SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 42. Subota, 10. prosinca 2011.
OPĆINA KOSTRENA
Moscenicka_draga-001

24.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 26/09) Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj 29. studenog 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Kostrena
za 2012. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Kostrena, način izvršavanja Proračuna Općine Kostrena za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i primicima, rashodima i izdacima Proračuna, upravljanje imovinom i dugom te propisuje prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog Načelnika, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu, a iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama i ne smiju prelaziti utvrđene iznose.

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 3.

Proračun Općine Kostrena se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni i neporezni prihodi i prihodi od općinske nefinancijske imovine te sredstva za financiranje javnih rashoda na razini općine.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i primljeni krediti te svi izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za proračunsku godinu.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije za razdoblje 2012-2014. godine, razrađeni po pojedinim programima proračunskih korisnika, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina i po izvorima prihoda za cjelovitu izvedbu programa.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Sredstva Proračuna osiguravaju se korisnicima Proračuna koji su u njegovom Posebnom dijelu određeni za nositelje glava, po utvrđenim programima, projektima i aktivnostima.

Sredstva Proračuna smiju se koristiti samo za namjene utvrđene posebnim zakonima i odlukama Općine Kostrena, u visini sredstava određenih Proračunom.

Članak 5.

Korisnici Proračuna smiju koristiti proračunska sredstva samo za namjene koje su utvrđene u Proračunu.

Korisnici Proračuna mogu preuzimati obveze na teret Proračuna samo za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna, ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnim proračunskim dodjelama.

Korisnicima Proračuna doznačuje se mjesečni iznos, temeljem stvarno izvršenih obveza, a u skladu s mjesečnim planovima korisnika.

Upravni odjel za financije (u daljnjem tekstu: Općinska uprava) usklađuju zahtjeve iz mjesečnih financijskih planova s planom likvidnosti Proračuna te izvršava mjesečne dodjele sredstava po korisnicima i programima u skladu s raspoloživim sredstvima.

Razliku između odobrenih i manje iskorištenih dodjela rasporedit će se u sljedećem obračunskom razdoblju, ovisno o raspoloživim sredstvima do kraja godine.

Sredstva za pokroviteljstva i sredstva za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći pojedinom korisniku, raspoređuje Načelnik ako krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 6.

Korisnik Proračuna na temelju iznosa predviđenih Proračunom obvezan je sastaviti financijski plan za proračunsku godinu po mjesecima.

Mjesečne dodjele se odobravaju na temelju mjesečnih planova.

Članak 7.

Korisnik Proračuna u okviru mjesečnih financijskih izvještaja izvještava o iznosu utrošenih sredstava, s tim da se razlike reguliraju na isti način kako je to za dodjelu sredstava određeno člankom 5. ove Odluke.

Članak 8.

Ako se prihodi i primici Proračuna ne naplaćuju u planiranim svotama i planiranoj dinamici tijekom godine, prednost u podmirivanju rashoda Proračuna imaju rashodi i izdaci za redovnu djelatnost Općine Kostrena.

Članak 9.

Upravni odjel za financije obvezan je, u roku od 15 dana od stupanja na snagu Proračuna izvijestiti sve korisnike o odobrenim sredstvima za 2012. godinu, a isti su obvezni u daljnjem roku od 15 dana izvijestiti krajnje korisnike koji su određeni kao nositelji sredstava u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 10.

Za izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovoran Općinski načelnik.

Naredbodavac za izvršenje Proračuna u cijelosti je Općinski načelnik.

Načelnik Općine odgovoran je kao naredbodavac za zakonitu uporabu raspoređenih sredstava u Proračunu.

Pročelnici tijela Općinske uprave te čelnici pravnih osoba koje su korisnici Proračuna odgovorni su za planiranje i izvršavanje svoga dijela proračuna.

Upravni odjel za financije i upravljanje imovinom Općine Kostrena prati izvršenje Proračuna i o tome izvješćuje Općinskog načelnika Općine Kostrena.

Pozicije u Proračunu koje nisu razrađene izvršavat će se temeljem Odluke Općinskog načelnika.

IV. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 11.

Slobodnim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik.

Članak 12.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi iz koje proizlazi pravni temelj i visina obveze plaćanja.

Članak 13.

Korištenje proračunskih sredstava za određene namjene provodi se na temelju ovjerene financijske dokumentacije ili pismenog naloga pročelnika nadležnog upravnog odjela Općine Kostrena.

Članak 14.

Za hitne i nepredviđene ili nedovoljno predviđene izdatke koristiti će se sredstva proračunske pričuve do visine određene Zakonom o proračunu, odnosno do 0,5 % prihoda Proračuna bez primitaka.

O korištenju proračunske pričuve odlučuje Općinski načelnik.

Načelnik može raspolagati sredstvima proračunske pričuve do iznosa odobrenog Proračunom.

Načelnik je dužan na koncu godine izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

Članak 15.

Općinsko vijeće donosi odluku o plaćama dužnosnika.

Općinsko vijeće donosi Odluku o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika, a Odluku o visini bruto osnovice za obračun plaća donosi Općinski Načelnik.

Odluku o naknadama vijećnicima Općinskog vijeća, dužnosnicima koji dužnost obavljaju volonterski, te članovima radnih tijela donosi Općinsko vijeće.

Članak 16.

Korištenje sredstava za pokrivanje gubitaka trgovačkih društava u pretežitom vlasništvu Općine Kostrena i ustanova koje je osnovala Općina te financiranje sponzorstva, pokroviteljstva i nabavu opreme odobriti će Općinski načelnik zasebnim odlukama.

Članak 17.

Kada se sredstva Proračuna koriste za sanaciju, dokapitalizaciju, ili kao udio u sredstvima pravne osobe Općina Kostrena postaje suvlasnik imovine u tim pravnim osobama razmjerno uloženim sredstvima.

Članak 18.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na temelju naloga ovlaštenog službenika Općinske uprave na teret tih prihoda, temeljem zahtjeva uplatitelja i priloženog dokaza o pogrešno ili više uplaćenom prihodu.

V. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

Članak 19.

Odluku o zaduživanju Općine za kapitalne projekte obnove i razvitka koje se financiraju iz Proračuna Općine Kostrena donosi Općinsko vijeće prema uvjetima i do visine utvrđene Zakonom o proračunu.

Trgovačka društva u pretežnom vlasništvu Općine i ustanove koje je osnovala Općina ne mogu se zaduživati (osim kratkoročno kod poslovnih banaka radi otklanjanja nelikvidnosti) bez odluke Općinskog vijeća kojom im se odobrava zaduživanje.

Članak 20.

Općina Kostrena može davati jamstva trgovačkim društvima u pretežitom vlasništvu Općine Kostrena i ustanovama koje je osnovala do visine Zakonom utvrđenih iznosa.

Odluku o davanju jamstava donosi Općinsko vijeće.

VI. PRIHODI PRORAČUNA

Članak 21.

U Proračunu se planiraju svi prihodi koje sukladno pozitivnim propisima ostvaruje Općina.

Prihodi koje Općinska uprava ostvari obavljanjem djelatnosti, prihod su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Prihodi s osnova kamata po tražbinama uplaćuju se na račun Proračuna.

VII. NAMJENSKI PRIHODI

Članak 22.

Prihodi koje proračunski korisnici ostvare od vlastite djelatnosti (vlastiti prihodi), iz donacija, po posebnim propisima i iz drugih izvora, namjenski su prihodi Proračuna.

Prihodi iz stavka 1. ovog članka planiraju se u financijskim planovima proračunskih korisnika i uplaćuju na njihov račun, a mogu se koristiti isključivo za namjene utvrđene financijskim planovima.

VIII. PLAĆANJE PREDUJMA

Članak 23.

Plaćanje predujma moguće je samo izuzetno i na temelju prethodne suglasnosti Općinskog načelnika.

IX. PRIMJENA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA I FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENA KONTROLA

Članak 24.

Proračun i proračunski korisnici Općine primjenjuju sustav proračunskog računovodstva.

Članak 25.

Proračunski korisnici dužni su tijekom godine izraditi financijska izvješća predviđena zakonom, kao i polugodišnje i godišnje obračune i dostaviti ih Općinskoj upravi.

Članak 26.

Proračunski korisnici mogu sklapati ugovore o nabavi robe, obavljanju usluga i ustupanju radova u visini dodijeljenih sredstava.

Proračunski korisnici dužni su Općinskoj upravi dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.

X. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 27.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se prema odluci Načelnika Općine Kostrena, oročavati kod poslovnih banaka, pod uvjetom da to ne ometa i dovodi u pitanje redovito izvršavanje proračunskih izdataka.

Članak 28.

Načelnik Općine Kostrena odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 2011., a najviše do 1.000.000,00 kn, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano Proračunom Općine za 2012. godinu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima.

Članak 29.

Upravni odjeli Općine Kostrena upravljaju nefinancijskom dugotrajnom imovinom Općine Kostrena sukladno općim aktima Općine.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. Ovog članka podrazumijeva njezino korištenje,održavanje i davanje u zakup.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja razrađenim po pojedinim programima.

XI. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA

Članak 30.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna, Općinski načelnik može poduzeti mjere za uravnoteženje Proračuna propisane Zakonom.

Ako se primjenom privremenih mjera ne uravnoteži Proračun, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjelu sredstava između proračunskih korisnika, utvrdit će Općinsko vijeće izmjenama i dopunama Proračuna.

Članak 31.

Iznimno Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5 % sredstava utvrđenih na poziciji koja se umanjuje.

O izvršenim preraspodjelama iz prethodnog stavka, Općinski načelnik dužan je polugodišnje izvijestiti Općinsko vijeće.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Općinska uprava podnosi Općinskom načelniku izvještaj o izvršenju Proračuna za prvo polugodište tekuće godine do kraja mjeseca srpnja.

Općinski načelnik dužan je polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna podnijeti Općinskom vijeću.

Članak 33.

Općinska uprava izradit će godišnji obračun Proračuna Općine Kostrena i dostaviti ga Općinskom načelniku koje je dužno isti uputiti Općinskom vijeću na usvajanje.

Članak 34.

Općinska uprava ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika Proračuna, te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.

Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrebljavana protivno zakonu ili Proračunu o istom će izvijestiti Općinskog načelnika i poduzeti mjere da se nadoknade tako utrošena sredstva ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava sa pozicija s kojih su sredstva bila nenamjenski trošena.

Članak 35.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/4

Ur. broj: 2170-07-01-11-44

Kostrena, 29. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=752&mjesto=51221&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr