SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 42. Subota, 10. prosinca 2011.
GRAD CRES
Moscenicka_draga-001

32.

Na temelju članka 209. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 09) Gradsko vijeće Grada Cresa na svojoj sjednici održanoj dana 30. studenoga 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o priključenju na komunalne vodne građevine

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak, tehničko-tehnološki uvjeti, rokovi za priključenje, naknada za priključenje sukladno zakonu kojim se uređuje financiranje vodnog gospodarstva, način plaćanja naknade za priključenje sukladno zakonu kojim se uređuje financiranje vodnog gospodarstva, način i uvjeti financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina od strane budućih korisnika te kaznene odredbe u svezi priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine za:

1. javnu vodoopskrbu (dalje u tekstu: vodovodni priključak),

2. javnu odvodnju (dalje u tekstu: kanalizacijski priključak).

Ovom Odlukom povjerava se Vodovodu i čistoći Cres Mali Lošinj d.o.o., Cres, Peškera 2, (u daljnjem tekstu: isporučitelj vodne usluge) da kao pravna osoba osnovana od strane Grada Cresa i Grada Malog Lošinja za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje svojim općim aktima uređuje odnose i rješava u pojedinačnim upravim stvarima o pravima obvezama i odgovornosti fizičkih i pravnih osoba s podučja Grada Cresa.

Članak 2.

Vlasnici građevina postojećih ili onih koje će se tek izgraditi na području Grada Cresa, dužni su svoje građevine odnosno druge nekretnine priključiti na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda ukoliko postoje tehničko-tehnološke mogućnosti priključenja u skladu sa stanjem na lokaciji građevine.

Članak 3.

Pod građevinom, uz koju se vezuje obveza vlasnika za priključenje na komunalne vodne građevine, smatra se u primjeni ove Odluke: svaka građevina za stanovanje ili poslovna građevina za čiju je gradnju potreban akt na temelju kojeg se može graditi sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji kao i svaka gospodarska građevina namijenjena za poljoprivrednu djelatnost i privremene građevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija određena na način propisan Zakonom o prostornom uređenju i gradnji za čiju izgradnju nije potreban akt na temelju kojeg se može graditi.

Vlasnici drugih nekretnina kao što su: gradilišta, poljoprivredno zemljište ili kiosci sukladno ovoj Odluci mogu podnijeti zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom, ukoliko za to postoje tehničko-tehnološki uvjeti, ali se pri tome ne mogu obvezati na takvo priključenje.

Članak 4.

Ovom Odlukom utvrđuje se priključivanje građevina na:

- vodoopskrbni sustav radi opskrbe pitkom vodom (u daljnjem tekstu: vodovodni priključak),

- odvodni sustav radi odvodnje otpadnih voda (u daljnjem tekstu: kanalizacijski priključak).

Vodovodni priključak može se odobriti kao vodovodni priključak radi opskrbe pitkom vodom i vodovodni priključak za poljoprivredne svrhe.

Pod vodovodnim priključkom u smislu ove odluke podrazumijeva se: priključna cijev s armaturom od uličnog ogranka do vodomjernog okna, vodomjerno okno posebno ili zajedničko s vodomjerom i armaturom, te izlazna cijev iz okna u dužini od jednog metra.

Pod kanalizacijskim priključkom u smislu ove odluke podrazumijeva se: priključak na kolektor za odvodnju otpadnih voda te priključak na posebno ili zajedničko reviziono okno na uličnom kolektoru odvodnog sustava.

II. POSTUPAK PRIKLJUČIVANJA

Članak 5.

Postupak izdavanja posebnih uvjeta priključenja građevina, i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine izdaje isporučitelj vodne usluge sukladno čl. članku 161. Zakona o vodama.

Ne smatraju se dozvolom za priključenje na vodovodni odnosno kanalizacijski priključak posebni uvjeti priključenja građevine ili druge nekretnine koje isporučitelj vodne usluge u pisanom obliku izda u postupku ishođenja lokacijske dozvole.

Članak 6.

Postupak priključivanja građevine ili druge nekretnine na komunalne vodne građevine pokreće se pisanim zahtjevom investitora ili vlasnika građevine odnosno druge nekretnine.

Pisani zahjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se na tipskom obrascu isporučitelju vodne usluge.

Pisanom zahtjevu za priključenje nove građevine ili druge nekretnine na vodovodni odnosno kanalizacijski priključak mora se priložiti:

- pravomoćno odnosno konačno rješenje o uvjetima građenja, odnosno drugi akti kojim se dopušta građenje,

- dokaz o vlasništvu ili zakonitom posjedniku,

- kopiju katastarskog plana,

- pristojbu (državni biljeg).

Pisanom zahtjevu za priključenje postojeće građevine na vodovodni odnosno kanalizacijski priključak ukoliko je vlasnik rekonstrukcijom građevine povećao potrošni kapacitet pitke vode u toj građevini, odnosno povećao odvodni kapacitet otpadne vode iz te građevine mora se priložiti:

- pravomoćno odnosno konačno rješenje o uvjetima građenja, odnosno drugi akti kojim se dopušta gradnja,

- dokaz o vlasništvu ili zakonitom posjedniku,

- kopiju katastarskog plana,

- dokumetaciju izdanu od nadležnog tijela da je zgrada sagrađena prije 15.02.1968. godine,

- pristojbu (državni biljeg).

Pisanom zahtjevu za priključenje na vodovodni priključak u poljoprivredne svrhe treba se priložiti:

- dokaz o vlasništvu ili zakonitom posjedniku,

- kopiju katastarskog plana,

- pristojbu (državni biljeg).

Građevine izgrađene bez akta o dopuštenju gradnje, kao i građevine za koje se vodi postupak obustave građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom zakonu ne smiju se priključiti na komunalne vodne građevine.

Članak 7.

Na temelju zahtjeva iz članka 6. ove Odluke isporučitelj vodne usluge utvrđuje mogućnost priključenja građevine ili druge nekretnine na vodovodni odnosno kanalizacijski priključak u skladu sa stanjem na lokaciji građevine i tehničko - tehnološkim uvjetima priključivanja.

Na temelju činjenica utvrđenih u postupku u smislu stavka 1. ovog članka isporučitelj vodne usluge donosi rješenje o dozvoli priključenja na vodovodni odnosni kanalizacijski priključak.

Ukoliko tehničko-tehnološki uvjeti ne dozvoljavaju mogućnost priključenja građevine na vodoopskrbni ili odvodni sistem, zahtjev će biti odbijen.

Rješenje iz stavka 2. i 3 ovog članka je upravni akt i mora se donijeti u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva..

Rješenje iz stavka 2. ovog članka sadrži:

- oznaku vrste priključka (trajni priključak, privremeni priključak-gradilišni ili priključak za poljoprivredne svrhe)

- oznaku lokacije vodovodnog odnosno kanalizacijskog priključka i naznaku da je ta lokacija ucrtana na izvatku iz katastarskog plana koja čini sastavni dio rješenja iz stavka 2. ovog članka

- tehnički opis priključka

- cijenu i način plaćanja stvarnih troškova rada i materijala koji je potrebno utrošiti na izvedbi priključka

- visinu naknade za priključenje na vodovodni odnosno kanalizacijski priključak

- način plaćanja naknade za priključenje

Članak 8.

Na temelju pravomoćnog rješenja o dozvoli priključenja građevine ili druge nekretnine na vodovodni odnosno kanalizacijski priključak podnositelj zahtjeva i isporučitelj vodne usluge sklapaju ugovor o izvedbi priključenja građevine ili druge nekretnine na vodovodni odnosno kanalizacijski priključak.

Ugovorom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se vrsta priključka, način i rok izvedbe priključka, cijena izvedbe priključka, visina naknade za priključenje na vodovodni ili kanalizacijski priključak i način plaćanja.

Cijena izvedbe stvarnih troškova rada imaterijala vodovodnog i kanalizacijskog priključka plaća se po predračunu Isporučitelju vodne usluje, a Isporučitelj vodne usluge ispostavlja račun za izvedeni posao.

Cijena priključka prihod je Isporučitelja vodne usluge.

Vlasnik građevine, odnosno druge nekretnine plaća naknadu za priključenje posebno za vodovodni i kanalizacijski priključak Gradu Cresu, koja je prihod proračuna Grada Cresa. Grad Cres izdaje potvrdu o plaćenoj naknadi za priključenje.

Priključak će se izvesti po uplati u cjelosti troškova priključka po predračunu i uplaćene naknade za priključenje Gradu Cresu.

III. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA

Članak 9.

Investitor ili vlasnik građevine, odnosno vlasnik druge nekretnine dužan je priključiti svoju građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine izravnim priključkom.

Vodovodnim odnosno kanalizacijskim priključkom građevina odnosno druga nekretnina priključuje se na postojeće izgrađene komunalne vodne građevine.

Vodovodni odnosno kanalizacijski priključak izvodi isporučitelj vodne usluge na temelju ugovora iz čl. 8. ove Odluke.

Ako građevinu ili drugu nekreninu zbog bilo kojeg razloga nije moguće izravnim priključkom priključiti na vodoopskrbni sustav odnosno na sustav odvodnje otpadnih ili oborinskih voda, podnositelj zahtjeva dužan je na poziv isporučitelja vodne usluge dopuniti zahtjev iz čl. 4. ove Odluke dokazom o osnutku prava služnosti vodovoda (čl. 192. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima) na poslužnoj nekretnini u korist građevine odnosno druge nekretnine kao povlasne nekretnine koju treba priključiti na vodovodni odnosno kanalizacijski priključak.

Članak 10.

Priključenje građevine ili druge nekretnine na vodovodni priključak uvjetovano je priključenjem i na kanalizacijski priključak, a ukoliko na lokaciji građevine ili druge nekretnine nije izgrađen sustav odvodnje otpadnih voda, građevina ili druga nekretnina mora biti priključena na propisno izgrađenu vodonepropusnu sabirnu ili septičku jamu odgovarajućeg kapaciteta za prikupljanje otpadnih voda.

Članak 11.

Priključenjem građevine odnosno druge nekretnine na vodovodni odnosno kanalizacijski priključak investitor ili vlasnik građevine odnosno druge nekretnine postaje korisnik vodnih usluga isporučitelja vodnih usluga u pogledu opskrbe pitkom vodom te odvodnje otpadnih i oborinskih voda, sa svim pravima i obvezama koje mu pripadaju po zakonu, ovoj Odluci te općim i pojedinačnim aktima isporučitelja vodnih usluga.

Članak 12.

Vodovodni priključak sadrži:

- priključnu cijev od uličnog ogranka vodomjernog sustava do vodomjernog okna maksimalne dužine 5 m, u pravilu van kolnika. Promjer priključne cijevi određuje se na osnovi potrebnih količina vode za građevinu koja se priključuje.

- priključna armatura na uličnom ogranku ovisno o tehničkim uvjetima, promjeru i vrsti cjevovoda na toj lokaciji.

- vodomjerno okno veličine svjetlog otvora 400 x 500 mm za jedan do dva vodomjera u zajedničkom oknu ili 600 x 600 mm za tri do šest vodomjera u zajedničkom oknu. Minimalna dubina vodomjernog okna 500 mm a maksimalna 800mm.. Vodomjerno okno mora biti izvedeno od betona ili cigli s unutarnjom obradom zidova. Poklopac vodomjernog okna je od lijevanog željeza dimenzije 400 x 500 mm ili 600 x 600 mm zavisno o veličini okna i odgovarajuće nosivosti opterećenja osovinskog pritiska zavisno o lokaciji. Na poklopcu mora biti oznaka »VODA«.

U vodomjernom oknu smješta se vodomjer određenog profila zavisno o potrebnom protočnom kapacitetu, kugla

sti ventili s ispusnom slavinom i spojni komadi, te izlazna cijev iz vodomjernog okna u smjeru građevine dužine 1 m.

Položaj vodomjenog okna utvrđuje se rješenjem iz čl. 7. Ove Odluke, s time da vodomjerno okno mora biti na javnoj površini uz rub zemljišta koje služi redovnoj upotrebi građevine.

Članak 13.

Svaka građevina odnosno druga nekretnina kao i svaki posebni dio građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) mora imati ugrađen vodomjer.

Članak 14.

Pri rekonstrukciji postojeće građevine rekonstruira se i postojeći vodovodni priključak ukoliko se povećava protočna količina pitke vode, odnosno ako unutar jedne građevine nastaje više samostalnih uporabnih cjelina.

Članak 15.

Pod kanalizacijskim priključkom podrazumjeva se priključak na kolektor za odvodnju otpadnih voda.

Kanalizacijski priključak sadrži:

- reviziono okno na javnom odvodnom kolektoru, veličine svjetlog otvora 600 mm x 600 mm za dubinu revizionog okna do 800mm odnosno svjetlog otvora 1200 mm x 1000 mm za dubine revizionog okna veću od 800 do 1500mm. Reviziono okno mora biti vodonepropusno s poklopcem dimenzija 600 x 600 mm odgovarajuće nosivosti osovinskog pritiska te oznaka »KANALIZACIJA«.

- spoj dovodne cijevi od građevine u reviziono okno.

Kanalizacijski priključak izvodi isključivo isporučitelj vodne usluge na temelju pisanog ugovora, predračuna i računa za izvršeni posao.

Članak 16.

Dovodnu cijev od građevine odnosno druge nekretnine do kanalizacijskog priključka izgrađuje vlasnik građevine uz prethodno pribavljene suglasnosti nadležnog tijela Grada Cresa za prekop javne površine.

Kanalizacijski priključak odobrava se na udaljenosti od najviše 30 metara od građevine, odnosno druge nekretnine.

Članak 17.

Kemijski sastav ispuštene otpadne vode iz građevine mora biti sveden na sastav otpadnih voda iz domaćinstva u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

Ako sastav otpadnih voda iz građevine, odnosno druge nekretnine to zahtijeva, vlasnik građevine odnosno druge nekretnine dužan je prethodno u svojoj građevini odnosno drugoj nekretnine riješiti pročišćavanje otpadnih voda, kao i oborinske vode, ako se i ona putem kanalizacijskog priključka odvodi u oborinsku kanalizaciju.

Oborinske vode građevine odnosno druge nekretine ne smiju se ispuštati u odvodni kolektor otpadnih voda fekalne kanalizacije.

IV. ROKOVI PRIKLJUČENJA

Članak 18.

Vlasnik građevine, ili investitor, odnosno vlasnik druge nekretnine dužan je priključiti svoju građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine iz članka 1. ove Odluke, najkasnije u roku od jedne godine od dana obavijesti isporučitelja vodne usluge o mogućnosti priključenja.

Vlasnici građevine odnosno druge nekretnine koja ima vodovodni priključak, ako se građevina nalazi na lokaciji na kojoj postoje uvjeti za kanalizacijski priključak, dužni su podnijeti zahtjev za kanalizacijski priključak te izvesti taj kanalizacijski priključak najkasnije u roku od jedne godine računajući od dana stvaranja uvjeta za kanalizacijski priključak te građevine ili druge nekretnine.

Članak 19.

Vodovodnim i kanalizacijskim priključkom građevina se priključuje na postojeće izgrađene vodoopskrbne i odvodne kolektore.

Članak 20.

Ako vlasnik građevine, odnosno druge nekretnine ne postupi sukladno članku 18. ove Odluke nadležno tijelo Grada Cresa će na prijedlog isporučitelja vodnih usluga donijeti rješenje u upravnom postupku o obvezi priključenja na teret vlasnika ili drugog zakonitog posjednika građevine, odnosno druge nekretnine.

Protiv rješenja je dopuštena žalba tijelu jedinica područne samouprave nadležnom za gospodarstvo.

V. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

Članak 21.

Naknada za priključenje na vodovodni odnosno kanalizacijski priključak iznosi:

- 25% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stambenu zgradu površine do 200 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine;

- 25% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stan kao posebni dio nekretnine, površine do 200 m2 građevinske (bruto) površine;

- 45% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stambenu zgradu površine od 200 do 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine;

- 45% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stan kao posebni dio nekretnine površine veće od 200 m2 građevinske (bruto) površine;

- jednu prosječnu mjesečnu bruto plaću u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stambenu zgradu površine preko 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine;

- jednu prosječnu mjesečnu bruto plaću u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine do 500 m2 građevinske (bruto) površine;

- dvije prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine preko 500 m2 građevinske (bruto) površine;

- 30% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za proizvodne prostore kao posebne dijelove nekretnine bez obzira na površinu;

-30% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za škole i druga učilišta, ustanove za predškolski odgoj, bolnice, klinike, poliklinike, domove zdravlja, objekte studentske prehrane, objekte javne prehrane (javne kuhinje), muzeje, religijske objekte, druge socijalne ustanove i ostale građevine društvene namjene;

- 20% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za objekte koji služe isključivo za poljoprivrednu djelatnost (plastenici, staklenici i sl.) ili za poljoprivredno zemljište neovisno o površini;

- jednu prosječnu mjesečnu bruto plaću u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za priključenje zgrada/gra

đevina športsko-rekreacijske namjene (stadioni, športske dvorane, bazeni i sl.);

- 20% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za jednostavne građevine koje se u smislu posebnoga propisa o prostornom uređenju i gradnji mogu graditi bez akta kojim se odobrava građenje, a prikladne su za priključenje.

Članak 22.

Ako je obveznik plaćanja naknade za priključenje u potpunosti oslobođen plaćanja komunalne naknade sukladno odredbi Odluke o komunalnoj naknadi Grada Cresa ne plaća naknadu za priključenje na vodovodni i kanalizacijski priključak za poslovne građevine, odnosno poslovne prostore u višenamjenskoj građevini.

Postupak premješaja već izgrađenih priključaka na komunalne vodne građevine, odnosno postupak odvajanja vodovodnih priključaka, kao i postupak uklanjanja izgrađenih priključaka svojim zahtjevom isporučitelju vodnih usluga iniciraju vlasnici građevina, odnosno vlasnici posebnih dijelova građevina za čije se odvajanje vodovodnog priključka vrši.

Na postupak premještanja priključaka, odnosno odvajanje vodovodnih priključaka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ove Odluke o uvjetima i postupku izgradnje novih priključaka.

Sve poslove vezane uz premještaj odnosno odvajanje vodovodnih priključaka kao i uklanjanje izgrađenih priključaka izvodi isporučitelj vodne usluge , a troškove snose vlasnici građevine.

Za premještanje već izgrađenih komunalno vodnih priključaka kao i odvajanje vodovodnih priključaka ne plaća se naknada za priključenje.

VI. NAČIN PLAĆANJA NAKNADE

Članak 23.

Naknada za pojedini priključak iz članka 21. ove Odluke plaća se u korist proračuna Grada Cresa a sredstva se koriste za gradnju odnosno financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Cresa.

Naplata naknade za pojedini priključak iz članka 21. ove Odluke vrši se na način utvrđen rješenjem isporučitelja vodne usluge.

Grad Cres izdaje potvrdu o plaćenoj naknadi za vodovodni i kanalizacijski priključak.

VII. NAČIN I UVJETI FINANCIRANJA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA

Članak 24.

U slučaju kada gradnja određene komunalne vodne građevine nije predviđena planom gradnje komunalnih vodnih građevina, budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih sredstava u određenom roku, pod uvjetima utvrđenim ugovorom s Gradom Cresom.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se na račun Grada Cres, a rok povrata sredstava ne može biti dulji od 5 godina od dana sklapanja ugovora.

VIII. IZVRŠENJE I NADZOR

Članak 25.

Isporučitelj vodne usluge provodi kontrolu da li su pojedine građevine ili druge nekretnine priključene na komunalne vodne građevine sukladno ovoj Odluci.

Članak 26.

Upravni odjel za proračun i financije, stambeno-komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Cresa provodi nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke, a isporučitelj vodne usluge kao pravna osoba može predložiti pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje iz čl. 27. ove Odluke.

Kazne iz članka 27. ove Odluke prihod su Isporučitelja vodne usluge.

IX. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 27.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

- ako građevinu ili drugu nekretninu priključi na vodovodni odnosno kanalizacijski priključak protivno odredbama iz članka 8. ove Odluke

- ako građevinu ili drugu nekretninu priključi na vodovodni priključak protivno tehničko-tehnološkim uvjetima propisanim u čl. 9 do 14. ove Odluke

- ako građevinu ili drugu nekretninu priključi na kanalizacijski priključak protivno tehničko-tehnološkim uvjetima propisanim u čl. 15 do 17. ove Odluke

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vlasnik građevine odnosno druge nekretnine, ako građevinu ne priključi na komunalne vodne građevine najkasnije u roku od jedne godine od dana obavijesti isporučitelja vodne usluge o mogućnostima priključenja.

Za prekršaj iz stavka 1 ovog članka novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se fizička osoba kao i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove odluke dovršit će se prema odredbama Odluke o uvjetima priključenja na komunalnu infrastrukturu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/00 i 33/01).

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima priključenja na komunalnu infrastrukturu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/00 i 33/01).

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/11-1/7

Ur. broj: 2213/02-01-11-4

Cres, 30. studenoga 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA
Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=752&mjesto=10002&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr