica)

4. Ičići (plaža)

5. Ika

3) Kemijski WC-i najam (42.385 kn)

1. Črnikovica (VI-X mj.)

2. NK Opatija kom 2 - (cijela godina)

3. Volosko - (fešta) kom 2

4. Poljane - (Petrova) kom 1

5. Dobreć - (marunada) kom 1

3.10. Održavanje pješačkih staza, nogostupa i javnih stubišta

U okviru ove stavke održava se preko 8.000 m2 stubišta, 31.250 m2 nogostupa, te 6.000 m1 pješačkih staza.

Planirana sredstva odnose se samo na saniranje oštećenja na postojećim površinama, u veličini koje su prosječno prisutne svake godine (nogostupi 400 m2, stepeništa 300 m2).

Krčenje zelenila uz pješačke staze i orezivanje zelenih ograda, kao i održavanje ograda uz pješačke komunikacije sadržano je u zasebnim stavkama.

3.11. Održavanje dječjih igrališta

Postojeća dječja igrališta:

1. Dječje igralište Črnikovica

2. Dječje igralište Mušićevac

3. Dječje igralište Pobri

4. Dječje igralište Tošina

5. Dječje igralište Volosko

6. Dječje igralište Margerita

7. Dječje igralište Oprić

8. Dječje igralište Kalina

9. Dječje igralište Veprinac

10. Dječje igralište Brdo

11. Dječje igralište Punta Kolova

12. Dječje igralište OŠ Dobreć

13. Dječje igralište Poljane

14. Dječje igralište Slatina

15. Dječje igralište Vijolica

16. Dječje igralište Kosovo I

17. Dječje igralište Kosovo II

18. Dječje igralište Ičići

održavati će se u stanju funkcionalne ispravnosti (sprave, rizla, ličenja i sl.), za što se planiraju sredstva u iznosu od 204.500 kn (održavanje sprava 12.300 kn, redovno održavanje i čišćenje 179.900, zamjena oštećenih sprava 12.300).

Dječja igrališta Tomaševac, plaža Miramar, Lipovica, Ičići-plaža održavaju se u sklopu točke 7.2. ovog Programa.

Održavanje svih dječjih igrališta povjereno je Parkovima.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

Program održavanja nerazvrstanih cesta izrađuje se prema postojećoj kategorizaciji cesta.

Poslovi redovnog održavanja povjereni su »Komunalcu« d.o.o. Opatija.

4.1. Održavanje nerazvrstanih ulica i putova

Redovno održavanje obuhvaća 218 cesta (62,07 km) od ukupno evidentiranih 266 km. Sastavni dio ovog Programa jesu Cjenik materijala, Cjenik strojeva, kalkulativne satnice, kalkulacije cijena i cjenik radova »Komunalca« d.o.o. Opatija, revidiran po Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Opatije.

Redovno održavanje svih nerazvrstanih cesta na području Grada planira na nivou 2011. godine, a sadrži sljedeće radove:

1. ophodarska služba (1.800 sati godišnje),

2. opće čišćenje kolnika od posljedica elementarnih
nepogoda i prometnih udesa i dr. (20 sati

rada, 8.000 m2 strojnog i 4.000 m2 ručnog čišćenja),

3. plombiranje udarnih rupa i popravci manjih površina
(10 t hladne mase, strojna ugradba 300 t,

ručna ugradba 250 t asfaltne mase),

4. popravci betonskih kolnika (27 m3 betona),

5. održavanje makadamskih cesta (sa dovozom i
postavljanjem 150 m
3 kamenog materijala),

6. održavanje bankina, usjeka, zasjeka i nasipa
(uklanjanje 19 m
3 osoline),

7. održavanje objekata za odvodnju (1.600 m jaraka,
5.000 m rigola, 16 m
3 čišćenja propusta i

taložnica),

8. košenje trave i orezivanje zelenila (košenje 36.400 m2,
te tretiranje herbicidima 36.400 m
2 -

(povjerava se Parkovima Opatija),

9. krčenje raslinja uz nerazvrstane ceste u izvan zona kon
zervatorske zaštite (44.000 m
2),

10. popravak potpornih i obložnih zidova (100 m3
betonskih zidova, 200 m
2 oplate, 70 m3 kamenih
zidova, 40 m
3 temelja potpornih zidova).

4.2. Oprema ceste (odbojnici, zaštitne ograde, stupići i dr.)

Saniranja oštećenja postojećih odbojnika, zaštitnih ograda i stupića izazvanih prometnim nesrećama, te tekuće održavanje postojećih ograda i odbojnika i stupića provoditi će se do nivoa planiranih sredstava od 400.000 kn. Radovi se povjeravaju Komunalcu Opatija.

4.3. Prometna signalizacija (horizontalna i vertikalna)

Programom su planirana sredstva za obnovu postojeće horizontalne signalizacije - 180.000 kn (1.900 m2 pješačkih prijelaza, 12.600 m' crta na kolniku, 1.000 m2 otoka na kolniku, kao i oko 1.000 ostalih oznaka na kolniku (znak stop, skretači i sl.). Prioritet u obnovi prometne signalizacije biti će elementi koji neposredno utječu na sigurnost prometa na cestama.

Za održavanje postojeće vertikalne signalizacije (cca 2.500 prometnih znakova) planiraju se sredstva (120.000 kn) za zamjenu postojećih oštećenih i dotrajalih prometnih znakova, te za manje preregulacije prometa. U okviru ove stavke smanjuju se potrebna sredstva u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu radi dobrog stanja vertikalne signalizacije koja je obnavljana posljednjih godina, kao i radi toga što očekujemo manji broj preregulacija prometa.

Za dobavu novih prometnih znakova radi zamjene zbog usklađenja sa Pravilnikom o prometnim znakovima (znakova 50) predviđa se iznos od 40.000 kn.

Planira se i zamjena oštećenih tabli naziva ulica (10.000 kn).

Za postavu kućnih brojeva (kom 70) osigurava se 7.300 kn.

Održavanje prometne signalizacije sa unutarnjim osvjetljenjem za koju se planira iznos od 20.000 kn¹ a za održavanje i transporte panoa za oglašavanje planira se iznos od 33.610 kn.

Poslovi postave i održavanja prometne signalizacije povjeravaju se Komunalcu Opatija.

4.4 Zimska služba

Planirana sredstva iskazana su prema godišnjem programu rada zimske službe za prometnice na redovnom održavanju, a njihova realizacija u cijelosti ovisi o vremenskim uvjetima. Temeljem iskustva iz prethodnih godina, sredstva se planiraju na nivou od 437.000 kn.

Program rada zimske službe »Komunalca« usklađen je s Državnom upravom za ceste i Županijskom upravom za ceste, te u uvjetima prosječnih zima omogućava održavanje prometnica u voznom stanju.

Za državne i županijske ceste na kojima zimsku službu trebaju održavati Državna uprava za ceste i Županijska uprava za ceste, dogovoreno je da u slučaju njihove nemogućnosti - to čišćenje umjesto njih obavi Komunalac.

4.5. Održavanje BUS stanica i ugibališta

Redovno održavanje postojećih ugibališta i čekaonica zadržava se na sadašnjem minimalnom obimu (popravci kolnika, rubnika, nogostupa, dobava košarica za smeće, sanacija oštećenja na stanicama u vlasništvu Grada), za što su potrebna manja sredstva nego u 2011. godini zbog dobrog stanja postojećih čekaonica.

4.7. Hitni popravci i intervencije, uspostava privremenog režima prometa

Obuhvaćaju radove koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa su za Grad, a koje zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (izrada projekta preregulacije prometa, izvedba preregulacije prometa, zaštita parkovnih površina, čišćenje po završetku manifestacije i sl.).

Osigurani nivo sredstava omogućava zahvate na nivou 2011. godine, 80.000 kn za preregulaciju prometa i čišćenje, te zahvate na parkirnim površinama i postavu i uklanjanje zaštitnih ograda). Iznos od 25.000 kn za izradu prometnih rješenja za manifestacije za vrijeme preregulacije prometa (kako su se ustalila ista rješenje kroz više godina, smanjuje se potreba da se za svaku situaciju izrađuje posebno rješenje te se time znatno smanjuju i ukupni troškovi u okviru ove stavke), te 25.000 kn za hitne popravke i intervencije na parkiralištima.

5. Održavanje groblja

5.1. Redovno održavanje i uređenje spomenika

Redovno održavanje obuhvaća čišćenje i uređenje spomenika palim borcima u Opatiji uključivo i spomenik borcima Domovinskog rata, Ičićima, Veprincu i Poljanama dva puta godišnje i to na dan antifašističke borbe i za Dan mrtvih.

Radi kvalitetnog stanja postojećih spomenika, u 2012. godini ne planira se potreba većih zahvata na njihovim sanacijama i popravcima pa su i ovi troškovi manji.

5.2 Grobne takse za grobove zaslužnih građana Opatije

U program se uključuje plaćanje grobne takse za 16 zaslužnih građana Opatije (poginuli branitelji domovinskog rata, osobe zaslužne za razvoj Opatije).

6. Javna rasvjeta

6.1. Utrošak struje

Utrošak električne energije za funkcioniranje javne rasvjete planira se na nivou koji smo imali u 2011. godini (u punom obimu tijekom cijele godine, cca 1.820.000 kWh godišnje po 0,53 kn/kWh, 3.000 različitih rasvjetnih tijela).

6.2. Održavanje javne rasvjete

Poslovi održavanja javne rasvjete povjeravaju se Komunalcu Opatija, temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti.

U sklopu ove stavke realizirati će se redovno održavanje u iznosu od 556.800 kn (zamjena cca 550 pregorjelih žarulja, 88 zamjena oštećenih armatura, 44 zamjena dijelova oštećenih armatura, te 19 zamjena dotrajalih stupova).

6.3. Dekoracija grada

Dekoracija grada svjetlećim elementima planira se za Božićne i Novogodišnje praznike, te za vrijeme karnevala i Uskrsa, a dekoracija grada zastavama za državne i gradske praznike (16 puta godišnje).

Planirana sredstva omogućiti će zadržavanje postojećeg nivoa svjetlosne dekoracije za Božićne i Novogodišnje praznike, te na manja proširenja u prigradskim mjestima.

Svjetleća dekoracija (196.000 kn) obuhvaćati će cca 125 svjetlećih elementa na stupovima javne rasvjete, 35 elemenata za osvjetljenje drveća i fasada, 24 elementa dekoracije postavljene preko ceste. U 2012. planirati će se zamjena dotrajale i uništene novogodišnje dekoracije.

Dekoracija Grada zastavama provodi se prema utvrđenom programu (na 120 stupova javne rasvjete - 29.000 kn).

7. Održavanje pomorskog dobra

7.1. Održavanje obalnog puta

Površina obalnog puta iznosi 24.967 m2, sa 10.500 m2 zelenih površina i prilaznih stubišta, brojnim podzidima i potpornim zidovima, 11 mostića. Na obalnom putu se nalazi 4.595 m1 raznih ograda, 170 kandelabera javne rasvjete, 65 klupa, 100 kanti za otpatke i dr.

Nivo redovnog održavanja obuhvaća:

- orezivanje zelenila uz obalni put -9.000 m2,

- orezivanje zelenila uz stepenice i putove do obalnog
puta -1.500 m
2,

- pljevljenje trave sa ruba staza, uklanjanja kupina uz
zidove -3.500 m
2,

- odvoz otpadaka i pražnjenje košarica 20 l -15.059
pražnjenja košarica,

- odvoz otpadaka i pražnjenje posuda 80 l -26.720 pražnjenja
posuda,

- hitne intervencije u slučaju obrušavanja potpornih zidova
i puta i ostalih nepredvidljivih događaja (20.000 kn),

- čišćenje finog pijeska strojem na plaži Ičići i Tomaševac (42.000 kn)

7.2 Održavanje kupališta i nekomercijalnih plaža

Održavanje nekomercijalnih plaža obuhvaća 29 lokacija sunčališta (površine 3.757 m2). Održavanje plaža bez koncesije Lipovica, Belveder, Tomaševac stoji 129.500 kn ( 4 mjeseca), a za dječjia igrališta na istima planira se 42.825 kn (12 mjeseci). U 2012. godini u navedenim troškovima uključeni su i troškovi postavljanja, održavanja i uklanjanja psiholoških barijera, te vaterpolo igrališta HVS-a.

Za čišćenje nekomercijalnih plaža predviđeno je 21.600 kn, a za čišćenje sunčališta 45.470 kn.

Održavanje plaža Ičići i Ika, planira se na način:

A) Plaža Ika

Troškovi održavanja plaže planiraju se na nivou standarda prisutnog u 2011. godini - 27.490 kn (čišćenje plaže 862 m2 sa odvozom otpada, 200 pražnjenja posuda za otpatke, radnik na plaži 200 sati). Kao i ranijih godina, dio troškova održavanja plaže trebalo bi dogovoriti sa gospodarskim subjektom koji će na plaži pružati ugostiteljske usluge.

B) Plaža Ičići

Troškovi održavanja plaže koje sufinancira Grad planiraju se u iznosu od 296.350 kn, a obuhvaćaju razliku između prihoda od sadržaja na plaži koju temeljem koncesije ostvaruju Parkovi Opatija, i utvrđenog standarda na plaži od ranijih godina od kada je plaža dobila plavu zastavu (čišćenje i odvoz otpada, popravak psihološke barijere, rad ronioca i montaže opreme, ravnanje plaže, dovoz i razastiranje finoga pijeska 10 m3, postava protu kliznih čepića na ulazima u more, intervencije na čišćenjima izvan sezone, građevinski popravci na plaži, služba spašavanja na moru, vađenje ježeva, postava i skidanje psihološke barijere akvatorija plaže, utrošak struje na plaži na mjernom mjestu kod stare marine, ostali sitniji radovi koje je potrebno obaviti.

Javnim automatskim WC-om na plaži Ika i Ičići upravlja Komunalac Opatija, dok klasičnim WC-ima na plaži Ičići upravljaju Parkovi Opatija koji će iz naplate korištenja tih WC-a podmirivati troškove njihovog redovnog održavanja.

Postavljanje i pražnjenje košarica na plaži Črnikovica, plaži Lipovica, plaži kod Hot. fakulteta u Iki, plaži kod h. Brioni, i na sunčalištima-stijenama od Voloskog do Ičića iskazano je u točki 7.1.

7.3 Javna rasvjeta na obalnom putu

Osiguravaju se sredstva za održavanje 173 rasvjetna tijela. Javna rasvjeta funkcionirati će tijekom cijele godine, a predviđen je iznos od 175.000 kn.

7.4 Ekološki programi i akcije na pomorskom dobru

Osiguravaju se sredstva za dodatno ispitivanje kvalitete mora za plavu zastavu na plaži Ičići i na utoku potoka Vrutki (3.660 kn), sufinanciranje županijskog programa intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora 22.820 kn, a za akciju čišćenja podmorja uz učešće mjesnih odbora, škola i sportskih društava predviđeno je 15.000 kn.

8. Sufinanciranje komunalnih akcija mjesnih odbora

U okviru ovog Programa osiguravaju sredstva za financiranje komunalnih akcija mjesnih odbora. Komunalne akcije mjesnih odbora financirati će se na osnovu njihovog godišnjeg plana i programa i to za slijedeće aktivnosti:


Planirani radovi J.mj. Količina JC Iznos radova/kn


1. MO DOBREĆ 50.000

1 Ugradnja odbojne cestovne ograde Orbani m 76,00 552,63 42.000

2 Uređenje pješačkih staza m2 80,00 100,00 8.000

2. MO IČIĆI 40.000


1 Popločenje nogostupa od A. Dminaka do Crkve m2 108, 370,00 40.000

3. MO IKA 54.700


1 Građ.i radovi uređenja zelene površine uz CS komp 1 9.700,00 9.700

2 Ugradnja automatskog sustava navodnjavanja kod CS Ika komp 1 21.400,00 21.400

3 Hortikulturno uređenje na površini CS komp 1 23.600,00 23.600

4. MO OPATIJA - BELVEDER 50.000


1 Sanacija kamene fontane-špine ispred h. Casino Rasalia komp 1 10.000,00 10.000

2 Postavljanje rukohvata za ulaz u more m 9,00 1.666,67 15.000

3 Dohrana finog pijeska na odbojkaškom igralištu - Tomaševac m3 30,00 333,33 10.000

4 Izrada i ugradba obavjestne ploče ispred MO Belveder komp 1 5.000,00 5.000

5 Dohrana plaže Tomaševac m3 40 250,00 10.000

5. MO OPATIJA - CENTAR I 50.000


1 Uređenje stubišta i ugradnja rukohvata -

stubište Edite Stern (dio od ukupno 200 m2) m2 142,86 350,00 50.000

6. MO OPATIJA - CENTAR II 60.500


1 Popravak ulice Put u Bregi - popravak i rukohvata i puta m2 166,67 300,00 50.000

2 Popravak potpornog zida u ulici J. Glaksa kbr. 6-8 m2 3,00 3.500,00 10.500

7. MO OPATIJA - KOSOVO 53.500


1 Sanacija zida C.S.P.Terme m2 51,01 519,48 26.500

2 Sanacija zida I.Istarske čete m2 12,00 500,00 6.000

3 Rukohvat prema OŠ Volosko m30,00 566,67 17.000

4 Nabavka klupa kom 2,00 2.000,00 4.000

8. MO OPATIJA - PUNTA KOLOVA 50.000


1 Uređenje pješačkog puta i stepenišra uz Villu Ariston
(98,71m
2) - dio (80.000 kn kamen), (građevinski 30.000) m2 14,35 1.114,38 15.991

2 Izrada projekta pješačkog prilaza stepeništa uz Villu Ariston komp 1 7.000,00 7.000

3 Izrada brončane ograde na pješačkom prilazu
kod Ville Ariston m 13,00 2.076,92 27.009

9. MO OPATIJA - TOŠINA 50.000


1 Uređenje puta u Mandićevoj ulici (dio) m2 360 50,00 18.000

2 Sanacija ograde na igralištu-iznad skloništa m2 157,5 80,00 12.600

3 Izrada temelja za ljuljačku (iskop, odvoz beton) kom 2 200,00 400

4 Dobava i postav 2 klupe kompl 2 2.000,00 4.000

5 Popravak vrtuljka kompl 1 8.000,00 8.000

6 Dekoracija za Božić i Novu godinu kompl 1 2.000,00 2.000

7 Dopunsko interventno čišćenje kompl 1 5.000,00 5.000

10. MO OPATIJA - VASANSKA 50.000


1. Dobava i postava klupa kom 4 2.000,00 8.000

2. Popravak oštećenja na stubištima m2 60 350,00 21.000

3. Sanacija pješačkih staza m2 50 100,00 5.000

4. Sanitarna sječa uz komunikacije kompl 1 7.000,00 7.000

5. Popravci potpornih zidova m2 20 450,00 9.000

11. MO OPATIJA - VOLOSKO 50.000


1 Izrada rukohvata i popravak stepenica

- rukohvati m 30,00 560,00 16.800

- popravci stepeništa m2 28,29 350,00 9.900

2 Uređenje površine obala F. Supila m2 233,00 100,00 23.300

12. MO OPRIČ 50.000


1 Postava rasvjetnog tijela (put B. Honovića kod kbr. 50,
Oprić kod kbr. 95) kom 2 3.500,00 7.000

2 Postava prometnih ogledala (B. Zrinčćaka, B. Honovića,
iza Gregorović) kom 3 4.667,85 14.004

3 Sanitarna siječa pješačke komunikacije kompl 3 7.000,00 21.000

4 Popravak potpornog zida pješačkog puta kod kbr. 83 m2 17,77 450,00 7.996

13. MO POBRI 50.000


1 Izrada stepenica u ulici Dragi m2 90 450,00 40.500

2 Hortikulturno uređenje javne površine kod Boćarije kompl 1 9.500,00 9.500

14. MO POLJANE 50.000


1 Asfaltiranje dijela cesta Puhari i Menderi m2 210,00 142,86 30.000

2 Izrada cestovne ograde u Aničićima i Korićima m 28,67 697,67 20.000

15. MO VEPRINAC-UČKA 50.000


1 Uređenje pješačkog puta Katinići-Vlašići m2 430 1.000 43.000

2 Postava 2 rasvjeta tijela u Bonima kom 2 3.500 7.000

SVEUKUPNO: 758.700


9. DTK kanalizacija

Ovom stavkom obuhvaćeni su troškovi upravljanja kanalizacijom za elektroničke komunikacije. Uz svaku investiciju ugrađuju se cijevi namijenjene za uvlačenje niti elektroničkih komunikacija. Predviđeno je da se vodi evidencije izgrađene kanalizacije u GIS sustavu, te evidencija o zakupu istih. Također se predviđa uvođenje sustava kontrole nad korištenjem navedene instalacije.

10. Hitne intervencije i ostale obveze

Obuhvaćeni su radovi koji se izvode u slučaju elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Grad.

B2. POJAČANO ODRŽAVANJE UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Popis radova po grupama, sa predviđenim iznosima iskazan je tablici 2. Pojačano održavanje odnosi se na radove zamjene dotrajalih elemenata na postojećim građevinama, odnosno na radove za koje nije potrebno ishođenje građevne dozvole, a koji svojim obimom prelaze program redovnog održavanja.

1. Odvodnja atmosferskih voda

Planiraju se manji popravci oborinske kanalizacije na raznim lokacijama gdje opseg radova prelazi okvire redovnog održavanja (31,25 m á 3.200 = kn 100.000)

2. Održavanje javnih površina

2.1 Postava dječjih sprava uz CS Ika: Predviđa se postava dvije dječje sprave, u vrijednosit 20.000 kn.

2.2 Početak uređenja dijela parka Brunicki: planira se uređenje donjeg dijela parka (iznad obalnog puta. Uređenje će obuhvatiti zahvate u prostoru temeljem projektne dokumentacije (cca 250 m2, 100.000 kn) uz nadzor konzervatorskog odjela.

2.3 Uređenje Brituha u Veprincu: aktivnost uređenja Brituha u Veprincu je bila planirana Proračunom za 2010. godinu te je odložena po zahtjevu Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Rijeci do izrade konzervatorske podloge starog dijela Veprinca. Konzervatorska podloga bi trebala biti uskoro predana Gradu, te će se potom pristupiti radovima u skladu s njom.

Radovi će se izvesti prema troškovniku u vrijednosti od 350.000 kn i uz nadzor Konzervatorskog odjela, a oni obuhvaćaju:

- građevinsku obnovu ruševnog objekta uz ulaz u crkvu
Sv. Marka,

- odvodnja oborinskih voda sa platoa Brituha,

- popravak oštećenja kamenih dijelova platoa ( zidovi,
temelj jarbola i dr.),

- obnova površina kompletnog platoa, sa rješavanjem
odvodnje u kolektor,

- dovođenje pitke vode,

- hortikulturno uređenje okoliša.

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

3.1 Uređenje gornjeg stroja na nerazvrstanim cestama: Planom se predviđa nastaviti s opločavanjem nogostupa duž ulice M. Tita u Opatiji s žutim pločicama, i to sa 730 m2 pločica koje su nabavljene u 2011. godini. Ukupna vrijednost radova iznositi će 400.000 kn.

3.2 Ostali radovi na nerazvrstanim cestama: Urediti će se nove parkirne površine u naselju Kosovo u Opatiji (8 parkirnih mjesta, 130.000 kn), te javna površina između ceste za Dobreć i odvojka te ceste prema školi Dobreć (250 m2, kn 50.000).

4. Hitne intervencije i ostale obveze:

4.1 Predviđaju se sredstva za zahvate u prostoru uz pripremu turističke sezone do iznosa od 200.000 kn.

4.2 Predviđaju se sredstva u iznosu od 225.000 kn za naknadu Općini Matulji radi odlagališta otpada na Osojnici.

4.3 Predviđena su sredstva u iznosu od 1.140.000 kn za subvenciju za obavljanje linijskog prijevoza na području Grada koje obavlja Autotrans.

C. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa na osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 361-03/11-01/63

Ur. broj: 2156/01-01-11-1

Opatija, 8. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O` Brien Sclaunich, v.r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Godišnji Program održavanja komunalne in  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=753&mjesto=10006&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr