SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 43. Ponedjeljak, 12. prosinca 2011.
GRAD OPATIJA

66.

Na temelju članka 14. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 57/11) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2011. godine donosi

ODLUKU
o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuju prava, oblici pomoći i programi iz socijalne skrbi i zdravstvene zaštite, uvjeti i način ostvarivanja istih te korisnici prava i pomoći.

Članak 2.

Prava utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati na teret proračuna Grada Opatije ukoliko je zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret državnog proračuna ili drugih pravnih i fizičkih osoba, osim ukoliko se osigurava viši standard.

Članak 3.

Proračunom Grada Opatije utvrđuju se financijska sredstva za provedbu prava, oblika pomoći i programa propisanih ovom Odlukom kao i druga prava, oblici pomoći i programi vezani uz socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu.

Članak 4.

Prava i oblici pomoći iz socijalne skrbi i zdravstvene zaštite utvrđeni ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskom državljaninu koji ima prebivalište na području Grada Opatije.

U slučaju da se pojedino pravo ili oblici pomoći ostvaruju na temelju obiteljskog statusa, svi članovi obitelji moraju imati prebivalište na području Grada Opatije.

Prebivalište iz stavka 2. ovog članka, za ostvarivanje oblika pomoći propisanog člankom 19.,točkom 1.1, podrazumijeva prebivalište od dana rođenja djeteta.

Prebivalište se utvrđuje osobnom iskaznicom ili potvrdom nadležnog tijela (MUP). Izuzetno, prebivalište se može utvrditi i na drugi način po odredbama posebnih propisa pod uvjetom da korisnik na području Grada Opatije prebiva najmanje 185 dana u godini koja prethodi godini za koju se ostvaruje pravo.

II. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 5.

Ovom Odlukom se utvrđuju prava iz socijalne skrbi, kako slijedi:

1. pravo na pomoć za stanovanje,

2. pravo na financiranje boravka djece u dječjem vrtiću,

3. pravo na financiranje marende učenicima osnovne škole,

4. pravo na financiranje produženog boravka učenicima osnovne škole,

5. pravo na financiranje javnog prijevoza učenicima srednje škole,

6. pravo na financiranje javnog prijevoza studenata,

7. pravo na financiranje javnog prijevoza osoba s invaliditetom,

8. pravo na financiranje javnog prijevoza dobrovoljnim darivateljima krvi i

9. pravo na sufinanciranje smještaja u Psihijatrijsku bolnicu Lopača.

1. PRAVO NA POMOĆ ZA STANOVANJE

Članak 6.

Pravo na pomoć za stanovanje odobrava se korisniku (samcu ili članovima kućanstva) koji ispunjava socijalni uvjet i koji koristi stan iste ili manje veličine od zadovoljavajućeg stambenog prostora u smislu odredbe članka 2. točke 13. Zakona o socijalnoj skrbi, osim ukoliko koristi gradski stan.

Troškovi stanovanja su troškovi najamnine, pričuve, komunalne naknade, električne energije, plina, drva i drugih energenata, grijanja, vode, odovodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Grad Opatija djelomično ili u cjelosti izvršava plaćanje računa ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je pružila uslugu stanovanja za troškove stanovanja iz stavka 2. ovog članka.

Pravo iz stavka 1. ovog članka odobrava se mjesečno, a maksimalna visina iznosa utvrđuje se u visini 100% iznosa pomoći za uzdržavanje po rješenju Centra za socijalnu skrb.

Članak 7.

Korisnici prava na pomoć za stanovanje stječu pravo na plaćanje cijene vodnih usluga ispod osnovne cijene vodnih usluga, za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva, a sukladno Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (»Narodne novine« broj 112/10).

Grad Opatija dostavit će isporučitelju vodnih usluga na području Grada Opatije podatke o osobama iz stavka 1.ovog članka na osnovu kojih će se istima zaračunavati cijena vodnih usluga.

Grad Opatija će u svom Proračunu osigurati sredstva za podmirenje razlike između osnovne cijene vodne usluge i cijene koju plaćaju socijalno ugroženi građani iz stavka 1.ovog članka, koja će se plaćati isporučitelju vodnih usluga na osnovi ispostavljenih računa.

2. PRAVO NA FINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DJEČJEM VRTIĆU

Članak 8.

Pravo na financiranje boravka u dječjem vrtiću za pedagošku godinu ostvaruje korisnik ako obitelj ispunjava uvjet prihoda ili posebni uvjet te ukoliko su roditelji zaposleni.

Iznimno, pravo na financiranje boravka u dječjem vrtiću ostvaruje korisnik, godinu dana prije polaska u osnovnu školu, ako obitelj ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet bez obzira na radno-pravni status roditelja.

Iznimno od stavka 1., Socijalno vijeće Grada Opatije može odobriti pravo na financiranje boravka djece u dječjem vrtiću u slučaju da stručne službe Centra za socijalnu skrb i dječjeg vrtića preporuče boravak u vrtiću, a zbog socio-ekonomskih uvjeta u obitelji.

3. PRAVO NA FINANCIRANJE MARENDE UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE

Članak 9.

Pravo na financiranje marende učenicima osnovne škole za pedagošku godinu ostvaruje korisnik ako obitelj ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet.

4. PRAVO NA FINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE

Članak 10.

Pravo na financiranje produženog boravka učenicima od 1 - 4 razreda osnovne škole za pedagošku godinu ostvaruje korisnik ako obitelj ispunjava uvjet prihoda ili posebni uvjet te ukoliko su roditelji zaposleni.

Iznimno, Socijalno vijeće Grada Opatije može odobriti pravo na financiranje produženog boravka učenicima osnovne škole u slučaju da stručne službe Centra za socijalnu skrb i osnovne škole preporuče produženi boravak, a zbog socio-ekonomskih uvjeta u obitelji.

5. PRAVO NA FINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA UČENICIMA SREDNJE ŠKOLE

Članak 11.

Pravo na financiranje javnog prijevoza učenicima srednje škole (od mjesta stanovanja do sjedišta škole) za pedagošku godinu ostvaruje korisnik ako obitelj ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet.

6. PRAVO NA FINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA STUDENATA

Članak 12.

Pravo na financiranje javnog prijevoza studenata (od mjesta stanovanja do sjedišta fakulteta isključivo na području Primorsko-goranske županije) za akademsku godinu ostvaruje korisnik ako je redoviti student Sveučilišta u Rijeci te ako obitelj ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet.

7. PRAVO NA FINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA OSOBA S INVALIDITETOM

Članak 13.

Pravo na financiranje javnog prijevoza (od mjesta stanovanja do Rijeke) ostvaruje korisnik s invaliditetom od 60% i više.

8. PRAVO NA FINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA DOBROVOLJNIM DARIVATELJIMA KRVI

Članak 14.

Pravo na financiranje javnog prijevoza dobrovoljnim darivateljima krvi (od mjesta stanovanja do Rijeke) ostvaruje korisnik ukoliko zadovolji sljedeće uvjete:

a) muškarci, umirovljenici ili nezaposleni, ukoliko su krv darivali 50 puta i više i b) žene, umirovljenice ili nezaposlene, koje su krv darivale 40 puta i više.

9. PRAVO NA SMJEŠTAJ U PSIHIJATRIJSKU BOLNICU LOPAČA

Članak 15.

Grad Opatija u cjelosti podmiruje troškove smještaja za korisnika koji na temelju mišljenja i nalaza liječnika nije sposoban sam živjeti i brinuti se o sebi, ukoliko živi sam i nema nikoga od uže obitelji te nema nikakvih prihoda.

Grad Opatija podmiruje razliku do pune cijene smještaja ako korisnik ima prihode i ako 80% prihoda koristi za podmirivanje troškova smještaja.

Članak 16.

Grad Opatija podmiruje razliku do pune cijene smještaja u slučaju ako:

- korisnik nema prihoda,

- ima članove uže obitelji, koji su ga po zakonu ili drugoj pravnoj osnovi dužni uzdržavati i ako obveznik uzdržavanja podmiruje troškove smještaja u visini od 20% prihoda koje ostvaruje iznad cenzusa propisanih u članku 37., stavak 1. ove Odluke.

Grad Opatija podmiruje razliku do pune cijene smještaja u slučaju da;

- korisnik ima prihode i 80% prihoda koristi za podmirivanje troškova smještaja,

- ima članove uže obitelji, koji su ga po zakonu ili drugoj pravnoj osnovi dužni uzdržavati i obveznik uzdržavanja podmiruje troškove smještaja u visini od 20% prihoda koje ostvaruje iznad cenzusa propisanih u članku 37., stavak 1. ove Odluke.

Članak 17.

Smještaj u Psihijatrijskoj bolnici Lopača na teret Grada Opatije odobrava se u pravilu 3 mjeseca, a najduže 6 mjeseci.

III. OBLICI POMOĆI

Članak 18.

Osim prava utvrđenih u članku 5., stavak 1. ove Odluke, ovom Odlukom utvrđuju se i sljedeći oblici pomoći:

1. POMOĆI ZA DJECU

2. POMOĆI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

3. POMOĆI GRAĐANIMA I OBITELJIMA

1. POMOĆI ZA DJECU

Članak 19.

1.1. Pomoć za novorođenu djecu

Roditeljima novorođenog djeteta osigurava se jednokratna pomoć u visini od 3.000 kn ukoliko podnesu zahtjev u roku od 60 dana od dana rođenja djeteta.

1.2. Zdravstvena zaštita djece

Djeci s područja Grada Opatije može se osigurati i dodatna zdravstvena zaštita.

2. POMOĆI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Članak 20.

Djeca s teškoćama u razvoju su djeca uzrasta do 18 godina koja su prošla postupak vještačenja u Centru za socijalnu skrb te im je utvrđeno postojanje tjelesnog i/ili mentalnog oštećenja i/ili psihičke bolesti radi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi.

Za djecu s teškoćama u razvoju osigurava se organizirani prijevoz od kuće do odgojno-obrazovne ustanove i natrag te se osigurava besplatni boravak u odgojno- obrazovnim ustanovama (boravak u vrtiću, besplatne marende, ručak, produženi boravak).

Osim ovih oblika pomoći, djeca s teškoćama u razvoju mogu ostvariti i dodatnu pomoć, uvažavajući specifične potrebe svakog od njih.

3. POMOĆI GRAĐANIMA I OBITELJIMA

Članak 21.

Pomoć građanima i obiteljima provodi se kroz sljedeće oblike pomoći:

3.1. jednokratne novčane pomoći,

3.2. aktivnosti, programi, projekti i pomoći za građane i starije osobe,

3.3. aktivnosti namijenjene osobama s invaliditetom.

Članak 22.

3.1. Jednokratna novčana pomoć odobrava se temeljem zaključka Socijalnog vijeća Grada Opatije, a može se odobriti korisniku koji zbog trenutnih okolnosti (npr.bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda, gubitka posla ili slično) nije u mogućnosti djelomično ili u cjelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Jednokratna novčana pomoć odobrava se u pravilu u novcu, a izuzetno, kada postoji vjerojatnost da se novčanim oblikom pomoći ne bi ostvarila njena svrha, jednokratna novčana pomoć može biti zamijenjena ekvivalentnom vrijednošću u stvarima ili uslugama.

Istom korisniku jednokratna novčana pomoć može biti dodijeljena najviše tri puta godišnje i to u najvišem pojedinačnom iznosu od 1.000 kn. Iznimno, za podmirenje troškova potrošnje električne energije i/li vode, taj iznos može biti i veći ukoliko je uskraćena usluga (isključena struja ili voda).

U jednokratne novčane pomoći ne uračunava se vrijednost poklon paketa hrane najugroženijim stanovnicima Grada Opatije, a koji se dodjeljuju dva puta godišnje, za Uskrs i Božić.

Članak 23.

3.2. Aktivnosti, programi, projekti i pomoći za građane i starije osobe sadrže;

3.2.1. aktivnosti starijih osoba u Klubu 60+,

3.2.2. redovan rad Udruge umirovljenika područja Grada Opatije,

3.2.3. pomoć za umirovljenike,

3.2.4. projekt Sveučilišta u Rijeci za treću životnu dob,

3.2.5. sufinanciranje parkiranja za umirovljenike,

3.2.6. financiranje javnog prijevoza za umirovljenike i

3.2.7. psihijatrijske preglede štićenika Doma za starije i nemoćne osobe Volosko.

Članak 24.

3.2.3. Pomoć za umirovljenike ostvaruje korisnik s mirovinom 1.300 kn i manjom.

U mjesečni iznos mirovine uračunava se i mirovina koja se ostvaruje po međunarodnom ugovoru te zaštitni dodatak.

Pomoć umirovljenicima iznosi 300 kn mjesečno, a doznačuje se 2 puta godišnje; u travnju za period I-VI i u srpnju za period VII-XII.

Članak 25.

3.2.5. Sufinanciranje parkiranja za umirovljenike ostvaruje korisnik ako je vlasnik vozila s mirovinom 2.000 kn i manjom (u iznos mirovine ulazi i mirovina koja se ostvaruje po međunarodnom ugovoru i zaštitni dodatak).

Članak 26.

3.2.6. Financiranje javnog prijevoza ostvaruje korisnik s mirovinom 2.000 kn i manjom (u iznos mirovine ulazi i mirovina koja se ostvaruje po međunarodnom ugovoru i zaštitni dodatak).

Članak 27.

Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava utvrđenih u članku 5. odnosno oblika pomoći utvrđenih u članku 18., ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

IV. PROGRAMI

Članak 28.

Osim utvrđenih prava i oblika pomoći, ovom Odlukom utvrđuju se i sljedeći programi:

- programi Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Opatija i

- zdravstveni programi.

Članak 29.

U skladu sa Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (»Narodne novine«, broj 71/10) osigurava se neometana realizacija redovnih programa i javnih ovlasti Hrvatskog Crvenog križa.

Gradsko društvo Crvenog križa Opatija može provoditi i dodatne programe:

1. Savjetovalište za brak, obitelj i mladež

2. Pomoć i njega u kući

Članak 30.

1. Savjetovalište za brak, obitelj i mladež djeluje pri Crvenom križu Opatija, a namijenjeno je građanima Opatije kojima je potrebna psiho-socijalna pomoć.

Članak 31.

Pravo na pomoć i njegu u kući ostvaruje korisnik kojem je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju, a temeljem procjene liječnika, prijeko potrebna pomoć druge osobe te ukoliko ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

- ako ne može to pravo ostvariti na temelju rješenja Zavoda za socijalnu skrb na području Primorsko-goranske županije,

- ako ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda propisan ovom Odlukom.

Broj sati pomoći i njege u kući koji osigurava Grad Opatija iznosi maksimalno 4 (četiri) sata tjedno.

Pomoć u kući može obuhvatiti:

- organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, pomoć pri pripremanju obroka, pranje suđa i drugo),

- obavljanje kućanskih poslova (pospremanje stana, donošenje ogrjeva, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština),

- održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba),

- zadovoljavanje ostalih svakodnevnih potreba.

Provođenje pomoći i njege u kući povjerava se Hrvatskom Crvenom križu, Gradskom društvu Opatija.

Članak 32.

U zdravstvenom programu može se osigurati;

- prijevoz bolesnika,

- sufinanciranje hitne medicinske pomoći i turističke ambulante te ostalih zdravstvenih projekata namijenjenih građanima Opatije.

Članak 33.

Prijevoz se može odobriti bolesnicima za odlazak na liječenje i to; dijalizu, kemoterapiju i terapija zračenjem uz odgovarajuću liječničku dokumentaciju.

Prijevoz bolesnika povjerava se pravnoj osobi koja je izabrana u postupku javne nabave.

Članak 34.

Socijalnim i zdravstvenim ustanovama na području Grada Opatije može se sufinancirati nabava aparata i inventara.

Članak 35.

Humanitarnim organizacijama i udrugama koje djeluju na području Primorsko-goranske županije može se sufinancirati redovna djelatnost, a temeljem pristiglih zahtjeva.

Primarno se sufinanciraju programi i projekti udruga pristigli na Javni natječaj za prijedlog programa i projekata u društvenim djelatnostima, a koji se raspisuje svake godine.

Udruge koje Socijalnom vijeću Grada Opatije podnose zahtjev za sufinanciranje djelatnosti ili programa dužne su uz zahtjev dostaviti broj članova s područja Grada Opatije i financijsko izvješće o radu u prethodnoj godini.

V. UVJETI (KRITERIJI) ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 36.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb Opatija ostvaruje pravo na pomoć za uzdržavanje.

Članak 37.

Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom:

- jednočlano domaćinstvo do 2.650,00 kn

- dvočlano domaćinstvo do 3.500,00 kn

- tročlano domaćinstvo do 4.250,00 kn

- četveročlano domaćinstvo do 5.000,00 kn

- ako domaćinstvo ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog se člana uvećava za 600,00 kuna.

Prihodom u smislu prethodnog stavka ovog članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda domaćinstva ostvarenog (isplaćenog) u posljednjih 12 mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja domaćinstvo ostvari po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihod iz stavka 1.ovog članka ne uračunava se:

- novčane naknade i potpore po Zakonu o socijalnoj skrbi,

- socijalna pomoć i naknada koju osigurava Primorsko- goranska županija i Grad Opatija,

- doplatak za djecu,

- stipendije učenika i studenata,

- godišnji dar za božićne i uskrsne blagdane i dar za djecu do 15. godine života,

- novčana naknada za tjelesno oštećenje,

- ortopedski dodatak,

- doplatak za pomoć i njegu po odredbama drugih zakona,

- primici koje fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe,

- sredstva za saniranje posljedica elementarnih nepogoda.

Iznos prihoda iz stavka 1.ovog članka umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

Članak 38.

Korisnik ispunjava posebni uvjet ako je dijete 100% hrvatskog ratnog vojnog invalida, poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Članak 39.

Korisnik koji sukladno odredbama ove Odluke ispunjava propisane uvjete iz članka 6. i članka 31., a koji je vlasnik nekretnine znatnije vrijednosti, može ostvariti pravo pod uvjetom da s Gradom Opatija zaključi ugovor u kojem će korisnik ovlastiti Grad Opatiju da na temelju tog ugovora upiše zabilježbu postojanja tražbine s osnova socijalne i zdravstvene skrbi sa zabranom otuđenja nekretnina u vlasništvu korisnika do podmirenja te tražbine.

Pod nekretninom znatnije vrijednosti podrazumijeva se nekretnina čija je tržišna vrijednost veća od 400.000 kn.

Ugovorom će se regulirati međusobni odnosi između Grada Opatije i korisnika na način da korisnik pristaje da kod svakog prijenosa vlasništva nekretnine u vlasništvu korisnika (kupoprodaja, darovanje, nasljeđivanje, zaključivanje ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju s trećim osobama) sam korisnik ili stjecatelj nekretnine imaju podmiriti cjelokupnu obvezu nastalu po osnovi socijalne i zdravstvene skrbi, sa zakonskom zateznom kamatom na svaki dospjeli iznos koja teče od dana isplate do dana podmirenja tražbine Grada Opatije. Pri tom će ugovor biti dokaz postojanja tražbine, a Izvod otvorenih stavki s iznosima uplata koje su izvršene prema korisniku po datumima uplate - dokaz visine tražbine Grada Opatije.

Članak 40.

Korisnik prava iz socijalne skrbi je dužan odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, prijaviti upravnom tijelu Grada Opatije nadležnom za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Odjel) svaku promjenu činjenice koja bi utjecala na ostvarivanje prava.

VI. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 41.

Realizaciju prava, oblika pomoći i programa obavlja Odjel u suradnji sa Socijalnim vijećem Grada Opatije.

Članak 42.

Socijalno vijeće Grada Opatije imenuje gradonačelnik na mandat od četiri godine iz redova predstavnika socijalnih i zdravstvenih ustanova te članovi humanitarnih organizacija i udruga koje djeluju na području Grada Opatije.

Socijalno vijeće ima sedam članova i to predsjednika i šest članova. Socijalno vijeće radi na sjednicama koje saziva predsjednik. Socijalno vijeće:

- utvrđuje prijedlog Socijalnog i zdravstvenog programa Grada Opatije i dostavlja ga gradonačelniku,

- diskrecionom ocjenom odlučuje o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći,

- odlučuje o dodjeli sredstava humanitarnim organizacijama i udrugama,

- odlučuje o raspoređivanju sredstava namijenjenih za sufinanciranje aparata i inventara za socijalne i zdravstvene ustanove.

Članak 43.

Postupak za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja.

Zahtjev se podnosi Odjelu.

Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev dostaviti odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.

Zahtjevi se podnose na obrascima koje izrađuje Odjel i koji se mogu preuzeti sa web stranica Grada ili neposredno u prostorima gradskih službi.

Odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih zavisi ostvarivanje pojedinog prava (posjet obitelji ili na neki drugi način).

Grad može povjeriti pružanje usluga korisnicima pravnoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih usluga na osnovi ugovora (prijevoz, korektivna gimnastika, preventivni pregledi djece predškolske dobi i slično).

Članak 44.

O zahtjevu za ostvarivanje prava iz članka 5. stavka 1. ove Odluke u prvom stupnju rješava Odjel u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Iznimno, korisnik započinje s ostvarivanjem prava i za mjesec u kojem je podnio zahtjev ukoliko je zahtjev podnesen do desetog dana u mjesecu.

Članak 45.

Odjel ima pravo i obvezu nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena.

Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava, rješenjem Odjela uskratit će se ostvarivanje prava.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Danom primjene ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/09, 31/10, 12/11).

Članak 47.

Postupci za ostvarivanje prava započeti prije početka primjene ove Odluke, dovršit će se po odredbama ove Odluke.

Članak 48.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave se u»Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/11-01/14

Ur. broj: 216/01-01/11-1

Opatiji, 8. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

PREDSJEDNIK

O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=753&mjesto=10006&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr