SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 39. Petak, 25. studenog 2011.
OPĆINA RAVNA GORA
Moscenicka_draga-001

30.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 148/08, 38/09 i 153/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09) Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 23. studenoga 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspolaganju i upravljanju zemljištem
u vlasništvu Općine Ravna Gora

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način, uvjeti i postupak prodaje te drugi oblici raspolaganja zemljištem u vlasništvu Općine Ravna Gora.

Izuzetno od odredbe prethodnog stavka ovog članka, način, uvjeti i postupak davanja u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Ravna Gora za postavu privremenih objekata, uredit će se posebnom odlukom.

Članak 2.

Građevinskim zemljištem smatra se izgrađeno i uređeno, kao i neizgrađeno građevinsko zemljište koje je važećim dokumentom prostornog uređenja predviđeno za građenje građevina i građenje i uređenje javnih površina, a nalazi se unutar granica područja Općine Ravna Gora.

Članak 3.

Nositelj vlasničkih prava nad građevinskim zemljištem u vlasništvu Općine Ravna Gora je Općinsko vijeće Općine Ravna Gora (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).

II. PRIPREMA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Članak 4.

Priprema građevinskog zemljišta obuhvaća: izradu i donošenje prostornih planova, ishođenje potrebnih dozvola u slučaju kada je Općina investitor, izradu potrebnih geodetskih elaborata, utvrđivanje komunalnog doprinosa, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (otkup, zamjena i sl.) kao i druge radnje za pripremu građenja ili uređenja na zemljištu.

Članak 5.

Priprema zemljišta financira se iz sredstava Proračuna Općine Ravna Gora, ostalih prihoda ostvarenih gospodarenjem zemljištem u vlasništvu Općine Ravna Gora te iz drugih izvora.

III. OBLICI RASPOLAGANJA ZEMLJIŠTEM

Članak 6.

Općina Ravna Gora prodaje, odnosno na drugi način raspolaže zemljištem na kojem ima pravo vlasništva temeljem javnog natječaja i uz tržišnu cijenu, na način i po uvjetima propisanim ovom Odlukom.

Oblici raspolaganja zemljištem su:

1.prodaja zemljišta

a)za građenje građevina

b)za formiranje (uređenje) građevinske čestice (okućnice),

2.zamjena zemljišta,

3.osnivanje prava građenja kod građenja građevine,

4.ustanovljavanje prava služnosti i drugih stvarnih tereta,

5.zakup zemljišta (reguliran posebnom odlukom).

Prodaja zemljišta

Članak 7.

Prodaja zemljišta vrši se putem javnog natječaja.

Odluku o raspisivanju i provođenju natječaja donosi Općinski načelnik.

Obavijest o natječaju objavljuje se u tisku, a postupak i uvjeti natječaja na oglasnoj ploči i web stranicama Općine.

Natječaj mora biti otvoren najmanje 8 dana računajući od dana objave u tisku.

Članak 8.

Tekst objave natječaja sadrži sljedeće:

1. oznaku i površinu zemljišta odnosno nekretnine,

2. podatke o opremljenosti nekretnine,

3. početni iznos cijene po m2,

4. rok za podnošenje ponuda,

5. iznos jamčevine, kao i odredbu da ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, odnosno ukoliko ne sklopi ugovor u roku kojeg odredi vlasnik, iznos jamčevine mu neće biti vraćen,

6. odredbu da je najpovoljniji ponuditelj dužan najkasnije 15 dana od dana provedenog natječaja ili od roka kojeg odredi Općinski načelnik, sklopiti ugovor o kupoprodaji zemljišta, odnosno, ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne postupi po navedenom, smatrat će se da je isti odustao od sklapanja ugovora o kupoprodaji zemljišta te će se natječaj za prodaju zemljišta ponoviti,

7. način plaćanja ukupne cijene zemljišta,

8. način otvaranja ponuda (javno ili samo putem povjerenstva).

Članak 9.

Pismena prijava na natječaj mora sadržavati:

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba,

- presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar,

- oznaku k.č. za koju se podnosi ponuda,

- visinu ponuđene cijene po m2 zemljišta, odnosno nekretnine,

- adresu prebivališta,

- broj tekućeg računa za fizičke osobe, odnosno žiro- računa za pravne osobe zbog povrata jamčevine.

Članak 10.

Natječaj iz članka 9. ove Odluke provodi radno povjerenstvo nadležno za razmatranje ponuda (u daljnjem tekstu: povjerenstvo).

Povjerenstvo broji najmanje 3 člana.

Članove povjerenstva imenuje Općinski načelnik.

Članak 11.

Povjerenstvo otvara pristigle ponude te utvrđuje sljedeće:

- da li ponuda ispunjava uvjete natječaja,

- iznos ponude.

Povjerenstvo utvrđuje najpovoljnijeg ponuditelja prema visini ponuđene cijene, uz uvjet da su ispunjeni svi uvjeti iz natječaja.

Na temelju obrazloženog prijedloga povjerenstva, prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinski načelnik i upućuje Općinskom vijeću na prihvaćanje.

S najpovoljnijim ponuditeljem Općinski načelnik sklapa kupoprodajni ugovor, za što ga ovlašćuje Općinsko vijeće.

Članak 12.

O postupku otvaranja ponuda vodi se zapisnik u koji se unose podaci o vlasniku, zemljištu, mjestu i vremenu otvaranja ponuda, imenu i prezimenu članova povjerenstva, početnom iznosu cijene zemljišta, sudionicima natječaja, podnesenim ponudama, obavijesti o povlačenju, odnosno odustajanju, primjedbe natjecatelja, konačno postignutoj cijeni zemljišta te odabranom kupcu.

Članak 13.

Nakon provedenog natječaja zainteresiranim natjecateljima na njihov se zahtjev uručuje preslika zapisnika iz prethodnog članka ove Odluke.

Članak 14.

Visinu jamčevine određuje Općinski načelnik odlukom o raspisivanju natječaja, a i ista ne može biti manja od 20% od ukupno određene početne cijene nekretnine.

Jamčevina koju su položili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene vratit će im se nakon završetka natječaja, a najkasnije u roku 8 dana od dana potpisivanja ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj u roku od 15 dana od dana poziva na sklapanje ugovora ne potpiše isti, Općinski načelnik donosi odluku o sklapanju ugovora s prvim sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem.

Iznos jamčevine najpovoljnijeg ponuditelja uračunat će se u kupoprodajnu cijenu zemljišta.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji zemljišta, odnosno ne postupi prema odredbi članka 9. stavka 1. točke 7. ove Odluke, iznos jamčevine neće mu biti vraćen.

Članak 15.

Ugovor o kupoprodaji zemljišta sklapa se u pisanom obliku i mora sadržavati:

1. naznaku ugovornih strana,

2. oznaku i površinu zemljišta, odnosno nekretnine,

3. podatke o opremljenosti zemljišta, odnosno nekretnini,

4. iznos cijene zemljišta, rok i način plaćanja,

5. mjesto i vrijeme sklapanja ugovora.

Cijena zemljišta

Članak 16.

Prodajna cijena zemljišta sastoji se od zbroja cijene zemljišta i rente.

Kada se prodaje građevinsko zemljište za proširenje okućnice za objekte koji su već izgrađeni i kada se radi o manjim građevinskim parcelama na kojima nije moguća gradnja novih objekata, početna prodajna cijena sastoji se od cijene zemljišta, bez zemljišne rente, o čemu odluku donosi Općinski načelnik.

Članak 17.

Utvrđuje se početna cijena zemljišta po m2 kako slijedi:

1. Građevinsko zemljište I. zona 75,00 kn/m2

II. zona 60,00 kn/m2

III. zona 50,00 kn/m2

IV. zona 25,00 kn/m2

2. Vrt - okućnica 20,00 kn/m2

3. Oranica 12,00 kn/m2

4. Livada 9,00 kn/m2

5. Šuma - pašnjak 7,50 kn/m2

6. Neplodno 4,00 kn/m2.

Kada se prilikom raspisivanja natječaja procjenjuje da je tržišna cijena zemljišta veća od cijene iz prethodnog stavka ovog članka, Općinski načelnik može u takvom natječaju utvrditi veću početnu cijenu.

Kada se prilikom raspisivanja natječaja procjenjuje da je tržišna cijena zemljišta niža od cijene iz stavka 1. ovog članka, na prijedlog Općinskog načelnika Općinsko vijeće može u takvom natječaju utvrditi manju početnu cijenu

Članak 18.

Renta je dodatna vrijednost zemljišta nastala urbanizacijom, ulaganjem i opremanjem zemljišta komunalnom i drugom infrastrukturom, položajnim i drugim pogodnostima određenog zemljišta.

Visina rente iz stavka 1. ovog članka određena je, ovisno o zoni i namjeni građevinskog zemljišta, po m2 građevinskog zemljišta.

Članak 19.

Utvrđuje se iznos rente po m2 građevinskog zemljišta, ovisno o zoni u kojoj se nalazi građevinsko zemljište, kako slijedi:

I. zona 125,00 kn/m2

II. zona 100,00 kn/m2

III. zona 80,00 kn/m2

IV. zona 60,00 kn/m2.

Članak 20.

Zone za obračun prodajne cijene zemljišta su sljedeće:

I. zona obuhvaća građevinsko područje središnjeg dijela naselja Ravna Gora N11 i vikend naselje Ravna Gora VN1,

II. zona obuhvaća građevinsko područje naselja Ravna Gora N12 i N13,

III. zona obuhvaća građevinsko područje naselja Stari Laz N51-N52, Stara Sušica N61-N64, Kupjak N2, Leskova Draga N31-N32 i Šije N4,

IV. zona obuhvaća građevinska zemljišta gospodarskih namjena K1-K4, zemljišta ugostiteljsko-turističkih namjena VN2, VN3 i T1, sportsko-rekreacijskih namjena R1 i R2, rekreacijska područja RP1-RP4 kao i zemljišta infrastrukturnih i ostalih prometnih namjena.

Ostali oblici raspolaganja zemljištem

Članak 21.

Na zemljištu u svom vlasništvu Općina Ravna Gora može osnovati pravo građenja u korist druge osobe radi gradnje građevina.

Pravo građenja osniva se ugovorom između Općine Ravna Gora, kao vlasnika zemljišta i nositelja prava građenja.

Rok na koji se osniva pravo građenja, kao i visinu naknade za isto, utvrđuje pojedinačnom odlukom Općinski načelnik.

Na postupak osnivanja prava građenja odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 7. do 11. ove Odluke.

Na sadržaj, prometnost, zaštitu i prestanak prava građenja primjenjuju se odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Članak 22.

Na zemljištu u vlasništvu Općine Ravna Gora ugovorom se može osnivati služnost u korist vlasnika određene druge nekretnine, kao i nositelja prava građenja na njoj ili u korist određene osobe.

Ugovorom se utvrđuje pravo Općine da ukine osnovanu služnost prije isteka roka na koji je služnost osnovana, ako služnost izgubi svoju razumnu svrhu.

Visinu naknade za osnovanu služnost te rok utvrđuje Općinski načelnik posebnom odlukom.

Članak 23.

Zemljište u vlasništvu Općine Ravna Gora ugovorom se može opteretiti osnivanjem stvarnih tereta.

Sadržaj stvarnog tereta je činidba na koju korisnik ima pravo na teret vrijednosti zemljišta koje se opterećuje.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/08) i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/09).

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 944-01/11-01/2

Ur. broj: 2112/07-01-11-2

Ravna Gora, 23. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=749&mjesto=51314&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr