SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 42. Subota, 10. prosinca 2011.
OPĆINA KOSTRENA
Moscenicka_draga-001

25.

Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), u svezi s člankom 20. Odluke o uvjetima,načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/2009), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj dana 29. studenoga 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju u vlasništvo Ivančević Đurđici rođ. Škoda iz Kastva, Ćikovići 71 k.č. broj 211/18 od 1001 m2 u radnoj zoni Šoići - poslovna namjena-K-3

1. Općina Kostrena daje Ivančević Đurđici iz Kastva, Ćikovići 71 u posjed i vlasništvo, u izvršenju ugovora o zamjeni zemljišta iz 1997. godine, k.č. broj 211/18 od 1001 m2 u vlasništvu Općine Kostrena, koja k.č. se nalazi u zahvatu Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja poslovne namjene K-3 Šoići.

2. Općina Kostrena i Ivančević Đurđica sačiniti će u roku od osam dana od donošenja ove Odluke sporazum - nagodbu koja će imati snagu ugovora sa klauzulom uknjižbe.

3. Imenovana je dužna platiti razliku površine za 166 m2 po tržišnoj cijeni od 60,00 EUR/m2 što iznosi 9 960, 00 EUR u protuvrijednosti kuna na dan plaćanja.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/11-01/4

Ur. broj: 2170-07-01-11-7

Kostrena, 29. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=752&mjesto=51221&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr